IPPB2/415-384/13-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zakres sposobu ustalenia dochodu w przypadku zwrotów środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) w części dotyczącej ustalenia „sumy wpłat na IKE” przy każdym częściowym zwrocie i zwrocie całkowitym środków z IKE oraz w części dotyczącej ustalenia „wartości środków zgromadzonych na IKE” przy zwrocie całkowitym środków z IKE oraz w części dotyczącej pomniejszenia „sumy wpłat na IKE” o koszty dokonanych wcześniej częściowych zwrotów w przypadku dokonywania kolejnych częściowych zwrotów oraz w pozostałej części.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2013 r. (data wpływu 23.05.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu w przypadku zwrotów środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) – jest:

 • prawidłowe - w części dotyczącej ustalenia „sumy wpłat na IKE” przy każdym częściowym zwrocie i zwrocie całkowitym środków z IKE oraz w części dotyczącej ustalenia „wartości środków zgromadzonych na IKE” przy zwrocie całkowitym środków z IKE oraz w części dotyczącej pomniejszenia „sumy wpłat na IKE” o koszty dokonanych wcześniej częściowych zwrotów w przypadku dokonywania kolejnych częściowych zwrotów.
 • nieprawidłowe – w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 23.05.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu w przypadku drugiego i kolejnych częściowych zwrotów środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

P. SA (dalej: P. lub Wnioskodawca) zarządza funduszami inwestycyjnymi, prowadzącymi m.in. indywidualne konta emerytalne osób fizycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (dalej: IKE),

Środki gromadzone przez osobę fizyczną na IKE prowadzonym przez Wnioskodawcę mogą pochodzić z:

 • wpłat środków pieniężnych dokonywanych przez oszczędzającego, w tym przekazanych w ramach wypłat transferowych IKE prowadzonych przez inne Instytucje finansowe,
 • wypłat transferowych z rachunku pracowniczego programu emerytalnego (dalej: PPE).

Przepisy ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego przewidują dokonanie zwrotu środków zgromadzonych na IKE w razie wypowiedzenia umowy oprowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. Ponadto oszczędzający może wystąpić z wnioskiem o częściowy zwrot, przy czym częściowemu zwrotowi podlegają tylko te środki, które pochodziły z wpłat na IKE.

Z tytułu dokonywanych z IKE na rzecz osób fizycznych zwrotów lub częściowych zwrotów, Wnioskodawca, jako płatnik zobowiązany jest pobrać zryczałtowany podatek dochodowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Jak należy rozumieć pojęcie „suma wpłat na IKE” w odniesieniu do:
  1. częściowego zwrotu,
  2. zwrotu całkowitego...
 2. Jak należy rozumieć pojęcie wartość środków zgromadzonych na IKE w odniesieniu do:
  1. częściowego zwrotu,
  2. zwrotu całkowitego...
 3. Jak w przypadku drugiego i kolejnych częściowych zwrotów należy interpretować przepis art. 30a ust. 8c, zgodnie z którym przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym bierze się aktualny stan środków na tym koncie.”...
 4. Czy jest zgodne z przepisami prawa, aby podatek został zapłacony od kwot przekazanych na IKE w ramach wypłaty transferowej z PPE, będących składkami wpłaconymi wcześniej do PPE, pochodzącymi ze środków opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Pojęcie „suma wpłat na IKE” należy rozumieć inaczej, w zależności od tego, czy uzyskany dochód oszczędzającego na IKE pochodzi z tytułu zwrotu całkowitego czy częściowego zwrotu.

W przypadku zwrotu całkowitego, który poza środkami pochodzącymi z wpłat na IKE może obejmować także środki pochodzące z PPE, na sumę wpłat na IKE składają się: wpłaty dokonywane przez oszczędzającego na IKE, wpłaty dokonane na IKE oszczędzającego prowadzone przez poprzednie instytucje finansowe, a także suma składek podstawowych wpłaconych do PPE i suma składek dodatkowych wnoszonych przez oszczędzającego do PPE. Pojęcie sumy wpłat jest identyczne zarówno w przypadku zwrotu całkowitego poprzedzonego zwrotem / częściowymi zwrotami jak i w przypadku zwrotu całkowitego nie poprzedzonego zwrotem / częściowymi zwrotami.

W przypadku częściowego zwrotu, który może obejmować wyłącznie środki pochodzące z wpłat na IKE, na sumę wpłat na IKE składają się: wpłaty dokonywane przez oszczędzającego na IKE, w tym wpłaty dokonane na IKE oszczędzającego prowadzone przez poprzednie Instytucje finansowe. W tym przypadku nie jest więc uwzględniana suma składek podstawowych wpłaconych do PPE i suma składek dodatkowych wnoszonych przez oszczędzającego do PPE, ponieważ środki pochodzące z tych składek nie są wypłacane lub stawiane do dyspozycji oszczędzającego przy częściowym zwrocie.

