IBPP2/443-590/14/KO | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni
IBPP2/443-590/14/KOinterpretacja indywidualna
 1. forma zapłaty
 2. zwrot
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 18 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu) i z 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło w dniu 22 sierpnia 2014 r. i w dniu 1 września 2014 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 sierpnia 2014 r. znak: IBPP2/443-590/14/KO.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej również jako: „Spółka”)

W przyszłości Spółka może nabyć w drodze kupna w szczególności:

 1. prawo ochronne na wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante (dalej „znak towarowy”) i/lub
 2. wartość stanowiącą równowartość informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (dalej „know-how”).

Nabycie nastąpi od podatnika podatku od towarów i usług i będzie udokumentowane fakturą z wykazanym podatkiem VAT.

W dalszej części wniosku Wnioskodawca określa łącznie znak towarowy i know how jako „wartości intelektualne”.

Po nabyciu wartości intelektualnych Spółka będzie pobierać opłaty z tytułu ich udostępniania na rzecz innych podmiotów (na podstawie odrębnych umów). Działalność ta będzie wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Spółka będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Możliwym jest, iż Spółka składając deklarację VAT za okres, w którym powstało prawo do odliczenia złoży jednocześnie, na podstawie art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wniosek o zwrot VAT w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż występuje z niniejszym wnioskiem jako planujący utworzenie Spółki (art. 14n § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Pismem z 22 sierpnia 2014 r. i 1 września 2014 r. uzupełniono zdarzenie przyszłe następująco:

Ad. 1

Potencjalnie możliwym jest, iż w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka zamierza zadeklarować nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym będą istniały transakcje udokumentowane fakturami VAT, dające Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego, inne niż faktury dokumentujące nabycie znaku towarowego i know-how, tj. wartości intelektualnych (będzie to zależne od daty w jakiej kontrahenci wystawią faktury na Spółkę i daty powstania prawa do odliczenia podatku z tytułu tych faktur).

W konsekwencji, w takiej sytuacji podatek naliczony za okres rozliczeniowy, w którym Spółka zamierza zadeklarować nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym może potencjalnie obejmować również kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur innych, niż dokumentujące nabycie znaku towarowego i know-how.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, iż jeżeli takie inne faktury by wystąpiły, to kwoty podatku naliczonego wynikające z tych faktur spełnią wszystkie wymogi wskazane w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, w szczególności wszystkie te faktury będą zapłacone w rozumieniu art. 87 ust. 6 ustawy o VAT (w tym z uwzględnieniem warunku określonego w art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT - tj. zapłaty faktur z uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Nie przewiduje się natomiast aby wystąpił podatek naliczony z dokumentów określonych w art. 87 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy o VAT.

Ad. 2

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.): „Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji." (podkreślenie Spółki).

W świetle powyższego przepisu Spółka wyjaśnia, iż wszystkie faktury VAT, z których Spółka planuje odliczyć podatek naliczony w okresie rozliczeniowym, o którym mowa we wniosku o interpretacje zostaną w całości zapłacone, w tym faktury co do których zastosowanie znajdzie norma wynikająca z przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostaną zapłacone w całości, z uwzględnieniem regulacji cytowanego przepisu tj. formą zapłaty będzie dokonanie przelewu na rachunek bankowy sprzedającego.

Ad. 3

Jak już wskazywano w odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2, potencjalnie możliwym jest, iż w analizowanym okresie rozliczeniowym Spółka wykaże podatek naliczony również z tytułu innych zakupów niż nabycie znaku towarowego i/lub know-how. Będzie to zależne od daty w jakiej kontrahenci wystawią faktury na Spółkę i daty powstania prawa do odliczenia podatku z tytułu tych faktur. Wnioskodawca wskazuje, iż jeżeli takie inne faktury by wystąpiły, to kwoty podatku naliczonego wynikające z tych faktur spełnią wszystkie wymogi wskazane w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, w szczególności wszystkie te faktury będą zapłacone w rozumieniu art. 87 ust. 6 ustawy o VAT (w tym z uwzględnieniem warunku określonego w art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT - tj. zapłaty faktur z uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Nie przewiduje się natomiast aby wystąpił podatek naliczony z dokumentów określonych w art. 87 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Spółka składając wniosek o wcześniejszy zwrot różnicy podatku VAT będzie uprawniona na podstawie art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług do otrzymania zwrotu w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia, jeżeli kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej będą wynikać z faktury/faktur dokumentującej/dokumentujących kwoty należności (w szczególności faktury za nabycie w drodze kupna wartości intelektualnych), które zostaną w całości zapłacone...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka składając wniosek o wcześniejszy zwrot różnicy podatku VAT będzie uprawniona na podstawie art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług do otrzymania zwrotu w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia, jeżeli kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej będą wynikać z faktury/faktur dokumentującej/dokumentujących kwoty należności (w szczególności faktury) za nabycie w drodze kupna wartości intelektualnych), które zostaną w całości zapłacone.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, zwrot różnicy podatku z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju.

Natomiast zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają m.in. z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm., dalej: „usdg”).

