Zyski | Interpretacje podatkowe

Zyski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zyski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 updof znajdzie zastosowanie do środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, o których mowa w poz. 68 niniejszego wniosku osiągniętych przed dniem 1 stycznia 2009 r.?
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem, kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitaly zapasowy lub rezerwowe. Redakcja art. 192 k.s.h. wskazuje wyraźnie, że pojęcie „ niepodzielony zysk ” w ujęciu k,s.h. jest różne od pojęcia kapitału rezerwowego lub zapasowego, traktując je jako odrębne pozycje księgowe, w oparciu o wysokość których można określić wielkość kwoty podlegającej podziałowi w ramach podziału zysku. Kapitał zapasowy (rezerwowy) nie wchodzi więc w zakres pojęcia zysk niepodzielony. Zdaniem Sądu w konsekwencji może się okazać, że spółka wykazująca zysk netto, zyski z lat ubiegłych i posiadająca kapitał zapasowy łub kapitały rezerwowe utworzone z zysków, nie będzie mogła wypłacić dywidendy wspólnikom z uwagi np. na wysokie, niepokryte straty. W wyroku z 6 marca 2009 r., sygn. akt II CSK 522/08 (Lex nr 494003), (...)
2017
2
lut

Istota:
Czy przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 updof znajdzie zastosowanie do środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, o których mowa w poz. 68 niniejszego wniosku osiągniętych przed dniem 1 stycznia 2009 r.?
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem, kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zyskLl za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Redakcja art. 192 k.s.h. wskazuje wyraźnie, że pojęcie „ niepodzielony zysk ” w ujęciu k.s.h. jest różne od pojęcia kapitału rezerwowego lub zapasowego, traktując je jako odrębne pozycje księgowe, w oparciu o wysokość których można określić wielkość kwoty podlegającej podziałowi w ramach podziału zysku. Kapitał zapasowy (rezerwowy) nie wchodzi więc w zakres pojęcia zysk niepodzielony. Zdaniem Sądu w konsekwencji może się okazać, że spółka wykazująca zysk netto, zyski z lat ubiegłych i posiadająca kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe utworzone z zysków, nie będzie mogła wypłacić dywidendy wspólnikom z uwagi np. na wysokie, niepokryte straty. W wyroku z 6 marca 2009 r., sygn. akt II OSK 522/08 (Lex nr 494003), (...)
2017
2
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania w Polsce zysku ze sprzeda?y udzia3ów
Fragment:
W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie: Czy zysk uzyskany ze sprzeda? posiadanych udzia3ów przez Wnioskodawce - N. GMBH w Spó3ce P. sp. z o.o. bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terenie RP ? Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 13 ust. 3a) Konwencji z dnia 2 wrzeonia 1991 r. miedzy Rzeczpospolit1 Polsk1 a Konfederacj1 Szwajcarsk1 w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i maj1tku (Dz. U. z 1993 Nr 22, poz. 92 z póYn. zm.), zyski osi1gane przez osobe maj1c1 miejsce zamieszkania lub siedzibe w Umawiaj1cym sie Panstwie, z tytu3u przeniesienia w3asnooci akcji (udzia3ów) w spó3ce, której aktywa maj1tkowe sk3adaj1 w wiecej ni? 50 procentach bezpoorednio lub poorednio z maj1tku nieruchomego, po3o?onego w drugim Umawiaj1cym sie Panstwie mog1 bya opodatkowane w tym drugim Panstwie. Zatem nale?y stwierdzia, i? zyski osi1gane przez szwajcarskiego rezydenta podatkowego z przeniesienia w3asnooci maj1tku stanowi1cego udzia3y w polskiej spó3ce, której aktywa maj1tkowe sk3adaj1 sie w wiecej ni? 50 procentach bezpoorednio lub poorednio z maj1tku nieruchomego (grunty, budynki, budowle, hale) po3o?onego w Polsce, mog1 bya opodatkowane w Polsce. Wymienione w Konwencji aktywa maj1tkowe oznaczaj1 31cznie wszystkie, wynikaj1ce z bilansu spó3ki aktywa trwa3e i aktywa obrotowe stanowi1ce maj1tek spó3ki (wszystkie aktywa w ujeciu bilansowym).
2017
20
sty