Ad. 2

Analogicznie, jak w przypadku pojęcia „suma wpłat na IKE”, pojęcie „wartość środków zgromadzonych na IKE” należy rozumieć inaczej, w zależności od tego, czy uzyskany dochód oszczędzającego na IKE pochodzi z tytułu zwrotu całkowitego czy częściowego zwrotu. W przypadku częściowego zwrotu jest to wartość środków bez uwzględniania wartości środków pochodzących z wypłaty transferowej na IKE z PPE.

Zaś w przypadku zwrotu całkowitego jest to wartość środków z uwzględnieniem wartości środków pochodzących „ wypłaty transferowej na IKE z PPE.

Ad. 3

W przypadku drugiego i kolejnych częściowych zwrotów prawidłowa interpretacja przepisu art. 30a ust 8c prowadzi do następującego wzoru na określenie dochodu przy częściowym zwrocie

Dzw. część = Kwzw - Kwzw x (Swpł - Kszczzw)/Wśr

Gdzie:

Dzw.część - Dochód przy częściowym zwrocie;

Kwzw - Kwota częściowego zwrotu;

Swpl - Suma wpłat na IKE bez wpłat składek na IKE, pomniejszona o koszty wcześniejszych częściowych zwrotów (Kszczzw)

Wśr - Wartość środków na dzień częściowego zwrotu bez środków pochodzących z PPE

Ad.4

W świetle obowiązujących przepisów prawa nie jest dopuszczalne aby podatek został zapłacony od kwot przekazanych na IKE w ramach wypłaty transferowej z PPE, będących składkami wpłaconymi wcześniej do PPE, i pochodzącymi ze środków opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Byłoby to bowiem podwójne opodatkowanie tych składek.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy przedstawiono szczegółowo poniżej.

Na wstępie uzasadnienia P. pragnie podnieść, że jego stanowisko w sprawie będącej przedmiotem niniejszej interpretacji wynika z ogólnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którymi, opodatkowaniu podlega dochód (a nie strata) (art. 9 ust. 1 ww. ustawy), dochodem jest, co do zasady, nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania (art. 9 ust. 2 ww. ustawy), oraz z przepisu szczególnego (art. 30a ust. 8), zgodnie z którym dochodem z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu z IKE jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne.

Ponieważ jednocześnie, oprócz wymienionych powyżej ogólnych i szczególnej zasady opodatkowania dochodu, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera przepisy „techniczne” podające algorytmy wyliczania dochodu w sytuacji dokonywania częściowego zwrotu, kolejnych częściowych zwrotów i zwrotu całkowitego następującego po częściowych zwrotach i to właśnie te przepisy „techniczne” budzą wątpliwości Wnioskodawcy, wypracowane przez Pioneer stanowisko zaprezentowane w niniejszym wniosku jest zgodne z powołanymi powyżej zasadami ogólnymi, a interpretacji dyskusyjnych przepisów „technicznych” dokonano tak, aby uzyskać spójną metodologię opodatkowania zwrotów z IKE, zapewniającą opodatkowanie wyłącznie faktycznego dochodu i uniemożliwiającą opodatkowanie kosztów lub straty podatkowej.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż przepisy dot. opodatkowania częściowych zwrotów i zwrotu całkowitego poprzedzonego częściowymi zwrotami rodziły od początku ich wprowadzenia w roku 2009 kontrowersje i wątpliwości interpretacyjne - były bowiem sformułowane w sposób legislacyjnie wadliwy, nie zapewniając jednoznaczności algorytmu, który powinien być stosowany do obliczenia podatku. Przepisy te uległy znacznej zmianie i rozbudowie od dnia 1 stycznia 2011 r., ale zmiana ta wykreowała nowe wątpliwości. Przepisy w dalszym ciągu nie ustanawiają jednoznacznego algorytmu obliczania podatku, a znane Wnioskodawcy interpretacje Ministra Finansów prowadzą do takich sytuacji, w których podatek może zostać zapłacony pomimo wygenerowania straty lub zostać zapłacony od dochodu wyższego niż łączny dochód faktycznie uzyskany przez podatnika z tytułu wszystkich dokonanych zwrotów. Tezę powyższą Wnioskodawca udowodni dalej konkretnymi liczbowymi przykładami.

Przepisy, o których interpretację wnosi Pioneer brzmią następująco:

Art. 9.

 1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

(...)

 1. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24 - 25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.”

Art. 30a.

 1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:

(...) od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie;

(...)

 1. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na Indywidualne konto emerytalne.

8a. Dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów.

8b. W przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty przypadające na ten zwrot, Za koszt o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie.

8c. Przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym bierze się aktualny stan środków na tym koncie,”

Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy, uzasadnienie dla konkretnych rozstrzygnięć zaproponowanych przez Wnioskodawcę jest następujące:

Ad.1.

W tym zakresie Wnioskodawca przyjął stanowisko Ministra Finansów prezentowane w piśmie z dnia 9 lutego 2012 r., sygnatura DD2/033/67/DZI/11/PK-1197, zgodnie z którym:

„Stosownie do art. 30a ust. 8 (do 31 grudnia 2010 r. - art. 30 ust. 3a w związku z art. 30a ust. 8) ustawy z dnia 26 lipca 1 991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U, z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „updof”, dochodem oszczędzającego na IKE z tytułu zwrotu jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na IKE a sumą wpłat na IKE.

Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje na zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z p6źn zm.), zwanej dalej „ustawą o IKE i IKZE”. W ust. 1 tego artykułu określone zostało, że zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. Z kolei w ust. 3 znajduje się postanowienie, iż w przypadku gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego, instytucja finansowa przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego.

W takiej sytuacji, aby określić dochód do opodatkowania, konieczne jest określenie pojęć zawartych w art. 30a ust. 8 (do 31 grudnia 2010 r. - art. 30 ust 3a w związku z art. 30a ust. 8) updof: „wartość środków zgromadzona na IKE” i „suma wpłat na IKE”, które to pojęcia nie zostały zdefiniowane w ustawie.

(...)

Natomiast pojęcie „suma wpłat na IKE” należy rozumieć inaczej, w zależności czy uzyskany dochód oszczędzającego na IKE pochodzi z tytułu zwrotu (całkowitego) czy zwrotu częściowego.

W przypadku zwrotu na sumę wpłat na IKE składają się: wpłaty dokonywane przez oszczędzającego na IKE przekazanie pożytków z papierów wartościowych (wpłata w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o IKE i IKZE), wpłaty dokonane na IKE oszczędzającego prowadzone przez poprzednie instytucje finansowe i przekazane od nich pożytki z papierów wartościowych, a także suma składek podstawowych wpłaconych do PPE i suma składek dobrowolnych wnoszonych przez oszczędzającego do PPE.

Natomiast częściowy zwrot, w myśl regulacji zawartej w art. 37 ust. la ustawy o IKE i IKZE, może być tylko pod warunkiem, ze środki te pochodziły z wpłat na IKE. Tak więc w przypadku częściowego zwrotu, na sumę wpłat na IKE składają się:

wpłaty dokonywane przez oszczędzającego na IKE, przekazanie pożytków z papierów wartościowych (wpłata w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o IKE i IKZE), wpłaty dokonane na IKE oszczędzającego prowadzone przez poprzednie instytucje finansowe i przekazane od nich pożytki z papierów wartościowych. (...)

P . pragnie podkreślić, że gdyby chodziło wyłącznie o wyizolowaną, niepowiązaną z innymi pojęciami, interpretację pojęcia „suma wpłat na IKE”, to miałby istotne kontrargumenty do stanowiska Ministra Finansów, zgodnie z którym w przypadku częściowych zwrotów należy wyłączać z sumy wpłat kwoty przekazane na IKE z PPE. Ale, tylko takie rozumienie powyższego pojęcia w powiązaniu z rozstrzygnięciami zawartymi w odniesieniu do pytań Nr 2 i 3 oraz z treścią przepisów art. 30a ust 8 - 8c daje prawidłowe algorytmy obliczenia podatku dochodowego i prowadzi do opodatkowania tylko faktycznego dochodu.

Ad. 2

Pojęcie „wartość środków zgromadzonych na IKE nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy więc dokonać jego interpretacji, mając przy tym na uwadze nadrzędny cel, jakim jest opodatkowanie tylko dochodu i uniknięcie opodatkowania kosztów, straty, lub dochodu wyższego od faktycznie osiągniętego.

Ponadto, dokonując interpretacji należy wziąć pod uwagę, podobnie jak przy interpretacji pojęcia „sumy wpłat na IKE”, że z istoty konstrukcji częściowego zwrotu wynika, iż do dyspozycji oszczędzającego stawiane są wyłącznie te środki, które pochodzą z wpłat na IKE. Nie mogą to być środki pochodzące z wypłat transferowych z PPE na IKE, jako de facto środki pochodzące ze składek wpłaconych do PPE. Dlatego, zdaniem Wnioskodawcy, środki pochodzące z wypłat transferowych z PPE nie powinny być w ogóle uwzględniane w kalkulacjach dotyczących częściowych zwrotów, niezależnie od tego, o który składnik tych kalkulacji chodzi. Dlatego Wnioskodawca uważa, że skoro do wyliczania opodatkowania częściowego zwrotu z pojęcia „suma wpłat” wyłącza się przeniesione na IKE składki wpłacone wcześniej do PPE, to konsekwentnie, z pojęcia „wartość środków zgromadzonych na IKE” również należy wyłączyć wartość środków pochodzących z wypłaty transferowej z PPE, tj. de facto wartość środków pochodzących ze składek wniesionych do PPE. Czyli w obu wielkościach nie uwzględniać w ogóle tego, co dotyczy PPE.

W przeciwnym wypadku, przy częściowych zwrotach naliczony zostanie podatek od środków przekazanych na IKE z PPE, w tym opodatkowane zostaną wpłaty składek na PPE, które to wpłaty były wcześniej opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zarówno w przypadku składek podstawowych jak i dodatkowych. Ilustruje to następujący przykład:

Dla potrzeb przykładu przyjmijmy, że zarówno wartość składek PPE jak i wpłat na IKE nie uległy zmianie od momentu ich wniesienia do momentu wykonania pierwszego częściowego zwrotu.

