0112-KDIL2-3.4012.372.2018.1.WB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2018 r. (data wpływu 11 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, tj. Rzymskokatolicka Parafia jako osoba prawna złożyła w 2017 r. wniosek o dofinansowanie realizacji operacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w ramach działania Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rzymskokatolicka Parafia otrzymała dofinansowanie i realizuje operację zgodnie z zakresem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie. Przedmiotem opracowania są prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół kościoła. Obecnie na opisywanym terenie znajduje się ścieżka prowadząca od północno-zachodniej granicy działki w kierunku głównego wejścia do kościoła. W części południowej znajduje się parking z wjazdem z drogi wiejskiej. Głównym celem zagospodarowania terenu wokół kościoła jest podkreślenie walorów architektonicznych obiektu oraz powiązanie widokowe budynku z otoczeniem, a szczególnie podkreślenie związku z założeniem parkowym. Poprawione zostaną walory estetyczne oraz użytkowe projektowanego terenu. Całość ma służyć parafianom oraz osobom zwiedzającym wieś.

Projekt obejmuje poprowadzenie ścieżki o nawierzchni mineralnej utwardzonej wokół kościoła oraz ścieżek prowadzących od furtki i parkingu w kierunku wejść do budynku. Zaplanowano ogrodzenie drewniane z bramą i furtką doskonale nawiązujące do zabytkowej przestrzeni, postawienie dwóch tablic zawierających informacje na temat historii kościoła jak i dawnego majątku. Wzdłuż ścieżki zakłada się postawienie czterech ławek drewnianych oraz dwóch koszy na śmieci. Cały teren będzie ogrodzony drewnianym płotem. Zachowany zostaje istniejący wjazd na parking z drogi wiejskiej, który zamykany będzie drewnianą bramą, naprzeciw głównego wejścia do kościoła zaplanowano drewnianą furtkę. Na parkingu przy bramie zamontowany zostanie stojak na rowery. Istniejący krzyż będzie podświetlony solarnym oświetleniem reflektorowym.

Zaprojektowano wprowadzenie nowych nasadzeń drzew, krzewów, pnączy i bylin. Ponadto zaplanowano założenie trawnika uzupełnionego roślinami kwietnymi. W związku z powyższym zaistniała konieczność przedłożenia jako załącznika do wniosku o płatność w ramach projektu interpretacji indywidualnej potwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z faktem zaliczenia go we wniosku jako koszt kwalifikowalny (ze względu na status uniemożliwiający odzyskanie poniesionego podatku). Zgodnie z zapisami art. 15-17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), podatnikami podatku VAT są: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, więc nie mieści się w kręgu podmiotów wymienionych w przytoczonym przepisie, i w myśl niego nie jest podatnikiem podatku VAT i nie ma podstaw do jego odzyskania. Nie przysługuje Parafii też prawo do zwrotu tego podatku, bo dofinansowanie, o które się ubiega, nie stanowi środków, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT – Dz. U. nr 224, poz. 1799. Operacja jest zgodna z celami określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju a tym samym wypełnia cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Niniejsza operacja realizuje cel ogólny „Wysoki rozwój lokalny obszarów wiejskich (...)” oraz powiązany z nim cel szczegółowy „1.1 Racjonalnie zagospodarowany potencjał obszaru, 1.3 Wysoka jakość życia”. Bezpośrednio realizacja operacji jest związana z wykorzystaniem istniejących w miejscowości zasobów naturalnych i kulturowych. Parafia nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności komercyjnej z uwagi na status (instytucja kościelna). W przedstawionym przypadku nie ma to związku ze sprzedażą opodatkowaną, bowiem jak wskazano we wniosku, zrealizowana inwestycja nie będzie służyła do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z czym nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego, bądź zwrotu różnicy podatku.

Zrealizowany w ramach opisanego projektu zakres nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym, ponieważ rezultaty operacji będą wykorzystywane nieodpłatnie (za korzystanie z obiektu nie pobiera się opłat).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Rzymskokatolicka Parafia jako osoba prawna realizując projekt z powyższego zakresu i programu może odzyskać koszt poniesionego podatku VAT, biorąc pod uwagę argumenty przytoczone w niniejszym wniosku i aktualne uwarunkowania prawne?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od realizowanych inwestycji i nie jest jako osoba prawna podatnikiem podatku od towarów i usług (instytucja kościelna). Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jeżeli w przyszłości zaistnieją przesłanki umożliwiające odliczenie podatku VAT (biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy prawa), zwróci zrefundowane w ramach projektu części poniesionego podatku. Z zasady, i ze względu na status koszt podatku VAT zawsze stanowi wydatek kwalifikowalny z uwagi na brak możliwości jego odzyskania.

