ILPB2/415-1201/14-2/WS | Interpretacja indywidualna

VZM – prawo do zwrotu części wydatków.
ILPB2/415-1201/14-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. podatek od towarów i usług
 2. pozwolenie na budowę
 3. zwrot
 4. zwrot wydatków
 1. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do uzyskania częściowego zwrotu poniesionych wydatków jest:

 • nieprawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 1,
 • bezprzedmiotowe – w odniesieniu do pytania nr 2.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do uzyskania częściowego zwrotu poniesionych wydatków.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 29 września 2007 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński. Od początku małżeństwa panowała w nim wspólnota majątkowa. W dniu 9 lutego 2011 r. małżonka Zainteresowanego otrzymała w akcie darowizny działkę budowlaną od swojego brata. W 2011 r. uzyskano pozwolenie na budowę domu. Pozwolenie zostało wydane na małżonkę Wnioskodawcy, jednoosobowo jako jedyną właścicielkę działki. W 2012 r. małżonkowie rozpoczęli budowę domu systemem gospodarczym. Faktury zakupowe były przede wszystkim wystawiane na Wnioskodawcę, gdyż w większości przypadków finansował on zakup poszczególnych materiałów służących do budowy domu. W sierpniu 2013 r. małżeństwo Wnioskodawcy zostało rozwiązane orzeczeniem rozwodu.

Budowa domu została zakończona, Wnioskodawca chciałby rozliczyć z byłą małżonką niektóre wydatki związane z budową domu poniesione w latach 2012-2013, w trakcie trwania związku małżeńskiego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy można rozliczyć zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem poniesionych podczas trwania małżeństwa już po jego zakończeniu...
 2. Jeśli tak, to w jaki sposób wypełnić druk VZM-1 w części A - pkt 8...

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on mieć możliwość rozliczenia poniesionych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w trakcie trwania małżeństwa pomimo jego rozwiązania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 1,
 • bezprzedmiotowe – w odniesieniu do pytania nr 2.

Na wstępie należy wskazać, że ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.), na mocy art. 38 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2014 r. utraciła moc.

Jednakże zgodnie z art. 32 ww. ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach.

Jednocześnie ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, wskazuje terminy, w których osoby mogą wystąpić o zwrot wydatków.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ww. ustawy, wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

 1. od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
 2. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 3. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 4. od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 5. od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie natomiast z art. 3 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. (art. 3 ust. 2 ww. ustawy).

Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (art. 3 ust. 3 ww. ustawy).

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej (art. 3 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 3 ust. 8 ww. ustawy, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Prawo do zwrotu przysługuje również pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
 2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym.

Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ww. ustawy wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano go - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;
 2. wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;
 3. rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1;
 4. rok rozpoczęcia inwestycji;
 5. wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1;
 6. kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5-7;
 7. oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę;
 8. wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;
 9. podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że dnia 29 września 2007 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński, w którym panowała wspólnota majątkowa. W dniu 9 lutego 2011 r. małżonka Zainteresowanego otrzymała w akcie darowizny działkę budowlaną od swojego brata. W 2011 r. uzyskano pozwolenie na budowę domu. Pozwolenie zostało wydane na małżonkę Wnioskodawcy, jednoosobowo jako jedyną właścicielkę działki. W 2012 r. małżonkowie rozpoczęli budowę domu systemem gospodarczym. Faktury zakupowe były przede wszystkim wystawiane na Wnioskodawcę, gdyż w większości przypadków finansował on zakup poszczególnych materiałów służących do budowy domu. W sierpniu 2013 r. małżeństwo Wnioskodawcy zostało rozwiązane orzeczeniem rozwodu.

Obecnie Wnioskodawca chciałby rozliczyć z byłą małżonką niektóre wydatki związane z budową domu poniesione w latach 2012-2013, w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, że aby uzyskać prawo do zwrotu części wydatków związanych m.in. budową budynku mieszkalnego spełnione muszą być jednocześnie wszystkie warunki określone w art. 3 i art. 4 cytowanej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zatem nie spełnienie któregokolwiek z nich, nawet przy spełnieniu pozostałych warunków pozbawia osobę fizyczną prawa do ubiegania się o zwrot części wydatków związanych z daną inwestycją. Powołane wyżej przepisy określają przesłanki przedmiotowe i podmiotowe, jakie powinny zaistnieć, aby osoba fizyczna miała prawo otrzymać zwrot części podatku VAT zawartego w cenie zakupionych materiałów budowlanych.

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, że ww. ustawa wymaga, aby osoba fizyczna posiadała pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie. W analizowanej sprawie pozwolenie zostało wydane na małżonkę Wnioskodawcy, jednoosobowo jako jedyną właścicielkę działki. W związku z powyższym brak pozwolenia na budowę powoduje, że Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu części wydatków poniesionych w związku z budową budynku mieszkalnego.

Należy podkreślić, że bez względu na datę poniesienia wydatków (przed, czy po ustaniu małżeństwa) byli małżonkowie mają uprawnienie do złożenia jedynie wniosku jako osoby niepozostające w związku małżeńskim. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że możliwość złożenia wniosku przez małżonków (wspólnego lub indywidualnego) dotyczy osoby fizycznej pozostającej (w dniu składania wniosku) w związku małżeńskim (art. 5 ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym).

W przypadku wniosków indywidualnych, warunki z mocy ustawy spełniać powinien każdy z małżonków ubiegających się o zwrot. Wnioskodawca nie może zatem ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z budową budynku mieszkalnego, na podstawie wniosku indywidualnego, jeśli jednocześnie nie posiada pozwolenia na budowę wystawionego na swoje imię i nazwisko.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Wnioskodawca, z uwagi na to, że nie spełnia wszystkich warunków określonych w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (nie posiada pozwolenia na budowę wystawionego na swoje imię i nazwisko), nie ma możliwości uzyskania zwrotu części wydatków poniesionych w związku z budową budynku mieszkalnego.

Z uwagi na powyższe odpowiedź na pytanie nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.