Jak wskazał Wnioskodawca kwoty podatku naliczonego wykazane w złożonej deklaracji podatkowej będą wynikały z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostaną w całości zapłacone. Stąd Spółka składając wniosek o wcześniejszy zwrot różnicy podatku VAT będzie uprawniona na podstawie art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług do otrzymania zwrotu w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 87 ust. 2 ustawy zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

 1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),
 2. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
 3. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

-przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Z analizy powyższego przepisu wynika, iż na wniosek podatnika i przy spełnieniu określonych warunków podstawowe terminy zwrotów mogą być skrócone (do 25 dni). Podatnik może otrzymać wcześniejszy zwrot, gdy spełni następujące warunki:

 1. opłaci wszystkie faktury lub dokumenty celne dokumentujące zakupy rozliczone w deklaracji VAT-7,
 2. zapłata za te faktury zostanie dokonana bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przepis ten ustanawia konieczność zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego należności za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 EURO, a zatem nie dopuszcza w takim przypadku zapłaty bezpośrednio w formie gotówkowej.

Z przedstawionego opisu zdarzenia wynika, że Wnioskodawca planuje utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przyszłości Spółka może nabyć w drodze kupna w szczególności:

 1. prawo ochronne na wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante (dalej „znak towarowy”) i/lub
 2. wartość stanowiącą równowartość informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (dalej „know-how”).

Nabycie nastąpi od podatnika podatku od towarów i usług i będzie udokumentowane fakturą z wykazanym podatkiem VAT. Po nabyciu wartości intelektualnych Spółka będzie pobierać opłaty z tytułu ich udostępniania na rzecz innych podmiotów (na podstawie odrębnych umów). Działalność ta będzie wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Spółka będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Możliwym jest, iż Spółka składając deklarację VAT za okres, w którym powstało prawo do odliczenia złoży jednocześnie, na podstawie art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wniosek o zwrot VAT w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Potencjalnie możliwym jest, iż w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka zamierza zadeklarować nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym będą istniały transakcje udokumentowane fakturami VAT, dające Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego, inne niż faktury dokumentujące nabycie znaku towarowego i know-how, tj. wartości intelektualnych (będzie to zależne od daty w jakiej kontrahenci wystawią faktury na Spółkę i daty powstania prawa do odliczenia podatku z tytułu tych faktur).

W konsekwencji, w takiej sytuacji podatek naliczony za okres rozliczeniowy, w którym Spółka zamierza zadeklarować nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym może potencjalnie obejmować również kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur innych, niż dokumentujące nabycie znaku towarowego i know-how.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, iż jeżeli takie inne faktury by wystąpiły, to kwoty podatku naliczonego wynikające z tych faktur spełnią wszystkie wymogi wskazane w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, w szczególności wszystkie te faktury będą zapłacone w rozumieniu art. 87 ust. 6 ustawy o VAT (w tym z uwzględnieniem warunku określonego w art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT - tj. zapłaty faktur z uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Nie przewiduje się natomiast aby wystąpił podatek naliczony z dokumentów określonych w art. 87 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy o VAT.

Wszystkie faktury VAT, z których Spółka planuje odliczyć podatek naliczony w okresie rozliczeniowym, o którym mowa we wniosku o interpretacje zostaną w całości zapłacone, w tym faktury co do których zastosowanie znajdzie norma wynikająca z przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostaną zapłacone w całości, z uwzględnieniem regulacji cytowanego przepisu tj. formą zapłaty będzie dokonanie przelewu na rachunek bankowy sprzedającego.

Dokonując analizy przytoczonych powyżej przepisów należy stwierdzić, że art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy odwołuje się do art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym należności, których wysokość nie przekracza kwoty 15.000 euro mogą być regulowane zarówno gotówką, jak i przelewem na rachunek bankowy kontrahenta podatnika. Jednakże, gdy płatność wynikająca z jednorazowej transakcji przekracza 15.000 euro, to wówczas bezwzględnie należy dokonać tej zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego. Cytowany przepis bowiem w sposób jednoznaczny i bardzo czytelny wskazuje, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Tak więc wskazany przepis art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy, w sytuacji, gdy podatnik chce skorzystać z uprawnienia w nim wskazanego, nakazuje bezwzględnie dokonać zapłaty za dokonane zakupy gotówką bądź przelewem za pośrednictwem rachunku bankowego. Tym samym Spółka chcąc skorzystać z tego uprawnienia szczególnego, tzn. otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni, jest zobowiązana dokonać zapłaty gotówką lub przelewem za faktury dotyczące transakcji poniżej 15.000 euro oraz wyłącznie przelewem z rachunku bankowego w odniesieniu do transakcji udokumentowanych fakturami, gdy należność przekracza kwotę 15.000 euro, o której mowa w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W przedstawionych okolicznościach sprawy, warunkiem bezwzględnym, jaki Spółka musi spełnić, jest zapłata w całości należności wynikających z faktur dokumentujących nabycie znaku towarowego i know-how oraz faktur innych, niż dokumentujące nabycie znaku towarowego i know-how ujętych w deklaracji dla podatku od towarów za okres rozliczeniowy, za który Spółka zamierza wykazać kwotę do zwrotu w terminie 25 dni. Wnioskodawca wskazał, że wszystkie faktury VAT, z których Spółka planuje odliczyć podatek naliczony w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w przedmiotowym wniosku zostaną w całości zapłacone, w tym faktury, co do których zastosowanie znajdzie norma wynikająca z przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostaną zapłacone w całości, z uwzględnieniem regulacji cytowanego przepisu tj. formą zapłaty będzie dokonanie przelewu na rachunek bankowy sprzedającego.

W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu sprawy należy stwierdzić, że Spółka będzie uprawniona do otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia, gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w tej deklaracji wynikać będą z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-590/14/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.