Zysk niepodzielony | Interpretacje podatkowe

Zysk niepodzielony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zysk niepodzielony. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy niepodzielony zysk zgromadzony na kapitale zapasowym Wnioskodawcy, który na podstawie uchwały wspólników Wnioskodawcy zostanie rozdysponowany w ten sposób, że zostałby przekazany na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: uPIT) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: uCIT), tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 wyżej wskazanych ustaw i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
O zysku niepodzielonym w spółce kapitałowej można mówić wyłącznie wówczas, gdy właściwy organ spółki (zasadniczo zgromadzenie wspólników) w ogóle nie podejmie uchwały co do sposobu przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy w określonym przez przepisy terminie. Podsumowując, zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie stanowiskiem, niepodzielony zysk zgromadzony na kapitale zapasowym Wnioskodawcy, który na podstawie uchwały wspólników Wnioskodawcy zostałby rozdysponowany w ten sposób, że byłby przekazany na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 uPIT oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 uCIT, tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 wyżej wskazanych ustawi w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. (zob. wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2011 r., II FSK 1050/11, wyrok NSA z dnia 29 listopada 2011 r., II FSK 930/10, wyrok WSA w Poznaniu z 1 lutego 2012r., I SA/Po 835/11). Po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku organ podatkowy wydał w dniu 7 sierpnia 2012 r. indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego nr IPPB3/423-263/12-4/DP uznającą stanowisko Spółki za nieprawidłowe, stwierdzając, co następuje: Zasady przekształcenia spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy na moment przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytową powstanie u niego przychód z tytułu niepodzielonych zysków podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Fragment:
Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że przez „ zyski niepodzielone ” na potrzeby złożonego wniosku należy rozumieć zysk niepodzielony (literalnie wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT) oraz zysk przekazany na jeden z następujących kapitałów: zapasowy, rezerwowy lub wykorzystany do pokrycia strat z lat ubiegłych. Jednocześnie uwzględniając, że przepisy podatkowe nie zawierają odrębnej definicji zysku niepodzielonego na potrzeby ustalenia wartości zysku, podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych (takie jak Wnioskodawca) powinny ustalać zysk bilansowy zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zatem skoro w świetle przepisów o rachunkowości sama - transakcja wymiany udziałów nie będzie się wiązała z powstaniem zysku bilansowego, to tym bardziej nie powstanie też zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. Jednocześnie jednak jeżeli na dzień przekształcenia powstanie u Wnioskodawcy zysk wypracowany ze sprzedaży udziałów, czy też z działalności operacyjnej i nie zostanie on w żaden sposób rozdysponowany, będzie stanowić zysk niepodzielony. Zatem zysk ten, na dzień przekształcenia, podlegać będzie opodatkowaniu, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.
2016
27
lis

Istota:
Czy zyski z lat ubiegłych przekazane na kapitał zapasowy Spółki uchwałą wspólników będą na dzień przekształcenia podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawcy jako "zyski niepodzielone" w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jest to zatem „ zysk niepodzielony ”, który może być utożsamiany z zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podjęcie natomiast uchwał o podziale tego zysku i przeznaczenie go na np. kapitał (fundusz) zapasowy lub wypłatę dywidendy, przenosi te wartości do odrębnych części sprawozdania. Tym samym przestaje być to zysk niepodzielony i nie można do niego stosować regulacji prawa podatkowego w zakresie powołanego powyżej przepisu. Co istotne, jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka nie wykazała w swoim sprawozdaniu zysku z lat ubiegłych (niepodzielonego). W konsekwencji powyższych rozważań uznać należy, iż użycie przez ustawodawcę zwrotu „ niepodzielone zyski ” należy interpretować jako zyski osiągnięte przez Spółkę i pozostawione do dyspozycji wspólników, w stosunku do których jednak wspólnicy nie wydali żadnej dyspozycji. Z kolei w przypadku podjęcia przez wspólników uchwały co do sposobu przeznaczenia zysków poprzez podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku w całości na kapitał zapasowy (fundusze/kapitały rezerwowe), nie może być mowy o „ niepodzielonych zyskach ”. Zdaniem Wnioskodawcy w takiej sytuacji dochodzi do podziału zysku w sposób wskazany przez wspólników w uchwale.
2016
26
lis

