ILPB4/423-13/14-3/DS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy kwota dywidendy wypłacona przez Spółkę na rzecz Spółki matki z zysków stanowiących Zyski wypracowane przez SKA również będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dywidend na zasadach przewidzianych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2014 r. (data wpływu 10 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dywidendy wypłaconej przez płatnika z zysków stanowiących Zyski wypracowane przez SKA – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dywidendy wypłaconej przez płatnika z zysków innych niż Zyski wypracowane przez SKA,
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dywidendy wypłaconej przez płatnika z zysków stanowiących Zyski wypracowane przez SKA.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

S.A. (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka”) podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy jest spółka z siedzibą na terytorium Holandii (dalej „Spółka matka”) podlegająca na terytorium Holandii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka matka posiada 100% udziałów Spółki przez okres dłuższy niż 2 lata.

Spółka dysponuje certyfikatem rezydencji Spółki matki.

W przyszłości Wnioskodawca planuje połączenie ze spółką kapitałową, w której posiada nie mniej niż 10% udziałów/akcji przez okres przekraczający 2 lata (dalej „Spółka zależna”).

Spółka zależna jest podatnikiem podatku dochodowego i ma siedzibę w Polsce oraz podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W dniu 7 listopada 2013 r. (data wpisu do KRS) doszło do połączenia Spółki zależnej z inną spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością; dalej „Spółka kapitałowa”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) przez przeniesienie całego majątku Spółki kapitałowej (spółki przejmowanej) na Spółkę zależną (spółkę przejmującą).

Przejęta przez Spółkę zależną Spółka kapitałowa powstała z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (dalej „SKA”), które miało miejsce w dniu 9 września 2013 r. (data wpisu do KRS). Do momentu przekształcenia w Spółkę kapitałową SKA wypracowała Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. zyski określone na podstawie przepisów o rachunkowości wypracowane od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie SKA do dnia przekształcenia w Spółkę kapitałową wynikające ze sprawozdania finansowego za ten okres; dalej „Zyski wypracowane przez SKA”/„Zyski”).

W przyszłości, już po połączeniu ze Spółką zależną, Spółka może dokonać wypłaty dywidendy na rzecz Spółki matki, przy czym część kwoty dywidendy stanowić będą Zyski wypracowane przez SKA.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy kwota dywidendy wypłacona przez Spółkę na rzecz Spółki matki z zysków innych niż Zyski wypracowane przez SKA będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dywidend na zasadach przewidzianych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w całości...
 2. Czy kwota dywidendy wypłacona przez Spółkę na rzecz Spółki matki z zysków stanowiących Zyski wypracowane przez SKA również będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dywidend na zasadach przewidzianych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 10 kwietnia 2014 r. nr ILPB4/423-13/14-2/DS.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przychód z tytułu wypłaty dywidendy z zysków stanowiących Zyski wypracowane przez SKA przez Spółkę na rzecz Spółki matki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Argumentacja przedstawiona do stanowiska w zakresie pierwszego pytania znajduje zastosowanie w pełnym zakresie także w tym przypadku.

Jednocześnie zdaniem Spółki, w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym, nie znajdą zastosowania przepisy Ustawy nowelizującej (art. 7 tej ustawy) ograniczające możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie bowiem do art. 7 ust. 1-4 Ustawy nowelizującej:

 • Przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza (ust. 1).
 • Zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (ust. 2).
 • Jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (ust. 3).
 • Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej (ust. 4).

Z kolei art. 8 Ustawy nowelizującej stanowi, że przez następcę prawnego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozumie się również dalszych następców prawnych, podmiot przekształcony oraz dalsze podmioty przekształcone.