Istota:
Czy przekazanie zysku spó3ki cywilnej na kapita3 rezerwowy lub pozostawienie zysku jako niepodzielony do dyspozycji wspólników, w tym Wnioskodawcy, opodatkowane jest podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych?
Fragment:
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.) ka?dy wspólnik jest uprawniony do równego udzia3u w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez wzgledu na rodzaj i wartooa wk3adu. W umowie spó3ki mo?na inaczej ustalia stosunek udzia3u wspólników w zyskach i stratach. Mo?na nawet zwolnia niektórych wspólników od udzia3u w stratach. Natomiast nie mo?na wy31czya wspólnika od udzia3u w zyskach. Stosownie do art. 868 § 1 Kodeksu cywilnego wspólnik mo?e ?1daa podzia3u i wyp3aty zysków dopiero po rozwi1zaniu spó3ki. Jednak?e gdy spó3ka zosta3a zawarta na czas d3u?szy, wspólnicy mog1 ?1daa podzia3u i wyp3aty zysków z koncem ka?dego roku obrachunkowego (art. 868 § 2 Kodeksu cywilnego). Jak z powy?szego wynika, samo osi1gniecie zysku nie oznacza wiec powstania po stronie wspólników wierzytelnooci o wyp3ate zysku. Dopóki wspólnik nie zg3osi ?1dania podzia3u i wyp3aty zysku z koncem roku obrotowego, zysk ten pozostaje w dyspozycji spó3ki a nie wspólnika. W zwi1zku z powy?szym, maj1c na uwadze tak przedstawione zagadnienie, stwierdzia nale?y, ?e zarówno przekazanie wypracowanego zysku na kapita3 rezerwowy spó3ki cywilnej jak równie? ewentualne pozostawienie go jako niepodzielonego do dyspozycji wspólnika, w omawianej sytuacji nie bedzie stanowia czynnooci podlegaj1cej opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych.
2017
19
sty

Istota:
Czy przekazanie zysku spó3ki cywilnej na kapita3 rezerwowy lub pozostawienie zysku jako niepodzielony do dyspozycji wspólników, w tym Wnioskodawcy, opodatkowane jest podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych?
Fragment:
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.) ka?dy wspólnik jest uprawniony do równego udzia3u w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez wzgledu na rodzaj i wartooa wk3adu. W umowie spó3ki mo?na inaczej ustalia stosunek udzia3u wspólników w zyskach i stratach. Mo?na nawet zwolnia niektórych wspólników od udzia3u w stratach. Natomiast nie mo?na wy31czya wspólnika od udzia3u w zyskach. Stosownie do art. 868 § 1 Kodeksu cywilnego wspólnik mo?e ?1daa podzia3u i wyp3aty zysków dopiero po rozwi1zaniu spó3ki. Jednak?e gdy spó3ka zosta3a zawarta na czas d3u?szy, wspólnicy mog1 ?1daa podzia3u i wyp3aty zysków z koncem ka?dego roku obrachunkowego (art. 868 § 2 Kodeksu cywilnego). Jak z powy?szego wynika, samo osi1gniecie zysku nie oznacza wiec powstania po stronie wspólników wierzytelnooci o wyp3ate zysku. Dopóki wspólnik nie zg3osi ?1dania podzia3u i wyp3aty zysku z koncem roku obrotowego, zysk ten pozostaje w dyspozycji spó3ki a nie wspólnika. W zwi1zku z powy?szym, maj1c na uwadze tak przedstawione zagadnienie, stwierdzia nale?y, ?e zarówno przekazanie wypracowanego zysku na kapita3 rezerwowy spó3ki cywilnej jak równie? ewentualne pozostawienie go jako niepodzielonego do dyspozycji wspólnika, w omawianej sytuacji nie bedzie stanowia czynnooci podlegaj1cej opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych.
2017
19
sty

Istota:
Zysk osiągnięty i opodatkowany przez Wnioskodawcę w trakcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, który może zostać przeznaczony na agio spółki z o.o. w związku z przekształceniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy w spółkę z o.o. na moment przekształcenia tej spółki w spółkę komandytową, nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
Fragment:
Z powyższego wynika, że kwestia powstania po stronie podatnika przedmiotowego dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki kapitałowej, której jest wspólnikiem, w spółkę osobową jest uzależniona od istnienia - na moment przekształcenia - niepodzielonych zysków spółki kapitałowej lub zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy tej spółki. Pod pojęciem „ niepodzielonych zysków ”, użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz nie podzielonych przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest jedynie aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę osobową zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu. Istota przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy polega na tym, że opodatkowany w każdym z obu przypadków zostaje zysk – zarówno ten niepodzielony, jak i ten zgromadzony na kapitałach innych niż zakładowy.
2017
4
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie sposobu podziału zysków z tytułu udziału w spółce komandytowej.
Fragment:
W umowie spółki komandytowej uzgodniono określony sposób podziału zysków między wspólników, zgodnie z którym Wnioskodawcy przysługuje udział w zyskach w wysokości 20 000 zł rocznie, a udział w zyskach komandytariuszy określony jest procentowo. Takie same wartości liczbowe stosowane są przy wyliczeniach udziału wspólników w kosztach uzyskania przychodów, wydatkach nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz stratach spółki komandytowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe będzie określenie przychodów spółki z o.o. z tytułu udziału w spółce komandytowej proporcjonalnie do określonego w umowie spółki udziału w zyskach, i wykorzystując otrzymaną wartość, obliczenie miesięcznego udziału w zyskach (analogicznie kosztach i stratach) spółki komandytowej przysługującego Wnioskodawcy, w sytuacji osiągnięcia przez spółkę komandytową zysku podatkowego i bilansowego nie przekraczającego kwoty 20.000 zł? Czy Wnioskodawca, z tytułu udziału w spółce komandytowej, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od przyjętej umownie wartości zysku, tj. od kwoty 20 tys. zł w sytuacji, gdy spółka komandytowa poniesie stratę w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości (strata bilansowa) i jednocześnie osiągnie zysk w świetle przepisów prawa podatkowego (zysk podatkowy)? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2016
30
gru

