IBPB-1-1/4511-722/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie ciążących na Wnioskodawcy (sp. z o.o.) obowiązkach płatnika związanych z wypłatą na rzecz wspólnika spółki zysku wypracowanego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej przekształconej w ww. spółkę z o.o.
IBPB-1-1/4511-722/15/ESZinterpretacja indywidualna
  1. płatnik
  2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. zyski
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 4 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ciążących na Wnioskodawcy (sp. z o.o.) obowiązkach płatnika związanych z wypłatą na rzecz wspólnika spółki zysku wypracowanego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej przekształconej w ww. spółkę z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ciążących na Wnioskodawcy (sp. z o.o.) obowiązkach płatnika związanych z wypłatą na rzecz wspólnika spółki zysku wypracowanego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej przekształconej w ww. spółkę z o.o.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (sp. z o.o.) powstała w listopadzie 2015 r. w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną (dalej: „Wspólnik”), polskiego rezydenta podatkowego. Wspólnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Polski. W wyniku tego przekształcenia powstała jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawca), która wstąpiła w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Przekształcenie przeprowadzone zostało zgodnie z art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.).

Przed dniem przekształcenia działalności gospodarczej w Spółkę z o.o., Wspólnik wykazywał w związku z prowadzoną działalnością zyski (dalej „Zysk”). Zysk wypracowany przez Wspólnika do dnia przekształcenia w Spółkę z o.o. został wykazany w bilansie otwarcia przygotowanym przez Spółkę z o.o., jako „zysk netto za lata ubiegłe”. Dotychczas nie doszło do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty Zysku. Może jednak dojść do podjęcia takiej decyzji i wypłaty Zysku.

Wspólnik jako podmiot prowadzący indywidualną działalność gospodarczą odprowadzał co miesiąc zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Wspólnik faktycznie nie otrzymywał Zysku. Zysk pozostawał w firmie Wspólnika i był wykorzystywany do finansowania prowadzonej działalności gospodarczej. Zysk miał zostać faktycznie pobrany przez Wspólnika dopiero po zgromadzeniu odpowiedniej ilości środków finansowych w firmie. Do takiej wypłaty do chwili przekształcenia w Spółkę z o.o. jednak nie doszło, gdyż kwoty wykazywane dla celów księgowych jako Zysk były potrzebne w prowadzonej przez Wspólnika działalności gospodarczej.

Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. może podjąć uchwałę o wypłacie Wspólnikowi Zysku. Wypłacona Wspólnikowi z tego tytułu kwota może być równa lub niższa od kwoty, od której Wspólnik zapłacił już zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na pewno Spółka z o.o. nie wypłaci Wspólnikowi kwoty wyższej niż kwota Zysku wypracowanego przed dniem przekształcenia.

Do dnia przekształcenia w Spółkę z o.o., Wspólnik opodatkowywał dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (opodatkowanie liniowe).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wypłata Zysku Wspólnikowi przez Wnioskodawcę (Spółkę z o.o.) będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... W szczególności, czy w związku z wypłatą kwoty Zysku Wspólnikowi Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania - działając w charakterze płatnika - podatku dochodowego od osób fizycznych, skoro od całej kwoty odpowiadającej kwocie Zysku Wspólnik odprowadził już zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wypłata Zysku nie będzie czynnością opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy, w związku z przekazaniem przez Wnioskodawcę kwoty Zysku Wspólnikowi, nie będzie on zobowiązany do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż kwota Zysku podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przed dniem przekształcenia w Spółkę z o.o. Wspólnik odprowadził już od kwoty Zysku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dochody uzyskiwane ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „Ustawa PIT”), związane są z koniecznością uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3 Ustawy PIT, z zastrzeżeniem ust. 3f - 3h tej ustawy. Zasadą jest, że podatnicy o których mowa w art. 44 ust. 1 Ustawy PIT, wpłacają zaliczki miesięczne w terminach określonych w art. 44 ust. 6 Ustawy PIT.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 Ustawy PIT, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT. Zgodnie z art. 44 ust. 3f Ustawy PIT, podatnicy, którzy wybrali taką formę opodatkowania są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c Ustawy PIT, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b Ustawy PIT.

Z uwagi na powyższe, Wspólnik od dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej płacił przed dniem przekształcenia w Spółkę z o.o. zaliczki miesięczne. Jak była o tym mowa, zaliczki zostały wpłacone od całej kwoty, która może zostać wypłacona jako Zysk przez Wnioskodawcę (Spółkę z o.o.).

