Zysk niepodzielony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zysk niepodzielony. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy w okolicznościach zaistniałych w sprawie, w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową niepodzielonych zysków, przychód jej jedynego udziałowca (spółki z o.o.) powstały zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, korzystał będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 cyt. ustawy

Fragment:

Ewentualne zyski niepodzielone, które wystąpią w przyszłości, zostaną przekazane na kapitał zapasowy. Spółka kapitałowa, która stanie się udziałowcem Wnioskodawcy będzie polskim rezydentem podatkowym oraz będzie spółką podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zysku Wnioskodawcy nie nastąpi w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów będzie uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czynność, o której mowa we wniosku będzie miała rzeczywisty charakter. Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, iż zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm.), za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osoba prawną, z tym że przychód określa się na dzień przekształcenia.

2018
15
lut

Istota:

W zakresie ustalenia czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w spółkę osobową Wnioskodawca, jako płatnik, będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych, ustalonego na dzień przekształcenia od zysków przekazanych na kapitał rezerwowy Spółki

Fragment:

To niejednolite rozumienie terminu „ podział zysku ” na gruncie k.s.h. wyklucza możliwość prostego przeniesienia występującego w k.s.h. terminu „ zysk niepodzielony ” do regulacji podatkowoprawnych. Ponieważ jednak jest to termin ściśle prawny, niemający ustalonego znaczenia w języku powszechnym, niezasadne byłoby również całkowite abstrahowanie od terminologii przyjętej na gruncie k.s.h. Warto zatem rozważyć, czy któreś z dwóch zasadniczych znaczeń podziału zysku, przedstawionych w powołanych wyżej przepisach, można zastosować dla celów interpretacji pojęcia „ zysk niepodzielony w spółkach ”. I tak, gdyby termin „ zysk niepodzielony ” rozumieć jako zysk, którego nie przekazano ani do wypłaty, ani na inne kapitały spółki, okazałoby się, że po pierwsze – trudno byłoby dopatrzyć się przy takiej interpretacji uzasadnionego aksjologicznie celu regulacji, a po drugie – wprowadzałoby to niczym nieuzasadnioną nierówność traktowania wspólników spółek, w których podzielono zysk, przenosząc go na inne kapitały własne spółki i wspólników spółek, w których tego choćby w części nie uczyniono (naruszenie konstytucyjnej zasady równości opodatkowania). Podobnych wad pozbawione jest natomiast rozumienie „ zysku niepodzielonego ” jako zysku niepodzielonego między wspólników (lub ewentualnie inne osoby, jeżeli w danej spółce występuje taka możliwość), czyli niewypłaconego ze spółki w formie dywidend.

2018
15
lut

Istota:

W zakresie ustalenia, czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w spółkę osobową Wnioskodawca, jako płatnik, będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonego na dzień przekształcenia od zysków przekazanych na kapitał rezerwowy Spółki

Fragment:

To niejednolite rozumienie terminu „ podział zysku ” na gruncie k.s.h. wyklucza możliwość prostego przeniesienia występującego w k.s.h. terminu „ zysk niepodzielony ” do regulacji podatkowoprawnych. Ponieważ jednak jest to termin ściśle prawny, niemający ustalonego znaczenia w języku powszechnym, niezasadne byłoby również całkowite abstrahowanie od terminologii przyjętej na gruncie k.s.h. Warto zatem rozważyć, czy któreś z dwóch zasadniczych znaczeń podziału zysku, przedstawionych w powołanych wyżej przepisach, można zastosować dla celów interpretacji pojęcia „ zysk niepodzielony w spółkach ”. I tak, gdyby termin „ zysk niepodzielony ” rozumieć jako zysk, którego nie przekazano ani do wypłaty, ani na inne kapitały spółki, okazałoby się, że po pierwsze – trudno byłoby dopatrzyć się przy takiej interpretacji uzasadnionego aksjologicznie celu regulacji, a po drugie – wprowadzałoby to niczym nieuzasadnioną nierówność traktowania wspólników spółek, w których podzielono zysk, przenosząc go na inne kapitały własne spółki i wspólników spółek, w których tego choćby w części nie uczyniono (naruszenie konstytucyjnej zasady równości opodatkowania). Podobnych wad pozbawione jest natomiast rozumienie „ zysku niepodzielonego ” jako zysku niepodzielonego między wspólników (lub ewentualnie inne osoby, jeżeli w danej spółce występuje taka możliwość), czyli niewypłaconego ze spółki w formie dywidend.

