IPPB3/4510-228/15-2/DP | Interpretacja indywidualna

1. Czy w związku z przekształceniem Sp. z o.o. w Spółkę osobową, Sp. z o.o. nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od Zysków SpK, a zyski te nie będą również podlegać opodatkowaniu w wyniku ich wypłaty?2. Czy w związku przekształceniem Sp. z o.o. w Spółkę osobową Sp. z o.o. będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od Zysków bieżących?3. Czy w związku przekształceniem Sp. z o.o. w Spółkę osobową Sp. z o.o. nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wszelkich innych niż Zyski bieżące kwot znajdujących się na kapitałach Sp. z o.o. innych niż kapitał zakładowy?
IPPB3/4510-228/15-2/DPinterpretacja indywidualna
 1. kapitał zakładowy
 2. przekształcanie
 3. płatnik
 4. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązków płatnika podatku z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (działającej wcześniej w formie spółki komandytowej) w spółkę osobową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązków płatnika podatku z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (działającej wcześniej w formie spółki komandytowej) w spółkę osobową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący spółką komandytową (dalej: Spółka, Wnioskodawca) rozważa zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, która będzie polegała na przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Sp. z o.o.). Niewykluczone, iż następnie Sp. z o.o. zostanie przekształcona w spółkę osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Spółka osobowa). Wskazane przekształcenie Sp. z o.o. w Spółkę osobową nastąpi na podstawie stosownych przepisów prawa spółek handlowych.

W wyniku takiego przekształcenia Spółce osobowej będą przysługiwały wszystkie prawa i obowiązki przekształcanej Sp. z o.o. Jednocześnie, majątek Sp. z o. o. stanie się w całości majątkiem Spółki osobowej, która będzie kontynuować dotychczasową działalność w zmienionej formie prawnej jako osobowa spółka handlowa. W wyniku przekształcenia Sp. z o. o. w Spółkę osobową nie dojdzie do zwiększenia majątku spółki (wartość kapitałów własnych Sp. z o.o. co do zasady nie ulegnie zmianie w związku z przekształceniem).

Na moment przekształcenia Sp. z o.o. może posiadać zyski / straty bieżące, tj. wypracowane / poniesione od początku roku podatkowego do dnia przekształcenia (dalej: Zyski bieżące) oraz zyski wypracowane jeszcze jako spółka komandytowa przed przekształceniem w Sp. z o.o., które podlegały opodatkowaniu PDOP u wspólników tej spółki komandytowej (Zyski SpK). Wskazane wyżej środki mogą zostać w przyszłości wypłacone na rzecz wspólników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z przekształceniem Sp. z o.o. w Spółkę osobową, Sp. z o.o. nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od Zysków SpK, a zyski te nie będą również podlegać opodatkowaniu w wyniku ich wypłaty...
 2. Czy w związku przekształceniem Sp. z o.o. w Spółkę osobową Sp. z o.o. będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od Zysków bieżących...
 3. Czy w związku przekształceniem Sp. z o.o. w Spółkę osobową Sp. z o.o. nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wszelkich innych niż Zyski bieżące kwot znajdujących się na kapitałach Sp. z o.o. innych niż kapitał zakładowy...

Stanowisko Spółki

Ad 1) Zdaniem Wnioskodawcy, w związku przekształceniem Sp. z o.o. w Spółkę osobową Sp. z o.o. nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od Zysków SpK. Ponadto wskazane zyski nie będą podlegać opodatkowaniu w przypadku ich wypłaty do wspólników spółki.

Zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.; dalej: „Kodeks spółek handlowych”), spółka może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie wskutek dokonanego przekształcenia, kwoty kapitałów spółki kapitałowej stają się składową częścią majątku spółki osobowej jako wkład do tej spółki.

Zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w zw. z § 1 i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.; dalej: „Ordynacja podatkowa”) osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej i oznacza przejście wszystkich praw i obowiązków z jednego podmiotu na inny podmiot.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, na gruncie prawa podatkowego skutki przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową zostały uregulowane odrębnie od skutków prawnych innych zdarzeń takich jak np. likwidacja spółki kapitałowej czy zawiązanie spółki osobowej. W konsekwencji, zdaniem Spółki, oceny skutków prawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie należy dokonywać w oparciu o przepisy dotyczące likwidacji lub utworzenia spółki kapitałowej czy też spółki osobowej, a w oparciu o przepisy szczególne dotyczące przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, przekształcenia spółki w ogóle lub zasady ogólne w przypadku braku przepisów szczególnych.

Przepisem szczególnym ustawy o PDOP dotyczącym przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową jest art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, zgodnie z którym (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej.

W opinii Wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, jedyną kategorią podlegającą opodatkowaniu PDOP u wspólnika spółki kapitałowej w przypadku przekształcenia takiej spółki w spółkę niebędącą osobą prawną jest wartość wypracowanych przez spółkę przekształcaną zysków, które nie zostały przez spółkę przekształcaną wypłacone jej wspólnikom przed przekształceniem i tym samym, z tytułu osiągnięcia których wspólnicy spółki przekształcanej nie podlegali opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W konsekwencji, kwoty niepochodzące z zysku wypracowanego przez przekształcaną spółkę kapitałową znajdujące się w momencie przekształcenia na kapitałach tej spółki kapitałowej nie będą podlegały opodatkowaniu PDOP.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, przekształcenie Sp. z o.o. w Spółkę osobową nie będzie skutkowało opodatkowaniem Zysków SpK znajdujących się w momencie przekształcenia na kapitałach Sp. z o.o. innych niż kapitał zakładowy.

