IBPB-1-3/4510-35/16/TS | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę osobową powstanie obowiązek do pobrania i wpłaty podatku dochodowego w charakterze płatnika w zakresie zysków przypadających na Akcjonariusza
IBPB-1-3/4510-35/16/TSinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. dochód
 3. opodatkowanie
 4. podatnik
 5. płatnik
 6. spółka jawna
 7. spółka kapitałowa
 8. spółka komandytowa
 9. spółka komandytowo-akcyjna
 10. spółka osobowa
 11. udział w zyskach
 12. udziałowiec
 13. wspólnik
 14. zwolnienia przedmiotowe
 15. zwolnienie
 16. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 12 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę osobową powstanie obowiązek do pobrania i wpłaty podatku dochodowego w charakterze płatnika w zakresie zysków przypadających na Akcjonariusza – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę osobową powstanie obowiązek do pobrania i wpłaty podatku dochodowego w charakterze płatnika w zakresie zysków przypadających na Akcjonariusza.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca”). Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od l stycznia 2015 r. Wnioskodawca w przeszłości (2013 r. i 2014 r.) nie był podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym nie posiada za tamte okresy niepodzielonych zysków, gdyż za 2013 r. poniósł stratę, a za 2014 r. nieznaczny zysk, który jednak był niższy niż wartość straty z 2013 r. i nie pozwolił na jej pokrycie.

W uzupełnieniu wniosku z 5 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 stycznia 2016 r.) Wnioskodawca doprecyzował, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o lata kalendarzowe 2013 r. i 2014 r., podczas gdy trwający wówczas pierwszy rok obrotowy Wnioskodawcy był rokiem przedłużonym i rozpoczął się w 2013 r. i zakończył z ostatnim dniem 2014 r. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że za ten pierwszy rok obrotowy Spółki nie wystąpiły niepodzielone zyski (SKA osiągnęła stratę za rok obrotowy 2013-2014).

Wnioskodawca może osiągnąć zysk za okres, w którym jest podatnikiem (2015 r. i następne). Wspólnikami Wnioskodawcy są wyłącznie podmioty podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Akcjonariuszem Wnioskodawcy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Akcjonariusz”). Akcjonariusz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania. Akcjonariusz nie jest komplementariuszem SKA. Akcjonariusz posiada powyżej 10% akcji SKA na podstawie tytułu własności przez okres przekraczający 2 lata, przy czym część z tego okresu, jak wskazano powyżej, to okres kiedy SKA nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Akcjonariusz nabył bowiem akcje SKA w okresie kiedy spółka ta nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W przyszłości może nastąpić przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę osobową (jawną lub komandytową, dalej: „Spółka osobowa”). Przekształcenie nastąpi przed upływem okresu 2 lat od kiedy SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego. Powyższa czynność zostanie dokonana po 1 stycznia 2016 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę osobową powstanie obowiązek do pobrania i wpłaty podatku dochodowego w charakterze płatnika w zakresie zysków przypadających na Akcjonariusza...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę osobową, nie powstanie obowiązek płatnika do pobrania podatku dochodowego w zakresie zysków przypadających na Akcjonariusza, gdyż spełnione zostaną przesłanki zwolnienia tego dochodu od opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o CIT, w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy o CIT, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku na zasadach określonych w tym przepisie.

Art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, statuuje powstanie przychodu w przypadku podziału spółek. Przepis ten nie będzie miał więc zastosowania w niniejszej sprawie.

Jednocześnie, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Stosownie do art. 4a pkt 19 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Z kolei, w myśl art. 4a pkt 21 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to spółkę będącą podatnikiem.

Mając na uwadze powyższe, przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków lub zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej powstaje w związku z przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę osobową, co wynika wprost z brzmienia przywołanego powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. W rezultacie, w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy, będącego podatnikiem CIT, w Spółkę osobową, cała wartość niepodzielonych zysków lub zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.

Jeżeli zatem na dzień przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę osobową wystąpią skumulowane i niewypłacone zyski wypracowane w czasie funkcjonowania Wnioskodawcy, to ich wartość, przypadająca na Akcjonariusza, stanowić będzie – stosownie do treści 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT – podlegający opodatkowaniu przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowo-akcyjnych zostało wprowadzone mocą ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387, dalej: „ustawa zmieniająca”).

Jednocześnie, przewidziano w niniejszej ustawie regulacje szczególne dotyczące prawa do korzystania zwolnień z opodatkowania w zakresie wypłat zysków spółek komandytowo- akcyjnych.

