Zyski | Interpretacje podatkowe

Zyski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zyski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym. skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?
Fragment:
Zaś wypłata zysków w kwotach ustalonych zgodnie z procentowo przyjętym przez wspólników w umowie Spółki osobowej udziałem w zysku, wypracowanych od dnia przekształcenia tej spółki nie będzie już drugi raz opodatkowana. Mając na uwadze powyższe, w porównaniu do sytuacji sprzed przekształcenia, gdzie wypłata zysków (dywidendy) ze Spółki była opodatkowana 19% PIT, Wnioskodawca po przekształceniu uzyska korzyść podatkową w postaci nieopodatkowania wypłaty zysków wypracowanych od dnia przekształcenia w Spółkę osobową. Wnioskodawca przewiduje, że wartość wypłaconych Wnioskodawcy zysków w ciągu obecnego roku podatkowego Wnioskodawcy przekroczy kwotę 600.000 zł, a także przekroczy tą kwotę w następnym roku podatkowym. Na moment ww. przekształcenia w bilansie Spółki będą niepodzielone zyski lub zyski z lat ubiegłych przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy. Zyski w Spółce będą ustalane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski (...)
2016
4
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od zysku „B” w części w jakiej zysk ten został przekazany fundacji
Fragment:
Czy w związku z podjęciem przez ZWZA „ B ” uchwały o przeznaczeniu części zysku „ B ” na rzecz fundacji oraz złożenia przez fundację oświadczenia o przeznaczeniu dochodu z tytułu udziału w zysku „ B ” na cele statutowe fundacji, po stronie „ B ” powstaje obowiązek odprowadzenia - jako płatnik - podatku dochodowego od zysku „ B ”, w części w jakiej zysk ten przekazany został fundacji? Zdaniem wnioskodawcy, Kwalifikacja prawno-podatkowa wypłaty części zysku „ B ” na rzecz fundacji Tytuł prawny do udziału w zysku „ B ” kreuje treść uchwały ZWZA „ B ”, na podstawie której fundacja uzyskuje roszczenie o wypłatę części zysku. Na skutek uchwały ZWZA, „ B ” staje się zatem dłużnikiem fundacji w zakresie wypłaty zysku w wysokości wskazanej w uchwale ZWZA „ B ”, podobnie jak staje się dłużnikiem akcjonariuszy w zakresie wypłaty zysku przeznaczonego na dywidendę. Analogicznie jak w przypadku akcjonariuszy, powstanie roszczenia fundacji o wypłatę części zysku „ B ” jest uwarunkowane podjęciem przez ZWZA „ B ” uchwały o podziale zysku. Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („ pdop ”) „dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału w zysku zgodnie z art. 22 ust. 1 pdop „ podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium rzeczypospolitej polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu ”.
2016
30
lis

Istota:
Czy przekazanie zysku Wnioskodawcy (spółki osobowej) na kapitał rezerwowy lub pozostawienie zysku jako niepodzielony do dyspozycji wspólników, skutkuje opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stanu prawnego do 31 grudnia 2015 r. oraz po zmianie ustawy od 1 stycznia 2016 r.?
Fragment:
Ponadto wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego, przy czym jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika. Samo zatwierdzenie sprawozdania finansowego wskazującego zysk nie oznacza powstania po stronie wspólnika wierzytelności o wypłatę zysku. W opinii Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że wskazanego stanu faktycznego nie można przyporządkować do żadnej czynności określonej w ustawie, nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca nadmienił, że zarówno środki zgromadzone na kapitale rezerwowym jak i niepodzielone zyski w każdej chwili, decyzją jej wspólników, mogą zostać przeznaczone do wypłaty. Zdaniem Wnioskodawcy, dopóki wspólnik spółki nie zgłosi ostatecznego żądania podziału i wypłaty zysku, pozostaje on w dyspozycji Wnioskodawcy a nie wspólnika. Tym samym nie można mówić, że Wnioskodawca korzystając z zysku otrzymuje od wspólników wkłady zwiększające jego majątek lub nieodpłatne świadczenie. Środki przeksięgowane na kapitał rezerwowy i zysk pozostawiony do dyspozycji wspólników, nie mogą być także uznane za pożyczkę udzieloną Wnioskodawcy przez wspólników lub dopłatę, bo nie spełniają cech tych czynności.
2016
28
lis

Istota:
Czy przekazanie zysku Wnioskodawcy (spółki osobowej) na kapitał rezerwowy lub pozostawienie zysku jako niepodzielony do dyspozycji wspólników, skutkuje opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stanu prawnego do 31 grudnia 2015 r. oraz po zmianie ustawy od 1 stycznia 2016 r.?