Mając na uwadze powyższe przepisy, należy zaznaczyć, iż co do zasady, przy spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają prawo do zastosowania zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Możliwość zastosowania tego zwolnienia, zgodnie z wolą ustawodawcy, została ograniczona w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych. Na mocy przytoczonego powyżej art. 7 ust. 2 Ustawy nowelizującej przedmiotowe zwolnienie nie znajdzie bowiem zastosowania w odniesieniu do zysków wypracowanych przez spółki komandytowo-akcyjne przez dniem, w którym spółki te staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym należy podkreślić, iż jedną z podstawowych przesłanek zastosowania tego przepisu jest właśnie okoliczność uzyskania przez spółki komandytowo-akcyjne statusu podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 Ustawy nowelizującej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium RP oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych przychodów i kosztów z uczestnictwa w takiej spółce (z zastrzeżeniem art. 6, który nie znajduje zastosowania w omawianym przypadku), (...), przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym Ustawą nowelizującą stosuje się od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Przepisy art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej w powiązaniu z art. 11 Ustawy nowelizującej zawiera bardziej szczegółowe przepisy w tym zakresie w odniesieniu do spółek komandytowo-akcyjnych, które powstały bądź zmieniły rok obrotowy w ciągu 14 dni od ogłoszenia Ustawy nowelizującej (tj. od 22 listopada 2013 r.), jednak nie mogą one mieć zastosowania w przypadku SKA, która utraciła status SKA w dniu 9 września 2013 r.

W konsekwencji wskazana powyżej przesłanka art. 7 Ustawy nowelizującej nie zostanie spełniona w odniesieniu do SKA. Spółka pragnie zaznaczyć, iż zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, SKA została przekształcona w Spółkę kapitałową jeszcze przed ogłoszeniem Ustawy nowelizującej, a zatem SKA nigdy nie stała się/nie stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przepisy Ustawy nowelizującej w żadnym wypadku nie znajdą zastosowania w stosunku do tej spółki oraz do Zysków przez nią wypracowanych.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że w odniesieniu do dywidendy wypłacanej przez Spółkę na rzecz Spółki matki (na której kwotę będą składały się również Zyski wypracowane przez SKA) nie znajdą zastosowania ograniczenia wynikające z art. 7 Ustawy nowelizującej, a zatem dywidenda wypłacana przez Spółkę będzie korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych także w zakresie Zysków wypracowanych przez SKA.

Wnioski przeciwne do powyższych byłyby niezgodne z brzmieniem przepisów Ustawy nowelizującej, a ponadto stanowiłyby, zdaniem Wnioskodawcy, naruszenie jednej z podstawowych zasad prawa (w tym prawa podatkowego), tj. zasady nie działania prawa wstecz („lex retro non agit”). Spółka pragnie wskazać, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego w polskim porządku prawnym działanie prawa wstecz jest, co do zasady, niedopuszczalne. Wsteczne działanie prawa podatkowego narusza bowiem szereg konstytucyjnych zasad, w tym w szczególności zasadę zaufania obywateli do państwa i zasadę państwa prawa oraz prowadzi do ograniczenia możliwości podejmowania przez obywateli racjonalnych działań gospodarczych.

Reasumując, w stosunku do kwoty dywidendy wypłacanej przez Spółkę na rzecz Spółki matki nie znajdą zastosowania przepisy Ustawy nowelizującej, a jednocześnie spełnione zostaną warunki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także art. 22 ust. 4a i 4b tej ustawy dotyczące nieprzerwanego posiadania udziałów. W konsekwencji, przychód z tytułu wypłaty dywidendy przez Spółkę na rzecz Spółki matki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również w części odpowiadającej kwocie Zysków wypracowanych przez SKA, a zatem na Spółce nie będzie ciążył obowiązek poboru, w dniu dokonania wypłaty dywidendy, zryczałtowanego podatku dochodowego od tej wypłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Z opisu sprawy wynika, że jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy (dalej również: Spółka) jest spółka z siedzibą na terytorium Holandii (dalej: Spółka matka). W przyszłości Wnioskodawca planuje połączenie ze spółką kapitałową, w której posiada nie mniej niż 10% udziałów/akcji przez okres przekraczający 2 lata (dalej: Spółka zależna). Spółka zależna jest podatnikiem podatku dochodowego i ma siedzibę w Polsce. W dniu 7 listopada 2013 r. (data wpisu do KRS) doszło do połączenia Spółki zależnej z inną spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością; dalej: Spółka kapitałowa) przez przeniesienie całego majątku Spółki kapitałowej (spółki przejmowanej) na Spółkę zależną (spółkę przejmującą). Przejęta przez Spółkę zależną Spółka kapitałowa powstała z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA), które miało miejsce 9 września 2013 r. (data wpisu do KRS). Do momentu przekształcenia w Spółkę kapitałową SKA wypracowała Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej (dalej: Zyski wypracowane przez SKA). W przyszłości – już po połączeniu ze Spółką zależną Spółka może dokonać wypłaty dywidendy na rzecz Spółki matki, przy czym część kwoty dywidendy stanowić będą Zyski wypracowane przez SKA.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.): dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji) (...).

