0111-KDIB1-3.4010.305.2017.1.AN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy do całości sfinansowanego ze środków własnych instytucji kultury (pochodzących z prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej) zwrotu dotacji Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, zawierającej część dofinansowania, kwotę odsetek za zwłokę oraz koszty sądowe można zastosować zwolnienie podatkowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 września 2017 r. (data wpływu 19 września 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy do całości sfinansowanego ze środków własnych instytucji kultury (pochodzących z prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej) zwrotu dotacji Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, zawierającej część dofinansowania, kwotę odsetek za zwłokę oraz koszty sądowe można zastosować zwolnienie podatkowe:

  • w części dotyczącej zwrotu dotacji – jest nieprawidłowe,
  • w części dotyczącej kwoty odsetek za zwłokę oraz kosztów sądowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2017 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy do całości sfinansowanego ze środków własnych instytucji kultury (pochodzących z prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej) zwrotu dotacji Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, zawierającej część dofinansowania, kwotę odsetek za zwłokę oraz koszty sądowe można zastosować zwolnienie podatkowe.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest państwową instytucją kultury, wpisaną pod nr (...) do Rejestru prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do zakresu działalności Wnioskodawcy należy edukacja i upowszechnianie kultury oraz nowatorskich technik multimedialnych, szczególnie w zakresie rozwiązań dla kinematografii.

Prowadząc swoją statutową działalność instytucja kultury korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”). Na mocy przywołanego przepisu zwolniono od podatku dochody tych podatników, których celem statutowym jest działalność m.in. naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, pomocy społecznej - w części przeznaczonej na te cele.

Zwolnienie to (tj. dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele objęte zwolnieniem) ma zastosowanie, jeżeli podatnik taki (np. instytucja kultury) przeznaczy dochód i - bez względu na termin - wydatkuje ten dochód na cele objęte zwolnieniem od podatku. Poza tymi celami - zachowując zwolnienie - dochód można przeznaczyć i wydatkować także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów (art. 17 ust. 1b updop).