Wpłaty oszczędzającego na IKE 1500 PLN

Składki na PPE 500 PLN

(przeniesione na IKE w tej samej wartości)

Wartość środków na IKE w momencie zwrotu 2000 PLN

Dla potrzeb przykładu i zachowania przejrzystości obliczeń przyjmuje się, że przed częściowym zwrotem nie wystąpił na IKE zysk.

Oszczędzający wypłaca 800 PLN. Gdybyśmy przyjęli, że dla obliczenia dochodu z pojęcia „suma wpłat” wyłącza się wpłaty na PPE stanowiące sumę składek podstawowych wpłaconych do PPE i sumę składek dodatkowych wnoszonych przez oszczędzającego do PPE, a jednocześnie uznali, że z pojęcia „wartość środków zgromadzonych na IKE” nie należy wyłączyć wartości środków pochodzących z wypłaty transferowej z PPE, to, zgodnie z przepisem art. 30a ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wzór na dochód przedstawiał się będzie następująco:

Dzw. część = Kwzw - Kwzw x Swpł/Wśr

Gdzie:

Dzw.część - Dochód przy częściowym zwrocie;

Kwzw - Kwota częściowego zwrotu;

Swpł - Suma wpłat na IKE bez wpłat składek na PPE

Wśr - Wartość środków na dzień częściowego zwrotu - salda na wszystkich kontach IKE w ramach umowy wraz ze środkami pochodzącymi z PPE

Podstawiając do tego wzoru dane liczbowe otrzymujemy:

800 - 800 x 1500/2000 = 200

Czyli przy tym częściowym zwrocie oszczędzający na IKE uzyskuje (w wyniku powyższej kalkulacji) dochód podatkowy w wysokości 200 PLN, od którego musi zapłacić podatek w wysokości 38 PLN.

A przecież żadnego dochodu faktycznie nie uzyskał !!!

Wirtualny dochód oszczędzającego powstał wyłącznie dlatego, że w kalkulacji uwzględniono środki pochodzące z PPE, które nie są oszczędzającemu zwracane.

Natomiast zastosowanie algorytmu przy przyjęciu pojęcia „wartość środków zgromadzonych na IKE” tak, jak proponuje to Wnioskodawca (czyli bez uwzględnienia środków pochodzących z PPE) prowadzi do następujących wyników:

Dzw. część = Kwzw - Kwzw x Swpł/Wśr

Gdzie:

Dzw.część - Dochód przy częściowym zwrocie;

Kwzw - Kwota częściowego zwrotu;

Swpł - Suma wpłat na IKE bez wpłat składek na PPE

Wśr - Wartość środków na dzień częściowego zwrotu bez środków pochodzących z PPE

Podstawiając do tego wzoru dane liczbowe otrzymujemy:

800 – 800 x 1500/1500 = 0

W takim przypadku oszczędzający nie uzyskuje żadnego dochodu do opodatkowania i jest to zgodne ze stanem faktycznym.

Ad. 3

Jeżeli częściowych zwrotów jest kilka, to przepis art. 30a ust. 8c stanowi, iż „Przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym bierze się aktualny stan środków na tym koncie.

Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że przy kolejnych zwrotach bierzemy pod uwagę aktualny stan środków na koncie, a jednocześnie przepis stanowi, iż stosujemy odpowiednio przepisy art. 30a ust. 8a i 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy te brzmią następująco:

„8a, Dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów.

8b. W przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty przypadające na ten zwrot. Za koszt o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie.”

Jak podano to w odniesieniu do punktu poprzedniego, prawidłowy wzór na obliczanie podatku przy częściowym zwrocie przedstawia się, zdaniem Wnioskodawcy następująco:

Dzw, część = Kwzw - Kwzw x Swpl/Wśr

Gdzie:

Dzw.część- Dochód przy częściowym zwrocie;

Kwzw - Kwota częściowego zwrotu;

Swpł - Suma wpłat na IKE bez wpłat składek na PPE

Wśr - Wartość środków na dzień częściowego zwrotu bez środków pochodzących z PPE

Natomiast jeżeli następują kolejne zwroty, to powyższy algorytm należy stosować odpowiednio, przy czym również odpowiednio należy zastosować w takim przypadku przepis art. 30a ust. 8a, dotyczący zwrotu całkowitego. Powstaje pytanie, co oznacza „odpowiednie” zastosowanie przepisu dotyczącego zwrotu całkowitego do częściowego zwrotu. Analiza powołanego przepisu wskazuje, że, zakładając racjonalność ustawodawcy, „odpowiednie” zastosowanie może dotyczyć, we wzorze stosowanym dla częściowego zwrotu, jedynie pomniejszenia sumy wpłat na IKE o koszty dokonanych uprzednio częściowych zwrotów. Inaczej odwołanie do tego przepisu nie miałoby żadnego sensu.

