0114-KDIP3-2.4011.3.2018.2.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ciążących na spółce obowiązkach płatnika w związku z planowaną wypłatą przez spółkę przekształconą zysku spółki przekształcanej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2017 r. (data wpływu 3 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na spółce obowiązkach płatnika w związku z planowaną wypłatą przez spółkę przekształconą zysku spółki przekształcanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na spółce obowiązkach płatnika w związku z planowaną wypłatą przez spółkę przekształconą zysku spółki przekształcanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. spółka komandytowa (dalej: „Sp.k.” lub „Wnioskodawca”) jest spółką komandytową, której wspólnicy (osoby: fizyczna i prawna) są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych/prawnych w Polsce (ich krajem zamieszkania/siedziby dla celów podatku dochodowego) jest Polska.

Wspólnicy Sp.k. planują przekształcenie jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której struktura właścicielska pozostałaby niezmieniona. Przekształcenie nastąpiłoby w myśl przepisów k.s.h., przewidujących sukcesję uniwersalną. Sukcesja miałaby też miejsce dla celów prawa podatkowego (art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej).

W toku prowadzonej obecnie działalności bieżącej jak i w latach ubiegłych Sp.k. wypracowała zyski (dochody w rozumieniu u.pdof), które w znacznej części były akumulowane w Sp.k. i nie były wypłacane wspólnikom. Jednak zgodnie z art. 8 u.pdof wygenerowany w ten sposób dochód był alokowany na poszczególnych wspólników jako dochód, podlegający opodatkowaniu po ich stronie w danym roku. Zgodnie z ww. przepisem stanowił on element podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, pomimo że rzeczywiście zysk nie był wypłacany wspólnikom.

Po przekształceniu Sp.k. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością udziałowcy rozważają możliwość wypłacenia zysków, które zostały wypracowane przed przekształceniem (Na moment przekształcenia zyski te będą figurowały w bilansie Sp. k. jako pozycja kapitału zapasowego, alternatywnie, jako pozycja kapitału rezerwowego lub jako element zobowiązań wobec udziałowców), a po przekształceniu zostaną ujęte w bilansie nowopowstałej Sp. z o.o. (w osobnej pozycji pasywów).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że wypłacone udziałowcom (wspólnikom) kwoty stanowiące zyski, które Sp.k. wypracowała w toku bieżącej działalności przed przekształceniem ze spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będą stanowiły dla udziałowców dochodu do opodatkowania, gdyż zyski te były już opodatkowywane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na bieżąco przez udziałowców, zgodnie z art. 44 i 45 u.pdof (oraz analogicznych przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych)? W konsekwencji, czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że nie będzie zobowiązany do poboru podatku zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, środki na kapitale zapasowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w wyniku przekształcenia się Sp.k. (spółki komandytowej) w Spółkę z o.o., wypracowane przez Sp.k. przed przekształceniem, a wypłacone wspólnikom (osobom fizycznym i prawnym), nie będą skutkowały powstaniem przychodów podlegających opodatkowaniu (po stronie tych wspólników/udziałowców).

Zyski wypracowane przez Sp.k. były łączone z pozostałymi dochodami jej wspólników i przez tych wspólników były opodatkowywane w czasie ich uzyskiwania. Wypłata tych samych zysków przez Sp. z o.o., w którą planują wspólnicy przekształcić obecnie istniejącą Sp.k., nie spowoduje powstania dochodu z tytułu dywidendy. - Jest to świadczenie należne udziałowcom od Sp.k., które przejdzie na spółkę kapitałową. Na moment przekształcenia zyski te będą figurowały w jako pozycja kapitale zapasowym (względnie jako pozycja kapitału rezerwowego lub nawet zobowiązań wobec udziałowców).

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów k.s.h. spowoduje przeniesienie majątku jednej spółki (działającej w określonej formie prawnej) na drugą spółkę (spółkę handlową innego typu), która kontynuuje wcześniej prowadzoną działalność gospodarczą. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej.

Przekształcenie Sp.k. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje, że nowy podmiot wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki komandytowej (art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej).

A zatem skoro udziałowcy ponieśli już ciężar podatku dochodowego od wypracowanych zysków, to wypłata kwot stanowiących te zyski przez nowopowstały podmiot stanowić będzie wyłącznie spłatę swoistego zobowiązania, jakie miała jeszcze spółka przekształcana (osobowa) i nie będzie stanowiła wypłaty w formie dywidendy dla udziałowców (z definicji bowiem, dywidenda wypłacana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialności musi pochodzić z zysków wypracowanych przez nią samą).

Powyższe stanowisko było wielokrotnie potwierdzane przez organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych.

