Zyski | Interpretacje podatkowe

Zyski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zyski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową w przypadku niewystępowania Niewypłaconych zysków oraz w przypadku występowania Niewypłaconych zysków.
Fragment:
Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną cała wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce kapitałowej podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu. Pod pojęciem „ niepodzielonych zysków ”, użytym w omawianej regulacji należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych, jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach, ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niepodzielonych przed datą przekształcenia w spółki niebędące osobami prawnymi. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę kapitałową od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest, aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę niebędącą osobą prawną zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu. Opodatkowaniu będą podlegały także wszelkie zyski zgromadzone na kapitałach innych niż zakładowy, a więc np. na kapitale zapasowym i rezerwowym.
2016
14
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zmiany proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej.
Fragment:
Mając to na względzie możliwe są dwie sytuacje: udział w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie Tymczasowej proporcji lub Zmienionej proporcji będzie niższy niż udział w zysku Wnioskodawcy na podstawie Ostatecznej proporcji, udział w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie Tymczasowej proporcji lub Zmienionej proporcji będzie wyższy niż udział w zysku przysługujący Wnioskodawcy na podstawie Ostatecznej proporcji. Co więcej, zgodnie z umową Spółki, Wspólnicy będą mieć prawo do otrzymywania zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki. Sposób kalkulacji zaliczek nie zostanie określony umową Spółki ani nie jest określony przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Wysokość zaliczek przysługująca poszczególnym Wspólnikom będzie więc ustalana w drodze uchwały. Ustalenie wysokości wypłacanych Wspólnikom zaliczek może odbywać się w oderwaniu od ustalonej proporcji udziału w zysku Spółki. Wobec powyższego: wypłacone Wnioskodawcy zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki mogą przekroczyć kwotę zysku przypadającą Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, kwota wypłaconych Wnioskodawcy zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki może być niższa niż udział przypadający Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją. Mając to na względzie, po podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy (dokonanej już po jego zakończeniu) Wnioskodawca dokona, w zależności od sytuacji: zwrotu na rzecz Spółki kwoty pobranych zaliczek w tej części, która będzie przekraczała zysk przypadający Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, lub otrzyma od Spółki wypłatę w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanymi zaliczkami a zyskiem przyznanym Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją.
2016
31
lip

Istota:
Czy przekazanie zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy, skutkowało opodatkowaniem tej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.) każdy ze wspólników ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Ponadto, wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego, przy czym jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika (art. 52 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych). Samo osiągnięcie zysku nie oznacza powstania po stronie wspólników wierzytelności o wypłatę zysku. Dopóki wspólnik nie zgłosi żądania podziału i wypłaty zysku z końcem roku obrotowego, zysk ten pozostaje w dyspozycji spółki a nie wspólnika, tym samym nie można mówić, że spółka korzystając z zysku otrzymuje od wspólnika wkłady zwiększające majątek spółki lub nieodpłatne świadczenie. Z przyczyn oczywistych niepodzielony zysk nie jest również pożyczką udzieloną spółce przez wspólnika ani też dopłatą. Mając na uwadze tak przedstawione zagadnienie stwierdzić należy, że samo przekazanie zysku Wnioskodawcy (spółki jawnej) na jego kapitał zapasowy nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2016
10
lip

Istota:
1. Czy Wnioskodawca na skutek przekształcenia Spółki córki w spółkę komandytową będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od tzw. niepodzielonych zysków, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt 8) Ustawy CIT, od środków stanowiących zyski z lat ubiegłych zgromadzone na kapitale zapasowym i/lub rezerwowym i zyski z 2015 r., przekazanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wypłaty wspólnikom, nawet pomimo ich faktycznej wypłaty już po przekształceniu Spółki córki w spółkę komandytową? 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, tj. uznania, iż Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania tzw. niepodzielonych zysków, czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 Ustawy CIT w stosunku do zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym i zysków z 2015 r.?
Fragment:
Uzasadnienie do stanowiska do pytania 1 Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt . 8) Ustawy CIT „ Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia ”. Przepis ten w obecnym brzmieniu precyzuje, iż dochodem z tytułu tzw. niepodzielonych zysków jest także wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy, a więc także w przypadku przekazania zysku na kapitał zapasowy. Zgodnie z treścią art. 192 KSH „ Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. ”. W konsekwencji kwoty zysków przekazane w poprzednich latach przez Zgromadzenie Wspólników na kapitał zapasowy, mogą być wykorzystane do podziału między wspólników i wypłaty na ich rzecz, łącznie z zyskiem za poprzedni rok obrotowy Spółki.
2016
8
lip

