Zyski | Interpretacje podatkowe

Zyski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zyski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na Spółce ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wyłączeniem części zysku od podziału między wspólników i przeznaczeniem jej na kapitał zapasowy.
Fragment:
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz.459, ze zm.) każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. Stosownie do art. 868 § 1 Kodeksu cywilnego wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki. Jednakże gdy spółka została zawarta na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego (art. 868 § 2 Kodeksu cywilnego). Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka w poprzednich latach wygenerowała zysk. Część tego zysku zostanie przeznaczona na mocy uchwały wspólników na kapitał zapasowy spółki, tym samym nie zostanie on w całości przekazany do podziału między wspólników. Utworzenie kapitału zapasowego oraz przekazanie części zysku na ten kapitał nie będzie stanowić zmiany umowy spółki w zakresie określenia wartości wniesionych do spółki wkładów. Zysk przeznaczony na kapitał zapasowy nie będzie stanowić pożyczki, dopłaty, depozytu nieprawidłowego ani też oddania spółce przez wspólników środków finansowych do nieodpłatnego używania.
2018
15
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez Spółkę na rzecz Wnioskodawców przypadającego na ich rzecz zysku bilansowego.
Fragment:
Wypłata zysku bilansowego na gruncie ustawy o PIT Należy podkreślić, że ustawa o PIT nie przewiduje, tak jak czyni to w odniesieniu do udziału w zyskach osób prawnych (w szczególności art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT), odrębnego opodatkowania zysku rocznego wypłacanego przez spółki jawne ich wspólnikom na podstawie danych wynikających ze sprawozdań finansowych. Przychody i koszty uzyskane w związku z działalnością spółki jawnej w danym roku podatkowym, za który zysk bilansowy podlega wypłacie, były bowiem rozliczane dla celów podatkowych przez jej wspólników proporcjonalnie do udziału w zysku, zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 8 ustawy o PIT. W ocenie Wnioskodawców, odmienna od powyższej interpretacja przepisów ustawy o PIT prowadziłaby do nieuzasadnionego podwójnego opodatkowania wartości dochodu przypadającego na wspólników spółek jawnych, a wygenerowanego w związku z działalnością tych podmiotów. Podejście takie stałoby zatem wbrew systemowej zasadzie jednokrotnego opodatkowania zysku spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego, bowiem: „ W przypadku spółek niemających osobowości prawnej opodatkowanie dochodu jest jednokrotne na poziomie wspólników, podczas gdy dochód spółki kapitałowej podzielony pomiędzy wspólników podlega u nich powtórnemu opodatkowaniu ” (M.
2018
3
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie komplementariusza z tytułu wypłaty udziału w zysku SKA w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną oraz zaliczki na poczet udziału w zysku S.K.A w związku z planowanym przekształceniem Sp. z o.o. w S.K.A.
Fragment:
W konsekwencji zyski wypracowane przez spółkę przekształcaną staną się zyskami S.K.A. a komplementariusze będą uprawnieni do udziału w zyskach S.K.A. wynikających z ksiąg rachunkowych S.K.A. w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną. S.K.A. oprócz zysków wynikających z zatwierdzonych sprawozdań finansowych S.K.A. i spółki przekształcanej będzie wypłacała również zaliczki na poczet zysku na rzecz komplementariuszy. Zaliczki będą wypłacane z bieżących środków obrotowych S.K.A. W momencie przekształcenia spółki przekształcanej w S.K.A., spółka przekształcana będzie posiadała niepodzielone zyski z lat ubiegłych i zysk bieżący. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet udziału w zyskach S.K.A. oraz z tytułu otrzymanych wypłat stanowiących podział zysków S.K.A. w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną? Czy wysokość zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału Wnioskodawcy w zyskach S.K.A., w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu podziału zysków (...)
2017
29
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie komplementariusza z tytułu wypłaty udziału w zysku SKA w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną oraz zaliczki na poczet udziału w zysku S.K.A w związku z planowanym przekształceniem Sp. z o.o. w S.K.A.
Fragment:
W konsekwencji zyski wypracowane przez spółkę przekształcaną staną się zyskami S.K.A. a komplementariusze będą uprawnieni do udziału w zyskach S.K.A. wynikających z ksiąg rachunkowych S.K.A. w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną. S.K.A. oprócz zysków wynikających z zatwierdzonych sprawozdań finansowych S.K.A. i spółki przekształcanej będzie wypłacała również zaliczki na poczet zysku na rzecz komplementariuszy. Zaliczki będą wypłacane z bieżących środków obrotowych S.K.A. W momencie przekształcenia spółki przekształcanej w S.K.A., spółka przekształcana będzie posiadała niepodzielone zyski z lat ubiegłych i zysk bieżący. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet udziału w zyskach S.K.A. oraz z tytułu otrzymanych wypłat stanowiących podział zysków S.K.A. w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną? Czy wysokość zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału Wnioskodawcy w zyskach S.K.A., w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu podziału zysków (...)
2017
29
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie komplementariusza z tytułu wypłaty udziału w zysku SKA w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną oraz zaliczki na poczet udziału w zysku S.K.A w związku z planowanym przekształceniem Sp. z o.o. w S.K.A.
Fragment:
W konsekwencji zyski wypracowane przez spółkę przekształcaną staną się zyskami S.K.A. a komplementariusze będą uprawnieni do udziału w zyskach S.K.A. wynikających z ksiąg rachunkowych S.K.A. w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną. S.K.A. oprócz zysków wynikających z zatwierdzonych sprawozdań finansowych S.K.A. i spółki przekształcanej będzie wypłacała również zaliczki na poczet zysku na rzecz komplementariuszy. Zaliczki będą wypłacane z bieżących środków obrotowych S.K.A. W momencie przekształcenia spółki przekształcanej w S.K.A., spółka przekształcana będzie posiadała niepodzielone zyski z lat ubiegłych i zysk bieżący. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet udziału w zyskach S.K.A. oraz z tytułu otrzymanych wypłat stanowiących podział zysków S.K.A. w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną? Czy wysokość zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału Wnioskodawcy w zyskach S.K.A., w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu podziału zysków (...)
2017
29
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie komplementariusza z tytułu wypłaty udziału w zysku SKA w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną oraz zaliczki na poczet udziału w zysku S.K.A w związku z planowanym przekształceniem Sp. z o.o. w S.K.A
Fragment:
W konsekwencji zyski wypracowane przez spółkę przekształcaną staną się zyskami S.K.A. a komplementariusze będą uprawnieni do udziału w zyskach S.K.A. wynikających z ksiąg rachunkowych S.K.A. w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną. S.K.A. oprócz zysków wynikających z zatwierdzonych sprawozdań finansowych S.K.A. i spółki przekształcanej będzie wypłacała również zaliczki na poczet zysku na rzecz komplementariuszy. Zaliczki będą wypłacane z bieżących środków obrotowych S.K.A. W momencie przekształcenia spółki przekształcanej w S.K.A., spółka przekształcana będzie posiadała niepodzielone zyski z lat ubiegłych i zysk bieżący. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet udziału w zyskach S.K.A. oraz z tytułu otrzymanych wypłat stanowiących podział zysków S.K.A. w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną? Czy wysokość zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału Wnioskodawcy w zyskach S.K.A., w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu podziału zysków (...)
2017
29
gru