Przykładowo interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 09.06.2017r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.110.2017.2.MG) potwierdza:

„(...) Zauważyć należy, że kwestię sukcesji podatkowych praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). W 2013 r. w ustawie tej wprowadzono zmiany, poprzez dodanie art. 93a § 4, w myśl którego - jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Wobec powyższego, od dnia 1 stycznia 2013 r. (w zakresie objętym wnioskiem), sukcesja praw na gruncie prawa podatkowego wynika wprost z cytowanego powyżej art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej.

Analizując konsekwencje podatkowe dotyczące skutków podatkowych obniżenia kapitału zapasowego w spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, należy odnieść się do stosownych regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r„ poz. 2032 z późn. zm.). (...)

(...)Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że dokonanie przez Spółkę na rzecz wspólnika będącego osobą fizyczną - udziałowca Spółki, wypłaty środków odpowiadających zyskowi wypracowanemu przez tę osobę fizyczną do dnia przekształcenia, poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki nie będzie wiązało się z obowiązkiem opodatkowania przez Spółkę uzyskanych środków podatkiem dochodowym od osób fizycznych.(...)”

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 14.10.2016 r. (sygn. ITPB1/4511-653/16-1/DP):

(...) Reasumując - wypłata na rzecz Wnioskodawcy przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą - będącą następcą prawnym spółki przekształcanej) zysków wypracowanych przez spółkę komandytową (spółkę przekształcaną), które podlegały bieżącemu opodatkowaniu wtoku działalności tej spółki, nie będzie stanowiła dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (...)

Innymi przykładami, potwierdzającymi stanowisko Wnioskodawcy, mogą być również:

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17.11.2014 r. (sygn. IPPB2/415-650/14-2/MK):

„(...) Wobec powyższego wypłata należnego zysku w spółce komandytowej dokonana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w wyniku przekształcenia tej spółki będzie neutralna podatkowo. Wynika to z faktu, iż świadczeniem spełnionym na rzecz „byłego” wspólnika spółki komandytowej (a obecnego udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.) jest wypłata należnego zysku w spółce osobowej, czyli rozdysponowanie zysku z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną.

Zysk ten, zgodnie z zasadami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegał opodatkowaniu w czasie, gdy był generowany w spółce komandytowej, jako dochód Wnioskodawcy alokowany do niego zgodnie z art. 8 ustawy o PIT. Tak wypłacane świadczenie na rzecz wspólnika spółki komandytowej nie podlega dodatkowemu opodatkowaniu z tytułu jego wypłacenia, gdyż osiągnięty przez Spółkę dochód stanowił podstawę opodatkowania w każdym roku podatkowym trwania Spółki, niezależnie od tego czy był faktycznie wypłacony Wnioskodawcy, czy nie. Wypłata zysku będzie ujęta na moment potrącenia jako zobowiązanie Spółki względem wspólników. (...)”

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19.11.2011 r. (sygn. IBPBII/2/415-733/11/AK):

(...) wypłata zysku byłym wspólnikom spółki jawnej, zgodnie z tym co zostało wskazane powyżej, nastąpi ze środków już opodatkowanych systematycznie w ciągu roku przez byłych wspólników spółki jawnej jako zysków z tytułu udziału w tej spółce osobowej. Zysk ten był bowiem opodatkowywany jako zysk z działalności gospodarczej w roku, w którym został przez spółkę jawną - a zatem i przez jej wspólników osiągnięty, choć nie został przez nich ze spółki pobrany. Konsekwencją powyższego jest zatem fakt, że w momencie wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wierzytelności byłym wspólnikom spółki jawnej z tytułu zysku wypracowanego w spółce jawnej, nie powstanie po stronie wnioskodawcy obowiązek podatkowy z tego tytułu.(...)

Reasumując, powstała z przekształcenia Sp. k., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie zobowiązana do poboru podatku (PDOF/PDOP) od wypłaconych wspólnikom zysków, o ile były one wypracowane przed przekształceniem i będzie można potwierdzić tę okoliczność na podstawie prowadzonej zgodnie z przepisami o rachunkowości ewidencji księgowej (niezależnie od tego, kiedy zostanie podjęta decyzja o tej wypłacie).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm. – dalej: KSH): spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 551 § 1 KSH: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 KSH). Z kolei w myśl art. 553 § 1 KSH: spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Natomiast wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 KSH).

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeks spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 KSH), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 Kodeksu spółek handlowych). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię podatkowej sukcesji praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.).

Stosownie do art. 93a § 1 tej ustawy: osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

  1. przekształcenia innej osoby prawnej,
  2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie z powołanymi przepisami osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

W konsekwencji, jeśli przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przeprowadzone według przepisów Kodeksu spółek handlowych, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki komandytowej.

