IPPB3/423-129/12-2/DP | Interpretacja indywidualna

Czy wskutek planowanego przekształcenia Spółki w SKA, na SKA będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia CIT od dochodu (przychodu) FIZ z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia?
IPPB3/423-129/12-2/DPinterpretacja indywidualna
  1. forma prawna
  2. obowiązek płatnika
  3. pobór podatku
  4. przekształcanie
  5. zysk niepodzielony
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2012 r. (data wpływu 2 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia obowiązków podatkowych płatnika podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia obowiązków podatkowych płatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: „Spółka”) jest spółką kapitałową prawa polskiego podlegającą w Polsce opodatkowaniu CIT od całości osiąganych dochodów. W przyszłości planowana jest zmiana formy prawnej Spółki na spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: „SKA”) w trybie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”). Na dzień przekształcenia w Spółce występować będą zyski niepodzielone w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, a akcjonariuszem Spółki będzie między innymi fundusz inwestycyjny zamknięty, który będzie miał siedzibę na terenie Polski (dalej: „FIZ”) i będzie działać na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wskutek planowanego przekształcenia Spółki w SKA, na SKA będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia CIT od dochodu (przychodu) FIZ z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia...

Zdaniem Spółki, wskutek planowanego przekształcenia Spółki w SKA, na SKA nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia CIT od dochodu (przychodu) FIZ z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy KSH. Zgodnie z art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl przepisu art. 552 KSH, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 § 1 KSH spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa łub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Zgodnie z art. 553 § 3 KSH, wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Na gruncie przepisów podatkowych zagadnienie sukcesji praw i obowiązków związanych z przekształceniem podmiotów reguluje art. 935 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm., dalej „Op”). Zgodnie z art. 93a § 1 i § 2 pkt 1 lit. b) Op, osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszystkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Zgodnie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. Przychód ten określa się na dzień przekształcenia.

Podsumowując, w przypadku przekształcenia Spółki w SKA, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, po stronie wspólników Spółki (tj. między innymi FIZ) powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości niepodzielonego zysku. W momencie powstania ww. obowiązku podatkowego, tj. w momencie wykreślenia Spółki z właściwego rejestru, Spółka traci swój byt prawny, który zostaje zastąpiony przez nowoutworzoną spółkę osobową SKA.

Zgodnie z art. 93a Op, SKA powstała w wyniku przekształcenia Spółki jest jej sukcesorem podatkowym. Z kolei art. 26 ust. 6 ustawy o CIT nakłada na SKA obowiązki płatnika CIT, w związku z czym jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT - zysków niepodzielonych.

Jednakże, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego fundusze inwestycyjne działające na podstawie ustawy o FIZ. Tym samym, FIZ przysługuje prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu ustalonego w związku z przekształceniem Spółki w SKA na podstawie zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT. Wymienione zwolnienie ma charakter bezwzględny, co oznacza, że nie jest ono uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków. Zwolnienie to obejmuje wszystkie rodzaje dochodów uzyskiwanych przez FIZ. W konsekwencji, wszystkie dochody FIZ, wypełniającego dyspozycję alt. 6 ust. 1 pkt 10, w tym również niepodzielone zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę kapitałową na dzień jej przekształcenia w spółkę osobową podlegają zwolnieniu z CIT.

W świetle powyższego, SKA powstała z przekształcenia Spółki nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia CIT z tytułu dochodu (przychodu) FIZ z udziału w zyskach osób prawnych, w związku z występowaniem w Spółce niepodzielonych zysków na dzień przekształcenia.

Prawidłowość stanowiska zaprezentowanego przez Spółkę znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, przykładowo w interpretacjach indywidualnych:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.