Zyski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zyski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
5
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zysku wypracowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach, ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niepodzielonych przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest jedynie, aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę osobową zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu. Podsumowując – powstanie po stronie wspólnika spółki kapitałowej dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową uzależnione jest od istnienia, na moment przekształcenia, niepodzielonych zysków spółki kapitałowej oraz zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy takiej spółki. Wszelkie zyski, które nie zostały podzielone odpowiadają pojęciu „ niepodzielone zyski ” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2018
22
maj

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania udziałów w nieruchomości oraz prawa ochronnego na znak towarowy tytułem wypłaty zysku ze spółki komandytowej

Fragment:

W myśl art. 51 § 1 k.s.h., każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Zasada równego udziału wspólników w zyskach i uczestniczenia w stratach może być jednak zmieniona w drodze umowy spółki. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysku z końcem każdego roku obrotowego (art. 52 § 1 k.s.h.). Wobec powyższego zysk w spółce komandytowej jest dzielony pomiędzy wspólników z końcem każdego roku obrotowego (zasadniczo roku kalendarzowego). Przy czym, zysk nie musi być koniecznie podzielony i wypłacony wspólnikom. Cytowane powyżej przepisy nie przewidują możliwości wyłączenia wspólnika z udziału w zyskach spółki oraz nie precyzują formy wypłaty zysku. Wypłata z tytułu podziału zysku, uregulowana w art. 52 k.s.h., stanowi odzwierciedlenie uzyskanego dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej. Od tego dochodu wspólnicy w ciągu roku opłacają zaliczki na podatek, a po zakończeniu roku ewentualnie uiszczają dopłatę podatku wynikającego z rocznego zeznania podatkowego. W konsekwencji, wypłata na rzecz wspólnika środków z tytułu podziału zysku spółki komandytowej, o której mowa w wyżej przytoczonym art. 52 k.s.h., nie skutkuje powstaniem obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo – akcyjnej w spółkę komandytową lub w spółkę jawną

Fragment:

Innymi słowy na podstawie znowelizowanego przepisu w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają: wartość niepodzielonych zysków oraz zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy. Pod pojęciem „ niepodzielonych zysków ”, użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć wartość niepodzielonych między akcjonariuszy zysków spółki komandytowo – akcyjnej zarówno z lat ubiegłych jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki komandytowo – akcyjne, lecz nie podzielonych przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę komandytowo – akcyjną a nierozdzielone między akcjonariuszy, lecz przekazane na inny kapitał niż zakładowy. Dotyczy to zarówno zysków powstałych od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest jedynie, aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka komandytowo – akcyjna wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę osobową zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu.

2018
29
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

Fragment:

Z powyższego wynika, że kwestia powstania po stronie podatnika przedmiotowego dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki kapitałowej, której jest wspólnikiem, w spółkę osobową jest uzależniona od istnienia - na moment przekształcenia - niepodzielonych zysków spółki kapitałowej lub zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy tej spółki. Pod pojęciem „ niepodzielonych zysków ”, użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz nie podzielonych przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest jedynie aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę osobową zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu. Istota przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy polega na tym, że opodatkowany w każdym z obu przypadków zostaje zysk – zarówno ten niepodzielony, jak i ten zgromadzony na kapitałach innych niż zakładowy.

2018
22
mar

Istota:

W zakresie ciążących na spółce obowiązkach płatnika w związku z planowaną wypłatą przez spółkę przekształconą zysku spółki przekształcanej.

Fragment:

Zysk ten podlega bowiem opodatkowaniu jako zysk z działalności gospodarczej w roku, w którym został przez spółkę komandytową – a zatem i przez jej wspólników – osiągnięty, choć nie został na ich rzecz wypłacony. Konsekwencją powyższego jest zatem to, że w momencie wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zysku wypracowanego w spółce komandytowej, po stronie udziałowca będącego osobą fizyczną nie powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu. Zatem wypłata zysku byłemu wspólnikowi spółki komandytowej, zgodnie z tym co zostało wskazane powyżej, nastąpi ze środków już opodatkowanych w ciągu roku przez byłego wspólnika spółki komandytowej, jako zysków z tytułu udziału w tej spółce osobowej. Zysk ten był bowiem opodatkowywany jako zysk z działalności gospodarczej w roku, w którym został przez spółkę komandytową – a zatem i przez jej wspólnika osiągnięty, choć nie został ze spółki pobrany. W konsekwencji w momencie planowanej wypłaty byłemu wspólnikowi spółki komandytowej przez powstałą z przekształcenia Sp. komandytowej, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu zysku wypracowanego w spółce komandytowej, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018
15
lut

Istota:

Czy na Spółce ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wyłączeniem części zysku od podziału między wspólników i przeznaczeniem jej na kapitał zapasowy.

Fragment:

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz.459, ze zm.) każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. Stosownie do art. 868 § 1 Kodeksu cywilnego wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki. Jednakże gdy spółka została zawarta na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego (art. 868 § 2 Kodeksu cywilnego). Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka w poprzednich latach wygenerowała zysk. Część tego zysku zostanie przeznaczona na mocy uchwały wspólników na kapitał zapasowy spółki, tym samym nie zostanie on w całości przekazany do podziału między wspólników. Utworzenie kapitału zapasowego oraz przekazanie części zysku na ten kapitał nie będzie stanowić zmiany umowy spółki w zakresie określenia wartości wniesionych do spółki wkładów. Zysk przeznaczony na kapitał zapasowy nie będzie stanowić pożyczki, dopłaty, depozytu nieprawidłowego ani też oddania spółce przez wspólników środków finansowych do nieodpłatnego używania.