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową, Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na dzień przekształcenia jedynie wartości zysków istniejących w Spółce zależnej na dzień przekształcenia, tj. (i) zysków z lat ubiegłych wygenerowanych przez Spółkę zależną (zysków ustalonych na podstawie ksiąg rachunkowych i wykazanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z przyjętymi standardami rachunkowymi), przekazanych na kapitały zapasowe i rezerwowe oraz (ii) zysków bieżących, tj. wypracowanych od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia?
Fragment:
IPPB3/4510-1005/15-2/EŻ ), w której organ podatkowy uznał, że: w momencie przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową opodatkowaniu PDOP nie będzie podlegać wartość inna niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 listopada 2015 r. (sygn. ILPB4/4510-1-463/15-2/MC ), w której potwierdzone zostało stanowisko podatnika, zgodnie z którym „(..) w momencie przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania PDOP wartości innych niż Zyski (tj. zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy). W związku z powyższym, w ocenie Spółki, w momencie przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania jedynie wartości zysków istniejących w Spółce zależnej na dzień przekształcenia, tj. zysków z lat ubiegłych wygenerowanych przez Spółkę zależną przekazanych na kapitały zapasowe i rezerwowe oraz zysków bieżących, tj. wypracowanych od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2017
6
gru

Istota:
Czy przekazanie niepodzielonego zysku na kapitał zapasowy spółki komandytowej będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych
Fragment:
Wystąpienie zdarzeń takich jak zwiększenie aktywów albo zmniejszenie pasywów prowadzące do wzrostu kapitału własnego (lub zmniejszenia jego niedoboru) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a samo wykazanie (wypracowanie) zysku nie jest równoznaczne z posiadaniem przez Spółkę środków pieniężnych, które ten zysk mogłyby wyrażać. Mając powyższe na względzie, intencją Wnioskodawcy jest wykazanie, iż zysk wyraża się m.in. w zwiększeniu danej pozycji aktywów w bilansie, przy czym pozycją tą nie muszą być środki pieniężne posiadane przez spółkę osobową. Ponadto, zysk powiększa kapitał własny spółki osobowej, w oparciu o który kontynuuje ona swoją działalność w kolejnym roku obrotowym. W momencie podjęcia przez wspólników spółki osobowej uchwały o wypłacie zysku za dany rok obrotowy, wartość wyrażająca ten zysk jest wycofywana ze spółki, pomniejszając jej kapitał własny. Do tego czasu, wspólnicy pozostawiają zysk w majątku spółki osobowej, co nie jest równoznaczne z tym, iż dokonują w ten sposób trwałego (definitywnego) przysporzenia na jej rzecz. Idąc dalej, dopóki wspólnik nie zażąda podziału i wypłaty zysku z końcem roku obrotowego, zysk ten pozostaje w dyspozycji Spółki, a nie wspólnika. Wobec powyższego, de facto Spółka korzystając z wypracowanego zysku, nie otrzymuje od wspólnika wkładów zwiększających jej majątek ani jakiegokolwiek innego nieodpłatnego świadczenia. Niepodzielony zysk nie jest również pożyczką udzieloną Spółce przez wspólnika ani też jego dopłatą.
2017
11
lis

