DD3/033/257/ILG/13/RD-130627/13 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej.
DD3/033/257/ILG/13/RD-130627/13interpretacja indywidualna
  1. refundacja
  2. spółdzielnie mieszkaniowe
  3. stolarka okienna
  4. zwrot
  5. zwrot wydatków
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), Minister Finansów w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 22 lipca 2013 r. Nr ILPB2/415-395/13-2/WM, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pana (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 22 kwietnia 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 22 lipca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając - na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 22 kwietnia 2013 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej i właścicielem mieszkania spółdzielczego, do którego spółdzielcze własnościowe prawo nabył w 1989 r. W 2008 r. Wnioskodawca nabył prawo odrębnej własności przedmiotowego lokalu, a w 2009 r. poniósł wydatki na wymianę stolarki okiennej w tym lokalu i nie korzystał z tego tytułu ze zwrotu podatku (VZM), gdyż fakturę otrzymał na usługę, a nie na zakup okien. W 2012 r. Wnioskodawca odzyskał od Spółdzielni część nakładów na wymianę stolarki okiennej zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spółdzielni, a po zakończeniu roku Spółdzielnia wystawiła Wnioskodawcy z tego tytułu PIT-8C.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym zwrot ze Spółdzielni części poniesionych wydatków na wymianę w lokalu mieszkalnym okien powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu, który stanowi, co do zasady, przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o PIT (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) i dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z interpretacją ogólną MF z dnia 17 marca 2009 r., nr DD3/033/33/KDJ/09/209 zwrot takich wydatków nie stanowi przychodu dla osób mających spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Ponadto, zgodnie z orzecznictwem, bez znaczenia jest tytuł prawny do lokalu osoby otrzymującej zwrot kosztów z funduszu remontowego. Istotne jest bowiem to, że taki zwrot nie stanowi przysporzenia majątkowego, jest więc neutralny podatkowo (np. wyroki NSA z 19 grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1010/11, z 25 października 2011 r., sygn. akt II FSK 789/10, wyrok WSA w Kielcach z 19 stycznia 2010 r., sygn. akt I SA/Ke 528/09.

Uwzględniając zatem ww. pogląd Ministra Finansów i pogląd utrwalony w orzecznictwie zdaniem Wnioskodawcy u podstaw podatku dochodowego stoi zasada, że opodatkowaniu podlega jedynie takie świadczenie, które powoduje u podatnika definitywne przysporzenie majątkowe, natomiast otrzymany przez Wnioskodawcę w 2012 r. zwrot przez Spółdzielnię części kosztów z tytułu wymiany stolarki okiennej nie spełnia tego warunku i tym samym nie stanowi przychodu i w konsekwencji dochodu podlegającego opodatkowaniu. Ponadto kwota, którą Wnioskodawca wydatkował na zakup okien (oszczędności z otrzymywanej emerytury) była już raz opodatkowana przez ZUS, stąd Wnioskodawca nie rozumie, dlaczego miałaby być ona podwójnie opodatkowana.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznał za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy.

O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mogą być również przeznaczone dla właścicieli lokali posiadających odrębną własność lokalu lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w celu utrzymania w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc), które służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy - zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni - częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez właściciela lokalu posiadającego odrębną własność lokalu nie stanowi przychodu z innych źródeł. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku wykazania otrzymanego zwrotu w zeznaniu podatkowym.

Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33. Stanowi ona „uzupełnienie” interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209, w której Minister Finansów odniósł się wyłącznie do sytuacji osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie, odpowiednio spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 lipca 2013 r. Nr ILPB2/415-395/13-2/WM, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.