IBPBII/1/415-578/14/MŁ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy dokonany przez Zakład Gospodarki Komunalnej zwrot 50% poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów na wybudowanie wodociągu stanowi dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy poniesione przez Wnioskodawcę, udokumentowane koszty związane z budową wodociągu, zgodnie z art. 22 ust 1 cytowanej ustawy stanowią koszty uzyskania ww. przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 czerwca 2014 r. (data wpływu do Biura – 08 lipca 2014 r.), uzupełnionym 23 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu 50% nakładów poniesionych na wybudowanie wodociągu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu 50% nakładów poniesionych na wybudowanie wodociągu.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymagań formalnych w piśmie z 12 września 2014 r. znak: IBPB II/1/415-578/14/MŁ wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. W dniu 23 września 2014 r. do Biura wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2012 r. Wnioskodawca podpisał umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej na wybudowanie i nieodpłatne przekazanie wodociągu na działkach położonych w miejscowości L.

Wg ww. umowy do Wnioskodawcy należało:

 1. wykonanie na własny koszt dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami w zakresie wymaganym przez prawo,
 2. wykonanie na własny koszt odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 200 mb,
 3. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego wodociągu,
 4. protokolarne, nieodpłatne przekazanie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej przedmiotu umowy.

Do obowiązków Zakładu Gospodarki Komunalnej należało:

 1. pokrycie 50% kosztów robocizny i materiałów budowlanych niezbędnych do zrealizowania ww. inwestycji,
 2. protokolarne przejęcie przedmiotu umowy i jego eksploatacji w celu zapewnienia dostępności do korzystania z dostaw wody przez właścicieli nieruchomości,
 3. ponoszenie wszelkich kosztów związanych z przejęciem przedmiotu umowy, w tym podatku od nieruchomości i opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Zgodnie z zawartą umową Wnioskodawca wykonał na własny koszt całość prac związanych z budową wodociągu. Wartość prac wyniosła 44.280,00 zł, zgodnie z zatwierdzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej fakturą wystawioną przez wykonawcę (podmiot X). Należność za wykonane prace Wnioskodawca w całości zapłacił wykonawcy.

W dniu 24 października 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął protokolarnie, na własność, wykonany zgodnie z umową, odcinek wodociągu. Przekazanie nastąpiło nieodpłatnie.

W dniu 28 października 2013 r. Wnioskodawca, zgodnie z umową, otrzymał od Zakładu Gospodarki Komunalnej zwrot 50% poniesionych nakładów w kwocie 22.140,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej wystawił za rok 2013 Informację PIT-8C dla Wnioskodawcy, w której, w rubryce 34 i 35 wyszczególnił przychód z tytułu nabycia sieci wodociągowej w kwocie 22.140,00 zł.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż budowa wskazanego we wniosku odcinka wodociągu została zakończona w dniu 30 czerwca 2013 r. Odbiór techniczny został dokonany przez Zakład Gospodarki Komunalnej „Protokołem Odbioru Technicznego” 02 lipca 2013 r. Nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę własności ww. odcinka wodociągu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej nastąpiło Protokołem Zdawczo-Odbiorczym 24 października 2013 r. Wg posiadanych przez Wnioskodawcę informacji ww. odcinek wodociągu został podłączony do miejskiej sieci wodociągowej i udostępniony potencjalnym użytkownikom w listopadzie 2013 r. Od tego momentu właściciele działek sąsiadujących z opisywanym odcinkiem mogą, po opłaceniu opłaty przyłączeniowej i uzyskaniu zgody ZGM, przyłączać swoje domy do sieci wodociągowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dokonany przez Zakład Gospodarki Komunalnej zwrot 50% poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów na wybudowanie wodociągu stanowi dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy poniesione przez Wnioskodawcę, udokumentowane koszty związane z budową wodociągu, zgodnie z art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy stanowią koszty uzyskania ww. przychodu...