Istota:
Skutki podatkowe w przypadku występowania niepodzielnych zysków.
Fragment:
Podsumowanie Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji, w której w bilansie Spółki na moment przekształcenia nie będą występowały jakiekolwiek niepodzielone zyski Spółki dzielonej a jedynie ewentualne, niepodzielone zyski wypracowane bezpośrednio przez Spółkę do dnia przekształcenia, wykazane w następujących pozycjach bilansowych: zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto, kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe (w części w jakiej kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe powstały z zysku wypracowanego bezpośrednio przez Spółkę), przekształcenie Spółki w spółkę osobową będzie skutkowało koniecznością opodatkowania jedynie niepodzielonych zysków roku bieżącego wypracowanych bezpośrednio przez Spółkę do dnia przekształcenia oraz ewentualnych zysków Spółki z lat ubiegłych przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy. Natomiast w odniesieniu do ewentualnych niepodzielonych zysków Spółki dzielonej, które nie będą stanowiły niepodzielonych zysków w Spółce na moment przekształcenia, przekształcenie będzie w tym zakresie czynnością neutralną podatkowo dla Wnioskodawcy, to jest nie powodującą obowiązku zapłaty podatku dochodowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca podkreśla, że konsekwencje podatkowe przekształcenia Spółki w spółkę osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna w postaci ewentualnych obowiązków spółki osobowej (powstałej z przekształcenia Spółki) jako płatnika stanowią przedmiot odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
2016
26
cze

Istota:
Skutki podatkowe w przypadku występowania niepodzielnych zysków.
Fragment:
Podsumowanie Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji, w której w bilansie Spółki na moment przekształcenia nie będą występowały jakiekolwiek niepodzielone zyski Spółki dzielonej a jedynie ewentualne, niepodzielone zyski wypracowane bezpośrednio przez Spółkę do dnia przekształcenia, wykazane w następujących pozycjach bilansowych: zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto, kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe (w części w jakiej kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe powstały z zysku wypracowanego bezpośrednio przez Spółkę), przekształcenie Spółki w spółkę osobową będzie skutkowało koniecznością opodatkowania jedynie niepodzielonych zysków roku bieżącego wypracowanych bezpośrednio przez Spółkę do dnia przekształcenia oraz ewentualnych zysków Spółki z lat ubiegłych przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy. Natomiast w odniesieniu do ewentualnych niepodzielonych zysków Spółki dzielonej, które nie będą stanowiły niepodzielonych zysków w Spółce na moment przekształcenia, przekształcenie będzie w tym zakresie czynnością neutralną podatkowo dla Wnioskodawcy, to jest nie powodującą obowiązku zapłaty podatku dochodowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca podkreśla, że konsekwencje podatkowe przekształcenia Spółki w spółkę osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna w postaci ewentualnych obowiązków spółki osobowej (powstałej z przekształcenia Spółki) jako płatnika stanowią przedmiot odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
2016
26
cze

Istota:
Skutki podatkowe w przypadku występowania niepodzielnych zysków.
Fragment:
Podsumowanie Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji, w której w bilansie Spółki na moment przekształcenia nie będą występowały jakiekolwiek niepodzielone zyski Spółki dzielonej a jedynie ewentualne, niepodzielone zyski wypracowane bezpośrednio przez Spółkę do dnia przekształcenia, wykazane w następujących pozycjach bilansowych: zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto, kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe (w części w jakiej kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe powstały z zysku wypracowanego bezpośrednio przez Spółkę), przekształcenie Spółki w spółkę osobową będzie skutkowało koniecznością opodatkowania jedynie niepodzielonych zysków roku bieżącego wypracowanych bezpośrednio przez Spółkę do dnia przekształcenia oraz ewentualnych zysków Spółki z lat ubiegłych przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy. Natomiast w odniesieniu do ewentualnych niepodzielonych zysków Spółki dzielonej, które nie będą stanowiły niepodzielonych zysków w Spółce na moment przekształcenia, przekształcenie będzie w tym zakresie czynnością neutralną podatkowo dla Wnioskodawcy, to jest nie powodującą obowiązku zapłaty podatku dochodowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca podkreśla, że konsekwencje podatkowe przekształcenia Spółki w spółkę osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna w postaci ewentualnych obowiązków spółki osobowej (powstałej z przekształcenia Spółki) jako płatnika stanowią przedmiot odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
2016
26
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową w przypadku niewystępowania Niewypłaconych zysków oraz w przypadku występowania Niewypłaconych zysków.
Fragment:
Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną cała wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce kapitałowej podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu. Pod pojęciem „ niepodzielonych zysków ”, użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niepodzielonych przed datą przekształcenia w spółki niebędące osobami prawnymi. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę niebędącą osobą prawną zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu.
2016
26
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową w przypadku niewystępowania Niewypłaconych zysków oraz w przypadku występowania Niewypłaconych zysków.
Fragment:
Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną cała wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce kapitałowej podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu. Pod pojęciem „ niepodzielonych zysków ”, użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niepodzielonych przed datą przekształcenia w spółki niebędące osobami prawnymi. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę niebędącą osobą prawną zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu.
2016
26
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową w przypadku niewystępowania Niewypłaconych zysków oraz w przypadku występowania Niewypłaconych zysków.
Fragment:
Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną cała wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce kapitałowej podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu. Pod pojęciem „ niepodzielonych zysków ”, użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niepodzielonych przed datą przekształcenia w spółki niebędące osobami prawnymi. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę niebędącą osobą prawną zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu.
2016
17
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zyski
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.