IPPB2/4511-480/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

1. Czy przedstawiony w opisie stanu faktycznego sposób obliczania dochodu oszczędzającego dla celów poboru podatku przez płatnika w przypadku zwrotów częściowych jest prawidłowy?2. Czy przedstawiony w opisie stanu faktycznego sposób obliczania dochodu oszczędzającego dla celów poboru podatku przez płatnika w przypadku zwrotu całościowego jest prawidłowy?
IPPB2/4511-480/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. emerytura
 3. konto
 4. konto indywidualne
 5. oszczędności
 6. ustalanie dochodu
 7. zwrot
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dotyczącym sposobu ustalenia dochodu z tytułu częściowego zwrotu lub zwrotu całkowitego środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dotyczącym sposobu ustalenia dochodu z tytułu częściowego zwrotu lub zwrotu całkowitego środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca pełni usługi agenta transferowego, w ramach których na podstawie umowy z towarzystwami funduszy inwestycyjnych wspiera fundusze inwestycyjne (dalej: „Fundusze”, w tym fundusze inwestycyjne prowadzące dla swoich klientów indywidualne konta emerytalne, dalej: „IKE”) w wypełnianiu obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundusze obowiązane są jako płatnik do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego m. in. od dochodu oszczędzającego na IKE z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu środków zgromadzonych na tym koncie (w przeciwieństwie do wypłat i wypłat transferowych korzystających, co do zasady, ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1147 ze zm., dalej: „ustawa o IKE”) oszczędzający na IKE może złożyć zlecenie zwrotu skutkujące wypłatą zgromadzonych na koncie środków. Zlecenie zwrotu może przybrać dwie formy: zwrotu całkowitego (tj. wycofania z IKE wszystkich środków), bądź zwrotu częściowego (wycofania z IKE części środków). Wnioskodawca dokonuje obliczenia dochodu na potrzeby poboru podatku w następujący sposób:

 1. W przypadku zwrotu częściowego

W przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty uzyskania przychodu przypadające na ten zwrot. Przy czym wskazane koszty (KUP) ustalane są zgodnie z poniższym wzorem:

KUP = Wartość zwrotu*Wartość wpłat na IKE/Wartość środków zgromadzonych na IKE na moment zwrotu

Gdzie wartość wpłat na IKE jest sumą wszystkich dokonanych wpłat brutto w ramach bieżącej umowy IKE powiększoną o wpłaty na IKE z poprzednich programów IKE pomniejszoną o sumę KUP dla poprzednich zrealizowanych zwrotów częściowych w ramach tej umowy IKE. Wartość ta nie uwzględnia więc m. in. wpłat na PPE/wypłat transferowych z PPE oraz wypłat transferowych z IKE osoby zmarłej na IKE uprawnionego.

 1. W przypadku zwrotu całościowego

W przypadku zwrotu całościowego dochód obliczany jest jako kwota zwrotu pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Przy czym wskazane koszty (KUP2) ustalane są zgodnie z poniższym wzorem:

KUP2 = Wartość wszystkich wpłat na IKE (w tym wpłat na PPE/wypłat transferowych z PPE oraz wypłat transferowych z IKE osoby zmarłej na IKE uprawnionego) - KUP rozpoznane przy ewentualnych wcześniejszych zwrotach częściowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy przedstawiony w opisie stanu faktycznego sposób obliczania dochodu oszczędzającego dla celów poboru podatku przez płatnika w przypadku zwrotów częściowych jest prawidłowy...
 2. Czy przedstawiony w opisie stanu faktycznego sposób obliczania dochodu oszczędzającego dla celów poboru podatku przez płatnika w przypadku zwrotu całościowego jest prawidłowy...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Przedstawiony w opisie stanu faktycznego sposób obliczania dochodu oszczędzającego dla celów poboru podatku przez płatnika w przypadku zwrotów częściowych jest prawidłowy.
 2. Przedstawiony w opisie stanu faktycznego sposób obliczania dochodu oszczędzającego dla celów poboru podatku przez płatnika w przypadku zwrotu całościowego jest prawidłowy.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Zwroty oraz zwroty częściowe w przeciwieństwie do wypłat i wypłat transferowych korzystających, co do zasady, ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, są więc opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych m in. ze zwrotów i zwrotów częściowych z IKE.

