0111-KDIB1-1.4010.370.2018.2.BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia czy w okolicznościach zaistniałych w sprawie, w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową niepodzielonych zysków, przychód jej jedynego udziałowca (spółki z o.o.) powstały zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, korzystał będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 cyt. ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 września 2018 r. (data wpływu 18 września 2018 r.), uzupełnionym 27 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w okolicznościach zaistniałych w sprawie, w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową niepodzielonych zysków, przychód jej jedynego udziałowca (spółki z o.o.) powstały zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, korzystał będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 cyt. ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2018 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w okolicznościach zaistniałych w sprawie, w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową niepodzielonych zysków, przychód jej jedynego udziałowca (spółki z o.o.) powstały zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, korzystał będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 cyt. ustawy. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 listopada 2018 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4010.370.2018.1.BK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 27 listopada 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również jako: „Spółka”). Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, bez względu na miejsce ich osiągania (winno być: osiągania dochodów), zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT. Wszystkie udziały Spółki stanowią obecnie własność osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania w Polsce i podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W przyszłości planowane jest przekształcenie Spółki w spółkę osobową - spółkę komandytową. Procedura przekształcenia Spółki w spółkę osobową zostanie poprzedzona zmianą dotychczasowych wspólników w ten sposób, że jedynym wspólnikiem Spółki będzie inna spółka kapitałowa (dalej: „Spółka Kapitałowa”). Na skutek przekształcenia majątek Spółki stanie się majątkiem spółki komandytowej. W ramach przekształcenia nie dojdzie do żadnych wypłat ze Spółki na rzecz jej wspólników.

Planowane jest, że na dzień przekształcenia Spółki w spółkę komandytową, Spółka Kapitałowa będzie spełniała następujące warunki:

 • Spółka Kapitałowa nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
 • Spółka Kapitałowa będzie posiadać nieprzerwanie 100% udziałów w Spółce od ponad 2 lat;
 • Posiadanie udziałów w Spółce przez Spółkę Kapitałową będzie wynikało z tytułu własności.

Na dzień przekształcenia Spółka będzie wykazywać na kapitale rezerwowym kwotę pochodzącą z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach 2015-2017, jak również najprawdopodobniej zyski za kolejne lata, tj. od 2018 do momentu przekształcenia (dalej: „Zyski”).

Kwota Zysków nie została oraz nie zostanie przed przekształceniem w spółkę komandytową podzielona między wspólników Spółki i w konsekwencji nie została oraz nie zostanie im wypłacona tytułem dywidendy.

Wnioskodawca jest zainteresowany odpowiedzią na pytanie, czy w momencie zmiany formy prawnej Spółki w spółkę komandytową kwota Zysków będzie prowadzić do powstania przychodu u wspólników Spółki.

Spółka jest zainteresowana odpowiedzią na powyższe pytanie, gdyż w razie zmiany formy prawnej Spółki w spółkę komandytową, to na Spółce, już jako spółce przekształconej, ciążyć będą ewentualne obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „podatek CIT”).

Zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b Ordynacji podatkowej w związku z § 1 tegoż artykułu, spółka komandytowa (spółka osobowa) będzie następcą prawnym Spółki.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 20 listopada 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 • do zmiany wspólników dojdzie w drodze wymiany udziałów,
 • dotychczas niepodzielone zyski zostały przekazane na kapitał zapasowy. Ewentualne zyski niepodzielone, które wystąpią w przyszłości, zostaną przekazane na kapitał zapasowy,
 • Spółka kapitałowa, która stanie się udziałowcem Wnioskodawcy będzie polskim rezydentem podatkowym oraz będzie spółką podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,
 • osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zysku Wnioskodawcy nie nastąpi w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów będzie uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • czynność, o której mowa we wniosku będzie miała rzeczywisty charakter.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia w Spółce niepodzielonych Zysków, przychód Spółki Kapitałowej powstały zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z przekształceniem Spółki w spółkę komandytową będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na gruncie art. 22 ust. 4 cyt. ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód powstały zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa o CIT”) w związku z przekształceniem Spółki w spółkę komandytową będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT, bowiem spełnione zostaną wszystkie warunki do zastosowania tego zwolnienia określone w art. 22 ust. 4 pkt 1-4, art. 22 ust. 4a oraz art. 22 ust. 4d Ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j Ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175), z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r., za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, z tym że przychód określa się na dzień przekształcenia.