2017
7
wrz

Istota:

Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

Fragment:

Skoro przepisy KSH dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki, to tak rozdysponowany zysk nie jest zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. Reasumując zyskiem niepodzielonym będzie jedynie ta część, co do której zgromadzenie wspólników nie podjęłoby żadnej decyzji, co w sytuacji spółki nie miało miejsca. Zaprezentowane stanowisko jest zgodne z licznymi wyrokami sądów administracyjnych: NSA z dnia 29 października 2011 r. (II FSK 930/10), NSA z dnia 7 marca 2012 r. (II FSK 1671/10), NSA z dnia 13 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 505/13, w którym czytamy: „ skoro przepisy k.s.h. (art. 191 § 1 i § 2 k.s.h., art. 231 k.s.h.) dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidłowo rozdysponowany np. na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Każdy dozwolony przepisami k.s.h. podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 u,p.d.o.f., w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Odmienne stanowisko byłoby sprzeczne z literalnym brzmieniem art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Zawężenie go wyłącznie do zysków niepodzielonych między (...)

2017
22
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z planowanym przekształceniem Spółki w spółkę jawną od ewentualnego zysku niepodzielonego oraz zysku uprzednio przekazanego na kapitał rezerwowy.

Fragment:

(...) zysku niepodzielonego oraz zysku uprzednio przekazanego na kapitał rezerwowy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z planowanym przekształceniem Spółki w spółkę jawną od ewentualnego zysku niepodzielonego oraz zysku uprzednio przekazanego na kapitał rezerwowy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka będzie przekształcona w przyszłości w spółkę osobową (prawdopodobnie przybierze formę spółki jawnej, dalej jako „ Spółka Przekształcona ”). Obecnie udziałowcem Spółki jest inna spółka jawna, która z kolei w przyszłości zostanie przekształcona do spółki kapitałowej. Jednocześnie na moment przekształcenia Wnioskodawca może posiadać zysk niepodzielony wynikający z bieżących operacji lub zysk niepodzielony za lata przeszłe przekazany na kapitał rezerwowy. Dodatkowo w bilansie Spółka wykazuje również kapitał zapasowy - kapitał ten nie pochodzi jednak z wypracowanych zysków, ale został utworzony w związku z otrzymaniem przez Spółkę wkładu niepieniężnego od swojego udziałowca i część tego wkładu została wykorzystana na utworzenie kapitału zakładowego oraz część została przekazana na kapitał zapasowy.

2017
3
cze

Istota:

W zakresie opodatkowania zysków przekazanych na kapitał zapasowy w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

Fragment:

To niejednolite rozumienie terminu „ podział zysku ” na gruncie KSH wyklucza możliwość prostego przeniesienia występującego w KSH terminu „ zysk niepodzielony ” do regulacji podatkowoprawnych. Ponieważ jednak jest to termin ściśle prawny, niemający ustalonego znaczenia w języku powszechnym, niezasadne byłoby również całkowite abstrahowanie od terminologii przyjętej na gruncie KSH. Warto zatem rozważyć, czy któreś z dwóch zasadniczych znaczeń podziału zysku, przedstawionych w powołanych wyżej przepisach, można zastosować dla celów interpretacji pojęcia „ zysk niepodzielony w spółkach ”. I tak, gdyby termin „ zysk niepodzielony ” rozumieć jako zysk, którego nie przekazano ani do wypłaty, ani na inne kapitały spółki, okazałoby się, że po pierwsze - trudno byłoby dopatrzyć się przy takiej interpretacji uzasadnionego aksjologicznie celu regulacji, a po drugie - wprowadzałoby to niczym nieuzasadnioną nierówność traktowania wspólników spółek, w których podzielono zysk, przenosząc go na inne kapitały własne spółki i wspólników spółek, w których tego choćby w części nie uczyniono (naruszenie konstytucyjnej zasady równości opodatkowania). Podobnych wad pozbawione jest natomiast rozumienie „ zysku niepodzielonego ” jako zysku niepodzielonego między wspólników (lub ewentualnie inne osoby, jeżeli w danej spółce występuje taka możliwość), czyli niewypłaconego ze spółki w formie dywidend.

