ITPB3/4510-191/15-6/PS | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku gdy SKA wypracuje zysk po 1 października 2015 r. (tj. od dnia, w którym SKA stanie się podatnikiem CIT), to do zysku SKA, wypracowanego po 1 października 2015 r. i wypłacanego przez Spółkę swoim akcjonariuszom w ramach dywidendy, zastosowanie znajdzie ustawa o CIT w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, w tym w szczególności do wypłaty zysku wypracowanego przez SKA po 1 października 2015 r. znajdzie zastosowanie zwolnienie, o którym mówi art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zakładając, że spełnione zostaną przesłanki, o których mowa w art. 22 ust. 4 - 4c ustawy o CIT?
ITPB3/4510-191/15-6/PSinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. nowelizacja
 3. połączenie
 4. spółka komandytowo-akcyjna
 5. strata
 6. zmiana przepisów
 7. zmiana stanu prawnego
 8. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z wypłatą dywidendy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z wypłatą dywidendy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną - jedynym akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”) z siedzibą na terytorium Polski oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „podatek CIT”). Spółka planuje połączyć się z SKA w trybie art. 492 § 1 pkt 2 KSH, możliwe, iż w momencie połączenia Spółka połączy się z powstałą w wyniku przekształcenia SKA - Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Sp. z o. o.”).

Rok obrotowy SKA nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 listopada 2013 r. do 30 września 2015 r. W związku z takim ukształtowaniem roku obrotowego, SKA aktualnie nie jest podatnikiem CIT (stanie się nim w dniu 1 października 2015 r. stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizującą). Podatnikami CIT są natomiast wspólnicy SKA, tj. akcjonariusz (Spółka) oraz komplementariusz.

Za okres poprzedzający dzień, w którym SKA stanie się podatnikiem CIT (tj. okres od rozpoczęcia działalności przez SKA, tj. 1 listopada 2013 r. do 30 września 2015 r.) sporządzone zostanie sprawozdanie finansowe SKA (podlegające badaniu przez biegłego rewidenta). Na dzień sporządzania niniejszego wniosku, nie jest wiadome jakim wynikiem finansowym zakończy się ten okres (czy SKA w sprawozdaniu finansowym za ten okres wykaże zysk czy stratę).

Zgodnie z przewidywaniami SKA za okres następujący po dniu, w którym SKA stanie się podatnikiem CIT (czyli za okres od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.) wykaże zysk w sprawozdaniu finansowym. Do momentu połączenia ze Spółką, SKA może wypracować dalsze zyski z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. zyski wypracowane od dnia 1 października 2015 r. do dnia połączenia ze Spółką, wykazane w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za ten okres.

W przyszłości Spółka może dokonać wypłaty dywidendy na rzecz swoich akcjonariuszy, również po połączeniu z SKA.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku, gdy za okres poprzedzający dzień, w którym SKA stanie się podatnikiem CIT, SKA wykaże stratę, to do dywidend, wypłacanych przez Spółkę po przejęciu SKA, nie znajdzie zastosowania art. 7 w zw. z art. 8 ustawy nowelizującej...
 2. Czy w przypadku, gdy za okres poprzedzający dzień, w którym SKA stanie się podatnikiem CIT, SKA wypracuje zysk, to do dywidend, wypłacanych przez Spółkę po przejęciu SKA, zastosowanie znajdzie art. 7 w zw. z art. 8 ustawy nowelizującej...
 3. Czy w przypadku gdy SKA wypracuje zysk po 1 października 2015 r. (tj. od dnia, w którym SKA stanie się podatnikiem CIT), to do zysku SKA, wypracowanego po 1 października 2015 r. i wypłacanego przez Spółkę swoim akcjonariuszom w ramach dywidendy, zastosowanie znajdzie ustawa o CIT w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, w tym w szczególności do wypłaty zysku wypracowanego przez SKA po 1 października 2015 r. znajdzie zastosowanie zwolnienie, o którym mówi art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zakładając, że spełnione zostaną przesłanki, o których mowa w art. 22 ust. 4 - 4c ustawy o CIT...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania trzeciego. Wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego i drugiego będzie przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy SKA wypracuje zysk po 1 października 2015 r. (tj. od dnia, w którym SKA stanie się podatnikiem CIT), to do zysku SKA wypracowanego po 1 października 2015 r. i wypłacanego przez Spółkę swoim akcjonariuszom w ramach dywidendy zastosowanie znajdzie ustawa o CIT w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, w tym w szczególności do wypłaty zysku wypracowanego przez SKA po 1 października 2014 r. zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mówi art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zakładając, że spełnione zostaną przesłanki, o których mowa w art. 22 ust. 4 - 4c ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy nowelizującej, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”) i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.; dalej „ustawa o PIT”), w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 2 ustawy nowelizującej, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak stanowi art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej, jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 cytowanej ustawy, przepisy art. 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej. Jak stanowi art. 8 ustawy nowelizującej, przez następcę prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 4 ustawy nowelizującej, rozumie się również dalszych następców prawnych, podmiot przekształcony oraz dalsze podmioty przekształcone.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że w przypadku przekształcenia SKA w Sp. z o. o. ta ostatnia będzie jej następcą prawnym w rozumieniu art. 8 ustawy nowelizującej, natomiast w przypadku połączenia Spółki z SKA lub z powstałą w wyniku przekształcenia SKA - Sp. z o.o., Spółka będzie dalszym następcą prawnym w rozumieniu art. 8 ustawy nowelizującej, związku z czym chociażby teoretycznie znajdą do niej zastosowanie przepisy przywołanej ustawy.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy nowelizującej, przepisów ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem CIT, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy nowelizującej zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do następców prawnych i dalszych następców prawnych (art. 7 ust. 4 oraz art. 8 ustawy nowelizującej).

Odnosząc powołane powyżej regulacje oraz mając na uwadze zdarzenie przyszłe przedstawione w niniejszym wniosku należy zauważyć, iż w przypadku gdy SKA wypracuje zysk po 1 października 2015 r. (tj. od dnia, w którym SKA stanie się podatnikiem CIT), to do zysku SKA wypracowanego po 1 października 2015 r. wypłacanego w ramach dywidendy wypłacanej przez Spółkę zastosowanie znajdzie ustawa o CIT w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, w tym w szczególności do wypłaty zysku wypracowanego przez SKA po 1 października 2015 r. zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mówi art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zakładając, że spełnione zostaną przesłanki, o których mowa w art. 22 ust. 4 - 4c ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.