Zgodnie z 30a ust. 8 ustawy o PIT dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 tego artykułu (tj. dochodem ze zwrotów bądź częściowych zwrotów z IKE), jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne.

 1. Zwroty częściowe

Zgodnie z art. 30a ust. 8b ustawy o PIT „w przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty przypadające na ten zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie”. Zgodnie zaś z ust. 8c tego artykułu „przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym bierze się aktualny stan środków na tym koncie”.

W świetle powyższego dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty uzyskania przychodu przypadające na ten zwrot. Wskazane koszty powinny być obliczone poprzez pomnożenie kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego stosunek sumy wpłat na IKE do wartości środków zgromadzonych na IKE na moment zwrotu. Wartość kosztu (KUP) powinna być więc obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

KUP = Wartość zwrotu*Wartość wpłat na IKE/Wartość środków zgromadzonych na IKE na moment zwrotu

Rozważenia wymaga jednak, jaka wartość wpłat na IKE powinna zostać uwzględniona przy obliczaniu kosztów uzyskania przychodu w przypadku zwrotu częściowego.

Zgodnie z art. 37 ust. la ustawy o IKE zwrot częściowy może dotyczyć wyłącznie środków pochodzących z wpłat na IKE. Przy czym przez „wpłatę” rozumie się, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o IKE „wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE lub IKZE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE lub IKZE oszczędzającego”. Zwrot częściowy nie może dotyczyć więc środków pochodzących z wpłat na PPE/wypłat transferowych z PPE oraz wypłat transferowych z IKE osoby zmarłej na IKE uprawnionego. Jednoznacznie potwierdza to pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z 22 stycznia 2015 r. skierowane do Prezesa Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w którym wskazano m. in. „wyrażenia wpłata i wypłata transferowa (w przedmiotowym wypadku przeniesienie środków z PPE na IKE) nie są tożsame, określają różne stany prawne (faktyczne) i stąd nie można wpłat do PPE (wnoszonych przez pracodawcę a nie uczestnika) ani środków przyjętych tytułem transferu z PPE na IKE, traktować jako wpłat na IKE”.

Podsumowując, wpłat na PPE/wypłat transferowych z PPE (oraz wypłat transferowych z IKE osoby zmarłej na IKE uprawnionego) na potrzeby zwrotu częściowego nie należy traktować jako wpłat. W konsekwencji, oszczędzający nie może tymi kwotami dysponować w ramach zwrotu częściowego. Nie jest zatem uzasadnione uwzględnianie tych kwot w kalkulacji kosztów uzyskania przychodów z tytułu zwrotu częściowego.

W przypadku kolejnych zwrotów częściowych, ustawodawca nakazuje stosować odpowiednio art. 30a ust. 8a ustawy o PIT, zgodnie z którym „dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne pomniejszona o koszty częściowych zwrotów ”,

W konsekwencji, w przypadku kolejnych zwrotów częściowych kwota wpłat powinna być pomniejszona o sumę KUP dla poprzednich zrealizowanych zwrotów częściowych.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przy obliczaniu kosztów uzyskania przychodów w przypadku zwrotu częściowego wartość wpłat na IKE jest sumą wszystkich dokonanych wpłat brutto w ramach bieżącej umowy IKE powiększoną o wpłaty na IKE z poprzednich programów IKE pomniejszoną o sumę KUP dla poprzednich zrealizowanych zwrotów częściowych w ramach tej umowy IKE oraz nie uwzględnia ona m.in. wpłat na PPE/wypłat transferowych z PPE oraz wypłat transferowych z IKE osoby zmarłej na IKE uprawnionego należy uznać za prawidłowe.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez upoważnionych Dyrektorów Izby Skarbowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 maja 2014 r. (sygn. IPPB2/415-103/14-2/MK) wskazano:

„Tak więc, przy dokonaniu przez oszczędzającego częściowego zwrotu z IKE na „sumę wpłat na IKE” składają się: wpłaty dokonywane przez oszczędzającego na IKE, przekazanie pożytków z papierów wartościowych (wpłata w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o IKE i IKZE), wpłaty dokonane na IKE oszczędzającego prowadzone przez poprzednie instytucje finansowe i przekazane od nich pożytki z papierów wartościowych.

