IPPB3/4510-196/16-3/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy Wnioskodawca na skutek przekształcenia Spółki córki w spółkę komandytową będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od tzw. niepodzielonych zysków, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt 8) Ustawy CIT, od środków stanowiących zyski z lat ubiegłych zgromadzone na kapitale zapasowym i/lub rezerwowym i zyski z 2015 r., przekazanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wypłaty wspólnikom, nawet pomimo ich faktycznej wypłaty już po przekształceniu Spółki córki w spółkę komandytową? 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, tj. uznania, iż Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania tzw. niepodzielonych zysków, czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 Ustawy CIT w stosunku do zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym i zysków z 2015 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2016 r. (data wpływu 2 marca 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych podjęcia uchwały o wypłacie zysków wypracowanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka zostanie przekształcona w spółkę komandytową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych podjęcia uchwały o wypłacie zysków wypracowanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka zostanie przekształcona w spółkę komandytową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą w Polsce, polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca posiada udziały w spółce córce, działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka córka”). Wnioskodawca posiada udziały w Spółce córce z siedzibą w Polsce od ponad 2 lat na podstawie tytułu własności. Udziały Wnioskodawcy stanowią ponad 50% udziałów Spółki córki. Spółka córka podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów.

Wspólnicy Spółki córki zamierzają dokonać przekształcenia Spółki córki w spółkę komandytową, w której Wnioskodawca zostanie komandytariuszem. Spółka córka jest podmiotem dochodowym i posiada w swoim bilansie zyski z lat ubiegłych, które zostały przekazane przez Zgromadzenie Wspólników na kapitał zapasowy i/lub kapitał rezerwowy Spółki córki.

Przed przekształceniem planowane jest uchwalenie wypłaty zysków z lat ubiegłych przekazanych na kapitał zapasowy i /lub rezerwowy Spółki córki, a także zysku osiągniętego w 2015 r. Zgromadzenie Wspólników podejmie więc uchwałę o wypłacie zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym i/lub rezerwowym jak i tych osiągniętych w poprzednim roku obrotowym. Faktyczny termin wypłaty środków Wnioskodawcy jak i pozostałym wspólnikom, ze względu na konieczność zapewnienia płynności Spółce córce i odpowiedniej ilości wolnych środków obrotowych, może nastąpić już po przekształceniu Spółki córki w spółkę komandytową. Termin ten zostanie określony przez Zgromadzenie Wspólników biorąc pod uwagę możliwości finansowe Spółki córki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawca na skutek przekształcenia Spółki córki w spółkę komandytową będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od tzw. niepodzielonych zysków, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt 8) Ustawy CIT, od środków stanowiących zyski z lat ubiegłych zgromadzone na kapitale zapasowym i/lub rezerwowym i zyski z 2015 r., przekazanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wypłaty wspólnikom, nawet pomimo ich faktycznej wypłaty już po przekształceniu Spółki córki w spółkę komandytową...
  2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, tj. uznania, iż Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania tzw. niepodzielonych zysków, czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 Ustawy CIT w stosunku do zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym i zysków z 2015 r....

Stanowisko dot. pytania 1

Zdaniem Wnioskodawcy nie będzie on zobowiązany do opodatkowania tzw. niepodzielonych zysków wobec ich podziału i przeznaczenia do wypłaty wspólnikom.

Stanowisko dot. pytania 2

Zdaniem Wnioskodawcy nie będzie on zobowiązany do opodatkowania tzw. niepodzielonych zysków wobec ich podziału i przeznaczenia do wypłaty wspólnikom, lecz nawet w razie uznania takiego obowiązku będzie on mógł skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 Ustawy CIT, w konsekwencji czego nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku.

Uzasadnienie do stanowiska do pytania 1

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt . 8) Ustawy CIT „Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia”. Przepis ten w obecnym brzmieniu precyzuje, iż dochodem z tytułu tzw. niepodzielonych zysków jest także wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy, a więc także w przypadku przekazania zysku na kapitał zapasowy.

Zgodnie z treścią art. 192 KSH „Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.”.

