Zyski | Interpretacje podatkowe

Zyski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zyski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku, gdy za okres poprzedzający dzień, w którym SKA stała się podatnikiem CIT, SKA wykaże w sprawozdaniu finansowym stratę, to do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wypłacanych przez Spółkę po przejęciu SKA, nie znajdzie zastosowania art. 7 w zw. z art. 8 ustawy nowelizującej?
Fragment:
Z przepisu tego wynika, że możliwość wypłaty zysku jest uzależniona m.in. od tego czy spółka osiągnęła zysk w danym roku obrotowym, przy czym zysk ten wykazany jest w sprawozdaniu finansowym, które zostało zbadane przez biegłych rewidentów. Chodzi tu zatem o zysk w rozumieniu przepisów o rachunkowości (ujęta w rachunku zysku i strat kwota zysku netto - zysk z działalności gospodarczej po odjęciu należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz pozostałych obowiązkowych zmniejszeń zysku; od zysku osiągniętego w ostatnim roku obrotowym - zysk netto należy odróżnić dopuszczalną kwotę wypłaty tytułem zysku, ustalaną zgodnie z art. 348 § 1 KSH. Natomiast zgodnie z art. 348 § 1 KSH, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
2017
14
paź

Istota:
1. Czy, w świetle treści art. 30a ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczeniu na poczet podatku dochodowego należnego od przychodów komplementariuszy z zysku Wnioskodawcy jako spółki komandytowo-akcyjnej, podlega wyłącznie podatek dochodowy od osób prawnych (od części zysku przypadającego na komplementariuszy) wynikający z zeznania rocznego CIT-8? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie twierdząca, to czy zryczałtowany podatek od bieżących pobrań komplementariuszy na poczet zysku, należy rozliczyć (pobrać) dopiero w momencie ustalenia kwoty podatku CIT należnego od zysku/dochodu spółki komandytowo-akcyjnej za cały rok podatkowy, tj. w miesiącu następującym po terminie złożenia zeznania CIT-8? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
3. Czy, w świetle treści art. 30a ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczeniu na poczet podatku dochodowego należnego od przychodów komplementariuszy z zysku Wnioskodawcy jako spółki komandytowo-akcyjnej, podlegają zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (od części zysku przypadającego na komplementariuszy)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
4. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 3 będzie twierdząca, to czy podatek zryczałtowany od kwoty zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypłacanego komplementariuszom w trakcie kwartału w formie zaliczek, winien być obliczany/rozliczany po ustaleniu kwoty zaliczenia, o którym mowa w art. 30a ust. 6 ustawy o PIT (winno być: art. 30a ust. 6a ustawy o PIT), tj. w momencie obliczenia zaliczki na poczet podatku CIT należnej za dany kwartał? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
5. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 4 będzie przecząca, to czy podatek zryczałtowany od kwoty zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypłacanego komplementariuszom w trakcie kwartału w formie zaliczek, winien być obliczany/rozliczany na bieżąco, tj. w miesiącu następującym po dacie faktycznej wypłaty komplementariuszom zaliczki na poczet zysku? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
6. Czy w przypadku, pozytywnej odpowiedzi na pytania nr 3 oraz 4 albo 5, gdy na koniec roku suma podatku CIT przypadającego od zysku wypłaconego już zaliczkowo na rzecz komplementariuszy będzie wyższa od pobranego podatku zryczałtowanego potrąconego od tych zaliczek, różnica pomiędzy pobranym przez Spółkę podatkiem zryczałtowanym od zaliczek, a podatkiem faktycznie należnym od tych pobrań (co wynikałoby z zaliczenia o którym mowa w art. 30a ust. 6 ustawy o PIT (winno być: art. 30a ust. 6a ustawy o PIT) stanowić będzie po stronie Spółki - jako płatnika - nadpłatę? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)
7. Jeśli różnica w podatku pobranym przez Spółkę z tytułu wypłacanych komplementariuszom zaliczek na poczet zysku a podatkiem faktycznie należnym z tytułu uzyskanych przychodów stanowi nadpłatę, to czy Spółka może wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)
Fragment:
Ustawa posługuje się zbiorczym pojęciem „ dochodu faktycznie uzyskanego z udziału w zyskach osób prawnych ”, określając również jakie inne, niż podział zysku przez osobę prawną, sytuacje, są uznawane dla celów podatkowych za prowadzące do powstania przychodu z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej (obejmuje to głównie sytuacje, w których dochód, który nie został faktycznie otrzymany - por. np. wyrok NSA z 25 września 2014 r., sygn. II FSK 2373/12). Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 updof, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zgodnie z art. 30a ust. 6a updof, zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 6a, nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 4 (art. 30a ust. 6b updof).
2017
4
paź