Natomiast w „sumie wpłat” nie mogą być uwzględnione wpłaty w ramach pracowniczych programów emerytalnych, z których nastąpiły wypłaty transferowe do IKE. Zgodnie bowiem z cytowanym powyżej art. 37 ust. la ustawy o IKE i IKZE, przedmiotem częściowo zwracanych środków mogą być tylko środki pochodzące z wpłat na IKE. Do sumy wpłat na IKE nie będą zaliczone także wypłaty transferowe z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej”.

W zakresie zaś kolejnych zwrotów częściowych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w cytowanej interpretacji wskazał:

W przypadku dalszych częściowych zwrotów zgodnie z treścią wyżej cytowanego art. 30a ust. 8c, przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na IKE bierze się aktualny stan środków na tym koncie. (...)

Z powyższego wynika, że istota tych regulacji sprowadza się do pomniejszenia „sumy wpłat na IKE” o sumę kosztów dokonanych wcześniej częściowych zwrotów obliczonych przy określaniu każdorazowego dochodu z częściowego zwrotu (iloczyn kwoty częściowego zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na IKE do wartości środków zgromadzonych na tym, koncie przy wcześniejszym zwrocie).

 1. Zwrot całościowy

Jak zostało wskazane wyżej zgodnie z art. 30a ust. 8a ustawy o PIT dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów.

Ponieważ w ramach zwrotu całościowego, oszczędzający może dysponować całą pozostałą kwotą środków zgromadzonych na IKE (w tym kwotami pochodzącymi z wpłat na PPE/wypłat transferowych z PPE oraz wypłat transferowych z IKE osoby zmarłej na IKE uprawnionego), dla potrzeb kalkulacji kosztów uzyskania przychodów zasadne jest uwzględnienie całej kwoty środków ulokowanych na IKE. Kwota ta powinna być pomniejszona jednak o koszty uzyskania przychodów rozpoznane przy dokonanych uprzednio zwrotach częściowych. Takie działanie gwarantuje, że suma kosztów uzyskania przychodów w przypadku dokonania szeregu zwrotów częściowych poprzedzających zwrot całościowy i w przypadku dokonania wyłącznie jednorazowego zwrotu całościowego będzie identyczna.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku zwrotu całościowego dochód obliczany jest jako kwota zwrotu pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Przy czym wskazane koszty (KUP2) ustalane są zgodnie z poniższym wzorem:

KUP2 = Wartość wszystkich wpłat na IKE (w tym wpłat na PPE/wypłat transferowych z PPE oraz wypłat transferowych z IKE osoby zmarłej na IKE uprawnionego) - KUP rozpoznane przy ewentualnych wcześniejszych zwrotach częściowych jest prawidłowe.

Prawidłowość powyższego stanowiska zyskuje również potwierdzenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych. W przywoływanej już interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, organ wskazał: „przy zwrocie całkowitym (art. 30a ust. 8), na »sumę wpłat na IKE« składają się: wpłaty dokonane przez oszczędzającego na IKE, przekazanie pożytków z papierów wartościowych (wpłata w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy i IKE i IKZE), wpłaty dokonane na IKE oszczędzającego prowadzone przez inne instytucje finansowe, i przekazane od nich pożytki z papierów wartościowych, a także przeniesienie środków zgromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych na konto oszczędzającego w IKE. tj. suma składek podstawowych wpłacanych do PPE i suma składek dobrowolnych wnoszonych przez oszczędzającego do PPE”.

Analogiczne stanowisko zostało wskazane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 lutego 2014 r. (sygn. ITPB2/415-1081/13/IB).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych we wniosku interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, że orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące.

W związku z tym, organy podatkowe mimo, iż w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.