Istota:
W zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej zysku wypłaconego Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników luksemburskiej spółki.
Fragment:
Byłaby to bowiem interpretacja nieuwzględniająca brzmienia art. 14 ust. 11 u.p.d.o.f. ” Należy również mieć na uwadze konstrukcję prawną umowy przedmiotowej Spółki, która, w odniesieniu do prawa wspólników o ograniczonej odpowiedzialności do udziału wypłaty zysku, wypracowanego przez Spółkę, jest tożsamą z konstrukcją polskich przepisów prawa handlowego, dotyczących udziału w zysku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej oraz momentu powstania u niego roszczenia o wypłatę zysku na podstawie art. 126 § 1 pkt 2 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z powoływanymi przepisami o powstaniu po stronie akcjonariusza roszczenia o wypłatę należnej mu części zysku, wypracowanego przez Spółkę można mówić dopiero w momencie podjęcia uchwały o wypłacie zysku wspólnikom przez zgromadzenie wspólników przedmiotowej Spółki. Potwierdzenie tego stanowiska odnaleźć można w powyżej powoływanej uchwale składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którą „ prawo do udziału w zysku jest podstawowym prawem majątkowym przysługującym akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej, jednakże prawo to należy odróżnić od wierzytelności opartego na nim roszczenia akcjonariusza wobec spółki o wypłatę przypadającej mu części zysku przeznaczonego do podziału. Wierzytelność, której przedmiotem jest wypłata należnej części zysku akcjonariusz nabywa bowiem po zaistnieniu określonych wyżej przesłanek, określonych przez ww. przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2016
22
gru

Istota:
Czy odstąpienie od wypłaty zysku wspólnikom (zatrzymanie zysku w spółce i przeznaczenie go na utworzenie kapitału zapasowego) powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.) każdy ze wspólników ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Ponadto, wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego, przy czym jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika (art. 52 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych). W myśl art. 103 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że zebranie wspólników Wnioskodawcy uchwałą z 20 czerwca 2016 r. dokonało podziału zysku za rok 2015 w ten sposób, że część zysku przeznaczono do wypłaty dla wspólników, a pozostała część została przeznaczona na utworzenie kapitału zapasowego. Należy wskazać, iż uchwała wspólników o pozostawieniu zysku w spółce i przekazaniu go na kapitał zapasowy, co do zasady, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, chyba że z jej treści wynika, że wspólnicy podjęli decyzję np. o przeznaczeniu go na powiększenie wysokości swoich wkładów.
2016
17
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki osobowej?
Fragment:
Wnioskodawca opodatkowuje podatkiem dochodowym od osób fizycznych przypadające na niego dochody ze Spółki osobowej, ustalone zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku. Zaś wypłata zysków, w kwotach ustalonych zgodnie z procentowo przyjętym przez wspólników w umowie Spółki osobowej udziałem w zysku, wypracowanych w trakcie funkcjonowania Spółki osobowej nie jest już drugi raz opodatkowana przez Wnioskodawcę. Mając na uwadze powyższe, w porównanie do sytuacji osób fizycznych - wspólników spółek kapitałowych (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych), gdzie wypłata zysków (dywidendy) z takiej spółki jest opodatkowana 19% PIT. Wnioskodawca uzyskuje korzyść podatkową w postaci nieopodatkowania wypłaty zysków wypracowanych w trakcie funkcjonowania Spółki osobowej. Wnioskodawca przewiduje, że wartość wypłaconych Wnioskodawcy zysków w ciągu obecnego roku podatkowego Wnioskodawcy przekroczy kwotę 600.000 zł, a także przekroczy tę kwotę w następnym roku podatkowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki osobowej? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, oparte (...)
2016
16
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zyski
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.