0112-KDIL4.4012.585.2017.2.JSK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości odliczenia podatku w całości lub w części oraz otrzymania zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum ...”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2017 r. (data wpływu 6 listopada 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 grudnia 2017 r. (data wpływu 19 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku w całości lub w części oraz otrzymania zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku w całości lub w części oraz otrzymania zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum ...”. Wniosek uzupełniono w dniu 19 grudnia 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz adres elektroniczny do doręczeń.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum ...”. Z uwagi na fakt, że Miasto ... jako samorządowa osoba prawna z założenia wykonuje swoje zadania poprzez własne jednostki organizacyjne, we wniosku aplikacyjnym założono, iż realizacją rzeczową projektu zajmie się Urząd Miasta.

Jednym z warunków rozliczenia dofinansowania z Instytucją Zarządzającą RPOW 2014-2020 jest dostarczenie interpretacji indywidualnej z Biura Krajowej Informacji Podatkowej dotyczącej informacji, czy beneficjent (w tym przypadku przez beneficjenta należy rozumieć Miasto) ma prawo czy też nie ma prawa odzyskać podatku VAT w ramach projektu. Jest to o tyle istotne, że według przepisów regulujących zasady dofinansowanie ze środków UE, podatek VAT, który jest możliwy do odzyskania nie może stanowić tzw. kosztu kwalifikowalnego.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2016-2018, z zastrzeżeniem, że w latach 2016-2017 ponoszono wydatki na dokumentację techniczną, zaś rzeczowa realizacja odbywać się będzie w latach 2017-2018. Przedmiotem inwestycji będzie kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku oddziału dermatologii dawnego Szpitala na potrzeby Centrum.

Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie w szczególności: zmianę sposobu użytkowania obiektu z funkcji szpitalnej na budynek administracyjno-biurowy, zmianę sposobu użytkowania poddasza nad skrzydłem północnym z nieużytkowego na użytkowe, przebudowę poszczególnych pomieszczeń związaną z dostosowaniem do nowych funkcji, remont konserwatorski elewacji, przebudowę schodów zewnętrznych do budynku wraz z budową podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz windą wewnętrzną, przebudowę elewacji frontowej (zachodniej), a w szczególności odtworzenie wyjścia na zewnątrz z ewakuacyjnej klatki schodowej, przebudowę wewnętrznej instalacji, tj. elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji, centralnego ogrzewania oraz gazowej. Dodatkowo zakupione zostanie odpowiednie wyposażenie.

Po zrealizowaniu inwestycji nowo powstała infrastruktura będzie własnością beneficjenta – Gminy - Miasta. Powstała infrastruktura zostanie przekazana w trwały zarząd Ośrodkowi (...) – jednostce budżetowej Miasta, która od dnia 1 stycznia 2017 r. po tzw. centralizacji tworzy z Miastem jednego podatnika VAT. Ośrodek będzie wykonywać na przekazanej infrastrukturze wyłącznie usługi na rzecz rodzin w ramach działalności statutowej, które to z definicji świadczone są nieodpłatnie. Ponadto na etapie operacyjnym planuje się nieodpłatne użyczenie części pomieszczeń powstałego Centrum dla Wojewódzkiego Ośrodka (...) oraz organizacji pozarządowych, których oferta ma w zamierzeniu uzupełniać paletę usług świadczonych przez Ośrodek.

W związku z tym należy stwierdzić, że beneficjent projektu, tj. Miasto w obiekcie, którego modernizacja jest przedmiotem wniosku aplikacyjnego, będzie prowadził wyłącznie działania niepodlegające opodatkowaniu (nieodpłatne usługi na rzecz rodziny oraz nieodpłatne użyczenie powierzchni innym podmiotom).

W piśmie z dnia 14 grudnia 2017 r. – stanowiącym uzupełnienie do wniosku – Zainteresowany wskazał, że:

  1. Faktury VAT z tytułu nabywanych w związku z realizacją projektu towarów i usług są/będą wystawiane na Miasto legitymujące się NIP
  2. Objęte projektem zadanie należy do zadań własnych Gminy (Miasta) określonych w art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875).
  3. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do projektu pn. „Utworzenie Centrum ...” realizowanego przez Miasto, istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części oraz otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do projektu pn. „Utworzenie Centrum ...” Miasto, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani w części oraz nie ma możliwości otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT; na powstałej infrastrukturze nie będą dokonywane czynności opodatkowane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (art. 7 ust. 1 pkt 6 i 6a ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum ...”. Inwestycja będzie realizowana w latach 2016-2018, z zastrzeżeniem, że w latach 2016-2017 r. ponoszono wydatki na dokumentację techniczną, zaś rzeczowa realizacja odbywać się będzie w latach 2017-2018. Przedmiotem inwestycji będzie kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku oddziału dermatologii dawnego Szpitala na potrzeby Centrum. Po zrealizowaniu inwestycji nowo powstała infrastruktura będzie własnością beneficjenta – Gminy. Powstała infrastruktura zostanie przekazana w trwały zarząd Ośrodkowi (...) – jednostce budżetowej Miasta, która od dnia 1 stycznia 2017 r. po tzw. centralizacji tworzy z Miastem jednego podatnika VAT. Ośrodek będzie wykonywać na przekazanej infrastrukturze wyłącznie usługi na rzecz rodzin w ramach działalności statutowej, które to z definicji świadczone są nieodpłatnie. Ponadto na etapie operacyjnym planuje się nieodpłatne użyczenie części pomieszczeń powstałego Centrum dla Wojewódzkiego Ośrodka oraz organizacji pozarządowych, których oferta ma w zamierzeniu uzupełniać paletę usług świadczonych przez Ośrodek. W związku z tym należy stwierdzić, że beneficjent projektu, tj. Miasto w obiekcie, którego modernizacja jest przedmiotem wniosku aplikacyjnego, będzie prowadził wyłącznie działania niepodlegające opodatkowaniu (nieodpłatne usługi na rzecz rodziny oraz nieodpłatne użyczenie powierzchni innym podmiotom). Faktury z tytułu nabywanych w związku z realizacją projektu towarów i usług są/będą wystawiane na Miasto. Objęte projektem zadanie należy do zadań własnych Gminy (Miasta) określonych w art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy o samorządzie gminnym. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku w całości lub w części oraz otrzymania zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum ...”.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W analizowanej sprawie związek taki nie występuje. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca, objęte projektem zadanie należy do zadań własnych Gminy (Miasta) określonych w art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy o samorządzie gminnym, a w modernizowanym obiekcie Zainteresowany będzie prowadził wyłącznie działania niepodlegające opodatkowaniu. Zatem w rozpatrywanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione. W związku z powyższym Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami, Miasto nie będzie miało również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

W konsekwencji, w odniesieniu do projektu pn. „Utworzenie Centrum ...” realizowanego przez Miasto ..., nie istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części oraz otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT, ponieważ na powstałej infrastrukturze nie będą dokonywane czynności opodatkowane.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie sprawy lub własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. W interpretacji udzielono odpowiedzi tylko w zakresie zadanego pytania – kwestia, czy realizacja zadań własnych Gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy o samorządzie gminnym nie podlega opodatkowaniu, nie była przedmiotem merytorycznej analizy.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W świetle powyższego tut. Organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile zaistniały stan faktyczny i projektowane zdarzenie przyszłe pokrywać się będą z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja straci zatem swoją aktualność.

W tym miejscu należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376, z późn.zm.), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.