ILPB4/4510-1-105/15-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w przypadku, gdy SKA nie wypracuje Zysków , wypracuje Zyski oraz wskazania płatnika w sytuacji opodatkowania wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w przypadku, gdy SKA wypracuje Zyski.
ILPB4/4510-1-105/15-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie przychodu
 2. przekształcanie
 3. przekształcanie podmiotów
 4. przekształcenie spółki
 5. przepisy przejściowe
 6. przychód
 7. spółka komandytowo-akcyjna
 8. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 9. udział w zyskach
 10. umorzenie udziałów
 11. wynagrodzenia
 12. wynagrodzenie udziałowców
 13. zysk niepodzielony
 14. zysk zatrzymany
 15. zyski
 16. zyski osób prawnych
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w przypadku, gdy SKA nie wypracuje Zysków (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w przypadku, gdy SKA wypracuje Zyski (pytanie nr 2) – jest prawidłowe,
 • wskazania płatnika w sytuacji opodatkowania wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w przypadku, gdy SKA wypracuje Zyski (pytanie nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w przypadku, gdy SKA nie wypracuje Zysków (pytanie nr 1),
 • zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w przypadku, gdy SKA wypracuje Zyski (pytanie nr 2),
 • wskazania płatnika w sytuacji opodatkowania wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w przypadku, gdy SKA wypracuje Zyski (pytanie nr 3).
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Spółka zamierza zostać akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA) z siedzibą w Polsce. SKA powstała przed 12 grudnia 2013 r., tj. przed terminem wskazanym w art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej. Ponadto SKA dokonała zmiany przyjętego roku obrotowego. Wpis w KRS dotyczący przedmiotowej zmiany został dokonany również przed 12 grudnia 2013 r. Zgodnie ze statutem SKA obecny rok obrotowy SKA rozpoczął się przed 3l grudnia 2013 r. a zakończy się w 2015 r.

W przyszłości planowane jest przekształcenie SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka zależna), w której Spółka będzie udziałowcem. Spółka zależna będzie podatnikiem podatku dochodowego i będzie miała siedzibę na terytorium Polski.

Do momentu przekształcenia w Spółkę zależną SKA może wypracować zyski z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. zyski wypracowane od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie SKA do dnia przekształcenia w Spółkę zależną wykazane w sprawozdaniach finansowych sporządzonych za ten okres, dalej: Zyski wypracowane przez SKA/Zyski). W przyszłości może dojść do umorzenia automatycznego udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce zależnej, przy czym część kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia mogą stanowić Zyski wypracowane przez SKA. W przypadku podjęcia decyzji o umorzeniu udziałów w Spółce zależnej zostanie uznane, że Zyski wypracowane przez SKA (o ile wystąpią) zostaną wypłacone w pierwszej kolejności.

Wnioskodawca pragnie ponadto wskazać, iż będzie posiadać więcej niż 10% udziałów w Spółce zależnej przez okres dłuższy niż 2 lata (przy czym 2-letni okres łącznego posiadania ponad 10% udziałów w Spółce zależnej może upłynąć po dokonaniu umorzenia części udziałów w Spółce zależnej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku, gdy SKA nie wypracuje Zysków, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej, wypłacona Spółce przez Spółkę zależną, będzie w całości korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ustawy o PDOP...
 2. Czy w przypadku, gdy SKA wypracuje Zyski, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej, wypłacona Spółce przez Spółkę zależną, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ustawy o PDOP w części, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA do momentu, kiedy SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz będzie stanowić dla Spółki przychód, który nie będzie podlegał zwolnieniu, w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA...
 3. Czy w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej, wypłacanego Spółce przez Spółkę zależną w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA do momentu, kiedy SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, płatnikiem podatku będzie Spółka zależna...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Spółki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, jeżeli do momentu przekształcenia w Spółkę zależną SKA nie wypracuje Zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, przychód Spółki z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania PDOP na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Stosownie do art. 10 ust. l pkt l ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. l pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt l, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt l;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto zgodnie z art. 22 ust. 4a ustawy o PDOP zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 4b ustawy o PDOP zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

Zdaniem Spółki w zdarzeniu przyszłym zaprezentowanym w niniejszym wniosku wskazane powyżej warunki zostaną spełnione. W szczególności:

 1. Spółka zależna wypłacająca wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów na rzecz Spółki będzie podatnikiem podatku dochodowego i będzie miała siedzibę na terytorium Polski;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z umorzenia udziałów będzie Spółka, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. Spółka będzie posiadała bezpośrednio więcej niż 10% udziałów w kapitale Spółki zależnej;
 4. Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
 5. Spółka będzie posiadała przynajmniej 10% udziałów w Spółce zależnej nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej, wypłacanego przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, spełnione zostaną warunki dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia na podstawie art. 22 ust. 4, 4a i 4b ustawy o PDOP.

Jednocześnie, zdaniem Spółki, w przypadku gdy do momentu przekształcenia w Spółkę zależną SKA nie osiągnie Zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, nie znajdą zastosowania przepisy Ustawy nowelizującej (art. 7 tej ustawy) ograniczające możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Stosownie bowiem do art. 7 ust. 1-4 Ustawy nowelizującej:

 1. przepisów ustaw wymienionych w art. l i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza;
 2. zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych;
 3. jeżeli spółka komandytowo-akcyjną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych;
 4. przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej.

Odnosząc powyższe regulacje do zaprezentowanego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego Spółka pragnie zaznaczyć, iż w sytuacji gdy SKA przed przekształceniem w Spółkę zależną nie wypracuje Zysków, wtedy na kwotę wynagrodzenia z tytułu umorzenia wypłacanego na rzecz Spółki nie będą składały się Zyski wypracowane przez SKA. W konsekwencji brak będzie podstaw do zastosowania art. 7 ust. 2 Ustawy nowelizującej, ponieważ Spółka zależna dokona wypłaty wynagrodzenia, które nie będzie zawierało Zysków SKA.