Istota:
Czy zyski z lat ubiegłych przekazane na kapitał zapasowy Spółki uchwałą wspólników będą na dzień przekształcenia podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawcy jako "zyski niepodzielone" w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jest to zatem "zysk niepodzielony", który może być utożsamiany z zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podjęcie natomiast uchwał o podziale tego zysku i przeznaczenie go na np. kapitał (fundusz) zapasowy lub wypłatę dywidendy, przenosi te wartości do odrębnych części sprawozdania. Tym samym przestaje być to zysk niepodzielony i nie można do niego stosować regulacji prawa podatkowego w zakresie powołanego powyżej przepisu. Co istotne, jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka nie wykazała w swoim sprawozdaniu zysku z lat ubiegłych (niepodzielonego). W konsekwencji powyższych rozważań uznać należy, iż użycie przez ustawodawcę zwrotu „ niepodzielone zyski ” należy interpretować jako zyski osiągnięte przez Spółkę i pozostawione do dyspozycji wspólników, w stosunku do których jednak wspólnicy nie wydali żadnej dyspozycji. Z kolei w przypadku podjęcia przez wspólników uchwały co do sposobu przeznaczenia zysków poprzez podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku w całości na kapitał zapasowy (fundusze/kapitały rezerwowe), nie może być mowy o „ niepodzielonych zyskach ”. Zdaniem Wnioskodawcy w takiej sytuacji dochodzi do podziału zysku w sposób wskazany przez wspólników w uchwale.
2016
26
lis

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową
Fragment:
W oparciu o tak przedstawione zdarzenie przyszłe należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który stwierdził, że w wyniku przekształcenia SpZoo w spółkę osobową (spółkę komandytową lub jawną - SpO), w zakresie w jakim w Spółce tej na dzień przekształcenia nie wystąpią zyski niepodzielone lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu PIT. Przychód taki może powstać wyłącznie w zakresie w jaki na dzień przekształcenia w Spółce Kapitałowej wystąpią zyski niepodzielone lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
28
lip

Istota:
Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę Spj Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem PIT wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę z o.o. przed zmianą formy prawnej oraz zyski z lat ubiegłych alokowane na kapitały inne niż zakładowy?
Fragment:
W momencie przekształcenia Spółka z o.o. może posiadać jednak zyski/straty bieżące, to jest wypracowane/poniesione w czasie od powstania Spółki z o.o. do dnia jej przekształcenia w Spółkę Spj (w przypadku wystąpienia zysków będą to zyski niepodzielone). W wyniku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę Spj nie dojdzie do zwiększenia majątku spółki (wartość kapitałów własnych Spółki z o.o. co do zasady nie ulegnie zmianie w związku z przekształceniem). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę Spj Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem PIT wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę z o.o. przed zmianą formy prawnej oraz zyski z lat ubiegłych alokowane na kapitały inne niż zakładowy... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę Spj Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem PIT wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę z o.o. przed zmianą formy prawnej oraz zyski Spółki z o.o. z lat ubiegłych, przekazane na kapitały inne niż zakładowy. Oznacza to, że na moment przekształcenia opodatkowaniu podlegać mogą tylko niepodzielone zyski oraz zyski z lat ubiegłych przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy Spółki z o.o. W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca stwierdził, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, faktycznie uzyskane z tego udziału.
2016
17
cze

Istota:
Zyski niepodzielone.
Fragment:
Ustawodawca nie zawęził zatem działania tego przepisu wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników. Tym samym, każdy dozwolony podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową. W konsekwencji powyższego dotychczasowe zyski spółki przekształcanej, które zasilą kapitały zapasowe lub rezerwowe spółki przekształconej nie stanowią „ zysku niepodzielonego ” w rozumieniu omawianego przepisu. Zatem w rozpatrywanej sprawie – mając na uwadze rozstrzygnięcie podjęte przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 29 października 2015 r. sygn. akt I SA/Po 691/15 – podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 231 § 2 pkt 2 KSH w sprawie podziału zysków w ten sposób, że dotychczasowe zyski zasilą kapitały zapasowe lub rezerwowe nowo powstałej, w wyniku przekształcenia, spółki osobowej, nie spowoduje opodatkowania tych zysków w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zaskarżonej interpretacji, tj. 9 stycznia 2015 r.
2016
14
kwi

