IBPB-1-3/4510-169/16/AW | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dywidendy wypłaconej z zysków innych niż wypracowane przez SKA przed dniem, w którym stała się podatnikiem
IBPB-1-3/4510-169/16/AWinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. dywidendy
 3. opodatkowanie
 4. połączenie
 5. przekształcanie
 6. przepisy przejściowe
 7. przychód
 8. płatnik
 9. spółka komandytowo-akcyjna
 10. spółki
 11. udział w zyskach
 12. zwolnienie
 13. zysk niepodzielony
 14. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 31 grudnia 2015 r.) uzupełnionym 22 lutego i 1 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dywidendy wypłaconej z zysków innych niż wypracowane przez SKA przed dniem, w którym stała się podatnikiem (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 – zdarzenie przyszłe) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dywidendy wypłaconej z zysków innych niż wypracowane przez SKA przed dniem, w którym stała się podatnikiem. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 16 lutego 2016 r. Znak: IBPB-1-3/4510-39/16/AW wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 22 lutego i 1 marca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność, m.in. w zakresie leasingu rzeczy ruchomych (w tym maszyn, urządzeń i pojazdów samochodowych). Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Bank. Spółka jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej X Sp. z o.o. SKA (dalej „SKA”) z udziałem w zyskach SKA wynoszącym 99,99%. Komplementariuszem SKA z udziałem w zyskach wynoszącym 0,01% jest Y Sp. z o.o.

Poprzedni rok obrotowy SKA trwał od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.

Art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej stanowi, że w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy wprowadzające opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Oznacza to, że od dnia 1 listopada 2015 r., SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. do dnia 1 stycznia 2014 r., SKA nie posiadała niewypłaconego zysku. Natomiast, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 października 2015 r. SKA wypracowała zysk, który nie został dotąd wypłacony.

Jednakże, rozważane jest przekształcenie SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz połączenie się Spółki z przekształconą SKA poprzez włączenie całości majątku tej ostatniej do majątku Spółki. W przyszłości, już po połączeniu, może dojść do wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zysków osób prawnych przez Spółkę. Każdorazowo uchwała dotycząca wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych będzie wskazywać źródło jej finansowania - może ona pochodzić z zysku osiągniętego przez SKA przed dniem stania się podatnikiem, z innego zysku (np. z bieżącego zysku Spółki) lub ze źródła innego niż zysk (np. z kapitału rezerwowego Spółki).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych przez Spółkę z zysku innego niż zysk wypracowany przez SKA przed dniem, w którym stała się podatnikiem, lub ze źródła innego niż zysk to do tej wypłaty nie będzie miał zastosowania art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej, stanowiący, że w pierwszej kolejności wypłacane są zyski SKA osiągnięte przed dniem stania się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych przez SKA, i - w konsekwencji - przychód Banku z tego tytułu będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 – zdarzenie przyszłe)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych przez Spółkę z zysku innego niż zysk wypracowany przez SKA przed dniem, w którym stała się podatnikiem, lub ze źródła innego niż zysk to do tej wypłaty nie będzie miał zastosowania art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej, stanowiący, że w pierwszej kolejności wypłacane są zyski SKA osiągnięte przed dniem stania się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych przez SKA, i - w konsekwencji - przychód Banku z tego tytułu będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP.

W myśl art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej, jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających jej dzień wejścia w życie i spółka dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem PDOP, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem PDOP.

Przepis ten wprowadza zatem dwa warunki, które muszą być kumulatywnie spełnione (użycie spójnika „i”), aby zastosowanie w danym stanie faktycznym znalazła dyspozycja tego unormowania:

 1. spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie ustawy nowelizującej, i
 2. spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z art. 11 ustawy nowelizującej, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z kolei zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Ustawodawca dopuścił zatem możliwość, w której dzień wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. 1 stycznia 2014 r.) nie będzie tożsamy z dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna staje się podatnikiem PDOP. Taka sytuacja ma właśnie miejsce w przedstawionym stanie faktycznym, gdzie dniem, w którym SKA stała się podatnikiem jest dzień 1 listopada 2015 r.

W świetle powyższego art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej stanowiący, że w pierwszej kolejności wypłacane są zyski SKA osiągnięte przed dniem stania się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych przez SKA, znalazłby zastosowanie do wypłaty przez Spółkę dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych z zysku innego niż zysk wypracowany przez SKA przed dniem, w którym stała się podatnikiem, lub ze źródła innego niż zysk tylko pod warunkiem łącznego spełnienia dwóch przesłanek, tj.:

 1. SKA przed dniem 1 stycznia 2014 r. posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających ten dzień, i
 2. SKA (lub jej następca prawny) dokona po dniu 31 października 2015 r. wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Jak wskazano w stanie faktycznym, do 1 stycznia 2014 r. SKA nie posiadała niewypłaconego zysku. W konsekwencji, nie została spełniona pierwsza ze wskazanych przesłanek. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, dyspozycja art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej nie powinna mieć zastosowania do wypłaty przez Spółkę (jako następcę prawnego SKA) dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych z zysku innego niż zysk wypracowany przez SKA przed dniem, w którym stała się podatnikiem, lub ze źródła innego niż zysk.