Zatem podany powyżej wzór właściwy dla pierwszego częściowego zwrotu należy w przypadku dalszych częściowych zwrotów zmodyfikować do następującej postaci:

Dzw.część = Kwzw - Kwzw x (Swpł - Kszczzw)/Wśr

Gdzie:

Dzw.część - Dochód przy częściowym zwrocie;

Kwzw - Kwota częściowego zwrotu;

Swpł - Suma wpłat na IKE bez wpłat składek na PPE, pomniejszona o koszty wcześniejszych częściowych zwrotów (Kszczzw)

Wśr - Wartość środków na dzień częściowego zwrotu bez środków pochodzących z PPE

Ilustruje to następujący przykład, będący kontynuacją przykładu z p. 2:

Wpłaty oszczędzającego na IKE 1500 PLN

Składki na PPE 500 PLN

(przeniesione na IKE w tej samej wartości)

Wartość środków na IKE w momencie zwrotu 2 000 PLN

Dla potrzeb przykładu i zachowania przejrzystości obliczeń przyjmuje się, że przed częściowymi zwrotami nie wystąpił na IKE zysk.

Pierwszy częściowy zwrot - 800 PLN,

Drugi częściowy zwrot - 400 PLN,

Podstawiając do prezentowanego wzoru dane liczbowe otrzymujemy w przypadku drugiego częściowego zwrotu następujący wynik:

400 – 400 x (1500 - 800)/700 = 0

W takim przypadku przy drugim częściowym zwrocie oszczędzający nie uzyskuje żadnego dochodu do opodatkowania i jest to zgodne ze stanem faktycznym.

Gdybyśmy natomiast nie pomniejszyli sumy wpłat o koszty wcześniejszego zwrotu, to obliczenia dla drugiego częściowego zwrotu przedstawiałyby się następująco:

400 - 400x 1500/700=-457

Czyli arytmetycznie wyszłoby, że oszczędzający wygenerował stratę, podczas, gdy faktycznie nie ma ani dochodu ani straty.

Warto również zobrazować liczbowo algorytm wskazywany niekiedy w indywidualnych interpretacjach przez Ministra Finansów, zakładający, że dla kolejnych częściowych zwrotów w wartości zgromadzonych środków uwzględnia się środki pochodzące z wypłat transferowych z PPE, a jednocześnie sumę wpłat na IKE (która nie uwzględnia składek przeniesionych z PPE) pomniejsza się o koszty dokonanych uprzednio częściowych zwrotów. Zgodnie z nim otrzymalibyśmy dla drugiego częściowego zwrotu następujące wyliczenia:

400 - 400x(1500--800x1500/2000)/1200= 100

Czyli przy tym częściowym zwrocie oszczędzający na IKE uzyskuje (w wyniku powyższej kalkulacji) dochód podatkowy w wysokości 100 PLN, od którego musi zapłacić podatek w wysokości 19 PLN.

A przecież żadnego dochodu faktycznie nie uzyskał !!!

Wirtualny dochód oszczędzającego powstał wyłącznie dlatego, że w kalkulacji w wartości zgromadzonych środków uwzględniono środki pochodzące z PPE, które nie są oszczędzającemu zwracane.

Z powyższego wynika, że jedynie proponowany przez Wnioskodawcę sposób interpretacji powołanych przepisów prawa pozwała na prawidłowe opodatkowanie ewentualnych dochodów uzyskiwanych z tytułu częściowych zwrotów z IKE.

Aby ostatecznie udowodnić, że proponowana interpretacja przepisów gwarantuje również prawidłowe rozliczenie podatku w przypadku zwrotu całkowitego poprzedzonego częściowymi zwrotami doprowadzimy prezentowany przykład liczbowy do końca. Założenia są następujące:

Wpłaty oszczędzającego na IKE 1500 PLN

Składki na PPE 500 PLN

(przeniesione na IKE w tej samej wartości)

Dla potrzeb przykładu i zachowania przejrzystości obliczeń przyjmuje się, że przed częściowymi zwrotami nie wystąpił na IKE zysk.

Pierwszy częściowy zwrot 800 PLN,

Drugi częściowy zwrot 400 PLN.

Dla potrzeb tego przykładu przyjmuje się, że po dokonaniu dwóch częściowych zwrotów na IKE wystąpił zysk w wysokości 160 PLN (czyli pozostająca wartość środków na IKE jest równa 960 PLN).

Zwrot całkowity wynosi 960 PLN, przy czym 800 PLN pochodzi z wpłat na IKE i środków z PPE, a 160 PLN to zysk na IKE.

W takiej sytuacji, zgodnie z przepisem art. 30a ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „Dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów”.

Przekształcając cytowany przepis na dane liczbowe otrzymujemy:

960 - (2000-800-400) = 160

Czyli dochód ze zwrotu całkowitego wyniósł 160 PLN i to jest łączny rzeczywisty dochód jaki osiągnął oszczędzający.

Zatem zaprezentowany przez Wnioskodawcę algorytm obliczeniowy w sposób prawidłowy opodatkowuje dochód oszczędzającego na IKE.

Ad.4

Jak wykazano to w przykładzie skonstruowanym w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy dla pytania nr 2, gdyby przyjąć, że dla obliczenia dochodu z tytułu częściowego zwrotu z pojęcia wartość środków zgromadzonych na IKE nie należy wyłączyć wartości środków pochodzących z wypłaty transferowej z PPE, to może zajść sytuacja, w której oszczędzający na IKE musi zapłacić podatek, nie uzyskując realnie żadnego dochodu.

