Zysk zatrzymany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zysk zatrzymany. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy przy przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, niepodzielony zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przeniesiony na kapitał podstawowy spółki jawnej, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2007r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 21.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 9 oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w indywidualnej sprawie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku – za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.02.2007r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niepodzielonego zysku spółki z ograniczoną (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o w spółkę jawną, niepodzielony zysk z lat ubiegłych spółki z o.o przeniesiony na kapitał spółki jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.11.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E We wniosku skierowano zapytanie czy w związku z przekształceniem spółki z o.o w spółkę jawną, niepodzielony zysk z lat ubiegłych spółki z o.o przeniesiony na kapitał spółki jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z przekształceniem spółki z o.o w spółkę jawną u wspólników spółki z o.o, którzy z dniem przekształcenia staną się wspólnikami spółki jawnej, na dzień przekształceniapowstanie przychód z tytułu wartości (...)

2011
1
sty

Istota:

Stawka i opodatkowanie niepodzielonego zysku netto za 2003r.

Fragment:

(...) PISEMNA INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE PODATNIKA, W KTÓREJ NIE TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE PODATKOWE LUB KONTROLA PODATKOWA ALBO POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM ADMINISTRACYJNYM, UDZIELONA W TRYBIE ART.14 A USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU – ORDYNACJA PODATKOWA (DZ. USTAW NR 137, POZ. 926 ZE ZMIANAMI). Pismem z dnia 31 maja 2004r. Zakład Usług Profilaktyczno Leczniczych Sp. z o.o., zwany dalej Podatnikiem, zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem, czy należy opodatkować i jaką stawką, niepodzielony zysk netto za 2003r., pozostawiony w Spółce w kwocie 15.000 zł. STAN FAKTYCZNY: Zakład Usług Profilaktyczno Leczniczych Spółka z o.o., po zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres 01.01.2003r. do 31.12.2003r. przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników - uchwałą nr 1/2004 oraz uchwałą nr 2/2004 w sprawie podziału zysku netto za 2003r., w dniu 21.05.2004r. postanowiła zysk netto za 2003r. (...)