IBPBII/1/415-805/14/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jakie są skutki podatkowe zwrotu nienależnie pobranych składek społecznych i zdrowotnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 września 2014 r. (data wpływu do Biura – 1 października 2014 r.), uzupełnionym 5 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu składek społecznych i zdrowotnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu składek społecznych i zdrowotnych.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 27 listopada 2014 r. znak: IBPB II/1/415-805/14/MK wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 5 grudnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W zakresie lekarzy sądowych, warunki oraz tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego, zasad wykonywania oraz finansowania czynności lekarza sądowego reguluje ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Zgodnie z ww. ustawą, prezes sądu okręgowego zawiera umowę z lekarzem i powierza mu wykonywanie pracy związanej z czynnościami lekarza sądowego, polegającej na wystawianiu zaświadczeń potwierdzających zdolność albo niezdolność do stawienia się uczestników postępowania z powodu choroby na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie za każde wydane zaświadczenie. W przypadku konieczności dojazdu do miejsca pobytu uczestnika postępowania, lekarzowi sądowemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń określa wysokość wynagrodzenia za wystawione zaświadczenie.

Udokumentowaniem należności za wykonaną usługę jest złożony do sądu:

  • rachunek, gdy lekarz jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,
  • faktura, gdy lekarz jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W przypadku, gdy lekarz prowadzi firmę, w rubryce sprzedawcy widnieje nazwa firmy oraz imię i nazwisko lekarza z listy lekarzy sądowych.

Z lekarzem sądowym zawierana jest umowa, z której treści nie wynika kwota, jaką powinien otrzymać lekarz za wykonane czynności, dlatego należności te podlegają potrąceniom o składki zdrowotne, społeczne a także opodatkowaniu zaliczką na podatek dochodowy.

W 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował potrącanie zaliczek na ubezpieczenie zdrowotne czy społeczne w przypadku lekarzy prowadzących działalność gospodarczą pomimo zawarcia z nimi umowy zlecenia. Sąd dokonał korekty ww. składek za lata 2008-2014.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zwrócona składka zdrowotna i społeczna stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym i w związku z tym należy ponownie przeliczyć wynagrodzenie lekarza sądowego za lata 2008-2013 i odprowadzić różnicę w podatku dochodowym za miniony okres do Urzędu Skarbowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, od zwróconych składek zdrowotnych i społecznych należy potrącić podatek dochodowy w 2014 r. i wystawić informację PIT-11 za rok, w którym dokonano zwrotu ww. składek, tj. za 2014 r.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu – odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,

Przepis art. 27b ww. ustawy stanowi natomiast, że podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści art. 45 ust. 1 ww. ustawy wynika, że podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Zgodnie zaś z treścią art. 45 ust. 1a ustawy w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

  1. kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b;
  2. pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c;
  3. odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Stosownie natomiast do treści art. 45 ust. 3a ww. ustawy jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zawiera z lekarzami sądowymi umowy zlecenia, w ramach których powierza im wykonywanie pracy związanej z czynnościami lekarza sądowego. Umowy zawierane są z osobami, które prowadzą działalność gospodarczą i osobami, które takiej działalności nie prowadzą. W 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował potrącanie przez Wnioskodawcę (Sąd) zaliczek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w przypadku lekarzy prowadzących działalność gospodarczą, pomimo zawarcia z nimi umowy zlecenia. Sąd dokonał korekty ww. składek za lata 2008-2014.

Zdaniem Wnioskodawcy, od zwróconych składek zdrowotnych i społecznych należy potrącić podatek dochodowy w 2014 r. i wystawić informację PIT-11 za rok, w którym dokonano zwrotu ww. składek, tj. za 2014 r.

Ze stanowiskiem tym nie można się zgodzić.

W przypadku zwrotu w 2014 r. przez Wnioskodawcę (Sąd) lekarzom prowadzącym działalność gospodarczą nienależnie pobranych przez ten Sąd w latach 2008-2014 składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, które zwrócone zostały Wnioskodawcy przez ZUS w 2014 r., Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania od kwoty ww. zwrotu zaliczki na podatek dochodowy oraz wystawienia informacji PIT-11.

Należy bowiem zauważyć, że takiej sytuacji, jak przedstawiona we wniosku, to podatnik (lekarz, który prowadzi działalność gospodarczą) będzie zobowiązany dokonać stosowanych doliczeń w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym rzeczone składki będą mu zwrócone. Skoro bowiem, jak wynika z opisu stanu faktycznego wskazane składki zostały nienależnie potrącone, to tym samym aktualnie Wnioskodawca nie ma żadnych obowiązków jako płatnik w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazany zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, mimo że zostały one potrącone z przychodu kwalifikowanego pierwotnie do działalności wykonywanej osobiście – nie może być aktualnie zaliczony do tego przychodu, gdyż jak wynika z wniosku zwrot składek wynika z błędnej kwalifikacji świadczenia.

Zauważyć należy, że sytuacja zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, została unormowana w art. 45 ust. 3a ww. ustawy.

Jak wynika z treści tego przepisu, w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne to podatnik (osoba, która otrzymała zwrot) obowiązany jest doliczyć odpowiednio do dochodu i do podatku kwoty uprzednio odliczone. Takiego doliczenia podatnik dokonuje w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym składki zostały mu zwrócone.

Stąd też należy wyjaśnić, że w analizowanym stanie faktycznym rola płatnika sprowadza się co do zasady jedynie do pośredniczenia w wypłacie na rzecz pracownika całej kwoty przekazanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Zatem Sąd, dokonując na rzecz lekarzy prowadzących działalność gospodarczą zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, nie jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od ww. kwot i sporządzenia z tego tytułu informacji PIT-11. Sąd powinien jedynie poinformować ww. lekarzy o konieczności doliczenia do dochodu zwróconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz do podatku zwróconych składek na ubezpieczenie zdrowotne – w wysokości uprzednio odliczonych – w składanym przez nich zeznaniach za rok podatkowy, w którym składki te zwrócono, tj. w zeznaniach za 2014 r.

W świetle powołanych powyżej przepisów prawa oraz przedstawionego stanu faktycznego stanowisko Wnioskodawcy, że od zwróconych składek społecznych i zdrowotnych należy potrącić podatek dochodowy w 2014 r. i wystawić za 2014 r. informację PIT-11 (tj. za rok, w którym dokonano zwrotu ww. składek) – należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.