Wirtualny dochód oszczędzającego powstaje bowiem wyłącznie dlatego, że w kalkulacji uwzględniono środki pochodzące z PPE, które nie są oszczędzającemu zwracane. W efekcie oszczędzający płaci podatek od środków przekazanych na IKE z PPE w ramach wypłaty transferowej.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w świetle obowiązujących przepisów prawa nie jest dopuszczalne aby podatek został zapłacony od kwot przekazanych na IKE w ramach wypłaty transferowej z PPE, będących składkami wpłaconymi wcześniej do PPE.

Nie mogą bowiem powtórnie zostać opodatkowane wpłaty składek na PPE, które to wpłaty były wcześniej opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zarówno w przypadku składek podstawowych jak i dodatkowych.

Należy bowiem zauważyć, że składka podstawowa, którą w ramach PPE finansuje pracodawca, stanowi w myśl przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Z kolei składka dodatkowa jest potrącana z wynagrodzenia pracownika po odprowadzeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto, należy zauważyć, że skoro w przypadku zwrotu całościowego jest oczywiste, że wpłaty dokonane na PPE i transferowane następnie na IKE pomniejszają podstawę opodatkowania, to nie można konstruować algorytmu obliczania dochodu od częściowych zwrotów w taki sposób, który powodowałby opodatkowanie tych wpłat.

Na zakończenie Wnioskodawca pragnie podkreślić, że przedstawione w przykładach wyliczenia zostały sporządzone przez P. wyłącznie na potrzeby wniosku o udzielenie Indywidualnej interpretacji i mają na celu wykazanie ewentualnych nieprawidłowości w sposobie obliczania podatku dochodowego przez zwrocie całkowitym z konta IKE, na które wpłynęła wcześniej wypłata transferowa z PPE oraz przy częściowym zwrocie, a także wskazanie prawidłowych podatkowo wzorów. Tak więc, przedstawione przykłady nie odnoszą się do konkretnego podatnika i konkretnej sprawy oraz nie zostały przedstawione w celu uzyskania od Ministra Finansów decyzji podatkowej. To są tylko liczbowe przedstawienia tego jakie skutki wywołuje zastosowanie algorytmów z art. 30a ust. 8 - 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Inaczej po prostu nie da się jasno wykazać, jaki jest prawidłowy wzór obliczania podatku oraz, że w przypadku błędnej interpretacji i błędnego ustalenia algorytmu obliczeniowego możemy zapłacić podatek wyższy niż faktycznie należny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej ustalenia „sumy wpłat na IKE” przy każdym częściowym zwrocie i zwrocie całkowitym środków z IKE oraz w części dotyczącej ustalenia „wartości środków zgromadzonych na IKE” przy zwrocie całkowitym środków z IKE oraz w części dotyczącej pomniejszenia „sumy wpłat na IKE” o koszty dokonanych wcześniej częściowych zwrotów w przypadku dokonywania kolejnych częściowych zwrotów, natomiast w pozostałej części za nieprawidłowe.

W myśl art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie.

Zgodnie z art. 30a ust. 8 ww. ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne.

Dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów (art. 30a ust. 8a ww. ustawy).

W przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty przypadające na ten zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie (art. 30a ust. 8b ww. ustawy).

Przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym bierze się aktualny stan środków na tym koncie (art. 30a ust. 8c ww. ustawy).

Stosownie do art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku Towarzystwo na wniosek oszczędzającego dokonuje drugiego i kolejnych częściowych zwrotów środków zgromadzonych na IKE (art. 2 pkt 15a ustawy o IKE), przy czym zgromadzone przez niego na IKE środki pochodzą zarówno z wpłat na IKE (art. 2 pkt 4 ustawy o IKE i IKZE), jak i z wypłat transferowych (art. 2 pkt 14 i art. 35 ustawy o IKE i IKZE).

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 ze zm.) przez pojęcie wpłaty należy rozumieć wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE lub IKZE, lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE lub IKZE oszczędzającego.

Określenie zwrot - zawarte w omawianej ustawie oznacza wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej (art. 2 pkt 15 ww. ustawy). Natomiast jak wskazuje art. 2 pkt 15a ww. ustawy, częściowy zwrot to wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej.

Zgodnie z art. 37 ust. 1a oszczędzający może wystąpić z wnioskiem o częściowy zwrot pod warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na IKE

W pierwszej kolejności wątpliwość Towarzystwa budzi kwestia w jaki sposób należy rozumieć pojęcie „suma wpłat na IKE w celu ustalenia dochodu z tytułu częściowego zwrotu i zwrotu całkowitego (pytanie Nr 1).

Pojęcie „suma wpłat na IKE” należy rozumieć inaczej w zależności czy uzyskany dochód oszczędzającego na IKE pochodzi z tytułu zwrotu (całkowitego) czy zwrotu częściowego.

Przez pojęcie wpłaty, zgodnie z powołaną ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych, należy rozumieć wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego.

