0112-KDIL1-1.4012.352.2018.1.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub jego zwrotu w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2018 r. (data wpływu 22 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub jego zwrotu w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub jego zwrotu w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Miasto (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 otrzymało dofinansowanie dla zadania pn.: „(...)”. Zadanie polega na utworzeniu zintegrowanej wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców miasta i turystów dostępnej nieodpłatnie on-line oraz na urządzeniach mobilnych (telefony komórkowe, tablety, iPhony itp.) oraz digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego związanego z historią miasta oraz zakupem niezbędnego sprzętu i licencji do obsługi platformy (serwery z wyposażeniem, czujki poziomu rzeki, detektory, radiostacje, system łączności itp.). Platforma informacyjno-komunikacyjna składać sie będzie z 12 modułów (e-komunikacja, e-zgłoszenia, e-transport, e-informator miejski, e-sondaże, e-turystyka, e-rekreacja, e-promocja, e-centrum zarządzania kryzysowego CZK, e-śmieci, e-cmentarz, e-dzieje) umożliwiających uzyskanie wszelkich informacji bądź złożenia stosownego wniosku w tematyce zainteresowania danym obszarem tematycznym. Zrealizowane zadania będą udostępnione nieodpłatnie za pomocą narzędzi cyfrowych.

W obecnym czasie jak również w przyszłości Miasto nie będzie dokonywać żadnych czynności opodatkowanych z tyt. utworzenia i udostępnienia poszczególnych modułów wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej jak również udostępnienia zdigitalizowanych zbiorów kulturowych miasta.

Podpisując umowę o dofinansowanie zadania Beneficjent musi określić jednoznacznie kwalifikowalność podatku VAT tzn. czy podatek ten zostanie sfinansowany z części środków unijnych. Bowiem jeśli zaistnieje przesłanka, iż podatnik ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub jego zwrot wówczas wartość dofinansowania ze środków unijnych pomniejszana jest o podatek VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Miasto (...) jako podmiot realizujący zadania wymienione w pkt 74 i jednocześnie otrzymujące dofinansowanie w ramach RPO W(...) 2014-2020 będące podatnikiem VAT ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz jego zwrotu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku opisanego zadania w pkt 74 nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz jego zwrotu ze względu na fakt, iż nie będzie dokonywał on czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a tym samym kwota podatku VAT będzie stanowiła dofinansowanie ze środków unijnych. Jednocześnie jeszcze raz Wnioskodawca podkreśla, że stworzenie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej oraz zdigitalizowanie zasobów kulturowych miasta udostępnione zostanie powszechnie i nieodpłatnie dla mieszkańców, turystów, kuracjuszy i osób odwiedzających miasto.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

  • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
  • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności maja charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994, z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Miasto (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 otrzymało dofinansowanie dla zadania pn.: „(...)”. Zadanie polega na utworzeniu zintegrowanej wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców miasta i turystów dostępnej nieodpłatnie on-line oraz na urządzeniach mobilnych (telefony komórkowe, tablety, iPhony itp.) oraz digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego związanego z historią miasta oraz zakupem niezbędnego sprzętu i licencji do obsługi platformy (serwery z wyposażeniem, czujki poziomu rzeki, detektory, radiostacje, system łączności itp.). Platforma informacyjno-komunikacyjna składać sie będzie z 12 modułów (e-komunikacja, e-zgłoszenia, e-transport, e-informator miejski, e-sondaże, e-turystyka, e-rekreacja, e-promocja, e-centrum zarządzania kryzysowego CZK, e-śmieci, e-cmentarz, e-dzieje) umożliwiających uzyskanie wszelkich informacji bądź złożenia stosownego wniosku w tematyce zainteresowania danym obszarem tematycznym. Zrealizowane zadania będą udostępnione nieodpłatnie za pomocą narzędzi cyfrowych. W obecnym czasie jak również w przyszłości Miasto nie będzie dokonywać żadnych czynności opodatkowanych z tyt. utworzenia i udostępnienia poszczególnych modułów wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej jak również udostępnienia zdigitalizowanych zbiorów kulturowych miasta.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Wnioskodawca wskazał bowiem, że obecnie oraz w przyszłości Miasto nie będzie dokonywać żadnych czynności opodatkowanych z tyt. utworzenia i udostępnienia poszczególnych modułów wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej jak również udostępnienia zdigitalizowanych zbiorów kulturowych miasta. Ponadto z treści wniosku wynika, że rezultaty projektu będą udostępniane nieodpłatnie.

Tym samym Miasto nie ponosi wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a nabywając towary i usługi nie działa w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w analizowanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione.

W konsekwencji, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że Miastu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w ramach realizowanego projektu pn. „(...)”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Miasto nie działa jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją ww. projektu nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W zakresie realizowanego zadania, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie będzie spełniał tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, w okolicznościach analizowanej sprawy Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub jego zwrotu w związku z realizacją projektu „(...)”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe powołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.