IPPB3/423-1304/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka w wyniku zmiany definicji zysków niepodzielonych od 1 stycznia 2015r., będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z zysków niepodzielonych w przypadku, gdy na moment przekształcenia Spółki w spółkę osobową kapitał zapasowy/rezerwowy będzie pochodzić z nadwyżki wartości wnoszonego wkładu nad nominalną wartość udziałów?
IPPB3/423-1304/14-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. kapitał rezerwowy
  2. kapitał zapasowy
  3. nadwyżki
  4. płatnik
  5. wartość udziału
  6. wkład
  7. zryczałtowany podatek dochodowy
  8. zysk niepodzielony
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Spółka będzie od stycznia 2015r. płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z zysków niepodzielonych w przypadku, gdy na moment przekształcenia Spółki w spółkę osobową kapitał zapasowy/rezerwowy będzie pochodzić z nadwyżki wartości wnoszonego wkładu ponad nominalną wartość udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Spółka będzie od stycznia 2015r. płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z zysków niepodzielonych w przypadku, gdy na moment przekształcenia Spółki w spółkę osobową kapitał zapasowy/rezerwowy będzie pochodzić z nadwyżki wartości wnoszonego wkładu ponad nominalną wartość udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przyszłości planowane jest przekształcenie spółki N. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) w spółkę osobową. W momencie przekształcenia udziałowcami Spółki będą: osoba fizyczna (dalej: „Udziałowiec1”) oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Udziałowiec 2”). W momencie przekształcenia Spółki w spółkę osobową część kapitału zapasowego/rezerwowego tejże spółki będzie pochodzić z tzw. agio, powstałego z nadwyżki wartości wnoszonego wkładu ponad wartość nominalną udziałów objętych przez Udziałowca 2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka w wyniku zmiany definicji zysków niepodzielonych od 1 stycznia 2015r., będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z zysków niepodzielonych w przypadku, gdy na moment przekształcenia Spółki w spółkę osobową kapitał zapasowy/rezerwowy będzie pochodzić z nadwyżki wartości wnoszonego wkładu nad nominalną wartość udziałów...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych; w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość kapitału zapasowego / rezerwowego pochodząca z agio (powstałego w sposób opisany powyżej) nie będzie stanowiła na moment przekształcenia niepodzielonego zysku w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej; „Ustawa CIT”) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Art. 26 ust. 6 Ustawy CIT stanowi (brzmienie artykułu nie ulega zmianie od 1 stycznia 2015r.) iż w przypadku dochodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8 , spółka powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do / dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku.

Zgodnie z powyższymi przepisami Spółka wystąpi w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego tylko w przypadku, gdy jej udziałowcy osiągną dochód z zysków niepodzielonych. W opinii Spółki dany składnik kapitału zapasowego / rezerwowego musi pochodzić z zysku wypracowanego przez Spółkę, aby można było go uznać za „zysk niepodzielony” w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT. Zdaniem Spółki zyskiem niepodzielonym nie będą kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym / rezerwowym, pochodzące z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną objętych udziałów.

Zgodnie z art. 191 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Zdaniem Wnioskodawcy, wartość kapitału zapasowego / rezerwowego pochodząca z agio nie stanowi zysku, który mógłby wynikać ze sprawozdania finansowego.

Powstały w ten sposób kapitał zapasowy / rezerwowy nie stanowi bowiem wypracowanego przez Spółkę zysku, gdyż nie jest uwzględniany przy obliczaniu wyniku finansowego Spółki - nie jest klasyfikowany jako zysk z któregokolwiek rodzajów działalności prowadzonej przez Spółkę (np. działalności operacyjnej lub działalności finansowej). Na takie ujęcie omawianej kategorii wskazują przepisy ustawy o rachunkowości (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości nadwyżka przy emisji udziałów powyżej wartości nominalnej nie stanowi zysku).

Przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych wprost wskazują w art. 154 § 3, iż jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Tym samym, zdaniem Spółki, potwierdza to słuszność stanowiska, iż agio nie jest wynikiem zysku wypracowanego przez Spółkę w toku prowadzonej działalności gospodarczej, nie może więc w konsekwencji stanowić „niepodzielonego zysku”, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

Zmiany ustaw podatkowych w zakresie definicji zysków niepodzielonych są skutkiem rozbieżności opinii pomiędzy organami podatkowymi oraz sądami co do kwestii czy zyski przekazywane przez wspólników na kapitały inne niż kapitał zakładowy powinny być kwalifikowane jako zyski niepodzielone. Spór toczył się wokół zysków wypracowanych w trakcie działalności spółek i niewypłaconych wspólnikom jako dywidenda, lecz zatrzymanych w spółkach, w przypadku gdy / wspólnicy zrezygnowali z wypłaty zysku, a zysk ten został przekazany na kapitał zapasowy (czyli zysk ten de facto został podzielony).

Przedmiotem sporu nie była natomiast kwestia kwalifikacji agio jako zysku niepodzielonego. Wydane interpretacje spójnie potwierdzały, że wartość kapitału zapasowego odpowiadająca kwocie agio nie stanowi zysku niepodzielonego (np. Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 listopada 2011 r. sygn. IPPB2/415-704/11-2/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 stycznia 2013 r. sygn. IBPBII/2/415-1425/12/AK czy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2014 r., sygn. IPPB3/423-567/14-2/EŻ).

Zgodnie z uzasadnieniem do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Druk nr 2330); celem uściślenia definicji niepodzielonych zysków jest „zniesienie nieuzasadnionego różnicowania podatników” pomiędzy tych, którzy opodatkowali wygenerowane zyski wypłacając dywidendę, a tych którzy mogliby uniknąć opodatkowania wygenerowanych zysków poprzez przeniesienie ich na kapitały inne niż zakładowe i przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Nowe brzmienie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PIT oraz 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT odnosi się bezpośrednio do „wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej”, a nie do wartości kapitału zapasowego jako takiego, który może być utworzony na wiele sposobów, w tym z nadwyżki wartości emisyjnej udziałów ponad ich wartość nominalną.

Konkludując, w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę osobową, wartość kapitału zapasowego /rezerwowego przekształcanej Spółki wynikająca z agio nie będzie stanowiła niepodzielonych zysków, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., w związku z czym udziałowcy nie będą podatnikami podatku dochodowego w skutek omawianego przekształcenia. W związku z powyższym, Spółka nie będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.