Ponadto, należy wskazać, że wypłata wyżej wymienionych środków nie będzie podlegać opodatkowaniu. Zyski te opodatkowane będą bowiem na bieżąco, w związku z czym ich opodatkowanie w razie ewentualnej wypłaty spowodowałoby podwójne opodatkowanie wymienionych zysków.

Jednocześnie, Spółka pragnie wskazać, że w przypadku przyjęcia odmiennego od zaprezentowanego powyżej stanowiska i uznania, że Zyski SpK znajdujące się na kapitałach innych niż kapitał zakładowy powinny podlegać opodatkowaniu, Zyski SpK zostałyby opodatkowane po raz drugi na poziomie wspólników, gdyż były już raz opodatkowane PDOP u wspólników Spółki w momencie, gdy zostały wypracowane przez Spółkę przed przekształceniem w Sp. z o.o. W konsekwencji, mając na uwadze fakt, że dwukrotne opodatkowanie PDOP tego samego przychodu jest niedopuszczalne, zdaniem Spółki, nie sposób uznać, że Zyski SpK będą podlegały opodatkowaniu PDOP u Spółki w momencie przekształcenia Sp. z o.o. w Spółkę osobową.

Jednocześnie Spółka pragnie wskazać, że przyjęta przez Spółkę i zaprezentowana powyżej argumentacja jest zgodna z ukształtowanym na gruncie dotychczasowego stanu prawnego stanowiskiem organów podatkowych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową w przypadku niewystępowania zysków niepodzielonych, czego przykładem są m.in. w następujące interpretacje indywidualne wydane w imieniu Ministra Finansów:

 • interpretacji indywidualnej nr ILPB4/423-302/13-5/MC wydanej 29 października 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „wobec braku przepisu w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazującego na istnienie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie przekształcenia Spółki w spółkę osobową (spółkę jawną), jak również wobec faktu, że z ekonomicznego punktu widzenia przekształcenie Spółki w spółkę osobową nie zmieni jej stanu majątkowego, po stronie Spółki nie wystąpią żadne obowiązki w zakresie opodatkowania tej operacji podatkiem dochodowym od osób prawnych”;
 • interpretacji indywidualnej nr IBPB1/2/423-853/13/SD wydanej 14 października 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „przekształcenie Spółki Zależnej w spółkę osobową (komandytową lub jawną) nie będzie po stronie Wnioskodawcy, który stanie się wspólnikiem spółki osobowej, prowadzić do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu pdop, o ile majątek Spółki w momencie przekształcenia w spółkę osobową, nie będzie obejmował zysków niepodzielonych”;
 • interpretacji indywidualnej nr ILPB4/423-101/13-6/MC wydanej 27 czerwca 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „przekształcenie Spółki w spółkę osobową (spółkę komandytową lub spółkę jawną), nie będzie rodziło obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki”.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Zdaniem Spółki, ze względu na fakt, że - jak zostało wykazane powyżej - przekształcenie Sp. z o.o. w Spółkę osobową nie będzie skutkowało opodatkowaniem PDOP Zysków SpK, w wyniku przekształcenia Sp. z o.o. w Spółkę osobową Sp. z o.o. nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od Zysków SpK.

Ad 2) Zdaniem Spółki, w związku przekształceniem Sp. z o.o. w Spółkę osobową, Sp. z o.o. będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od Zysków bieżących.

Mając na uwadze przywołany powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zyski wypracowane przez Sp. z o.o. będą podlegały opodatkowaniu PDOP na etapie przekształcenia Sp. z o.o. w Spółkę osobową.

Jednocześnie, zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Mając na uwadze powyższe, ze względu na fakt, że w związku z przekształceniem Sp. z o.o. w Spółkę osobową wartość Zysków bieżących będzie podlegała opodatkowaniu PDOP, Sp. z o.o. na skutek przekształcenia zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Zysków bieżących.

Ad 3) Zdaniem Spółki, w związku przekształceniem Sp. z o.o. w Spółkę osobową Sp. z o.o. nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wszelkich innych niż Zyski bieżące kwot znajdujących się na kapitałach Sp. z o.o. innych niż kapitał zakładowy.

Mając na uwadze przywołany powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową opodatkowaniu podlegają wyłącznie wypracowane przez przekształcaną spółką kapitałową zyski, które nie zostały przekazane na kapitał zakładowy. Tym samym, w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową opodatkowaniu nie podlegają kwoty znajdujące się na kapitałach przekształcanej spółki kapitałowej, które nie pochodzą z zysku wypracowanego przez tę spółkę.

Jednocześnie, zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, w momencie przekształcenia Sp. z o.o. w Spółkę osobową kwoty inne niż Zyski bieżące nie będą podlegały opodatkowaniu PDOP, a tym samym na skutek przekształcenia Sp. z o.o. w Spółkę osobową Sp. z o.o. nie będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od tych kwot.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.