W przypadku zwrotu całkowitego środków zgromadzonych na IKE, wycofujemy wszystkie środki zgromadzone na IKE z jednoczesnym wypowiedzeniem umowy o prowadzenie IKE.

W związku z powyższym przy zwrocie całkowitym, na „sumę wpłat na IKE” składają się: wpłaty dokonane przez oszczędzającego na IKE, przekazanie pożytków z papierów wartościowych, wpłaty dokonane na IKE oszczędzającego prowadzone przez inne instytucje finansowe, i przekazane od nich pożytki z papierów wartościowych, a także przeniesienie środków zgromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych na konto oszczędzającego w IKE, tj. suma składek podstawowych wpłacanych do PPE i suma składek dobrowolnych wnoszonych przez oszczędzającego do PPE.

Natomiast w przypadku zwrotu częściowego z IKE wycofujemy tylko część środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego i tylko pochodzących z wpłat na IKE.

Zatem częściowy zwrot to wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej.

Wobec powyższego, przy dokonaniu przez oszczędzającego częściowego zwrotu z IKE na „sumę wpłat na IKE” składają się wpłaty oszczędzającego na IKE, z którego dokonywany jest zwrot, wpłaty na IKE prowadzone przez poprzednie instytucje finansowe oraz przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego.

Natomiast w „sumie wpłat” nie mogą być uwzględnione wpłaty w ramach pracowniczych programów emerytalnych, z których nastąpiły wypłaty transferowe do IKE. Zgodnie bowiem z art. 37 ust. 1a ustawy o IKE, przedmiotem częściowo zwracanych środków mogą być tylko środki pochodzące z wpłat na IKE. Do sumy wpłat na IKE nie będą zaliczone także wypłaty transferowe z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej.

Zatem należy stwierdzić, iż stanowisko Towarzystwa w tym zakresie jest prawidłowe.

W drugim rzędzie wątpliwość Wnioskodawcy budzi, jak należy rozumieć pojęcie „wartości środków zgromadzonych na IKE w celu ustalenia dochodu z danego zwrotu częściowego i zwrotu całkowitego (Pytanie nr 2 wniosku).

Przez pojęcie „wartość zgromadzonych środków na IKE” o których mowa w art. 30a ust. 8 i ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego, jaką mają one w dniu realizacji zwrotu, zarówno pochodzących z wpłat na IKE, jak i środki transferowane z pracowniczych programów emerytalnych (PPE) lub z wcześniejszych IKE prowadzonych przez inną instytucje finansową oraz ewentualne wpłaty transferowe z IKE osoby zmarłej na IKE oszczędzającego, a także przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego.

Zatem do ustalenia „wartości środków zgromadzonych na IKE” bierze się aktualny stan środków figurujących na koncie IKE.

Takie rozumienie pojęcia „wartość środków zgromadzonych na IKE” będzie zarówno w przypadku określenia dochodu ze zwrotu (całkowitego) jak i częściowego zwrotu.

Zatem organ podatkowy potwierdza stanowisko Towarzystwa jako prawidłowe w odniesieniu do ustalenia „wartości środków zgromadzonych na IKE” przy ustalaniu dochodu z tytułu dokonywania zwrotu całkowitego niezależnie czy środki pochodzą z wpłat oszczędzającego, wypłat transferowych, wypłat transferowych z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej czy wypłat transferowych z PPE.

Natomiast organ podatkowy nie podziela stanowiska Towarzystwa w odniesieniu do ustalenia „wartości środków zgromadzonych na IKE” przy ustalaniu dochodu z tytułu dokonywania częściowego zwrotu, zgodnie z którym przy zwrocie częściowym środki pochodzące z PPE, które zostały przetransferowane na IKE oraz dochody uzyskane z inwestowania tych środków w ramach IKE należy pominąć przy kalkulacji dochodu ze zwrotów częściowych, bowiem z istoty konstrukcji częściowego zwrotu wynika, iż do dyspozycji oszczędzającego stawiane są wyłącznie te środki, które pochodzą z wpłat na IKE. Nie mogą to być środki pochodzące z wypłat transferowych z PPE na IKE, jako de facto środki pochodzące ze składek wpłaconych do PPE. Argumentując, iż w przeciwnym wypadku, przy częściowych zwrotach naliczony zostanie podatek od środków przekazanych na IKE z PPE, w tym opodatkowane zostaną wpłaty składek na PPE, które to wpłaty były wcześniej opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zarówno w przypadku składek podstawowych jak i dodatkowych. W tym celu Wnioskodawca posłużył się przykładem.

Organ podatkowy zauważa, że dochód osiągnięty z tytułu wypłaty transferowej środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE) na indywidualne konto emerytalne (IKE) rozumiany jest jako różnica między wartością środków zgromadzonych w PPE a sumą wpłat do PPE. W momencie dokonania wypłaty transferowej do IKE dochód ten na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podlega on jednak opodatkowaniu w momencie zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym.