Istota:
Jeżeli istotnie Wnioskodawca w żaden sposób nie może dysponować środkami pieniężnymi pozostawionymi jako zysk niepodzielony do dyspozycji wspólników, to w przedstawionym zdarzeniu nie doszło do zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego, pożyczki, oddania rzeczy do użytkowania czy też wniesienia dopłat, ani innej umowy enumeratywnie wymienionej w ustawowym katalogu czynności określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Wspólnicy nie wypłacając pozostałych 65,73% kwot zysku, nie uszczuplają też rachunku bankowego spółki i pośrednio przyczyniają się do tego, że Spółka tymi pieniędzmi obraca w działalności gospodarczej. W związku z tym, że Wspólnicy określili, iż termin wypłat jest nieokreślony i odroczony w czasie, według dyspozycji Wspólników, do tego czasu spółka dysponuje tymi środkami. ” W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy kwota niewypłaconego zysku za 2016 rok postawiona do dyspozycji wspólników, która mocą uchwały przekazana jest do wypłaty, stanowi pożyczkę lub zwiększenie wkładów i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, wypracowany zysk przeznaczony uchwałą wspólników na wypłaty, nie powoduje zwiększenia wkładów, a tym samym nie powoduje zmiany umowy spółki, gdyż zysk ten może być w każdej chwili wypłacony ze spółki. Jak wskazał Wnioskodawca, to wspólnicy decydują, kiedy i jakie kwoty zysku wypłacą. Zysk może równie dobrze być wypłacony przez wspólników w całości (bądź nie). Wobec tego, zdaniem Wnioskodawcy, zostawiając część wypracowanego zysku w spółce nie wnosi się ani nie podwyższa wkładu, którego wartość powodowałaby zwiększenie majątku spółki ani też nie udziela się spółce pożyczki.
2017
26
wrz

Istota:
Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wyłączeniem części zysku od podziału między wspólników i przeznaczeniem go w części na pokrycie straty, a w części na kapitał zapasowy?
Fragment:
Samo osiągnięcie zysku nie oznacza powstania po stronie wspólników wierzytelności o wypłatę zysku. Dopóki wspólnik nie zgłosi żądania podziału i wypłaty zysku z końcem roku obrotowego, zysk ten pozostaje w dyspozycji spółki a nie wspólnika. Należy wskazać, iż decyzja o wyłączeniu części zysku od podziału między wspólników i przeznaczenie go w części na pokrycie straty a w części na kapitał zapasowy, co do zasady, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, chyba że z jej treści wynika, że wspólnicy podjęli decyzję np. o przeznaczeniu go na powiększenie wysokości swoich wkładów. Jak wynika z wniosku, przekazanie zysku na pokrycie straty oraz na kapitał zapasowy spółki nie wiąże się z wniesieniem, ani podwyższeniem wkładów przez wspólników spółki. Przeznaczenie zysku na pokrycie straty oraz na kapitał zapasowy nie zostało także potraktowane przez wspólników jako pożyczka udzielona przez wspólników spółce, dopłata, depozyt nieprawidłowy ani jako oddanie przez wspólników praw majątkowych spółce do nieodpłatnego używania. W świetle powyższego, opisana we wniosku czynność przekazania wypracowanego zysku Wnioskodawcy na pokrycie straty oraz na kapitał zapasowy nie stanowi zmiany umowy spółki i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2017
26
sie

Istota:
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową.
Fragment:
Na moment przekształcenia w Spółce Kapitałowej zgromadzone były zyski z lat ubiegłych. Przedmiotowe zyski ujmowane były przez Spółkę Kapitałową w bilansie jako pozycja kapitałów własnych „ zyski zatrzymane ”. Po przekształceniu przedmiotowe zyski ujmowane są w bilansie Wnioskodawcy w również w pozycji kapitałów własnych jako „ zyski zatrzymane ”. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy zyski zgromadzone w Spółce Kapitałowej na moment jej przekształcenia w spółkę komandytową (zarówno z lat ubiegłych jak i za rok w którym doszło do przekształcenia) stanowiły dla Komandytariusza dochód z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT? Czy zyski o których mowa w pytaniu nr 1 podlegały zwolnieniu z opodatkowania na zasadach określonych w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT i w konsekwencji Wnioskodawca, jako płatnik, nie był zobligowany do poboru podatku CIT na moment przekształcenia? Zdaniem Wnioskodawcy, (Ad. 1) zyski zgromadzone w Spółce Kapitałowej na moment jej przekształcenia w spółkę komandytową (zarówno z lat ubiegłych jak i za rok w którym doszło do przekształcenia) stanowiły dla Komandytariusza dochód z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.
2017
24
sie