2017
26
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania zysków przekazanych na kapitał zapasowy w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

Fragment:

To niejednolite rozumienie terminu „ podział zysku ” na gruncie KSH wyklucza możliwość prostego przeniesienia występującego w KSH terminu „ zysk niepodzielony ” do regulacji podatkowoprawnych. Ponieważ jednak jest to termin ściśle prawny, niemający ustalonego znaczenia w języku powszechnym, niezasadne byłoby również całkowite abstrahowanie od terminologii przyjętej na gruncie KSH. Warto zatem rozważyć, czy któreś z dwóch zasadniczych znaczeń podziału zysku, przedstawionych w powołanych wyżej przepisach, można zastosować dla celów interpretacji pojęcia „ zysk niepodzielony w spółkach ”. I tak, gdyby termin „ zysk niepodzielony ” rozumieć jako zysk, którego nie przekazano ani do wypłaty, ani na inne kapitały spółki, okazałoby się, że po pierwsze - trudno byłoby dopatrzyć się przy takiej interpretacji uzasadnionego aksjologicznie celu regulacji, a po drugie - wprowadzałoby to niczym nieuzasadnioną nierówność traktowania wspólników spółek, w których podzielono zysk, przenosząc go na inne kapitały własne spółki i wspólników spółek, w których tego choćby w części nie uczyniono (naruszenie konstytucyjnej zasady równości opodatkowania). Podobnych wad pozbawione jest natomiast rozumienie „ zysku niepodzielonego ” jako zysku niepodzielonego między wspólników (lub ewentualnie inne osoby, jeżeli w danej spółce występuje taka możliwość), czyli niewypłaconego ze spółki w formie dywidend.

2017
18
maj

Istota:

CIT w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż zakładowy w związku z planowanym przekształceniem.

Fragment:

IPPB3/4510-469/15-2/EŻ , w której potwierdzone zostało stanowisko podatnika, zgodnie z którym „ [...] w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP) podlegać będzie wyłącznie wartość ewentualnych zysków niepodzielonych wypracowanych przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy. ”. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, w momencie przekształcenia Spółki kapitałowej w Spółkę osobową, Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania PDOP wyłącznie wartości ewentualnych Zysków (tj. zysków niepodzielonych wypracowanych przez Spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy). Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem Spółki kapitałowej w Spółkę osobową, Spółka nie będzie zobowiązana do opodatkowania PDOP wartości innych niż Zyski (tj. zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy). W ocenie Wnioskodawcy, wykładnia powołanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP prowadzi do wniosku, iż w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową opodatkowaniu PDOP u wspólnika takiej spółki kapitałowej podlega wyłącznie wartość zysków niepodzielonych w spółce przekształcanej (w tym wartość przekazana na inne kapitały niż kapitał zakładowy spółki przekształcanej).

2017
10
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wypłaty kwot zysku wypracowanego przez Wnioskodawcę do dnia przekształcenia Działalności w Spółkę poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki

Fragment:

Charakter środków pieniężnych skumulowanych przez Wnioskodawcę, jako przedsiębiorcę przekształcanego, jako zysk niepodzielony Działalności nie powinien się zmienić w momencie przekształcenia. W związku z faktem, że dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę do dnia przekształcenia Działalności w Spółkę został już opodatkowany podatkiem dochodowym z tytułu działalności gospodarczej, nie będzie podlegał ponownemu opodatkowaniu. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie w wydawanych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 października 2013 r., sygn. IPPB1/415-734/13-2/KS , interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-994/14/AB , interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 maja 2015 r., sygn. ILPB1/4511-1-279/15-2/AMN , interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 lutego 2016 r ., sygn. IBPB-2-2/4511-757/15/AK . W konsekwencji powyższego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego w związku z otrzymaniem od Spółki kwoty zysków osiągniętych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej Działalności. Wypłata ta będzie dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo.

2017
10
lut

Istota:

Czy Spółka zobowiązana będzie do pobrania jako płatnik podatku dochodowego od niepodzielonych zysków w związku z przekształceniem Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną?

Fragment:

Przenosząc powyższe uwagi na grunt prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro przepisy k.s.h. dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidłowo rozdysponowany np. na kapitał zapasowy i inwestycyjny lub rezerwowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Ustawodawca w powołanym przepisie podatkowym nie zawęził jego działania wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników. Wobec tego każdy dozwolony przepisami k.s.h. podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f., w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Odmienne stanowisko byłoby sprzeczne z literalnym brzmieniem art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Zawężenie go wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników prowadziłoby do rozszerzenia obowiązku podatkowego, co jest niedopuszczalne przez wzgląd na postanowienia art. 217 Konstytucji RP. Z tych względów, w opinii Sadu, za uzasadniony należało uznać zarzut skargi odnoszący się do naruszenia art. 24 ust 5 u.p.d.o.f. poprzez jego błędną wykładnię. Rozpoznając sprawę ponownie organ interpretujący zobowiązany będzie uwzględnić ocenę prawną wyrażoną przez Sąd. W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 14 października 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 1627/14 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę osobową oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika ciążących na spółce osobowej - jest prawidłowe.