Istota:
Czy w przypadku, gdy za okres poprzedzający dzień, w którym SKA stała się podatnikiem CIT, SKA wykaże w sprawozdaniu finansowym stratę, to do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wypłacanych przez Spółkę po przejęciu SKA, nie znajdzie zastosowania art. 7 w zw. z art. 8 ustawy nowelizującej?
Fragment:
Z przepisu tego wynika, że możliwość wypłaty zysku jest uzależniona m.in. od tego czy spółka osiągnęła zysk w danym roku obrotowym, przy czym zysk ten wykazany jest w sprawozdaniu finansowym, które zostało zbadane przez biegłych rewidentów. Chodzi tu zatem o zysk w rozumieniu przepisów o rachunkowości (ujęta w rachunku zysku i strat kwota zysku netto - zysk z działalności gospodarczej po odjęciu należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz pozostałych obowiązkowych zmniejszeń zysku; od zysku osiągniętego w ostatnim roku obrotowym - zysk netto należy odróżnić dopuszczalną kwotę wypłaty tytułem zysku, ustalaną zgodnie z art. 348 § 1 KSH. Natomiast zgodnie z art. 348 § 1 KSH, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
2017
14
paź

Istota:
1. Czy, w świetle treści art. 30a ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczeniu na poczet podatku dochodowego należnego od przychodów komplementariuszy z zysku Wnioskodawcy jako spółki komandytowo-akcyjnej, podlega wyłącznie podatek dochodowy od osób prawnych (od części zysku przypadającego na komplementariuszy) wynikający z zeznania rocznego CIT-8? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie twierdząca, to czy zryczałtowany podatek od bieżących pobrań komplementariuszy na poczet zysku, należy rozliczyć (pobrać) dopiero w momencie ustalenia kwoty podatku CIT należnego od zysku/dochodu spółki komandytowo-akcyjnej za cały rok podatkowy, tj. w miesiącu następującym po terminie złożenia zeznania CIT-8? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
3. Czy, w świetle treści art. 30a ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczeniu na poczet podatku dochodowego należnego od przychodów komplementariuszy z zysku Wnioskodawcy jako spółki komandytowo-akcyjnej, podlegają zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (od części zysku przypadającego na komplementariuszy)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
4. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 3 będzie twierdząca, to czy podatek zryczałtowany od kwoty zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypłacanego komplementariuszom w trakcie kwartału w formie zaliczek, winien być obliczany/rozliczany po ustaleniu kwoty zaliczenia, o którym mowa w art. 30a ust. 6 ustawy o PIT (winno być: art. 30a ust. 6a ustawy o PIT), tj. w momencie obliczenia zaliczki na poczet podatku CIT należnej za dany kwartał? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
5. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 4 będzie przecząca, to czy podatek zryczałtowany od kwoty zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypłacanego komplementariuszom w trakcie kwartału w formie zaliczek, winien być obliczany/rozliczany na bieżąco, tj. w miesiącu następującym po dacie faktycznej wypłaty komplementariuszom zaliczki na poczet zysku? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
6. Czy w przypadku, pozytywnej odpowiedzi na pytania nr 3 oraz 4 albo 5, gdy na koniec roku suma podatku CIT przypadającego od zysku wypłaconego już zaliczkowo na rzecz komplementariuszy będzie wyższa od pobranego podatku zryczałtowanego potrąconego od tych zaliczek, różnica pomiędzy pobranym przez Spółkę podatkiem zryczałtowanym od zaliczek, a podatkiem faktycznie należnym od tych pobrań (co wynikałoby z zaliczenia o którym mowa w art. 30a ust. 6 ustawy o PIT (winno być: art. 30a ust. 6a ustawy o PIT) stanowić będzie po stronie Spółki - jako płatnika - nadpłatę? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)
7. Jeśli różnica w podatku pobranym przez Spółkę z tytułu wypłacanych komplementariuszom zaliczek na poczet zysku a podatkiem faktycznie należnym z tytułu uzyskanych przychodów stanowi nadpłatę, to czy Spółka może wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)
Fragment:
Ustawa posługuje się zbiorczym pojęciem „ dochodu faktycznie uzyskanego z udziału w zyskach osób prawnych ”, określając również jakie inne, niż podział zysku przez osobę prawną, sytuacje, są uznawane dla celów podatkowych za prowadzące do powstania przychodu z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej (obejmuje to głównie sytuacje, w których dochód, który nie został faktycznie otrzymany - por. np. wyrok NSA z 25 września 2014 r., sygn. II FSK 2373/12). Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 updof, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zgodnie z art. 30a ust. 6a updof, zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 6a, nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 4 (art. 30a ust. 6b updof).
2017
4
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zyski
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.