Zasady opodatkowania zysków uzyskiwanych przez wspólnika spółki z o.o. różnią się od zasad opodatkowania zysków uzyskiwanych przez osobę prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą. „Zyskiem” wspólnika spółki z o.o. jest wypłacana dywidenda. Dywidenda stanowi zatem przychód wspólnika uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę z o.o. Za datę uzyskania takiego przychodu uważa się dzień otrzymania dywidendy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 17 Ustawy PIT dywidenda otrzymywana przez osobę fizyczną od spółki kapitałowej (w tym spółki z o.o.) zaliczana jest do źródła „kapitały pieniężne”. Dywidenda otrzymywana od spółki kapitałowej podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT. Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy PIT, podatek od dywidend wypłacanych przez spółkę z o.o. pobierany jest przez taką spółkę jako płatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata Zysku Wspólnikowi nie powinna jednak wiązać się z koniecznością opodatkowania Zysku podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy czynność wypłaty Zysku przez Wnioskodawcę nie powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dlatego też Wnioskodawca nie powinien pobierać przy wypłacie Zysku Wspólnikowi 19% podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak była o tym mowa, w momencie wypłaty Zysku dojdzie bowiem do redystrybucji zysków wykazanych przez Wspólnika przed przekształceniem w Spółkę z o.o. Ponieważ Zysk wypłacany przez Wnioskodawcę będzie de facto zyskiem wypracowanym przez Wspólnika w ramach indywidualnej działalności gospodarczej należy uznać, że został on już opodatkowany. Wspólnik uiszczał bowiem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i w konsekwencji odprowadzał podatek należny z tytułu dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że przekształcenie działalności Wspólnika w Spółkę z o.o. polegało wyłącznie na modyfikacji formy ustrojowej, w której prowadził on działalność gospodarczą. Nie bez znaczenia jest więc to, że przed i po przekształceniu istnieje de facto ten sam podmiot gospodarczy (ta sama firma), a zmianie uległa wyłącznie jego forma organizacyjno-prawna. Wynikiem przekształcenia jest kontynuacja prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, fakt wypłaty Zysku przez Wnioskodawcę nie powinien mieć decydującego znaczenia przy ocenie skutków podatkowych, jakie powstaną po stronie Wspólnika. Zysk zostanie wypłacony przez Wnioskodawcę, jednakże nie będzie on dywidendą należną Wspólnikowi w związku z wypracowaniem zysków przez Spółkę z o.o. Zysk wypracowany został bowiem przez Wspólnika jeszcze przed dniem powstania Spółki z o.o. Jedynie sama czynność wypłaty Zysku Wspólnikowi będzie dokonana przez Wnioskodawcę. Przy wypłacie Zysku bez wątpienia należy uwzględnić fakt wcześniejszego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tym samym otrzymanie kwoty Zysku od Wnioskodawcy nie powinno wiązać się z koniecznością płacenia przez Wspólnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie powstanie też obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych przez Wnioskodawcę działającą w charakterze płatnika.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał wyrok WSA w Bydgoszczy z 17 września 2004 r., sygn. akt I Bk SA/Bd 276/04 oraz wyrok NSA z 7 grudnia 2005 r., sygn. akt II FSK 6/05. Sądy te analizowały skutki przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową. Bez wątpienia stan faktyczny sprawy rozpatrywanej przez ww. sądy różni się od zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, ale mimo to tezy zawarte w uzasadnieniu wyroków powinny być - w ocenie Wnioskodawcy - wzięte pod uwagę przy rozpatrywaniu jego sprawy. Sądy analizowały bowiem skutki podatkowe jakie powstają w sytuacji, w której spółka osobowa wykazała przychody ze sprzedaży wyrobów i usług, które zostały zarachowane i opodatkowane jako przychody należne wspólników spółki osobowej, a następnie doszło do przekształcenia tej spółki w spółkę kapitałową. Po takim przekształceniu pojawiło się pytanie, w jaki sposób spółka kapitałowa powinna traktować przychody wykazane uprzednio przez przychody wspólników spółki osobowej. Sądy orzekły, że jeśli w spółce przekształconej pojawiają się określone przychody, koszty lub wydatki, które są konsekwencją zdarzeń zaewidencjonowanych w spółce przekształcanej, to spółka przekształcona powinna je potraktować podatkowo tak, jak uczyniłaby to spółka przekształcana, gdyby przekształcenie nie miało miejsca.

Zastosowanie” powyższej tezy do sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym prowadziłoby do następującej konkluzji: Skoro z tytułu prowadzenia działalności przez Wspólnika i osiągania z tego tytułu dochodów Wspólnik płacił należne zaliczki na podatek dochodowy, to fakt zapłaty takich zaliczek powinien być uwzględniony przy wypłacie przez Wnioskodawcę należnego Wspólnikowi Zysku. Zaliczki płacone przez Wspólnika były bowiem konsekwencją zdarzeń ewidencjonowanych przed przekształceniem.

Należy również zauważyć, że ponowne opodatkowanie Zysku wypłacanego przez Wnioskodawcę (np. jako formy dywidendy), bez uwzględniania faktu odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu, co byłoby niezgodne z Konstytucją. W doktrynie prawa podatkowego podkreśla się, że „podwójne opodatkowanie jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości i powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 84 oraz w art. 217 Konstytucji (por. R. Mastalski, Skutki prawne wystawienia faktury w podatku od towarów i usług, "Przegląd Podatkowy” 2001, nr 7, s. 26).

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał również:

  • orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2004 r., sygn. akt SK 33/03, OTK-A 2004/9/94,
  • uchwałę 7 sędziów NSA z 22 kwietnia 2002 r., sygn. akt FPS 2/02, ONSA 2002/4/136 oraz
  • wyrok WSA w Warszawie z 3 listopada 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 2023/08.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe, o ile będzie on w stanie wykazać i udokumentować, że wypłata zysku, o którym mowa we wniosku pochodzi z zysków opodatkowanych. Kwestia ta może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku stosownego postępowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.