IBPB-1-2/4510-456/16/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP dla Wnioskodawcy przez osoby, z którymi obecnie ma on kontakt i które zadeklarowały taką chęć, wywoła po stronie Wnioskodawcy jakieś konsekwencje podatkowe? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 marca 2016 r. (data wpływu do BKIP w Lesznie 30 marca 2016 r.), uzupełnionym 25 kwietnia 2016 r. oraz 2 i 12 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy przez Zleceniobiorców, z którymi Wnioskodawca ma kontakt i którzy zadeklarowali taką chęć, nie wywoła po stronie Wnioskodawcy konsekwencji podatkowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2016 r. do Izby Skarbowej w Poznaniu Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynął wniosek Spółki z 21 marca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy przez Zleceniobiorców, z którymi Wnioskodawca ma kontakt i którzy zadeklarowali taką chęć, nie wywoła po stronie Wnioskodawcy konsekwencji podatkowych. Wniosek ten za pismem z 22 kwietnia 2016 r. Znak: ILPB1/4511-1-343/16-3/TW został przekazany do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, celem załatwienia zgodnie z właściwością (wpływ do tut. BKIP 25 kwietnia 2016 r.). Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 9 maja 2016 r. wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 12 maja 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem rejestrowym, prowadzącym m.in. działalność oświatową. W latach 2005-2011 Wnioskodawca współpracował z szeregiem osób, prowadzących dla Wnioskodawcy różnego rodzaju kursy szkoleniowe. Osoby te łączyły z Wnioskodawcą umowy o dzieło. Umowy te rozliczane były przez Wnioskodawcę - w zależności od sytuacji konkretnej osoby - wraz ze składkami ubezpieczenia zdrowotnego (275 osób), lub też wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym (48 osób). Należne wówczas składki od umów zostały naliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami i zapłacone w pełnej wysokości do odpowiednich organów, uwzględniane były także przy rozliczaniu podatkowym do US.

W wyniku kontroli ZUS w 2012 r. umowy te zostały zakwestionowane, czego efektem był szereg postępowań sądowych. W ich wyniku ustalone zostało, że zakwestionowane umowy były umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dot. umowy zlecenia, co z kolei zaktualizowało po stronie Wnioskodawcy obowiązek oskładkowania zakwestionowanych, umów (konieczność odprowadzenia składek ZUS wraz z odsetkami) za lata 2005-2011. Wnioskodawca w dniu 31 lipca 2015 r. zawarł z ZUS umowę o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek na okres dwóch lat. W 2015 r. Wnioskodawca uiścił ustalone raty i składki za okres czerwiec 2005 r. - październik 2006 r., a w 2016 r. kontynuuje spłatę zgodnie z harmonogramem. Z większością współpracujących osób Wnioskodawca nie ma kontaktu. Jest wysoce prawdopodobne, że uiszczane w wyniku kontroli i ugody należności, które są uiszczane przez Wnioskodawcę w całości, a więc także w wysokości przypadającej na Zleceniobiorców, nie zostaną Wnioskodawcy zwrócone przez Zleceniobiorców. Składki te zostały opłacone przez Wnioskodawcę dlatego, że Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za ich obliczenie; pobranie oraz przekazanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych oraz ubezpieczeniach zdrowotnych.

Konsekwencją powyższej kontroli i przekwalifikowania umów jest także zmiana sytuacji podatkowej Wnioskodawcy w tym znaczeniu, że zaliczki na podatek dochodowy, odprowadzane w latach 2005-2011 ustalone były w zgodzie ze stanem faktycznym, występującym w momencie ich uiszczania, obecnie zaś - biorąc pod uwagę zmianę kwalifikacji prawnych umów - ich wysokość winna być niższa, niż uiszczona w latach 2005-2011.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca dokonał korekt deklaracji PIT-4R i wystąpił do właściwego US z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2005-2011 w wysokości niemal 120.000 zł. Postępowania toczące się w tym przedmiocie; zakończyły się umorzeniem postępowań co do lat 2005-2008 oraz odmową stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym za lata 2008-2011. Decyzje, te następnie utrzymane zostały w mocy przez organ administracyjny II stopnia (za 2011 r. Wnioskodawca nie otrzymał jeszcze decyzji organu). W uzasadnieniu ww. decyzji organy skarbowe wskazały, że brak jest podstaw prawnych do korygowania deklaracji, bowiem w dacie sporządzania deklaracji odzwierciedlały one stan faktyczny, w więc wysokość składek faktycznie zapłaconych przez Wnioskodawcę.

Z uzupełnienia wniosku z 19 kwietnia 2016 r. wynika, że zgodnie z protokołem pokontrolnym ZUS Wnioskodawca zapłacił w czerwcu 2015 r. składki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i na fundusz pracy za wszystkich, którzy podlegali takiemu ubezpieczeniu.

W związku z tym, że Wnioskodawca posiada informację, że niektórzy zleceniobiorcy dokonają zwrotu poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów dotyczących ww. składek składa zapytanie, czy od tych zwróconych kwot jest zobowiązany zapłacić podatek.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP dla Wnioskodawcy przez osoby, z którymi obecnie ma on kontakt i które zadeklarowały taką chęć, wywoła po stronie Wnioskodawcy jakieś konsekwencje podatkowe... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

W ocenie Wnioskodawcy, w takim przypadku Wnioskodawca jest jedynie pośrednikiem i zwrot składek uiszczonych za Zleceniobiorców nie wywołuje po stronie Wnioskodawcy żadnych konsekwencji podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) nie definiuje pojęcia „przychód”, ograniczając się (w art. 12 updop) do wymienienia przykładowych przysporzeń, które stanowią przychód podatkowy. Katalog przychodów określonych w ww. przepisie ma charakter otwarty o czym świadczy zawarty w jego treści zwrot „w szczególności”.

I tak przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach updop są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 updop).

O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.

Na podstawie art. 12 ust. 1 updop można więc stwierdzić, że - co do zasady - przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 updop.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika - względnie na jego rachunek - wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

Istotnym w rozpatrywanej sprawie jest, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a updop, do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Opisane we wniosku skutki podatkowe związane ze zwrotem ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków, są zatem uzależnione od tego, czy wydatki, które zostały zwrócone podlegały zaliczeniu do kosztów podatkowych, czy też nie.

Mając na uwadze fakt, że tut. Organ w interpretacji indywidualnej Znak: IBPB-1-2/4510-398/16/AK stwierdził, że naliczone i zapłacone składki ZUS w części w jakiej płatnikiem składek byli Zleceniobiorcy nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu, zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy przez Zleceniobiorców, z którymi Wnioskodawca ma kontakt i którzy zadeklarowali taką chęć nie zalicza się do przychodów Wnioskodawcy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 3 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.