W myśl art. 4a pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: ilekroć w ustawie jest mowa o udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w art. 1 ust. 3.

Zgodnie natomiast z art. 4a pkt 21 tej ustawy: ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to spółkę będącą podatnikiem.

Jednocześnie stosownie do treści art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Stosownie do art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

W myśl natomiast art. 22 ust. 4b ww. ustawy: zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Powyższe zwolnienie dotyczy zatem dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (z wyjątkiem dochodów otrzymywanych przez komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej). Ponadto, aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia wszystkie wskazane w art. 22 ust. 4 i następne ustawy warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Rozpatrując kwestie związane z możliwością zwolnienia Spółki matki z opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu kwoty dywidendy wypłaconej przez Spółkę z zysków stanowiących Zyski wypracowane przez SKA należy wziąć pod uwagę ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387) (dalej: ustawa zmieniająca). Najistotniejsze zmiany wprowadzone na mocy tej ustawy dotyczą opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych, jak i jej wspólników.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej: w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Nie bez znaczenia dla niniejszej sprawy ma także brzmienie art. 7 ustawy zmieniającej.

I tak, zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy: przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ww. ustawy: zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Z kolei w myśl art. 7 ust. 3 omawianej ustawy: jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Treść art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej stanowi natomiast, że: przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej.

Natomiast w myśl art. 8 tej ustawy: przez następcę prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 4, rozumie się również dalszych następców prawnych, podmiot przekształcony oraz dalsze podmioty przekształcone.

Z powyższych przepisów wynika po pierwsze, że jeżeli spółka komandytowo-akcyjna wypłaca zyski, które wypracowała przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a zysk ten przypada na akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, to zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. W takim przypadku wypłata z zysku spółki komandytowo-akcyjnej (dywidenda) stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Po drugie – zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 tej ustawy nie może zostać zastosowane w sytuacji, gdy wypłata dywidendy dotyczy zysków wypracowanych przez spółkę komandytowo-akcyjną przed dniem, w którym stała się ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie przepisy te dotyczą następców prawnych spółki komandytowo-akcyjnej.

Tym samym, jeżeli Spółka wypłaca zyski, które wypracowała SKA przed jej przekształceniem w Spółkę kapitałową, to w części tego zysku przypadającego na akcjonariusza SKA zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. W takim przypadku wypłata z zysku spółki komandytowo-akcyjnej (dywidenda) stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie z uwagi na fakty, że Zyski wypracowane przez SKA dotyczące okresu do dnia jej przekształcenia (9 września 2013 r.), oczywistym staje się, że w niniejszej sprawie wyłączenie przewidziane w art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej będzie miało zastosowanie. Oznacza to, że dywidenda wypłacana przez Spółkę na rzecz Spółki matki odpowiadająca Zyskom wypracowanym przez SKA w części przypadającej akcjonariuszowi SKA nie będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 i następne ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast wypłacone w formie dywidendy Zyski wypracowane przez SKA w części dotyczącej komplementariusza SKA – z uwagi na treść art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej – nie stanowią dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zatem i w tym przypadku omawiane zwolnienie nie znajdzie zastosowania.

Reasumując – kwota dywidendy wypłacona przez Spółkę na rzecz Spółki matki z zysków stanowiących Zyski wypracowane przez SKA nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dywidend na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.