1462-IPPB2.4511.45.2017.1.AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych wypłaty kwot zysku wypracowanego przez Wnioskodawcę do dnia przekształcenia Działalności w Spółkę poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2017 r. (data wpływu 30 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty kwot zysku wypracowanego przez Wnioskodawcę do dnia przekształcenia Działalności w Spółkę poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty kwot zysku wypracowanego przez Wnioskodawcę do dnia przekształcenia Działalności w Spółkę poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w przeszłości prowadził działalność gospodarczą wykonywaną we własnym imieniu na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: Działalność). W ramach Działalności Wnioskodawca prowadził pełną księgowość.

Zyski osiągane w ramach Działalności Wnioskodawca wykazywał w księgach na kapitale właściciela (na odpowiednich kontach).

W związku z rozwojem przedsiębiorstwa Wnioskodawca zdecydował w 2013 r. o przekształceniu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) na zasadach określonych w art. 551 § 5 oraz art. 584 (1-13) kodeksu spółek handlowych.

Do dnia przekształcenia Działalności w Spółkę Wnioskodawca na bieżąco opodatkowywał swoje dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych przekazywał podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego.

W związku z przekształceniem został przygotowany bilans Działalności na dzień poprzedzający dzień przekształcenia. Zyski wypracowane w ramach Działalności (w okresie prowadzenia Działalności) zostały wykazane na kapitale właściciela na odpowiednich kontach. Zyski te nie zostały przed przekształceniem przekazane na prywatne konto Wnioskodawcy.

W następstwie przekształcenia, wypracowany przez Wnioskodawcę zysk w ramach Działalności stał się częścią kapitałów własnych Spółki, wykazany został na koncie kapitał zapasowy.

W związku z powyższym możliwe jest dokładne wskazanie jaka część kapitału zapasowego Spółki stanowi zyski osiągnięte przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej Działalności.

Aktualnie, Spółka posiada dwóch wspólników - oprócz Wnioskodawcy także inną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wspólnik 2). Wnioskodawca posiada 97% udziałów w kapitale Spółki.

Wnioskodawca razem ze Wspólnikiem 2 rozważa wypłatę zysków wypracowanych w okresie prowadzenia przeze niego Działalności, a obecnie zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.

Wypłata zysków będzie dotyczyła tylko i wyłącznie zysków wypracowanych przez Wnioskodawcę w Działalności, tzn. zysków wypracowanych przed przekształceniem Działalności w Spółkę, aktualnie wykazanych na kapitale zapasowym Spółki. Wypłata ta nastąpi zgodnie z przysługującymi wspólnikom udziałami w Spółce poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki.

Wypłata zysków nastąpi na podstawie uchwały, podjętej na zgromadzeniu zwyczajnym wspólników, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki i zbadaniu go przez biegłego rewidenta.

Z treści uchwały będzie wynikało wprost, że wypłacana kwota będzie stanowiła tylko i wyłącznie zyski jakie Wnioskodawca wypracował w ramach prowadzonej Działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z dokonaniem przez Spółkę wypłaty kwot zysku wypracowanego przez Wnioskodawcę do dnia przekształcenia Działalności w Spółkę poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód lub dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, do którego rozliczenia będzie zobowiązany Wnioskodawca jako podatnik?

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty wypłacone Wnioskodawcy przez Spółkę stanowiące zyski, które Wnioskodawca wypracował w ramach Działalności i które były przez Wnioskodawcę opodatkowywane na bieżąco, nie będą stanowić dla Wnioskodawcy dochodu do opodatkowania.

Dochód od tych zysków został bowiem już przez Wnioskodawcę opodatkowany w momencie jego osiągnięcia - gdy prowadził Działalność. Faktyczna wypłata tych środków przez Spółkę nie powinna być więc ponownie opodatkowana.

Analizując konsekwencje podatkowe dotyczące skutków podatkowych obniżenia kapitału zapasowego w spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, należy odnieść się do stosownych regulacji ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Ustawa o PIT nakłada na podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, obowiązki w zakresie obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zatem podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, ma obowiązek wpłacać w ciągu roku podatkowego od uzyskanego dochodu zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć zeznanie podatkowe, w którym wykaże dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Oznacza to, że osiągnięty dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podatnicy opodatkowują na bieżąco w trakcie roku podatkowego.

Zgodnie z powyższym Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadku wypłaty temu przedsiębiorcy kwot odpowiadających części zysku wypracowanego przez niego w Działalności, tj. do dnia przekształcenia, poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki, nie wypłaci swojego wypracowanego zysku, a zysk wypracowany przed przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Spółkę.

Faktycznie będą to więc środki pochodzące z dochodów uzyskanych przed przekształceniem przez Wnioskodawcę, tj. przez przedsiębiorcę prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, które podlegały wcześniej (na bieżąco w trakcie roku podatkowego) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przychód (dochód) nie powstanie w momencie wypłaty przez spółkę kapitałową (przekształconą) środków pochodzących z zysku Wnioskodawcy, jako zysku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, ponieważ w takim przypadku wypłacone zostaną Wnioskodawcy środki, które już podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, uiszczenie podatku dochodowego od wypracowanego przez Wnioskodawcę zysku do dnia przekształcenia Działalności w Spółkę, spowoduje, że faktyczna wypłata (postawienie do dyspozycji) przedmiotowych kwot (tj. kwot pochodzących z niepodzielonego zysku, który został już opodatkowany w ramach Działalności) nie będzie dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo.

Charakter środków pieniężnych skumulowanych przez Wnioskodawcę, jako przedsiębiorcę przekształcanego, jako zysk niepodzielony Działalności nie powinien się zmienić w momencie przekształcenia.

W związku z faktem, że dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę do dnia przekształcenia Działalności w Spółkę został już opodatkowany podatkiem dochodowym z tytułu działalności gospodarczej, nie będzie podlegał ponownemu opodatkowaniu.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie w wydawanych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, przykładowo:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 października 2013 r., sygn. IPPB1/415-734/13-2/KS,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-994/14/AB,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 maja 2015 r., sygn. ILPB1/4511-1-279/15-2/AMN,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 lutego 2016 r ., sygn. IBPB-2-2/4511-757/15/AK.

W konsekwencji powyższego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego w związku z otrzymaniem od Spółki kwoty zysków osiągniętych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej Działalności. Wypłata ta będzie dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.