Istota:
Skutki dla akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej osiągania przez tę spółkę zysków w postaci odsetek od kapitału znajdującego się na oprocentowanych rachunkach bankowych nie wykorzystywanych w ramach bieżącej działalności gospodarczej i na oprocentowanych oszczędnościowych lokatach terminowych
Fragment:
Nr 94, poz. 1037 ze zm.)  w zakresie części zysku przypadającej akcjonariuszom  bądź ich większość, stosownie do art. 146 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (w odniesieniu od części zysku przypadającej komplementariuszom). Jak wskazuje się w literaturze podział zysku w rozumieniu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oznacza przeznaczenie zysku na określony cel (tak T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, [w:] T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, Spółka akcyjna. Przepisy karne, t. III, opubl. Lexpolonica, I. Komarnicki, Prawo akcjonariusza do udziału w zysku, Warszawa 2007, s. 141, A. Opalski, Kapitał zakładowy. Zysk. Umorzenie, Warszawa 2002, s. 111). Powyższy przepis, z mocy odesłania w art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych znajduje również zastosowanie do SKA. W przypadku zadysponowania zyskiem w ten sposób, że jest on przeznaczony na rzecz wspólników SKA (w tym akcjonariuszy), dochodzi do rozporządzenia zyskiem przez Spółkę; w przypadku natomiast podjęcia Uchwały o podziale zysku w inny sposób, w następstwie czego zysk zostaje zatrzymany w Spółce, SKA nie dokonuje rozporządzenia zyskiem (w tym na rzecz akcjonariuszy i komplementariuszy) i przeznacza go na własne potrzeby; decyzja wspólników SKA o zatrzymaniu zysku w Spółce nie stanowi zatem rozporządzenia zyskiem (na co zwraca uwagę A.
2017
12
lip

Istota:
Skutki dla akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej osiągania przez tę spółkę zysków w postaci odsetek od kapitału znajdującego się na oprocentowanych rachunkach bankowych nie wykorzystywanych w ramach bieżącej działalności gospodarczej i na oprocentowanych oszczędnościowych lokatach terminowych.
Fragment:
Nr 94, poz. 1037 ze zm.)  w zakresie części zysku przypadającej akcjonariuszom  bądź ich większość, stosownie do art. 146 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (w odniesieniu od części zysku przypadającej komplementariuszom). Jak wskazuje się w literaturze podział zysku w rozumieniu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oznacza przeznaczenie zysku na określony cel (tak T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, [w:] T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, Spółka akcyjna. Przepisy karne, t. III, opubl. Lexpolonica, I. Komarnicki, Prawo akcjonariusza do udziału w zysku, Warszawa 2007, s. 141, A. Opalski, Kapitał zakładowy. Zysk. Umorzenie, Warszawa 2002, s. 111). Powyższy przepis, z mocy odesłania w art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych znajduje również zastosowanie do SKA. W przypadku zadysponowania zyskiem w ten sposób, że jest on przeznaczony na rzecz wspólników SKA (w tym akcjonariuszy), dochodzi do rozporządzenia zyskiem przez Spółkę; w przypadku natomiast podjęcia Uchwały o podziale zysku w inny sposób, w następstwie czego zysk zostaje zatrzymany w Spółce, SKA nie dokonuje rozporządzenia zyskiem (w tym na rzecz akcjonariuszy i komplementariuszy) i przeznacza go na własne potrzeby; decyzja wspólników SKA o zatrzymaniu zysku w Spółce nie stanowi zatem rozporządzenia zyskiem (na co zwraca uwagę A.
2017
12
lip

