ITPB4/4511-208/16/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę Spj Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem PIT wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę z o.o. przed zmianą formy prawnej oraz zyski z lat ubiegłych alokowane na kapitały inne niż zakładowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i komandytariuszem w spółce komandytowej mającej siedzibę w Polsce („Spółka Komandytowa”). W przyszłości Spółka Komandytowa będzie udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę w Polsce i będącej polskim rezydentem podatkowym („Spółka z o.o.”). Może się też również zdarzyć, że obok Spółki Komandytowej udziałowcem Spółki z o.o. będzie także Wnioskodawca i/lub drugi z komandytariuszy Spółki Komandytowej, który również jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym. Na chwilę składania wniosku Spółka z o.o. nie została jeszcze założona.

W wyniku tych dalszych działań restrukturyzacyjnych zostanie być może podjęta decyzja o przekształceniu Spółki z o.o. w spółkę osobową, np. w spółkę jawną (dalej: „Spółka Spj”), w której Wnioskodawca i Spółka Komandytowa (względnie jeszcze drugi komandytariusz Spółki Komandytowej) będą wspólnikami. Spółka Spj będzie miała siedzibę w Polsce, a przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Spj nastąpi w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 1030, z późn. zm.) (w trybie art. 551 i następnych przywołanej ustawy).

Wnioskodawca przewiduje, że na moment przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę Spj w Spółce z o.o. na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (to jest na kapitale zapasowym i rezerwowych) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych. W momencie przekształcenia Spółka z o.o. może posiadać jednak zyski/straty bieżące, to jest wypracowane/poniesione w czasie od powstania Spółki z o.o. do dnia jej przekształcenia w Spółkę Spj (w przypadku wystąpienia zysków będą to zyski niepodzielone). W wyniku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę Spj nie dojdzie do zwiększenia majątku spółki (wartość kapitałów własnych Spółki z o.o. co do zasady nie ulegnie zmianie w związku z przekształceniem).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę Spj Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem PIT wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę z o.o. przed zmianą formy prawnej oraz zyski z lat ubiegłych alokowane na kapitały inne niż zakładowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę Spj Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem PIT wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę z o.o. przed zmianą formy prawnej oraz zyski Spółki z o.o. z lat ubiegłych, przekazane na kapitały inne niż zakładowy. Oznacza to, że na moment przekształcenia opodatkowaniu podlegać mogą tylko niepodzielone zyski oraz zyski z lat ubiegłych przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy Spółki z o.o.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca stwierdził, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, faktycznie uzyskane z tego udziału.

Pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało zdefiniowane w art. 24 ust. 5 Ustawy o PIT. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy o PIT, „dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia”.

Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu, u wspólnika spółki kapitałowej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekształcenia takiej spółki kapitałowej w spółkę osobową podlega wyłącznie wartość zysków niepodzielonych w spółce przekształcanej (w tym wartość przekazana na inne kapitały niż kapitał zakładowy spółki przekształcanej). W szczególności nie wystąpi na moment przekształcenia opodatkowanie w związku z faktem, że kapitały spółki przekształcanej (nie pochodzące z zysku) w następstwie przekształcenia staną się wkładami w spółce osobowej. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, należy uznać, że w przypadku, gdy przekształcana spółka kapitałowa nie wykazuje zysków niepodzielonych oraz na jej kapitałach innych niż zakładowy nie zostały alokowane zyski z lat ubiegłych, operacja przekształcenia nie będzie dla wspólnika spółki przekształcanej rodzić skutków podatkowych. Jak wskazano powyżej, na moment przekształcenia w Spółce z o.o., na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (to jest na kapitale zapasowym i rezerwowych) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że czynność przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę Spj spowoduje powstanie u Wnioskodawcy, jako udziałowca spółki przekształcanej, jak też jako komandytariusza w Spółce Komandytowej będącej jednocześnie udziałowcem Spółki z o.o., obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy o PIT wyłącznie w zakresie, w jakim przekształcana Spółka z o.o. wykaże zyski niepodzielone na dzień tego przekształcenia bądź też zyski wypracowane w latach ubiegłych będą zgromadzone na kapitałach innych niż zakładowy.

Należy dodać, że powyższa wykładnia zgodna jest z interpretacjami wydawanymi w analogicznych sprawach przez Ministra Finansów, na co jedynie tytułem przykładu można przywołać w tym zakresie:

  • Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, z dnia 20 lutego 2015r., (znak: IPTPB1/415-657/14-4/ASZ),
  • Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, z dnia 3 marca 2015r., (znak: IPTPB2/415-637/13-4/15-S/KR),
  • Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, z dnia 3 marca 2015r., (znak: IPTPB27415-636/13-4/15-S/KR),
  • Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, z dnia 3 marca 2015r., (znak: IPTPB2/415-635/13-4/15-S/KR),
  • Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 26 marca 2015r., (znak: IBPBII/2/415-1178/14/M W),
  • Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 26 marca 2015r., (znak: IBPBII/2/415-1181/14/NG),
  • Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 26 marca 2015r., (znak: IBPBII/2/415-1173/14/MW),
  • Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 26 marca 2015r., (znak: IBPBII/27415-1170/14/MW),
  • Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, z dnia 30 października 2015r.. (znak: IPTPB3/4511-100/15-2/IR).

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę Spj Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę z o.o. przed zmianą formy prawnej oraz zyski z lat ubiegłych przekazane na kapitały inne niż zakładowy. Oznacza to, że na moment przekształcenia opodatkowaniu podlegać mogą, na dzień przekształcenia, tylko niepodzielone zyski oraz zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy Spółki z o.o.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli zatem zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej będzie różniło się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja indywidualna nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016, poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.