Zyski | Interpretacje podatkowe

Zyski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zyski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dokonanie przez Spółkę na rzecz wspólnika będącego osobą fizyczną - udziałowca Spółki, wypłaty środków odpowiadających zyskowi wypracowanemu przez tę osobę fizyczną do dnia przekształcenia, poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki nie będzie wiązało się z obowiązkiem opodatkowania przez Spółkę uzyskanych środków podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku wypłaty przez Spółkę Wspólnikowi 1 zysków z kapitału zapasowego, do wysokości zysków wypracowanych przez Wspólnika 1 w ramach prowadzonej Działalności Wspólnika 1, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego. Wypłata będzie dla Wspólnika 1 neutralna podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o CIT podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustała się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. W przypadku wypłaty zysków Wspólnikowi 2, przekazana kwota będzie stanowiła, zgodnie z powołanymi przepisami ustawy o CIT, dla Wspólnika 2 przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadku wypłaty Wspólnikowi 1 kwot odpowiadających części zysku wypracowanego przez Niego w Działalności, tj. do dnia przekształcenia, poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki, nie wypłaci swojego wypracowanego zysku a zysk wypracowany przed przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. W związku z powyższym zysk wypłacony do Wspólnika 1, do wysokości osiągniętego przez Niego zysku w Działalności, nie będzie stanowił dla Niego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Faktycznie będą to dla Niego bowiem środki pochodzące z dochodów uzyskanych przed przekształceniem Działalności w Spółkę, które podlegały wcześniej (na bieżąco w trakcie roku podatkowego) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych
Fragment:
(...) zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej, w ogóle nie podlegały opodatkowaniu; art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 roku nie znajduje zastosowania do zysku spółki z o.o. przekazanego na mocy uchwały wspólników podjętej przed dniem 1 stycznia 2009 roku na kapitały inne niż kapitał zakładowy w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową po dniu 1 stycznia 2015 roku, ponieważ przed dniem 1 stycznia 2009 roku wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej, w ogóle nie podlegały opodatkowaniu; art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 roku znajduje zastosowanie wyłącznie do tych zysków osiągniętych (wypracowanych) przez spółkę z o.o. przed dniem 1 stycznia 2015 roku w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową po dniu 1 stycznia 2015 roku, które do dnia 31 grudnia 2014 roku nie zostały skutecznie przekazane na (...)
2017
22
cze

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz nie podzielonych przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Zatem do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę kapitałową od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest jedynie, aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę osobową zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu. Z treści wniosku wynika, że rozważane jest przekształcenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Przekształcenie ma nastąpić w trybie art. 551 i następnych ustawy - Kodeks spółek handlowych. Na moment Przekształcenia, w Spółce może wystąpić zysk za rok bieżący, tj. za okres od początku roku obrotowego do dnia poprzedzającego dzień Przekształcenia, wykazany w pozycji bilansu jako zysk (strata) netto („ Zysk bieżący ”). Jednocześnie, Spółka na moment Przekształcenia będzie również wykazywała niepokrytą stratę z roku poprzedniego („ Strata ”).
2017
14
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych:- zmiany proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej,- otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej, w której będzie wspólnikiem,- zwrotu w roku podatkowym pobranych tytułem zaliczek kwot oraz rozliczenia pobranych zaliczek po zakończeniu roku podatkowego.
Fragment:
Mając to na względzie możliwe są dwie sytuacje: udział w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie Tymczasowej proporcji lub Zmienionej proporcji będzie niższy niż udział w zysku Wnioskodawcy na podstawie Ostatecznej proporcji, udział w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie Tymczasowej proporcji lub Zmienionej proporcji będzie wyższy niż udział w zysku przysługujący Wnioskodawcy na podstawie Ostatecznej proporcji. Co więcej, zgodnie z umową Spółki, Wspólnicy mają prawo do otrzymywania zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki. Sposób kalkulacji zaliczek nie został określony umową Spółki ani nie jest określony przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Wysokość zaliczek przysługująca poszczególnym Wspólnikom będzie więc ustalana w drodze uchwały. Ustalenie wysokości wypłacanych Wspólnikom zaliczek może odbywać się w oderwaniu od ustalonej proporcji udziału w zysku Spółki. Wobec powyższego: wypłacone Wnioskodawcy zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki mogą przekroczyć kwotę zysku przypadającą Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, kwota wypłaconych Wnioskodawcy zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki może być niższa niż udział przypadający Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją. Mając to na względzie, po podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy (dokonanej już po jego zakończeniu) Wnioskodawca dokona, w zależności od sytuacji: zwrotu na rzecz Spółki kwoty pobranych zaliczek w tej części, która będzie przekraczała zysk przypadający Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, lub otrzyma od Spółki wypłatę w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanymi zaliczkami a zyskiem przyznanym Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją.
2017
3
cze