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy zmieniającej, przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Zgodnie z ust. 2, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak wskazał Wnioskodawca, nie posiada on niepodzielonych zysków za okres, kiedy nie był podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Możliwe jest jednak osiąganie zysków przez Wnioskodawcę od momentu, kiedy stał się podatnikiem.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Stosownie jednak do art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 • spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 • spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W myśl art. 22 ust. 4a ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Przy czym zgodnie z ust. 4d posiadanie to powinno wynikać z tytułu własności.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym:

 1. wypłacającym dywidendę (inny przychód z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych) będzie Wnioskodawca, który jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych;
 2. uzyskującym powyższe przychody będzie Akcjonariusz podlegający opodatkowaniu w całości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Akcjonariusz nie jest komplementariuszem Wnioskodawcy;
 3. Akcjonariusz będzie posiadał na podstawie tytułu własności powyżej 10% akcji we Wnioskodawcy przez okres dłuższy niż 2 lata. Bez znaczenia pozostanie, że w części tego okresu Akcjonariusz posiadał akcje Wnioskodawcy, który nie był podatnikiem. Ustawodawca definiuje tu jedynie warunek posiania akcji w danej spółce na podstawie tytułu własności i nie zostały przewidziane jakiekolwiek regulacje przejściowe nie zezwalające na zaliczanie do tego okresu, czasu posiadania akcji we Wnioskodawcy przez okres, kiedy nie był on podatnikiem;
 4. Akcjonariusz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania.

Podsumowując, w związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku osiągnięcia przez Akcjonariusza dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, będzie miało zastosowanie zwolnienie z opodatkowania określone w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Stąd jako, że uzyskany dochód (przychód) będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania, na spółce powstałej w wyniku przekształcenia nie będzie ciążył obowiązek pobrania podatku w charakterze płatnika.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zasady przekształcenia spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”).

Zgodnie z art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl art. 552 KSH, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną (dalej: „SKA”), będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od l stycznia 2015 r. Za lata, w których SKA nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nie posiada niepodzielonych zysków. Wnioskodawca może osiągnąć zysk za okres, w którym jest podatnikiem (2015 r. i następne). Wspólnikami Wnioskodawcy są wyłącznie podmioty podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Akcjonariuszem Wnioskodawcy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcjonariusz posiada powyżej 10% akcji SKA na podstawie tytułu własności przez okres przekraczający 2 lata, przy czym część z tego okresu to okres, kiedy SKA nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Akcjonariusz nabył bowiem akcje SKA w okresie kiedy spółka ta nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W przyszłości może nastąpić przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę osobową. Przekształcenie nastąpi przed upływem okresu 2 lat od kiedy SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego i po 1 stycznia 2016 r. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w związku z przekształceniem SKA w Spółkę osobową powstanie obowiązek do pobrania i wpłaty podatku dochodowego w charakterze płatnika w zakresie zysków przypadających na Akcjonariusza.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji) (...).

Przepis ten zawiera szczególną definicję dochodu i odnosi ją do dochodu pochodzącego z udziału w zyskach osób prawnych. Stanowi on zatem, że dochodem tym jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, a przysługujący jego posiadaczowi.

Stosownie do art. 4a pkt 14 updop, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 4a pkt 19 updop, ilekroć w ustawie jest mowa o udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w art. 1 ust. 3.

Natomiast, w myśl art. 4a pkt 21 updop ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to spółkę będącą podatnikiem.

W myśl art. 22 ust. 1 updop, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie, stosownie do art. 22 ust. 4 updop, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a updop).

Natomiast, art. 22 ust. 4b updop stanowi, że zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 4d updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

1.jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;

2.w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:

 1. własności,
 2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że wszystkie wskazane warunki omawianego zwolnienia muszą być spełnione łącznie.

Należy także wskazać, że – w świetle art. 22 ust. 4b updop – wymóg nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) przez okres dwóch lat w spółce dokonującej wypłat z tytułów określonych w art. 22 ust. 1 updop nie musi być spełniony w dacie dokonywania tych wypłat. Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych korzysta ze zwolnienia również w sytuacji, gdy uzyskujący go podatnik posiada wymagany procent udziałów (akcji) przez okres krótszy niż dwa lata, o ile stan ten nie ulegnie zmianie do momentu upływu wymaganego okresu dwóch lat.

Ponadto, z literalnego brzmienia art. 22 ust. 4 pkt 3 updop wynika, że spółka uzyskująca przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ma posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w spółce wypłacającej te przychody prze okres nie krótszy niż 2 lata. Jednocześnie, z pkt 2 wskazanej regulacji wynika, że spółka wypłacająca to spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i posiadająca siedzibę w Polsce. Tego typu spółką SKA jest od pierwszego dnia roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2013 r. Zatem, okres 2 letniego nieprzerwanego posiadania akcji SKA winien być liczony od dnia, w którym SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (tj. 1 stycznia 2015 r.), a nie od dnia nabycia akcji.

Tym samym, skoro w opisie sprawy mowa jest o 2-letnim okresie posiadania przez Akcjonariusza akcji SKA licząc od dnia ich nabycia, a nie od daty, w której SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, to zastosowania nie znajdzie zwolnienie określone w art. 22 ust. 4 updop, ponieważ nie spełni wymogu określonego w art. 22 ust. 4a tej ustawy.

Reasumując, w związku z przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę osobową powstanie obowiązek do pobrania i wpłaty podatku dochodowego w charakterze płatnika w zakresie zysków przypadających na Akcjonariusza.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.