Mając na uwadze powyższe, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie powinno mieć zastosowania domniemanie, że wypłata przez Spółkę dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w pierwszej kolejności stanowi zysk SKA osiągnięty przed dniem stania się podatnikiem PDOP. Tym samym, jeżeli w uchwale dotyczącej przedmiotowej wypłaty zostanie wskazane, że pochodzi ona z zysku innego niż zysk wypracowany przez SKA przed dniem, w którym stała się podatnikiem (np. z zysku bieżącego Spółki), lub ze źródła innego niż zysk (np. z kapitału rezerwowego), to przychód Banku z tego tytułu powinien korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP.

Jednocześnie - jak wskazano w uzasadnieniu odnośnie do pytania nr 1 - wypłata przez Spółkę dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie będzie mogła korzystać z przedmiotowego zwolnienia w sytuacji, gdy uchwała dotycząca tej wypłaty wskaże, że pochodzi ona z zysku wypracowanego przez SKA przed dniem, w którym stała się podatnikiem. W konsekwencji, mimo braku zastosowania domniemania, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o PDOP, zysk wypracowany przez SKA przed dniem, w którym stała się podatnikiem, będzie podlegał opodatkowaniu PDOP w momencie jego wypłaty.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych przez Spółkę z zysku innego niż zysk wypracowany przez SKA przed dniem, w którym stała się podatnikiem, lub ze źródła innego niż zysk to do tej wypłaty nie będzie miał zastosowania art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej, stanowiący, że w pierwszej kolejności wypłacane są zyski SKA osiągnięte przed dniem stania się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych przez SKA, i - w konsekwencji - przychód Banku z tego tytułu będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), dywidenda jest przychodem udziałowca (akcjonariusza) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i podlega opodatkowaniu w momencie jej wypłaty.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 updop, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Podatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest osoba prawna uzyskująca dochód. Podatek od dywidend ma postać podatku u źródła. Oznacza to, że jest on pobierany przez spółkę dokonującą wypłaty dywidendy, która występuje w charakterze płatnika podatku (art. 26 ust. 1 ww. ustawy).

Jednakże, zgodnie z art. 22 ust. 4 updop, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 4a updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

W myśl art. 22 ust. 4b updop, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Podsumowując, aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa podstawowe warunki, tj.:

 1. posiadanie bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki, która wypłaca przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy) oraz
 2. posiadanie tych udziałów nieprzerwanie przez okres 2 lat (art. 22 ust. 4a ustawy).

Wskazać należy, że w świetle przepisu art. 22 ust. 4b updop, wymóg nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) przez okres dwóch lat w spółce dokonującej wypłat z tytułów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy nie musi być spełniony w dacie dokonywania tych wypłat. Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych korzysta ze zwolnienia również w sytuacji, gdy uzyskujący go podatnik posiada wymagany procent udziałów (akcji) przez okres krótszy niż dwa lata, o ile stan ten nie ulegnie zmianie do momentu upływu wymaganego okresu dwóch lat.

Jednocześnie, jak stanowi art. 22 ust. 4d updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

1.jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;

2.w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:

 1. własności,
 2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Podkreślić należy, że aby istniała możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu (dochodu) zgodnie z art. 22 ust. 4 updop, wszystkie wskazane powyżej warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że jedynym akcjonariuszem Spółki jest Bank. Spółka jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (SKA). Poprzedni rok obrotowy SKA trwał od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r. Od dnia 1 listopada 2015 r. SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. do dnia 1 stycznia 2014 r., SKA nie posiadała niewypłaconego zysku. Natomiast, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 października 2015 r. SKA wypracowała zysk, który nie został dotąd wypłacony. Rozważane jest przekształcenie SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz połączenie się Spółki z przekształconą SKA poprzez włączenie całości majątku tej ostatniej do majątku Spółki. W przyszłości, już po połączeniu, może dojść do wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zysków osób prawnych przez Spółkę.

Rozpatrując możliwość skorzystania ze zwolnienia należy również wziąć pod uwagę przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: „ustawa zmieniająca”). Najistotniejsze zmiany wprowadzone na mocy tej ustawy dotyczą opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych, jak i ich wspólników.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Z kolei w myśl art. 7 ust. 3 ustawy zmieniającej, jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej (art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej).

Zgodnie z art. 8 ustawy zmieniającej, przez następcę prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 4, rozumie się również dalszych następców prawnych, podmiot przekształcony oraz dalsze podmioty przekształcone.

Odnosząc powyższe regulacje do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że w przypadku wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych przez Spółkę art. 7 ust. 3 ustawy zmieniającej, znajdzie zastosowanie. Jak zostało wskazane we wniosku, SKA posiadała niewypłacone zyski z okresu zanim stała się podatnikiem. Oznacza to, że w sytuacji, gdy zyski są wypłacane po dniu, w którym SKA stała się podatnikiem, należy przyjąć, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zatem, fakt wskazania w uchwale, że wypłata pochodzi z zysku innego niż wypracowany przez SKA przed dniem w którym stała się podatnikiem (np. z zysku bieżącego Spółki), lub ze źródła innego niż zysk (np. z kapitału rezerwowego) nie ma wpływu na sposób opodatkowania. Zatem, przychód Banku nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 i następne updop.

Reasumując, w przypadku wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych przez Spółkę zastosowanie znajdzie art. 7 ust. 3 ustawy zmieniającej i przychód Banku z tego tytułu nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 i nast. updop.

Stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto informuje się, że w zakresie przedstawionych we wniosku pytań oznaczonych nr 1 w zakresie zdarzenia przyszłego oraz nr 1 i 2 w zakresie stanu faktycznego zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.