Fragment:
Ponadto wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego, przy czym jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika. Samo zatwierdzenie sprawozdania finansowego wskazującego zysk nie oznacza powstania po stronie wspólnika wierzytelności o wypłatę zysku. W opinii Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że wskazanego stanu faktycznego nie można przyporządkować do żadnej czynności określonej w ustawie, nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca nadmienił, że zarówno środki zgromadzone na kapitale rezerwowym jak i niepodzielone zyski w każdej chwili, decyzją jej wspólników, mogą zostać przeznaczone do wypłaty. Zdaniem Wnioskodawcy, dopóki wspólnik spółki nie zgłosi ostatecznego żądania podziału i wypłaty zysku, pozostaje on w dyspozycji Wnioskodawcy a nie wspólnika. Tym samym nie można mówić, że Wnioskodawca korzystając z zysku otrzymuje od wspólników wkłady zwiększające jego majątek lub nieodpłatne świadczenie. Środki przeksięgowane na kapitał rezerwowy i zysk pozostawiony do dyspozycji wspólników, nie mogą być także uznane za pożyczkę udzieloną Wnioskodawcy przez wspólników lub dopłatę, bo nie spełniają cech tych czynności.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych przeksztalcenia spolki komandytowo-akcyjnej w spolke jawna w sytuacji gdy na moment przeksztalcenia w spolce komandytowo-akcyjnej bedzie wystepowal zysk biezacy oraz zysk pochodzacy z lat poprzednich
Fragment:
W konsekwencji, udzialy poszczegolnych wspolnikow Spolki Jawnej w zyskach/stratach Spolki Jawnej pozostana na takim samym poziomie, jak odpowiednio udzialy w zyskach/stratach akcjonariuszy oraz komplementariusza Spolki. Na moment przeksztalcenia w Spolce beda zgromadzone niepodzielone zyski z lat poprzednich lub z roku biezacego. W Spolce na moment przeksztalcenia beda zatem pozostawac niewyplacone zyski, nieprzekazane na zaden z kapitalow Spolki. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie. Czy planowane przeksztalcenie Spolki w Spolke Jawna bedzie dla Wnioskodawcy wiazalo sie z powstaniem przychodu (dochodu) podlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, planowane przeksztalcenie Spolki w Spolke Jawna nie bedzie dla Wnioskodawcy wiazalo sie z powstaniem przychodu (dochodu) podlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych. W szczegolnosci przychodem (dochodem) Wnioskodawcy nie bedzie zysk Spolki, pozostajacy w Spolce na moment jej przeksztalcenia w Spolke Jawna, przypisany Wnioskodawcy stosownie do jego prawa do udzialu w zysku Spolki. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 551 ? 1 KSH spolka jawna, spolka partnerska, spolka komandytowa, spolka komandytowo-akcyjna, spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, spolka akcyjna (spolka przeksztalcana) moze byc przeksztalcona w inna spolke handlowa (spolke przeksztalcona).
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę osobową przypadającego na Wnioskodawcę zysku
Fragment:
Przy czym w trakcie roku obrotowego wspólnicy będą mogli otrzymać zaliczki na poczet zysku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wypłata na rzecz Wnioskodawcy udziału w rocznym zysku bilansowym Spółki, będzie stanowić dla Niego przychód podatkowy, w szczególności w sytuacji, gdy wypłata rocznego zysku w części przypadającej na Wnioskodawcę nastąpi w oparciu o zysk bilansowy Spółki, podczas gdy będąc wspólnikiem tej spółki Wnioskodawca osiągnie dochód niższy niż udział w zysku bilansowym bądź poniesie stratę podatkową z działalności Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata przypadającej na Niego części rocznego zysku bilansowego Spółki, której to Spółki będzie wspólnikiem, będzie neutralna dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych. W szczególności, wypłacony Wnioskodawcy zysk (zaliczki na poczet zysku) nie będzie stanowił przychodu podatkowego Wnioskodawcy nawet wówczas, gdy Spółka, której Wnioskodawca zostanie wspólnikiem, osiągnie w danym roku obrotowym zysk bilansowy, natomiast z tytułu udziału w Spółce osiągnie On dochód niższy niż wynikający z udziału w zysku bilansowym lub nie osiągnie On dochodu (jako wynik różnicy udziału przypadającego wspólnikowi w przychodach podatkowych oraz w kosztach stanowiących koszty uzyskania przychodów).
2016
28
lis

Istota:
Czy u komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego jednocześnie akcjonariuszem i biorącego udział w podziale zysku tej spółki proporcjonalnie do objętych i opłaconych akcji, za datę powstania przychodu z tego tytułu należy uznać datę prawomocnej uchwały o podziale zysku i jego wypłacie podjętej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej, czy też zobowiązany jest on co miesiąc ustalać przychód i koszty ze spółki komandytowo-akcyjnej proporcjonalnie do prawa w udziale w jej zysku i łączyć z pozostałymi swoimi przychodami i kosztami?
