Zyski osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zyski osób prawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Czy w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), w przypadku podjęcia przez zgromadzenie wspólników Spółki, której Wnioskodawca jest udziałowcem, uchwały o przekształceniu tejże Spółki w spółkę osobową – spółkę jawną, będzie zobowiązany do rozpoznania na dzień przekształcenia przychodu z udziału w zyskach osób prawnych od wartości kapitału zapasowego powstałego z zysków wypracowanych przez Spółkę z o. o. w latach ubiegłych, a przekazanych na ten kapitał na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników i w konsekwencji do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od środków zgromadzonych na tym kapitale?

Fragment:

Pojęcie „ przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ” zostało zdefiniowane w art. 24 ust. 5 u.p.d.o.f. (zdanie pierwsze, poprzedzające wyliczenie konkretnych stanów faktycznych), który to przepis stanowi, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału. Z przepisu tego wynika, że dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest każdy dochód uzyskany z tego udziału, jeżeli został on faktycznie uzyskany, jednakże nie tylko przez wspólników. Ustawodawca w art. 24 ust. 5 pierwsza część zdania pierwszego u.p.d.o.f. wprost przewidział ogólną zasadę, a mianowicie, że dochodem z udziału w zyskach osób prawnych nie jest dochód (przychód), który nie został faktycznie uzyskany. Przepis ten jednak, w kolejnych zapisach, wprowadza wyjątek od tej zasady, uznając za dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 5 pkt 8) u.p.d.o.f. dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

2016
16
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego przez udziałowców z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów (dot. obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika) oraz powstania przychodu podatkowego na podstawie art. 14a ustawy.

Fragment:

Przedmiotowe wynagrodzenie stanowi więc dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, a zatem jego opodatkowanie winno dokonać się w oparciu o art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Co do zasady bowiem, na podstawie ust. 1 ww. przepisu, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Zgodnie jednak z ust. 4, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1 jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie (...)

2011
1
lut

Istota:

Z przedstawionego przez Spółkę z o.o. stanu faktycznego wynika, że Spółka osiągnęła zysk za 2004 rok, który uchwałą nie zostanie przeznaczony na dywidendę dla jedynego udziałowca, którym jest Gmina tylko na Fundusz Rezerwowy.

Fragment:

Nr 54, poz. 654 ze zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej. Zatem nie powstanie obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku przekazania zysku na fundusz rezerwowy, gdyż nie jest to dochód faktycznie uzyskany w rozumieniu art. 10 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie kwota zysku pozostawiona w spółce w formie funduszu rezerwowego nie stanowi dla Spółki przychodu. W świetle powyższego stanowisko Spółki, że zysk przeznaczony na fundusz rezerwowy nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest prawidłowe.

2011
1
sty

Istota:

W jaki sposób opodatkować przychody osiągnięte z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2003 r., a wypłaconych w 2004 r.?

Fragment:

Wypłacone zatem w roku 2004 należności z tyt. udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 19%, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956).