Reasumując w sytuacji gdy SKA nie wypracuje Zysków przed przekształceniem w Spółkę zależną, przychód z tytułu wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia przez Spółkę zależną na rzecz Spółki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania PDOP na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Powyższe podejście zostało również potwierdzone w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w analogicznych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych. I tak, np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji wydanej dnia 20 sierpnia 2014 r. (sygn. ILPB4/423-247/14-2/ŁM) potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym „jeżeli do momentu przekształcenia w Spółkę zależną SKA nie wypracuje Zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, przychód Spółki z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania PDOP na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji wydanej dnia 5 marca 2014 r. (sygn. ILPB4/423-467/13-2/ŁM) dotyczącej wypłaty dywidendy, która podobnie do wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów stanowi przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym „Jeżeli do momentu przekształcenia w Spółkę zależną SKA nie wypracuje Zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, przychód z tytułu wypłaty dywidendy przez Spółkę zależną na rzecz Spółki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania PDOP na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Spółki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, jeżeli do momentu przekształcenia w Spółką zależną SKA wypracuje Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia wypłaconego przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, w części, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA do momentu, kiedy SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, natomiast kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA do momentu, kiedy SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, będzie stanowić przychód (dochód) Spółki podlegający opodatkowaniu PDOP, do którego nie będzie mogło zostać zastosowane zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Jak zostało wykazane w stanowisku odnośnie do pytania nr l, w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia przez Spółkę zależną na rzecz Spółki spełnione zostaną warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia określone w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Niemniej, zgodnie z przywoływanym już art. 7 ust. 1-4 Ustawy nowelizującej:

 1. przepisów ustaw wymienionych w art. l i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza;
 2. zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. l ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych;
 3. jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych;
 4. przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej.

Odnosząc powyższe regulacje do zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku należy zauważyć, iż do momentu przekształcenia w Spółkę zależną SKA może wypracować Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji, w przypadku podjęcia decyzji o wypłacie wynagrodzenia z tytułu umorzenia przez Spółkę zależną powstałą z SKA należy przyjąć, iż w pierwszej kolejności wypłacone zostaną Zyski wypracowane przez SKA. W konsekwencji, na mocy art. 7 ust. 2 Ustawy nowelizującej, do części wynagrodzenia z tytułu umorzenia, wypłacanej przez Spółkę zależną, odpowiadającej kwocie Zysków wypracowanych do momentu, kiedy SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nie będzie mogło zostać zastosowane zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Jednocześnie pozostała część kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Reasumując, zdaniem Spółki, część wynagrodzenia z tytułu umorzenia wypłacona przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA do momentu, kiedy SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, natomiast część kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia, odpowiadająca kwocie Zysków – przypadających na Spółkę – wypracowanych przez SKA przed przekształceniem w Spółkę zależną, do momentu, kiedy SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu PDOP po stronie Spółki, do którego nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Powyższe podejście zostało również przedstawione w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w analogicznych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych. I tak, np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji wydanej dnia 5 marca 2014 r. (sygn. ILPB4/423-467/13-3/ŁM) dotyczącej wypłaty dywidendy, która podobnie do wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów stanów przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym „część dywidendy wypłacona przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, odpowiadająca kwocie Zysków – przypadających na Spółkę – wypracowanych przez SKA przed przekształceniem do Spółki zależnej, będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki, do którego nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji wydanej dnia 20 sierpnia 2014 r. (sygn. ILPB4/423-247/14-3/ŁM) potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym „jeżeli do momentu przekształcenia w Spółkę zależną SKA wypracuje Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia wypłaconego przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, w części, która nie odpowiada Zyskom wypracowanym przez SKA, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, natomiast kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia w części odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA będzie stanowić przychód (dochód) Spółki podlegający opodatkowaniu PDOP, do którego nie będzie mogło zostać zastosowane zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji wydanej dnia 5 marca 2014 r. (sygn. ILPB4/423-467/13-3/ŁM) dotyczącej wypłaty dywidendy, która podobnie do wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów stanowi przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym „w przypadku wypracowania przez SKA Zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, część kwoty dywidendy wypłaconej przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, odpowiadająca Zyskom wypracowanym przez SKA, będzie stanowiła przychód (dochód) Spółki podlegający opodatkowaniu PDOP, do którego nie będzie mogło zostać zastosowane zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP. W takim przypadku pobranie podatku od tej części dywidendy dokonać powinna Spółka zależna zgodnie z zasadami przewidzianymi art. 26 ustawy o PDOP”.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Zdaniem Spółki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym od części kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia wypłaconego przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA do momentu, kiedy SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podatek powinna pobrać Spółka zależna zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 26 ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 26 ust. l ustawy o PDOP osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności m.in. z tytułów wymienionych w art. 22 ust. l ustawy o PDOP, tj. dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (np. dochodów z umorzenia udziałów (akcji)), są co do zasady obowiązane jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, należny podatek dochodowy od części wynagrodzenia z tytułu umorzenia, wypłacanego przez Spółkę zależną na rzecz Spółki, odpowiadającej Zyskom wypracowanym przez SKA do momentu, kiedy SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, powinna pobrać Spółka zależna zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 26 ustawy o PDOP.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w przypadku, gdy SKA nie wypracuje Zysków jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia z tytułu umorzenia
automatycznego udziałów w przypadku, gdy SKA wypracuje Zyski jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie wskazania płatnika w sytuacji opodatkowania wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w przypadku, gdy SKA wypracuje Zyski jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.