Spółka komandytowa, będąca spółką osobową nieposiadającą osobowości prawnej, nie jest podatnikiem podatków dochodowych. Opodatkowaniu podlegają dochody poszczególnych wspólników tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce komandytowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kwestia będąca przedmiotem złożonego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy ciążących na spółce obowiązkach płatnika w związku z planowaną wypłatą przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą) zysku spółki przekształcanej na rzecz jej udziałowca będącego osoba fizyczną. W tej mierze konieczne jest zatem wskazanie zasad opodatkowania dochodów wspólnika spółki komandytowej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku).

Jak stanowi art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 5b ust. 2 ww. ustawy: jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy: ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy: przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy: zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

W konsekwencji wspólnik spółki komandytowej przychody i koszty podatkowe winien rozliczać w wysokości ustalonej stosownie do jego udziału w spółce i w takim zakresie, w jakim jako wspólnik tej spółki jest upoważniony i obowiązany do rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów tej spółki.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady do przychodów z działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy: podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

W myśl art. 44 ust. 3 ww. ustawy: podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób:

  1. obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1;
  2. zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b;
  3. zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45 (art. 44 ust. 6 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 45 ust. 1 ww. ustawy: podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8. W myśl art. 45 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy: w terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.

Z treści powołanych przepisów wynika, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym w formie spółki komandytowej), opodatkowują dochody uzyskane z tej działalności poprzez uiszczanie w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek, a następnie dokonują rocznego rozliczenia tego dochodu oraz wpłaconych zaliczek w składanym zeznaniu podatkowym. Jeżeli podatek należny wynikający ze złożonego zeznania jest wyższy od sumy zaliczek wpłaconych za dany rok podatnicy, są zobowiązani wpłacić stosowną różnicę.

Co do zasady, przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie generowała wypłata zysku, który wcześniej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegał opodatkowaniu u wspólnika, na rzecz którego spółka niebędąca osobą prawną dokona tej wypłaty.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytową, której wspólnicy - osoba fizyczna i prawna są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Wspólnicy posiadają miejsce zamieszkania i siedziby dla celów podatku dochodowego w Polsce. Wspólnicy Sp.k. planują przekształcenie jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której struktura właścicielska pozostałaby niezmieniona. Przekształcenie nastąpiłoby w myśl przepisów k.s.h., przewidujących sukcesję uniwersalną. Sukcesja miałaby też miejsce dla celów prawa podatkowego (art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej). W toku prowadzonej obecnie działalności bieżącej jak i w latach ubiegłych Sp.k. wypracowała zyski (dochody w rozumieniu u.pdof), które w znacznej części były akumulowane w Sp.k. i nie były wypłacane wspólnikom. Jednak zgodnie z art. 8 u.pdof wygenerowany w ten sposób dochód był alokowany na poszczególnych wspólników jako dochód, podlegający opodatkowaniu po ich stronie w danym roku. Zgodnie z ww. przepisem stanowił on element podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, pomimo że rzeczywiście zysk nie był wypłacany wspólnikom.

Po przekształceniu Sp.k. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością udziałowcy rozważają możliwość wypłacenia zysków, które zostały wypracowane przed przekształceniem (Na moment przekształcenia zyski te będą figurowały w bilansie Sp. k. jako pozycja kapitału zapasowego, alternatywnie, jako pozycja kapitału rezerwowego lub jako element zobowiązań wobec udziałowców), a po przekształceniu zostaną ujęte w bilansie nowopowstałej Sp. z o.o. (w osobnej pozycji pasywów).

W rozpatrywanej sprawie wypłata zysku wypracowanego przez spółkę komandytową nastąpi ze środków już opodatkowanych w toku działalności tej spółki. Zysk ten podlega bowiem opodatkowaniu jako zysk z działalności gospodarczej w roku, w którym został przez spółkę komandytową – a zatem i przez jej wspólników – osiągnięty, choć nie został na ich rzecz wypłacony. Konsekwencją powyższego jest zatem to, że w momencie wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zysku wypracowanego w spółce komandytowej, po stronie udziałowca będącego osobą fizyczną nie powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu.

Zatem wypłata zysku byłemu wspólnikowi spółki komandytowej, zgodnie z tym co zostało wskazane powyżej, nastąpi ze środków już opodatkowanych w ciągu roku przez byłego wspólnika spółki komandytowej, jako zysków z tytułu udziału w tej spółce osobowej. Zysk ten był bowiem opodatkowywany jako zysk z działalności gospodarczej w roku, w którym został przez spółkę komandytową – a zatem i przez jej wspólnika osiągnięty, choć nie został ze spółki pobrany. W konsekwencji w momencie planowanej wypłaty byłemu wspólnikowi spółki komandytowej przez powstałą z przekształcenia Sp. komandytowej, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu zysku wypracowanego w spółce komandytowej, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14 na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach – (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z poźn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy)

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.