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, powstanie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowany przychód (dochód) z tytułu przekształcenia spółki, a w szczególności czy zyski spółki z lat ubiegłych, przeznaczane przez walne zgromadzenie na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będą stanowiły na dzień przekształcenia przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „u.p.d.o.p.”) i czy będą podlegały opodatkowaniu jako niepodzielone zyski w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.?
Fragment:
W opinii Wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., jedyną kategorią podlegającą u wspólnika spółki przekształconej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (winno być podatkiem dochodowym od osób prawnych) w przypadku przekształcenia spółki w spółkę osobową jest wartość zysków niepodzielonych w spółce przekształcanej. W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy, nie wystąpi na moment przekształcenia opodatkowanie w związku z faktem, że kapitały spółki przekształcanej w następstwie przekształcenia stały się wkładami w spółce osobowej. Generalnie należy wskazać, że pojęcie zysków niepodzielonych nie zostało zdefiniowane ani w przepisach podatkowych, ani rachunkowych. Niemniej jednak termin „ zysk niepodzielony ” użyty przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o u.p.d.o.p. nawiązuje wyraźnie do instytucji podziału zysku spółki kapitałowej, uregulowanej w art. 191-193, 347 i 348 k.s.h. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, określając zakres pojęcia zysków niepodzielonych należy odwołać się do odpowiednich przepisów k.s.h., zgodnie z którymi można zdefiniować zysk niepodzielony jako zysk, który nie został podzielony zgodnie z umową spółki lub uchwałą podjętą przez odpowiednie organy spółki, niezależnie od tego czy zysk ten został rozdysponowany pomiędzy wspólników, czy też podzielony w inny sposób (np. przeznaczony na kapitały rezerwowe lub kapitał zapasowy w części utworzonej z zysku).
2016
6
kwi

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, powstanie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowany przychód (dochód) z tytułu przekształcenia spółki, a w szczególności czy zyski spółki z lat ubiegłych przeznaczane przez walne zgromadzenie na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą stanowiły na dzień przekształcenia przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „u.p.d.o.p.”) i czy będą podlegały opodatkowaniu jako niepodzielone zyski w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.?
Fragment:
W opinii Wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., jedyną kategorią podlegającą u wspólnika spółki przekształconej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (winno być „ podatkiem dochodowym od osób prawnych ”) w przypadku przekształcenia spółki w spółkę osobową jest wartość zysków niepodzielonych w spółce przekształcanej. W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy, nie wystąpi na moment przekształcenia opodatkowanie w związku z faktem, że kapitały spółki przekształcanej w następstwie przekształcenia stały się wkładami w spółce osobowej. Generalnie należy wskazać, że pojęcie zysków niepodzielonych nie zostało zdefiniowane ani w przepisach podatkowych, ani rachunkowych. Niemniej jednak termin „ zysk niepodzielony ” użyty przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. nawiązuje wyraźnie do instytucji podziału zysku spółki kapitałowej, uregulowanej w art. 191-193, 347 i 348 k.s.h. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, określając zakres pojęcia zysków niepodzielonych należy odwołać się do odpowiednich przepisów k.s.h., zgodnie z którymi można zdefiniować zysk niepodzielony jako zysk, który nie został podzielony zgodnie z umową spółki lub uchwałą podjętą przez odpowiednie organy spółki, niezależnie od tego czy zysk ten został rozdysponowany pomiędzy wspólników, czy też podzielony w inny sposób (np. przeznaczony na kapitały rezerwowe lub kapitał zapasowy w części utworzonej z zysku).
2016
5
kwi

Istota:
Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę Osobową Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę z o.o. przed zmianą formy prawnej oraz zyski z lat ubiegłych alokowane na kapitały inne niż zakładowy?
Fragment:
W momencie przekształcenia Spółka z o.o. może posiadać jednak zyski/straty bieżące, to jest wypracowane/poniesione w czasie od powstania Spółki z o.o. do dnia jej przekształcenia w Spółkę Osobową (w przypadku wystąpienia zysków będą to zyski niepodzielone). W wyniku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę Osobową nie dojdzie do zwiększenia majątku Spółki (wartość kapitałów własnych Spółki z o.o. co do zasady nie ulegnie zmianie w związku z przekształceniem). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę Osobową Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę z o.o. przed zmianą formy prawnej oraz zyski z lat ubiegłych alokowane na kapitały inne niż zakładowy... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę Osobową Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę z o.o. przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy. Oznacza to, że na moment przekształcenia opodatkowaniu podlegać mogą tylko niepodzielone zyski oraz zyski z lat ubiegłych przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy Spółki z o.o.
2016
10
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.