Stosownie do art. 4a pkt 14 Ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Natomiast w myśl art. 4a pkt 21 Ustawy o CIT, pojęcie „spółka” powinno być rozumiane jako spółka będąca podatnikiem. W świetle powyższych regulacji na skutek przekształcenia Spółki, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, w sytuacji, w której na moment przekształcenia w Spółce wystąpi zysk niepodzielony lub/oraz kapitał inny niż zakładowy powstały w całości lub w części z zysków z lat ubiegłych, po stronie Spółki Kapitałowej dojdzie do powstania przychodu podatkowego zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j Ustawy o CIT. Spółka będzie natomiast ewentualnym płatnikiem podatku od powyższego przychodu, chyba że przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia na gruncie art. 22 ust. 4-4d Ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT, zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. (...) j (...), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, jeżeli spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a Ustawy o CIT).

Jednocześnie, zgodnie z art. 22 ust. 4d ustawy o CIT, przedmiotowe zwolnienie stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

W opinii Spółki, w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego spełnione zostaną wszystkie warunki do objęcia zwolnieniem przedmiotowego przychodu uzyskanego przez Spółkę Kapitałową. W szczególności:

 1. Spółka posiada i będzie posiadać siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Spółka Kapitałowa będzie spółką podlegającą w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania oraz nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów;
 3. Spółka Kapitałowa będzie posiadać ponad 10% udziałów w Spółce nieprzerwanie przez okres przekraczający 2 lata, a ich posiadanie będzie wynikało z tytułu własności.

W konsekwencji przychód (dochód) Spółki Kapitałowej podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania, w związku z kumulatywnym spełnieniem przesłanek uprawniających do skorzystania ze zwolnienia uregulowanego w art. 22 ust. 4-4d Ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, prezentowane przez niego stanowisko, zgodnie z którym możliwe jest zastosowanie zwolnienia uregulowanego w art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT, znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydawanych w analogicznych stanach faktycznych, np.:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, iż w kontekście zadanego pytania wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej było wyłącznie ustalenie, czy w okolicznościach zaistniałych w sprawie, w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową niepodzielonych zysków, przychód jej jedynego udziałowca (spółki z o.o.) powstały zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, korzystał będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 cyt. ustawy. Nie była natomiast przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia ocena okoliczności zaistniałych w sprawie, a w szczególności ustalenie, czy w istocie nabycie przez wskazaną we wniosku Spółkę Kapitałową udziałów Wnioskodawcy doszło w drodze wymiany udziałów, ani też, ustalenie, czy ww. Spółka Kapitałowa, spełniać będzie warunki określone w powołanym art. 22 ust. 4 ww. ustawy oraz że głównym lub jednym z głównych z celów będzie uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powyższe okoliczności przyjęto zatem jako niepodlegający ocenie w ramach postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej element opisu zdarzenia przyszłego.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca – spółka z o.o. – jest polskim rezydentem podatkowym. Wszystkie udziały Wnioskodawcy stanowią obecnie własność osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania w Polsce i podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W przyszłości planowane jest przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę komandytową. Procedura przekształcenia Spółki w spółkę osobową zostanie poprzedzona zmianą dotychczasowych wspólników w ten sposób, że jedynym wspólnikiem Spółki będzie inna Spółka Kapitałowa. Do zmiany wspólników dojdzie w drodze wymiany udziałów. Na skutek przekształcenia majątek Wnioskodawcy stanie się majątkiem spółki komandytowej. W ramach przekształcenia nie dojdzie do żadnych wypłat ze Spółki na rzecz jej wspólników.

Planowane jest, że na dzień przekształcenia Spółki w spółkę komandytową, Spółka Kapitałowa będzie spełniała następujące warunki:

 • Spółka Kapitałowa nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
 • Spółka Kapitałowa będzie posiadać nieprzerwanie 100% udziałów w Spółce od ponad 2 lat;
 • Posiadanie udziałów w Spółce przez Spółkę Kapitałową będzie wynikało z tytułu własności.

