IBPB-1-2/4510-502/15/AP | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytową, po stronie SK powstanie konieczność pobrania (w charakterze płatnika) podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu niepodzielonych zysków bądź jakiegokolwiek innego tytułu prawnego?
IBPB-1-2/4510-502/15/APinterpretacja indywidualna
  1. obowiązek płatnika
  2. pobór podatku
  3. przekształcenie spółki
  4. zysk niepodzielony
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 lipca 2015 r.), uzupełnionym 5 i 9 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytową, po stronie tej spółki powstanie konieczność pobrania (w charakterze płatnika) podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu niepodzielonych zysków, bądź jakiegokolwiek innego tytułu prawnego (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytową, po stronie tej spółki powstanie konieczność pobrania (w charakterze płatnika) podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu niepodzielonych zysków, bądź jakiegokolwiek innego tytułu prawnego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 24 września 2015 r. Znak IBPB-2-1/4514-111/15/ASz IBPB-2-2/4511-388/15/MMA IBPB-1-2/4510-502/15/AP wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 5 i 9 października 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także: „Spółka”) jest spółką kapitałową z siedzibą na terenie Polski. Spółka powstała w 2010 r., do dnia złożenia wniosku nie osiągnęła żadnego dochodu będącego podstawą opodatkowania. Jedynym majątkiem Spółki jest nieruchomość. Wnioskodawca w ramach tego samego (jednego) roku obrachunkowego/podatkowego zamierza sprzedać nieruchomość oraz prowadzić działalność operacyjną. W wyniku sprzedaży nieruchomości powstanie strata operacyjna (bilansowa i podatkowa), ponieważ suma kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem nieruchomości będzie większa niż wielkość osiągniętych z tytułu sprzedaży przychodów. Jednocześnie osiągane z działalności operacyjnej przychody nie przekroczą wielkości straty operacyjnej związanej ze sprzedażą nieruchomości, tym samym na koniec roku obrachunkowego/podatkowego Spółka nie wykaże nadwyżki sum przychodów nad ich kosztami (bilansowymi i podatkowymi).

Po zakończeniu roku podatkowego/obrachunkowego, w którym dojdzie do sprzedaży nieruchomości, dojdzie do przekształcenia Spółki w spółkę osobową, najpewniej komandytową (SK), gdzie komplementariuszem będzie najpewniej nowoutworzona spółka kapitałowa, zaś komandytariuszem osoba/y fizyczna/e.

Po przekształceniu Spółki w spółkę osobową niewykluczone, że dojdzie do jej likwidacji bądź rozwiązania spółki osobowej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz wypłaty środków znajdujących się w dyspozycji spółki SK wspólnikom SK. Środki pieniężne znajdujące się w Spółce na moment przekształcenia będą wynikały m.in. z aktywności gospodarczej podmiotu przekształcanego, czyli spółki kapitałowej, mogą zaś nie wynikać z aktywności na poziomie spółki osobowej.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 5 października 2015 r. Spółka dodatkowo wyjaśniła, że w Spółce nie będą istniały wypracowane zyski, bowiem nie będzie nadwyżki przychodów nad kosztami w danym okresie rozliczeniowym.

Jednocześnie umowa spółki przekształconej (komandytowej) będzie określała wartość całego majątku spółki przekształcanej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), tzn. wartość kapitału zakładowego jak i wartość majątku mającego odzwierciedlenie w tzw. zyskach niepodzielonych i kapitałach (np. kapitale zapasowym, rezerwowym itd.), jeżeli wystąpią.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytową, po stronie SK powstanie konieczność pobrania (w charakterze płatnika) podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu niepodzielonych zysków bądź z jakiegokolwiek innego tytułu prawnego... (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytową po stronie SK (Wnioskodawcy przekształconego w SK) nie powstanie konieczność pobrania podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu niepodzielonych zysków, bądź z jakiegokolwiek innego tytułu.

W przypadku wspólnika będącego osobą prawną - zagadnienie powyższe reguluje przepis art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP, zgodnie z którym, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (bez potrącania kosztów). Wskazać należy, że opodatkowaniu podlega wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP).

Jednak, zdaniem Wnioskodawcy, skoro w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym, w wyniku sprzedaży nieruchomości powstanie strata operacyjna (a zatem suma kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem nieruchomości będzie większa niż wielkość osiągniętych z tego tytułu przychodów) i jednocześnie osiągane z bieżącej działalności operacyjnej przychody nie przekroczą wielkości straty operacyjnej związanej ze sprzedażą nieruchomości, a tym samym na koniec roku obrachunkowego/podatkowego Spółka nie wykaże nadwyżki sum przychodów nad ich kosztami (bilansowymi i podatkowymi), to nie ma podstaw, by twierdzić, aby w przedmiotowej sprawie miało miejsce wystąpienie zysku niepodzielonego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP. W konsekwencji, skoro nie będzie przychodu, w tym również niepodzielonego zysku, to spółka komandytowa nie będzie zobowiązana, jako płatnik do pobrania podatku na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP.