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia spółki w inną spółkę osobową powstanie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany przychód (dochód) z tytułu przekształcenia spółki a w szczególności czy zyski spółki z lat ubiegłych przeznaczane przez walne zgromadzenie na kapitał zapasowy lub rezerwowy spółki nie będą stanowiły na dzień przekształcenia przychodu w rozumieniu art. 24 ust 5 ustawy i czy nie będą podlegały opodatkowaniu jako niepodzielone zyski w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy?
Fragment:
Zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie może dokonać podziału zysku za dany rok obrotowy w różny sposób, zarówno przeznaczając ten zysk (w całości lub części) na wypłatę dywidendy dla wspólników, przekazując zysk (w całości lub części) na kapitały i wewnętrzne spółki (rezerwowy, zapasowy) lub np. na pokrycie straty z lat ubiegłych. Każda ze wskazanych powyżej form rozdysponowania zysku spółki musi być uznana za podzielenie zysku, o którym mowa w art. 231 oraz art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Za prawidłowością wykładni pojęcia „ niepodzielonych zysków ” w ocenie Wnioskodawcy przemawia treść art. 192 oraz art. 343 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w których ustawodawca wskazał, że zysk za ostatni rok obrotowy może zostać powiększony o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Ustawodawca nie zaliczył zatem kwot zgromadzonych z odpisów z zysku z lat ubiegłych na kapitale zapasowym oraz rezerwowym do kategorii zysków niepodzielonych. Zatem już samo przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy spółki powoduje, że kwoty na ten kapitał przeznaczone nie stanowią zysku niepodzielonego, a co za tym idzie nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych po przekształceniu spółki kapitałowej lub komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową.
2017
4
lip

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia spółki w inną spółkę osobową powstanie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany przychód (dochód) z tytułu przekształcenia spółki a w szczególności czy zyski spółki z lat ubiegłych przeznaczane przez walne zgromadzenie na kapitał zapasowy lub rezerwowy spółki nie będą stanowiły na dzień przekształcenia przychodu w rozumieniu art. 24 ust 5 ustawy i czy nie będą podlegały opodatkowaniu jako niepodzielone zyski w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy?
Fragment:
Zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie może dokonać podziału zysku za dany rok obrotowy w różny sposób, zarówno przeznaczając ten zysk (w całości lub części) na wypłatę dywidendy dla wspólników, przekazując zysk (w całości lub części) na kapitały i wewnętrzne spółki (rezerwowy, zapasowy) lub np. na pokrycie straty z lat ubiegłych. Każda ze wskazanych powyżej form rozdysponowania zysku spółki musi być uznana za podzielenie zysku, o którym mowa w art. 231 oraz art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Za prawidłowością wykładni pojęcia „ niepodzielonych zysków ” w ocenie Wnioskodawcy przemawia treść art. 192 oraz art. 343 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w których ustawodawca wskazał, że zysk za ostatni rok obrotowy może zostać powiększony o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Ustawodawca nie zaliczył zatem kwot zgromadzonych z odpisów z zysku z lat ubiegłych na kapitale zapasowym oraz rezerwowym do kategorii zysków niepodzielonych. Zatem już samo przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy spółki powoduje, że kwoty na ten kapitał przeznaczone nie stanowią zysku niepodzielonego, a co za tym idzie nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych po przekształceniu spółki kapitałowej lub komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową.
2017
4
lip

Istota:
Skutki podatkowe i obowiązki płatnika w związku z przekształceniem spółki akcyjnej w spółkę komandytową
Fragment:
W księgach spółki C SA przychód bilansowy z tytułu uczestnictwa w zyskach spółek córek powstaje dopiero w dacie podjęcia uchwały o wypłacie zysków od spółek córek do C SA. A zatem do tego czasu przychody i koszty bilansowe z działalności spółek córek są odzwierciedlane wyłącznie w księgach spółek komandytowych. A zatem skoro niepodzielone zyski spółek córek na moment ich przekształcenia nie znajdują odzwierciedlenia w księgach rachunkowych spółki C SA, a zatem nie stanowią zysków C SA, to w konsekwencji nie mogą stanowić niepodzielonych zysków C SA. Jeżeli bowiem C SA nie ma zysku, brak jest podstaw do uznawania, że możemy mieć do czynienia z niepodzielonym zyskiem. Reasumując: niepodzielone zyski w spółkach córkach nie będą stanowiły niepodzielonych zysków w momencie przekształcenia C SA w spółkę komandytową, od których płatnik powinien pobrać podatek na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Ad 3 W ocenie Spółki, strata bilansowa C SA z lat ubiegłych powinna pomniejszać zyski wypracowane w roku bieżącym w momencie przekształcenia C SA w spółkę komandytową. Odwołując się do analizowanych już wcześniej definicji niepodzielonych zysków należy wskazać, że będą to zyski, które nie zostały wypłacone wspólnikom albo w inny sposób definitywnie pozostawione w spółce (np. poprzez przeznaczenie ich na kapitał zakładowy).
2017
30
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zyski
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.