ITPB3/4510-110/15-3/DK | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku, gdy SKA wypracuje Zysku, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej, wypłacona Spółce przez Spółkę zależną, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ww. ustawy w części, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA, oraz będzie stanowić dla Spółki przychód, który nie będzie podlegał zwolnieniu, w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA?
ITPB3/4510-110/15-3/DKinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. umorzenie
 3. zwolnienie
 4. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zysków wypracowanych przez SKA i Spółkę zależną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zysków wypracowanych przez SKA i Spółkę zależną.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

X Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Spółka jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA) z siedzibą w Polsce. SKA została zarejestrowana w KRS przed 1 grudnia 2013 r. Ponadto SKA dokonała zmiany przyjętego roku obrotowego. Wpis w KRS dotyczący przedmiotowej zmiany został dokonany przed 1 grudnia 2013 r. Zgodnie ze statutem SKA jej rok obrotowy trwa od 1 listopada do 31 października. Obecny rok obrotowy SKA rozpoczął się przed 31 grudnia 2013 r. a zakończy się 31 października 2015 r.

W przyszłości planowane jest przekształcenie SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka zależna), w której Spółka będzie udziałowcem.

Spółka zależna będzie podatnikiem podatku dochodowego i będzie miała siedzibę na terytorium Polski. Spółka będzie posiadać więcej niż 10% udziałów w Spółce zależnej.

Do momentu przekształcenia w Spółkę zależną SKA może wypracować zyski z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. zyski wypracowane od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie SKA do dnia przekształcenia w Spółkę zależną wykazane w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za ten okres, dalej: Zyski wypracowane przez SKA/Zyski). W przyszłości może dojść do umorzenia automatycznego udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce zależnej, przy czym część kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia mogą stanowić Zyski wypracowane przez SKA. W przypadku podjęcia decyzji o umorzeniu udziałów w Spółce zależnej zostanie uznane, że Zyski wypracowane przez SKA (o ile wystąpią) zostaną wypłacone w pierwszej kolejności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku, gdy SKA nie wypracuje Zysków, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej, wypłacona Spółce przez Spółkę zależną, będzie w całości korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy w przypadku, gdy SKA wypracuje Zysku, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej, wypłacona Spółce przez Spółkę zależną, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ww. ustawy w części, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA, oraz będzie stanowić dla Spółki przychód, który nie będzie podlegał zwolnieniu, w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA...
 3. Czy w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej, wypłacanego Spółce przez Spółkę zależną w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA płatnikiem podatku będzie Spółka zależna...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie drugie w pozostałym zakresie sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.

W odniesieniu do pytania drugiego Wnioskodawca wskazał, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, jeżeli do momentu przekształcenia w Spółkę zależną SKA wypracuje Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia wypłaconego przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, w części, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) – dalej: Ustawa, natomiast kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA będzie stanowić przychód (dochód) Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, do którego nie będzie mogło zostać zastosowane zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 Ustawy.

Jak zostało wykazane w stanowisku odnośnie pytania nr 1, w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia przez Spółkę zależną na rzecz Spółki spełnione zostaną warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia określone w art. 22 ust. 4 Ustawy.

Niemniej, zgodnie z przywoływanym już art. 7 ust. 1-4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387) – dalej: Ustawa nowelizująca:

 1. Przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.
 2. Zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
 3. Jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
 4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej.

Odnosząc powyższe regulacje do zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku należy zauważyć, iż do momentu przekształcenia w Spółkę zależną SKA może wypracować Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji, w przypadku podjęcia decyzji o wypłacie wynagrodzenia z tytułu umorzenia przez Spółkę zależną powstałą z SKA, należy przyjąć, że w pierwszej kolejności wypłacone zostaną Zyski wypracowane przez SKA. W konsekwencji, na mocy art. 7 ust. 2 Ustawy nowelizującej, do części wynagrodzenia z tytułu umorzenia, wypłacanej przez Spółkę zależną, odpowiadającej kwocie Zysków wypracowanych przez SKA, nie będzie mogło zostać zastosowane zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 Ustawy.

Jednocześnie pozostała część kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy.

Reasumując, zdaniem Spółki, część wynagrodzenia z tytułu umorzenia wypłacona przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 Ustawy, natomiast część kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia, odpowiadająca kwocie Zysków – przypadających na Spółkę – wypracowanych przez SKA przed przekształceniem w Spółkę zależną, będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki, do którego nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania przewidziane w art. 22 ust. 4 Ustawy.

Powyższe podejście zostało również przedstawione w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w analogicznych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych. I tak, np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji wydanej dnia 5 marca 2014 r. (sygn. ILPB4/423-467/13-3/ŁM) dotyczącej wypłaty dywidendy, która podobnie do wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów stanowi przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym: „część dywidendy wypłacona przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, odpowiadająca kwocie Zysków – przypadających na Spółkę – wypracowanych przez SKA przed przekształceniem do Spółki zależnej, będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki, do którego nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji wydanej dnia 20 sierpnia 2014 r. (sygn. ILPB4/423-247/14-3/ŁM) potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym: jeżeli do momentu przekształcenia w Spółkę zależną SKA wypracuje Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia wypłaconego przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, w części, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, natomiast kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA będzie stanowić przychód (dochód) Spółki podlegający opodatkowaniu PDOP, do którego nie będzie mogło zostać zastosowane zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że przedmiotowa interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, oraz odnosi się do sformułowanego pytania i własnego stanowiska w sprawie w zakresie określonym przez Wnioskodawcę. Zauważyć należy, że w przedmiotowej interpretacji nie rozstrzygano kwestii dotyczącej możliwości i konsekwencji przyjęcia roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy przez spółkę komandytowo-akcyjną, traktując ten fakt jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego, nie zaś jako kwestię podlegającą interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.