Istota:
Czy w sytuacji dokapitalizowania spółki celowej kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu wniesienia aportem do spółki celowej wierzytelności Wnioskodawcy o wypłatę zysku będzie kwota odpowiadająca wartości środków pieniężnych stanowiących kwotę zysku należnego Wnioskodawcy
Fragment:
Powyższa konkluzja wynika z faktu, że Wnioskodawca wnosząc do spółki celowej wierzytelność o wypłatę zysku pozbawia się tym samym możliwości pobrania zysku ze spółki. W efekcie, Wnioskodawca przenosząc na spółkę celową wierzytelność o wypłatę zysku przez tę spółkę ponosi koszt w równowartości środków pieniężnych odpowiadających kwocie zysku należnego Wnioskodawcy, których to środków pieniężnych Wnioskodawca nie otrzyma od spółki celowej w związku z podjęciem decyzji o aporcie wierzytelności. Innymi słowy, objęcie udziałów odbywa się kosztem zysku, który byłby do wypłacenia wspólnikowi przez daną spółkę. W uzupełnieniu do powyższej argumentacji, Wnioskodawca zauważa, że skutki podatkowe aportu wierzytelności o wypłatę zysku powinny być analogiczne do sytuacji pobrania zysku ze spółki w pieniądzu i wniesienia do spółki wkładu pieniężnego w wysokości środków pieniężnych odpowiadających kwocie pobranego zysku, a zatem operacji, która prowadzi do identycznego celu, lecz zakłada wykonanie 2 czynności (tj. pobrania zysku oraz wniesienia wkładu) w miejsce 1 czynności (tj. wniesienia aportem wierzytelności o wypłatę zysku). W przypadku transakcji zakładającej pobranie zysku w pieniądzu oraz wniesienie otrzymanych (...)
2017
27
maj

Istota:
Czy w sytuacji dokapitalizowania spółki celowej kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu wniesienia aportem do spółki celowej wierzytelności Wnioskodawcy o wypłatę zysku będzie kwota odpowiadająca wartości środków pieniężnych stanowiących kwotę zysku należnego Wnioskodawcy?
Fragment:
Powyższa konkluzja wynika z faktu, że Wnioskodawca wnosząc do spółki celowej wierzytelność o wypłatę zysku pozbawia się tym samym możliwości pobrania zysku ze spółki. W efekcie, Wnioskodawca przenosząc na spółkę celową wierzytelność o wypłatę zysku przez tę spółkę ponosi koszt w równowartości środków pieniężnych odpowiadających kwocie zysku należnego Wnioskodawcy, których to środków pieniężnych Wnioskodawca nie otrzyma od spółki celowej w związku z podjęciem decyzji o aporcie wierzytelności. Innymi słowy, objęcie udziałów odbywa się kosztem zysku, który byłby do wypłacenia wspólnikowi przez daną spółkę. W uzupełnieniu do powyższej argumentacji, Wnioskodawca zauważa, że skutki podatkowe aportu wierzytelności o wypłatę zysku powinny być analogiczne do sytuacji pobrania zysku ze spółki w pieniądzu i wniesienia do spółki wkładu pieniężnego w wysokości środków pieniężnych odpowiadających kwocie pobranego zysku, a zatem operacji, która prowadzi do identycznego celu, lecz zakłada wykonanie 2 czynności (tj. pobrania zysku oraz wniesienia wkładu) w miejsce 1 czynności (tj. wniesienia aportem wierzytelności o wypłatę zysku). W przypadku transakcji zakładającej pobranie zysku w pieniądzu oraz wniesienie otrzymanych (...)
2017
27
maj

