IPPB3/423-129/12-2/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wskutek planowanego przekształcenia Spółki w SKA, na SKA będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia CIT od dochodu (przychodu) FIZ z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2012 r. (data wpływu 2 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia obowiązków podatkowych płatnika podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia obowiązków podatkowych płatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: „Spółka”) jest spółką kapitałową prawa polskiego podlegającą w Polsce opodatkowaniu CIT od całości osiąganych dochodów. W przyszłości planowana jest zmiana formy prawnej Spółki na spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: „SKA”) w trybie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”). Na dzień przekształcenia w Spółce występować będą zyski niepodzielone w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, a akcjonariuszem Spółki będzie między innymi fundusz inwestycyjny zamknięty, który będzie miał siedzibę na terenie Polski (dalej: „FIZ”) i będzie działać na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wskutek planowanego przekształcenia Spółki w SKA, na SKA będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia CIT od dochodu (przychodu) FIZ z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia...

Zdaniem Spółki, wskutek planowanego przekształcenia Spółki w SKA, na SKA nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia CIT od dochodu (przychodu) FIZ z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy KSH. Zgodnie z art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl przepisu art. 552 KSH, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 § 1 KSH spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa łub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Zgodnie z art. 553 § 3 KSH, wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Na gruncie przepisów podatkowych zagadnienie sukcesji praw i obowiązków związanych z przekształceniem podmiotów reguluje art. 935 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm., dalej „Op”). Zgodnie z art. 93a § 1 i § 2 pkt 1 lit. b) Op, osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszystkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Zgodnie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. Przychód ten określa się na dzień przekształcenia.

Podsumowując, w przypadku przekształcenia Spółki w SKA, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, po stronie wspólników Spółki (tj. między innymi FIZ) powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości niepodzielonego zysku. W momencie powstania ww. obowiązku podatkowego, tj. w momencie wykreślenia Spółki z właściwego rejestru, Spółka traci swój byt prawny, który zostaje zastąpiony przez nowoutworzoną spółkę osobową SKA.

Zgodnie z art. 93a Op, SKA powstała w wyniku przekształcenia Spółki jest jej sukcesorem podatkowym. Z kolei art. 26 ust. 6 ustawy o CIT nakłada na SKA obowiązki płatnika CIT, w związku z czym jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT - zysków niepodzielonych.

Jednakże, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego fundusze inwestycyjne działające na podstawie ustawy o FIZ. Tym samym, FIZ przysługuje prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu ustalonego w związku z przekształceniem Spółki w SKA na podstawie zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT. Wymienione zwolnienie ma charakter bezwzględny, co oznacza, że nie jest ono uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków. Zwolnienie to obejmuje wszystkie rodzaje dochodów uzyskiwanych przez FIZ. W konsekwencji, wszystkie dochody FIZ, wypełniającego dyspozycję alt. 6 ust. 1 pkt 10, w tym również niepodzielone zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę kapitałową na dzień jej przekształcenia w spółkę osobową podlegają zwolnieniu z CIT.

W świetle powyższego, SKA powstała z przekształcenia Spółki nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia CIT z tytułu dochodu (przychodu) FIZ z udziału w zyskach osób prawnych, w związku z występowaniem w Spółce niepodzielonych zysków na dzień przekształcenia.

Prawidłowość stanowiska zaprezentowanego przez Spółkę znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, przykładowo w interpretacjach indywidualnych:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.