Dlatego też w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie można mówić o „wartości niepodzielonych zysków”, wskazanej w art. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, gdyż nie ma wypracowanego przez Spółkę zysku.

Analogiczne stanowisko w podobnych sprawach zajmowały organy podatkowe, dla przykładu w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 października 2010 r., sygn. ITPB3/423-443/10/DK oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 grudnia 2009 r., sygn. IBPBI/2/423-1046/09/MS.

A zatem, skoro na dzień przekształcenia spółka kapitałowa nie będzie posiadała zysków niepodzielonych, to przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP nie powstanie. W sytuacji gdy przekształcenie spółek nie wiąże się więc z otrzymaniem przez udziałowców (wspólników) jakichkolwiek świadczeń - operację przekształcenia należy oceniać jako neutralną podatkowo.

Konkludując, SK po przekształceniu nie będzie pełniła funkcji płatnika podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu niepodzielonych zysków oraz z jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady przekształcenia spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.). Zgodnie z art. 551 § 1 tej ustawy, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl art. 552 ww. ustawy spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółek w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu – majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione, a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta. W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej. Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski. Po zakończeniu roku podatkowego/obrachunkowego dojdzie do przekształcenia Spółki w spółkę osobową, najpewniej komandytową (SK), gdzie komplementariuszem będzie najpewniej nowoutworzona spółka kapitałowa, zaś komandytariuszem osoba/y fizyczna/e. Wnioskodawca nie posiada wypracowane zysków, bowiem nie będzie nadwyżki przychodów nad kosztami w danym okresie rozliczeniowym (zarówno w rozumieniu prawa bilansowego, jak i podatkowego).

Wątpliwości Spółki budzi fakt, czy na moment przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytową powstanie konieczność pobrania podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu niepodzielonych zysków, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 updop, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. Stosownie do art. 4a pkt 14 updop ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Natomiast w myśl art. 4a pkt 21 updop ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to spółkę będącą podatnikiem.

Z brzmienia cytowanych wyżej przepisów wynika, że dochód (przychód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki będącej osobą prawną w spółkę niebędącą osobą prawną. Pod pojęciem „niepodzielonych zysków”, użytym w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 updop, należy rozumieć wartości niepodzielonych między udziałowców/akcjonariuszy wszelkich zysków spółki. Wprowadzając zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy również zyski wypracowane przez spółkę, a nierozdzielone między wspólników, lecz przekazane np. na kapitał zapasowy lub rezerwowy. Zatem nie ma znaczenia kiedy zysk został wypracowany i przekazany na kapitał zakładowy lub zapasowy.

W myśl art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Jednakże od należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem.

Stosownie natomiast do treści art. 26 ust. 6 updop, w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15 – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze. W przypadku zatem przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 updop, po stronie udziałowców powstanie obowiązek podatkowy z tytułu wystąpienia u Wnioskodawcy niepodzielonych zysków. Zatem w przypadku gdy na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącej osobą prawną wystąpią niepodzielone zyski, a jednocześnie wspólnikiem spółki kapitałowej będzie osoba prawna, to na Spółce przekształconej, będą ciążyć obowiązki płatnika w związku z uzyskaniem przychodu przez wspólników z tytułu niepodzielonych zysków.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że na dzień przekształcenia w Spółce nie będzie żadnych wypracowanych zysków to art. 10 ust. 1 pkt 8 updop nie będzie miał w przedmiotowej sprawie zastosowania, a na Spółce nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o których mowa w art. 26 ust. 6 updop.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Końcowo organ podkreśla, że niniejsza interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącym obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową w sytuacji gdy na żadnym z kapitałów spółki przekształcanej (poza kapitałem zakładowym) nie będą zgromadzone zyski na dzień przekształcenia, a nie dotyczy sytuacji hipotetycznej, o której Spółka wspomniała w uzupełnieniu wniosku, tj. sytuacji gdzie wartość kapitału zakładowego jak i wartość majątku ma odzwierciedlenie w tzw. zyskach niepodzielonych i kapitałach (np. kapitale zapasowym, rezerwowym itd.).

Nadmienić również należy, że jeżeli zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku będzie się różnić od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywistego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.