Istota:
Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym. skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?
Fragment:
Zaś wypłata zysków w kwotach ustalonych zgodnie z procentowo przyjętym przez wspólników w umowie Spółki osobowej udziałem w zysku, wypracowanych od dnia przekształcenia tej spółki nie będzie już drugi raz opodatkowana. Mając na uwadze powyższe, w porównaniu do sytuacji sprzed przekształcenia, gdzie wypłata zysków (dywidendy) ze Spółki była opodatkowana 19% PIT, Wnioskodawca po przekształceniu uzyska korzyść podatkową w postaci nieopodatkowania wypłaty zysków wypracowanych od dnia przekształcenia w Spółkę osobową. Wnioskodawca przewiduje, że wartość wypłaconych Wnioskodawcy zysków w ciągu obecnego roku podatkowego Wnioskodawcy przekroczy kwotę 600.000 zł, a także przekroczy tą kwotę w następnym roku podatkowym. Na moment ww. przekształcenia w bilansie Spółki będą niepodzielone zyski lub zyski z lat ubiegłych przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy. Zyski w Spółce będą ustalane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym. skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski (...)
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
Z powyższych regulacji można wyprowadzić wniosek, że pomimo iż Kodeks spółek handlowych nie zawiera definicji pojęcia niepodzielonych zysków, to w sytuacji, gdy zysk ten został rozdysponowany zgodnie z umową spółki, na przykład poprzez jego przekazanie na kapitał zapasowy czy podstawowy, nie jest on już zaliczany do kategorii zysków niepodzielonych. Zatem zyskiem niepodzielonym będzie taki zysk, który nie został podzielony ani między wspólników, ani w żaden inny sposób. W art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca zdecydował, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. W rozumieniu tego przepisu, dochodem nie jest więc zysk podzielony. Reasumując, należy stwierdzić, że skoro przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidłowo rozdysponowany na przykład na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że niepodzielony zysk, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to taki zysk, wobec którego nie podjęto uchwały w przedmiocie jego rozdysponowania. Wobec tego każdy dozwolony przepisami Kodeksu spółek handlowych podział zysku – na co wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 15 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Po 1142/13 − wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 wskazanej ustawy w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
2017
16
maj

Istota:
Zysk spółki komandytowo-akcyjnej nie będzie dzielony między akcjonariuszy, a w konsekwencji dywidenda nie zostanie Wnioskodawcy wypłacona. Mając na względzie przedmiot opisanej uchwały, nie ma podstaw do uznania, że jej podjęcie skutkuje powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy. W konsekwencji, analizowane podjęcie uchwały o podziale zysków spółki komandytowo-akcyjnej w inny sposób niż wypłata akcjonariuszom i zatrzymaniu zysków w spółce, nie będzie wiązać się z obowiązkiem uwzględniania przez Wnioskodawcę jakichkolwiek wartości dla celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym podjęto tę uchwałę.
Fragment:
Nr 94, poz. 1037 ze zm.) - w zakresie części zysku przypadającej akcjonariuszom - bądź ich większość, stosownie do art. 146 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (w odniesieniu od części zysku przypadającej komplementariuszom). Jak wskazuje się w literaturze podział zysku w rozumieniu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, oznacza przeznaczenie zysku na określony cel (tak T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, [w:] T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, Spółka akcyjna. Przepisy karne, t. III, opubl. Lexpolonica, I. Komarnicki, Prawo akcjonariusza do udziału w zysku, Warszawa 2007, s. 141, A. Opalski, Kapitał zakładowy. Zysk. Umorzenie, Warszawa 2002, s. 111). Powyższy przepis, z mocy odesłania w art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych znajduje również zastosowanie do SKA. W przypadku zadysponowania zyskiem w ten sposób, że jest on przeznaczony na rzecz wspólników SKA (w tym akcjonariuszy), dochodzi do rozporządzenia zyskiem przez Spółkę: w przypadku natomiast podjęcia Uchwały o podziale zysku w inny sposób, w następstwie czego zysk zostaje zatrzymany w Spółce. SKA nie dokonuje rozporządzenia zyskiem (w tym na rzecz akcjonariuszy i komplementariuszy) i przeznacza go na własne potrzeby; decyzja wspólników SKA o zatrzymaniu zysku w Spółce nie stanowi zatem rozporządzenia zyskiem (na co zwraca uwagę A.
2017
16
maj

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia Spółki z o.o. (powstałej z przekształcenia Spółki jawnej) w Spółkę komandytową - wartość kapitału zapasowego Spółki z o.o. pochodzącego z zysku wypracowanego przez Spółkę jawną przed przekształceniem (i opodatkowanego przez wspólników Spółki jawnej) nie będzie jego dochodem (przychodem) Wnioskodawcy z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
ITPB1/415-1145c/14/MR wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (odnoszącą się do zysków osiągniętych przez osobę prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, które to zyski są opodatkowane co do zasady w sposób analogiczny do zysków osiąganych przez osobę fizyczną za pośrednictwem spółki jawnej), w której wskazano: „ Pod pojęciem "niepodzielonych zysków ”, użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych, jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz nie podzielonych przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest jedynie, aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę osobową zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu. (...)
2017
13
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zyski
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.