Reasumując, Rzymskokatolicka Parafia realizując wspomniany projekt nie ma możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony bądź otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT i usług z tytułu zrealizowanej inwestycji, zatem stanowi on koszt kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno, tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, tj. Rzymskokatolicka Parafia jako osoba prawna złożyła w 2017 r. wniosek o dofinansowanie realizacji operacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w ramach działania Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rzymskokatolicka Parafia otrzymała dofinansowanie i realizuje operację zgodnie z zakresem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie. Przedmiotem opracowania są prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół kościoła. Obecnie na opisywanym terenie znajduje się ścieżka prowadząca od północno-zachodniej granicy działki w kierunku głównego wejścia do kościoła. W części południowej znajduje się parking z wjazdem z drogi wiejskiej. Głównym celem zagospodarowania terenu wokół kościoła jest podkreślenie walorów architektonicznych obiektu oraz powiązanie widokowe budynku z otoczeniem, a szczególnie podkreślenie związku z założeniem parkowym. Poprawione zostaną walory estetyczne oraz użytkowe projektowanego terenu. Całość ma służyć parafianom oraz osobom zwiedzającym wieś. Projekt obejmuje poprowadzenie ścieżki o nawierzchni mineralnej utwardzonej wokół kościoła oraz ścieżek prowadzących od furtki i parkingu w kierunku wejść do budynku. Zaplanowano ogrodzenie drewniane z bramą i furtką doskonale nawiązujące do zabytkowej przestrzeni, postawienie dwóch tablic zawierających informacje na temat historii kościoła jak i dawnego majątku. Wzdłuż ścieżki zakłada się postawienie czterech ławek drewnianych oraz dwóch koszy na śmieci. Cały teren będzie ogrodzony drewnianym płotem. Zachowany zostaje istniejący wjazd na parking z drogi wiejskiej, który zamykany będzie drewnianą bramą, naprzeciw głównego wejścia do kościoła zaplanowano drewnianą furtkę. Na parkingu przy bramie zamontowany zostanie stojak na rowery. Istniejący krzyż będzie podświetlony solarnym oświetleniem reflektorowym. Zaprojektowano wprowadzenie nowych nasadzeń drzew, krzewów, pnączy i bylin. Ponadto zaplanowano założenie trawnika uzupełnionego roślinami kwietnymi. W związku z powyższym zaistniała konieczność przedłożenia jako załącznika do wniosku o płatność w ramach projektu interpretacji indywidualnej potwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z faktem zaliczenia go we wniosku jako koszt kwalifikowalny (ze względu na status uniemożliwiający odzyskanie poniesionego podatku). Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, więc nie mieści się w kręgu podmiotów i wobec tego nie jest podatnikiem podatku VAT i nie ma podstaw do jego odzyskania. Nie przysługuje Parafii też prawo do zwrotu tego podatku, bo dofinansowanie, o które się ubiega, nie stanowi środków, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy. Operacja jest zgodna z celami określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, a tym samym wypełnia cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Niniejsza operacja realizuje cel ogólny oraz powiązany z nim cel szczegółowy „1.1 Racjonalnie zagospodarowany potencjał obszaru, 1.3 Wysoka jakość życia”. Bezpośrednio realizacja operacji jest związana z wykorzystaniem istniejących w miejscowości zasobów naturalnych i kulturowych. Parafia nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności komercyjnej z uwagi na status (instytucja kościelna). W przedstawionym przypadku nie ma to związku ze sprzedażą opodatkowaną, bowiem jak wskazano we wniosku, zrealizowana inwestycja nie będzie służyła do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z czym nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego, bądź zwrotu różnicy podatku. Zrealizowany w ramach opisanego projektu zakres nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym, ponieważ rezultaty operacji będą wykorzystywane nieodpłatnie (za korzystanie z obiektu nie pobiera się opłat).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją opisanego projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu, nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki, tj. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie może również odzyskać podatku VAT uiszczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji stanowisko przedstawione we wniosku oceniono jako prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.