Fragment:
Przepisy k.s.h. nie wskazują jednak, iż momentem uzyskania przychodu z podziału zysku jest termin, od którego akcjonariuszowi przysługuje roszczenie o wypłatę zysku. Roszczenie to wspólnicy uzyskują, według art. 348 § 2 k.s.h., z dniem podjęcia uchwały o podziale zysku, o ile nie zostanie ustalony inny dzień, to jest dzień dywidendy. Ustalenie dnia dywidendy w terminie późniejszym od podjęcia uchwały o podziale zysku odracza prawo żądania wypłaty z zysku uprawnionych w tym dniu wspólników. Jednocześnie należy podnieść, że akcjonariusz nie może zostać pozbawiony prawa do udziału w zysku. Może natomiast nie uzyskać faktycznie wypłaty z zysku z tego powodu, że spółka nie osiągnęła zysku albo dlatego, że osiągnięty zysk nie zostanie przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom. Natomiast akcjonariusz może domagać się wypłaty z zysku, gdy zysk spółki został przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom, był akcjonariuszem w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku lub w dniu dywidendy oraz upłynął termin wypłaty dywidendy. W świetle przepisów prawa handlowego należy zatem odróżnić sytuacje, w których akcjonariusz może wyłącznie oczekiwać realizacji swoich praw do wypłat z zysku, lub o przekazanie których może się ubiegać z uwagi na ich wymagalność, od sytuacji, w których kwoty te mogą być rzeczywiście przekazane.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca będzie posiadał na terenie Polski zakład w rozumieniu art. 5 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. Z 2005 r. nr 12, poz. 90)?2. Czy Wnioskodawca na podstawie art. 22 ust. 4-4d ustawy o CIT będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wartości zysków spółki przekształcanej z lat ubiegłych prezentowanych na dzień przekształcenia w pozycji kapitał zapasowy oraz w pozycji pozostałe kapitały rezerwowe, a także w odniesieniu do wartości zysku spółki przekształcanej zrealizowanego w trakcie bieżącego roku podatkowego, a nie podzielonego przed dniem dokonania przekształcenia?3. Czy wypłata przez przekształconą spółkę osobową niepodzielonego przed przekształceniem zysku przekształcanej spółki X sp. z o.o. (obejmującego również kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym oraz pozostałych kapitałach rezerwowych) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym?4. Czy, przy założeniu iż zysk zgromadzony przez X sp. z o.o. na kapitale zapasowym i na pozostałych kapitałach rezerwowych oraz w pozycji zysk netto zostanie w wyniku przekształcenia w spółkę komandytową opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych, możliwe będzie zaliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych uregulowanego przez przekształconą spółkę komandytową do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach tej spółki komandytowej?5. W jaki sposób w przypadku przekształcenia X sp. z o.o. w spółkę komandytową określić wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszonych do spółki komandytowej?
Fragment:
W rezultacie na dzień przekształcenia spółki kapitałowej, może wystąpić zysk niepodzielony oraz kapitał inny niż zakładowy powstały w całości lub w części z zysków z lat ubiegłych. Zatem, wartość zysków niepodzielonych poprzedzających moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, stanowić będzie dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki kapitałowej przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej (...)
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową w przypadku niewystępowania Niewypłaconych zysków oraz w przypadku występowania Niewypłaconych zysków.
Fragment:
Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną cała wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce kapitałowej podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu. Pod pojęciem „ niepodzielonych zysków ”, użytym w omawianej regulacji należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych, jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach, ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niepodzielonych przed datą przekształcenia w spółki niebędące osobami prawnymi. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę kapitałową od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest, aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę niebędącą osobą prawną zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu. Opodatkowaniu będą podlegały także wszelkie zyski zgromadzone na kapitałach innych niż zakładowy, a więc np. na kapitale zapasowym i rezerwowym.
2016
14
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zmiany proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej.
Fragment:
Mając to na względzie możliwe są dwie sytuacje: udział w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie Tymczasowej proporcji lub Zmienionej proporcji będzie niższy niż udział w zysku Wnioskodawcy na podstawie Ostatecznej proporcji, udział w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie Tymczasowej proporcji lub Zmienionej proporcji będzie wyższy niż udział w zysku przysługujący Wnioskodawcy na podstawie Ostatecznej proporcji. Co więcej, zgodnie z umową Spółki, Wspólnicy będą mieć prawo do otrzymywania zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki. Sposób kalkulacji zaliczek nie zostanie określony umową Spółki ani nie jest określony przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Wysokość zaliczek przysługująca poszczególnym Wspólnikom będzie więc ustalana w drodze uchwały. Ustalenie wysokości wypłacanych Wspólnikom zaliczek może odbywać się w oderwaniu od ustalonej proporcji udziału w zysku Spółki. Wobec powyższego: wypłacone Wnioskodawcy zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki mogą przekroczyć kwotę zysku przypadającą Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, kwota wypłaconych Wnioskodawcy zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki może być niższa niż udział przypadający Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją. Mając to na względzie, po podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy (dokonanej już po jego zakończeniu) Wnioskodawca dokona, w zależności od sytuacji: zwrotu na rzecz Spółki kwoty pobranych zaliczek w tej części, która będzie przekraczała zysk przypadający Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, lub otrzyma od Spółki wypłatę w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanymi zaliczkami a zyskiem przyznanym Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją.
2016
31
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zyski
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.