Wnioskodawca uważa, że dokonany przez Zakład Gospodarki Komunalnej zwrot 50% poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów na wybudowanie wodociągu stanowi dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz, że poniesione przez Wnioskodawcę, udokumentowane koszty związane z budową wodociągu, zgodnie z art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy stanowią koszty uzyskania ww. przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z poźn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie, jak wynika z treści przepisu art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) cyt. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Natomiast art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, jako źródło przychodów wymienia „inne źródła”.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z poźn. zm.) zgodnie z którym, osoby które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

Z kolei, na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca (art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 2012 r. Wnioskodawca podpisał umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej na wybudowanie i nieodpłatne przekazanie wodociągu na działkach położonych w miejscowości L. Zgodnie z zawartą umową Wnioskodawca wykonał na własny koszt całość prac związanych z budową wodociągu. Wartość prac wyniosła 44.280,00 zł, zgodnie z zatwierdzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej fakturą wystawioną przez wykonawcę. Należność za wykonane prace Wnioskodawca w całości zapłacił wykonawcy. Nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę własności ww. odcinka wodociągu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej nastąpiło Protokołem Zdawczo-Odbiorczym 24 października 2013 r. W dniu 28 października 2013 r. Wnioskodawca, zgodnie z umową, otrzymał od Zakładu Gospodarki Komunalnej zwrot 50% poniesionych nakładów w kwocie 22.140,00 zł. Wg posiadanych przez Wnioskodawcę informacji ww. odcinek wodociągu został podłączony do miejskiej sieci wodociągowej i udostępniony potencjalnym użytkownikom w listopadzie 2013 r.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż co prawda Wnioskodawca wskazuje na nieodpłatne przekazanie wybudowanego odcinka wodociągu, to jednak z zawartej przez niego w 2012 r. umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej wynika, iż w istocie przekazanie wodociągu ma charakter odpłatny, gdyż na mocy tejże umowy Wnioskodawca miał otrzymać zwrot 50% poniesionych przez siebie nakładów.

Analizując charakter prawny dokonanej czynności należy mieć na uwadze powołany wyżej art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie bowiem z tym przepisem takie urządzenia jak np. wodociągi nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Zatem wybudowany odcinek wodociągu po fizycznym połączeniu z siecią wodociągowo-kanalizacyjną przestaje być częścią składową nieruchomości i uzyskuje status samoistnej rzeczy ruchomej. Ma to zasadnicze znaczenie dla przyporządkowania przychodu uzyskanego z jego odpłatnego przekazania (w rozumieniu cytowanego wyżej art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę), będącego przeniesieniem jego własności (w rozumieniu ww. art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego).

W sytuacji gdy omawiane urządzenie ma status rzeczy ruchomej i nie jest częścią nieruchomości – co następuje po fizycznym połączeniu z siecią urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne to przychód uzyskany z jego odpłatnego zbycia, jako „innej rzeczy” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy przyporządkować do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) tej ustawy.

W przedmiotowej sprawie odcinek wodociągu – zgodnie z posiadanymi przez Wnioskodawcę informacjami - został podłączony do miejskiej sieci wodociągowej i udostępniony potencjalnym użytkownikom w listopadzie 2013 r. Jednakże już wcześniej, tj. 24 października 2013 r. Wnioskodawca przekazał Protokołem Zdawczo-Odbiorczym ww. odcinek wodociągu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i w tym samym miesiącu otrzymał z tego Zakładu uzgodnione środki pieniężne. Skoro zatem w momencie przekazania wybudowany odcinek wodociągu nadal był częścią składową nieruchomości (nie miał statusu rzeczy ruchomej bowiem nie został jeszcze podłączony do sieci) nie mógł stanowić przedmiotu zbycia jako rzecz (bo nie był rzeczą). Zgodzić się zatem należy z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż uzyskany przez niego przychód z tytułu zwrotu 50% poniesionych nakładów należy zakwalifikować do przychodu z tzw. innych źródeł, o którym stanowi art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie jak wynika z treści powołanego wcześniej przepisu art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Natomiast art. 22 ust. 1 tej ustawy stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. (...).

Skoro zatem w przedstawionym stanie faktycznym udokumentowane koszty, tj. wydatki związane z wybudowaniem wodociągu wyniosły 44.280,00 zł, zaś Wnioskodawca otrzymał jedynie 50% wartości poniesionych wydatków, to koszty uzyskania przychodu przekroczyły sumę przychodu. W tym przypadku nie wystąpił zatem przychód podlegający opodatkowaniu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.