2018
3
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez Spółkę na rzecz Wnioskodawców przypadającego na ich rzecz zysku bilansowego.

Fragment:

Wypłata zysku bilansowego na gruncie ustawy o PIT Należy podkreślić, że ustawa o PIT nie przewiduje, tak jak czyni to w odniesieniu do udziału w zyskach osób prawnych (w szczególności art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT), odrębnego opodatkowania zysku rocznego wypłacanego przez spółki jawne ich wspólnikom na podstawie danych wynikających ze sprawozdań finansowych. Przychody i koszty uzyskane w związku z działalnością spółki jawnej w danym roku podatkowym, za który zysk bilansowy podlega wypłacie, były bowiem rozliczane dla celów podatkowych przez jej wspólników proporcjonalnie do udziału w zysku, zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 8 ustawy o PIT. W ocenie Wnioskodawców, odmienna od powyższej interpretacja przepisów ustawy o PIT prowadziłaby do nieuzasadnionego podwójnego opodatkowania wartości dochodu przypadającego na wspólników spółek jawnych, a wygenerowanego w związku z działalnością tych podmiotów. Podejście takie stałoby zatem wbrew systemowej zasadzie jednokrotnego opodatkowania zysku spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego, bowiem: „ W przypadku spółek niemających osobowości prawnej opodatkowanie dochodu jest jednokrotne na poziomie wspólników, podczas gdy dochód spółki kapitałowej podzielony pomiędzy wspólników podlega u nich powtórnemu opodatkowaniu ” (M.

2017
29
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie komplementariusza z tytułu wypłaty udziału w zysku SKA w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną oraz zaliczki na poczet udziału w zysku S.K.A w związku z planowanym przekształceniem Sp. z o.o. w S.K.A.

Fragment:

W konsekwencji zyski wypracowane przez spółkę przekształcaną staną się zyskami S.K.A. a komplementariusze będą uprawnieni do udziału w zyskach S.K.A. wynikających z ksiąg rachunkowych S.K.A. w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną. S.K.A. oprócz zysków wynikających z zatwierdzonych sprawozdań finansowych S.K.A. i spółki przekształcanej będzie wypłacała również zaliczki na poczet zysku na rzecz komplementariuszy. Zaliczki będą wypłacane z bieżących środków obrotowych S.K.A. W momencie przekształcenia spółki przekształcanej w S.K.A., spółka przekształcana będzie posiadała niepodzielone zyski z lat ubiegłych i zysk bieżący. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet udziału w zyskach S.K.A. oraz z tytułu otrzymanych wypłat stanowiących podział zysków S.K.A. w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną? Czy wysokość zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału Wnioskodawcy w zyskach S.K.A., w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu podziału zysków (...)

2017
29
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie komplementariusza z tytułu wypłaty udziału w zysku SKA w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną oraz zaliczki na poczet udziału w zysku S.K.A w związku z planowanym przekształceniem Sp. z o.o. w S.K.A.

Fragment:

W konsekwencji zyski wypracowane przez spółkę przekształcaną staną się zyskami S.K.A. a komplementariusze będą uprawnieni do udziału w zyskach S.K.A. wynikających z ksiąg rachunkowych S.K.A. w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną. S.K.A. oprócz zysków wynikających z zatwierdzonych sprawozdań finansowych S.K.A. i spółki przekształcanej będzie wypłacała również zaliczki na poczet zysku na rzecz komplementariuszy. Zaliczki będą wypłacane z bieżących środków obrotowych S.K.A. W momencie przekształcenia spółki przekształcanej w S.K.A., spółka przekształcana będzie posiadała niepodzielone zyski z lat ubiegłych i zysk bieżący. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet udziału w zyskach S.K.A. oraz z tytułu otrzymanych wypłat stanowiących podział zysków S.K.A. w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną? Czy wysokość zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału Wnioskodawcy w zyskach S.K.A., w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu podziału zysków (...)

2017
29
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie komplementariusza z tytułu wypłaty udziału w zysku SKA w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną oraz zaliczki na poczet udziału w zysku S.K.A w związku z planowanym przekształceniem Sp. z o.o. w S.K.A.

Fragment:

W konsekwencji zyski wypracowane przez spółkę przekształcaną staną się zyskami S.K.A. a komplementariusze będą uprawnieni do udziału w zyskach S.K.A. wynikających z ksiąg rachunkowych S.K.A. w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną. S.K.A. oprócz zysków wynikających z zatwierdzonych sprawozdań finansowych S.K.A. i spółki przekształcanej będzie wypłacała również zaliczki na poczet zysku na rzecz komplementariuszy. Zaliczki będą wypłacane z bieżących środków obrotowych S.K.A. W momencie przekształcenia spółki przekształcanej w S.K.A., spółka przekształcana będzie posiadała niepodzielone zyski z lat ubiegłych i zysk bieżący. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet udziału w zyskach S.K.A. oraz z tytułu otrzymanych wypłat stanowiących podział zysków S.K.A. w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną? Czy wysokość zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału Wnioskodawcy w zyskach S.K.A., w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu podziału zysków (...)