Na dzień przekształcenia Spółka będzie wykazywać na kapitale rezerwowym kwotę pochodzącą z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach 2015-2017, jak również najprawdopodobniej Zyski za kolejne lata, tj. od 2018 do momentu przekształcenia. Kwota Zysków nie została oraz nie zostanie przed przekształceniem w spółkę komandytową podzielona między wspólników Wnioskodawcy i w konsekwencji nie została oraz nie zostanie im wypłacona tytułem dywidendy.

Dotychczas niepodzielone zyski zostały przekazane na kapitał zapasowy. Ewentualne zyski niepodzielone, które wystąpią w przyszłości, zostaną przekazane na kapitał zapasowy. Spółka kapitałowa, która stanie się udziałowcem Wnioskodawcy będzie polskim rezydentem podatkowym oraz będzie spółką podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zysku Wnioskodawcy nie nastąpi w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów będzie uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czynność, o której mowa we wniosku będzie miała rzeczywisty charakter.

Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, iż zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm.), za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osoba prawną, z tym że przychód określa się na dzień przekształcenia.

Pod pojęciem „niepodzielonych zysków” użytym w powołanym wyżej art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć wartości niepodzielonych między udziałowców/akcjonariuszy wszelkich zysków spółki. Wprowadzając zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do kategorii tej zaliczyć należy również zyski wypracowane przez spółkę, a nierozdzielone między wspólników, lecz przekazane np. na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 cyt. ustawy, podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu). Przy czym, jak stanowi art. 26 ust. 1 ww. ustawy, podatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest osoba prawna uzyskująca dochód. Podatek od dywidend ma postać podatku u źródła. Oznacza to, że jest on pobierany przez spółkę dokonującą wypłaty dywidendy, która występuje w charakterze płatnika podatku.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Stosownie do treści art. 22 ust. 4a ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności
w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zgodnie z art. 22 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Ponadto, stosownie do art. 22 ust. 4d ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że warunkiem zwolnienia od podatku dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spełnienie przez Wnioskodawcę jednocześnie wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 4-4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazane powyżej przepisy wprowadzają bowiem wyjątek od generalnej zasady opodatkowania przychodów z zysków kapitałowych związanych z pozostawaniem w spółce przekształcanej w spółkę niebędąca osobą prawną niepodzielonych zysków lub zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej wyrażonej w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na obowiązującą w polskim systemie podatkowym zasadę powszechności opodatkowania, przepisy statuujące zwolnienia od opodatkowania należy interpretować ściśle, zgodnie z zasadami wykładni językowej i w granicach tej wykładni.

Należy również zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 22c ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym – przepisów art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje się, jeżeli:

 1. osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), oraz
 2. czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru.

Stwierdzenie okoliczności, o których mowa w tym przepisie wykracza poza możliwości oceny dokonywanej w ramach interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, która opiera się na zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji. Tymczasem art. 22c ww. ustawy, odnosi się do rzeczywistego charakteru danej transakcji przez co zweryfikowanie danej sprawy w kontekście brzmienia tego przepisu wymagałoby przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Reasumując należy stwierdzić, że o ile w istocie:

 • jedyny udziałowiec Wnioskodawcy spełniał będzie łącznie warunki określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • głównym lub jednym z głównych celów przeprowadzonej transakcji nie będzie uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie ww. przepisu,
 • podejmowane czynności będą miały charakter rzeczywisty, czyli dokonane zostaną z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych,

to zgromadzone na kapitale zapasowym niepodzielone zyski z lat poprzedzających dzień przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytową podlegać będą zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Konsekwencją zwolnienia od opodatkowania zgromadzonych na kapitale zapasowym niepodzielonych zysków z lat poprzedzających ww. dzień przekształcenia, jest również leżący po stronie następcy prawnego Wnioskodawcy brak obowiązków płatnika wynikających z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e (...).

Z powyższym zastrzeżeniem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a,
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.