Dodać należy, że dokonanie wypłaty transferowej z PPE do IKE nie zmienia w istocie faktu, iż jest to dochód osiągnięty przez uczestnika PPE i podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w momencie zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu. Zatem jest on zwolniony przy przekazaniu z pracowniczego programu emerytalnego na IKE, a opodatkowany dopiero w momencie zwrotu środków z IKE, w przeciwnym bowiem wypadku dochód osiągnięty przez uczestnika PPE dokonującego transferu środków do IKE byłby podwójnie opodatkowany.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż dochodem oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym, na które to konto zostały uprzednio przekazane również środki z pracowniczego programu emerytalnego (w ramach wypłaty transferowej z PPE na IKE), jest – w przypadku zwrotu środków zgromadzonych na IKE - zarówno dochód osiągnięty w ramach oszczędzania na IKE, jak również dochód osiągnięty przed wypłatą transferową środków z PPE na IKE w ramach pracowniczego programu emerytalnego.

Ponadto organ podatkowy zauważa, że kwota wpłaty transferowej, która wpływa na IKE z pracowniczego programu emerytalnego nie jest traktowana jako składka regularna na umowie IKE, natomiast wartości te po przeliczeniu na jednostki uczestnictwa wliczane są do wartości rachunku jednostek konta IKE.

W świetle powyższego organ podatkowy nie potwierdza słuszności przyjętego stanowiska Towarzystwa, że w przypadku dokonywania kolejnych częściowych zwrotów opodatkowaniu podlegają składki wpłacone do PPE przekazane na IKE w ramach wypłaty transferowej. co skutkuje tym, że bezzasadne staje się odniesienie do proponowanych przykładów (pytanie Nr 4).

Tutejszy organ podkreśla, że tak jak w przypadku zwrotu całkowitego z IKE „wartością środków zgromadzonych na IKE” w sytuacji obliczania dochodu z danego zwrotu częściowego jest wartość wszystkich środkowe zgromadzonych na IKE oszczędzającego na moment dokonania tego zwrotu, tj. zarówno „środków pochodzących z wpłat na IKE”, jak i środków z wypłat transferowych”, czyli aktualny stan środków figurujących na koncie IKE.

Mając na uwadze uregulowania prawne wynikające z treści zacytowanego art. 30a ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 30a ust. 8 – 8d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego a także przedstawione we wniosku zdarzenia przyszłe stwierdzić należy, iż:

 • ustalając dochód z tytułu zwrotu całkowitego z IKZE oraz ustalając dochód z danego zwrotu częściowego „wartością środków zgromadzonych na IKE” na dzień dokonania tych zwrotów jest aktualny stan środków posiadanych w danym dniu na IKE oszczędzającego, czyli wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego, jaką mają one w dniu realizacji zwrotu, zarówno pochodzących z wpłat na IKE, jak i środki transferowane z PPE lub wcześniejszych IKE oraz ewentualne wpłaty transferowe z IKE osoby zmarłej na IKE oszczędzającego, a także przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego,
 • sumą wpłat na IKE” przy obliczaniu wskaźnika w celu ustalenia dochodu z danego zwrotu częściowego są środki pochodzące z wpłat środków pieniężnych dokonywanych przez oszczędzającego na bieżące i poprzednie IKE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego, natomiast w przypadku zwrotu całkowitego przez „sumę wpłat na IKE” należy rozumieć wpłaty dokonywane przez oszczędzającego na IKE, wpłaty dokonywane przez oszczędzającego na poprzednie IKE, prowadzone w innych instytucjach finansowych, które to wpłaty zostały następnie przeniesione na obecne IKE w drodze wypłaty transferowej, wpłaty dokonywane przez oszczędzającego na PPE, które to wpłaty zostały następnie przeniesione na IKE w drodze wypłaty transferowej,

W dalszej kolejności odnosząc się do prawidłowości stanowiska dotyczącego jak interpretować przepis art. 30c odnoszący się kolejnych częściowych zwrotów, organ podatkowy (pytania Nr 3 wniosku) organ podatkowy stwierdza:

W przypadku dalszych częściowych zwrotów zgodnie z treścią wyżej cytowanego art. 30a ust. 8c , przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym ze do ustalenia wartości środków zgromadzonych na IKE bierze się aktualny stan środków na tym koncie.

Przepis 8a brzmi następująco, dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów. Natomiast przepis ust 8b stanowi w przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty przypadające na ten zwrot. Za koszt o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie.

Zatem w przypadku dokonywania kolejnych częściowych zwrotów, należy stosować przepis ust. 8b z tym, że „odpowiednie” zastosowanie ust. 8a dotyczy pomniejszenia „sumy wpłat na IKE o koszty dokonanych wcześniej częściowych zwrotów”, natomiast do ustalenia wartość środków zgromadzonych na koncie należy zastosować aktualny stan środków na tym koncie (wpłaty na IKE, jak i środki transferowane z pracowniczych programów emerytalnych (PPE) lub z wcześniejszych IKE prowadzonych przez inną instytucje finansową oraz ewentualne wpłaty transferowe z IKE osoby zmarłej na IKE oszczędzającego, a także przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego), tj. po uwzględnieniu wcześniej dokonanych zwrotów częściowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.