W konsekwencji kwoty zysków przekazane w poprzednich latach przez Zgromadzenie Wspólników na kapitał zapasowy, mogą być wykorzystane do podziału między wspólników i wypłaty na ich rzecz, łącznie z zyskiem za poprzedni rok obrotowy Spółki. Z momentem podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników stosownej uchwały kwota środków zgromadzona na kapitale zapasowym Spółki córki pomniejszy się i zostanie przeksięgowana na zobowiązanie Spółki córki względem wspólników. W konsekwencji nie będzie dłużej stanowić wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej. W konsekwencji nie będzie podlegać opodatkowaniu. Potwierdza to także wykładnia historyczna art. 10 ust. 1 pkt 8) Ustawy CIT.

Przed jego nowelizacją przyjmowano, iż „Każdy dozwolony przepisami ustawy z 2000 r. - Kodeks spółek handlowych podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. (odpowiednio - art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.) w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Zawężenie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. (art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.) wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników prowadziłoby do rozszerzenia obowiązku podatkowego, co jest niedopuszczalne w świetle art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” (cyt. za NSA z dnia 11 czerwca 2015 r. sygn. II FSK 1268/13).

Intencją zmiany brzmienia tego przepisu było „zniesienia nieuzasadnionego różnicowania podatników oraz usunięcia wątpliwości, czy przepis ten obejmuje zyski wyłączone od podziału między wspólników i przeznaczone na zasilenie funduszy lub kapitałów spółki, czy tylko zyski podzielone, lecz wspólnikom takim niewypłacone, proponuje się nadanie tym przepisom nowego brzmienia, z którego jednoznacznie wynikać będzie, iż zakresem tego przepisu objęte są uzyskane przez spółkę zyski, które nie zostały wypłacone jej wspólnikom, w tym te, które zasiliły inne niż kapitał zakładowy kapitały (fundusze) spółki.” (uzasadnienie Druk nr 2330 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.). W nowym brzmieniu przepis ten obejmuje z pewnością zyski nieprzekazane do wypłaty wspólnikom, w tym w szczególności zysku przekazane na kapitał zapasowy spółki. W konsekwencji przepis ten nie powinien obejmować zysków, które są wypłacane wspólnikom. Podsumowując zyski przekazane do wypłaty na rzecz wspólników, zarówno znajdujące się pierwotnie na kapitale zapasowym jak i te osiągnięte w poprzednim roku obrotowym, nie będą opodatkowane na moment przekształcenia wobec ich przekazania do wypłaty wspólnikom.

Uzasadnienie do stanowiska do pytania 2

Opodatkowanie niepodzielonych zysków następuje na zasadach właściwych dla dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych o których w mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy CIT. Innymi słowy ustawodawca kwalifikuje dochód (przychód) występujący w związku z przekształceniem spółki w spółkę niebędącą osobą prawną jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych. Jednocześnie zaś, w stosunku do takich przychodów (dochodów) wprowadza możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 Ustawy CIT po spełnieniu określonych w tym przepisie a także w przepisie art. 22 ust. 4a Ustawy CIT i art. 22 ust. 4d Ustawy CIT przesłanek.

W zdarzeniu opisanym przez Wnioskodawcę: (1) Spółka córka jest spółką mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest Wnioskodawca a więc spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (3) Wnioskodawca posiada znacznie więcej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale Spółki córki (4) Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (5) Wnioskodawca posiada udziały w Spółce córce na podstawie tytułu własności nieprzerwanie przez okres powyżej 2 lat.

W ocenie Wnioskodawcy spełnione są więc wszystkie przesłanki umożliwiające skorzystanie przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z opodatkowania przychodów (dochodów) z tytułu tzw. niepodzielonych zysków, w razie uznania powstania obowiązku podatkowego w związku z przekształceniem pomimo podjęcia uchwały o wypłacie zysków na rzecz wspólników. Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych w tym np. wyrok WSA w Łodzi z dnia 12/12/2013 sygn. I SA/Łd 405/13.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytania nr 1, jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska, w zakresie pytania nr 1.

W związku z uznaniem stanowiska Wnioskodawcy odnośnie odpowiedzi na pytanie nr 1 za prawidłowe odpowiedź na pytanie nr 2 jest bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.