Urząd kontroli skarbowej (przed reformą administracji skarbowej) przeprowadził kontrolę w instytucji kultury w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2009-2011, a także kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w latach 2009 -2011. Kontrola wykazała m.in., że instytucja (zarządzana wówczas przez osoby inne niż te, które obecnie reprezentują jednostkę) nieprawidłowo wydatkowała środki z otrzymanego dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), co skutkowało koniecznością zwrotu dofinansowania w części co do której zakwestionowano prawidłowość wydatkowania dofinansowania. Instytucja kultury zwróciła część dofinansowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego (zwrot dofinansowania udzielonego w roku 2009 r.), natomiast dofinansowanie przyznane umową zawartą z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej w 2011 r. - w części podlegającej zwrotowi - instytucja będzie zwracać w ratach w ciągu 5 lat. Instytucja kultury zwracając wskazane w protokołach kontroli Urzędu kontroli skarbowej kwoty jako wykorzystane niezgodnie z umową w sprawie przyznania dotacji - korzysta w tym celu ze środków własnych tj. ze środków finansowych pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż zarówno środki z uzyskanego dofinansowania w 2009 r., jak i w 2011 r. zostały wydane we wskazanych latach. Kontrola dotyczyła lat 2009 -2011, natomiast instytucja dokonuje zwrotu dofinansowania w 2017 r. i w następnych czterech latach z własnych posiadanych środków finansowych uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej. Instytucja przeznacza na zwrot danej dotacji środki finansowe uzyskane w 2017 r. (bieżące), jak i z roku poprzedniego, które wykazała wcześniej w deklaracji CIT-8/0 w poz. 89, jako suma dochodów niewydatkowana do końca roku. W kolejnych 4 latach, w których następował będzie dalszy zwrot części dofinansowania - środki przeznaczone na ten cel również będą pochodziły ze środków finansowych uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do całości sfinansowanego ze środków własnych instytucji kultury (pochodzących z prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej) zwrotu dotacji Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, zawierającej część dofinansowania, kwotę odsetek za zwłokę oraz koszty sądowe można zastosować przedmiotowe zwolnienie od podatku?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej sytuacji instytucja przeznaczyła i wydatkowała środki własne pochodzące z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na zwrot nieprawidłowo wydatkowanej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami oraz kosztami procesu i w kolejnych 4 latach, w których następował będzie dalszy zwrot części dotacji - również zwrot będzie finansowany ze środków pochodzących z prowadzonej przez instytucję działalności gospodarczej. Dokonywany zwrot części dotacji - w ocenie instytucji - nie stanowi realizowania celów statutowych objętych zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1b updop. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest związek wydatkowanego dochodu z celami objętymi zwolnieniem. Związek ten nie musi być bezpośredni, ale też pośredni, np. poprzez wsparcie innych organizacji czy instytucji prowadzących działalność objętą zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Jednak w tym przypadku trudno uznać, że takie rozdysponowanie dochodu własnego spełnia warunek przeznaczenia i wydatkowania go na cele statutowe objęte zwolnieniem. Dlatego zwolnienie od podatku w tym przypadku nie znajduje zastosowania. Poza sfinansowaniem zwrotu, dotyczy to także wspomnianych w pytaniu odsetek i kosztów sądowych. Instytucja powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych do dwudziestego dnia po miesiącu kiedy dokonała zwrotu części dofinansowania, odsetek oraz kosztów sądowych (w przypadku postępowania sądowego). Tym samym, sukcesywnie, w miarę dokonywania spłaty w bieżącym roku oraz w kolejnych 4 latach - kwota dochodu pozyskanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a przeznaczona i wydatkowana na zwrot dotacji - wyłączona będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w części za prawidłowe, a w części za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest – z zastrzeżeniem wypadków, o których mowa w art. 21 i 22 dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast dochód ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 albo w art. 7a ust. 1 tej ustawy, po odliczeniu wartości wskazanych w art. 18 ust. 1. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop).

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów (przychodów) wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

I tak, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego, w części przeznaczonej na te cele.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei, na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

W przypadku podatników, którzy uzyskują dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie ponoszone wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów należy analizować pod kątem możliwości zaliczenia ich do wydatków przeznaczonych na działalność statutową. Jeżeli wydatek wiąże się bezpośrednio z realizacją celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest ustalenie, czy cele przewidziane w statucie jednostki mieszczą się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie. Określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne, jasne i nie budzące wątpliwości, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu. Podkreślić przy tym należy, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem. Nie można w tym zakresie stosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego na pokrywanie wydatków związanych z działalnością podmiotów.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że dochód stanowiący równowartość wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, przeznaczony na działalność statutową wymienioną w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania na podstawie niniejszego unormowania.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że prowadząc swoją statutową działalność instytucja kultury korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Urząd kontroli skarbowej przeprowadził kontrolę w instytucji kultury w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2009-2011, a także kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w latach 2009-2011. Kontrola wykazała m.in., że instytucja nieprawidłowo wydatkowała środki z otrzymanego dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), co skutkowało koniecznością zwrotu dofinansowania w części co do której zakwestionowano prawidłowość wydatkowania dofinansowania. Instytucja kultury zwróciła część dofinansowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego (zwrot dofinansowania udzielonego w roku 2009 r.), natomiast dofinansowanie przyznane umową zawartą z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej w 2011 r. – w części podlegającej zwrotowi - instytucja będzie zwracać w ratach w ciągu 5 lat. Instytucja kultury zwracając wskazane w protokołach kontroli Urzędu kontroli skarbowej kwoty jako wykorzystane niezgodnie z umową w sprawie przyznania dotacji - korzysta w tym celu ze środków własnych tj. ze środków finansowych pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż zarówno środki z uzyskanego dofinansowania w 2009 r., jak i w 2011 r. zostały wydane we wskazanych latach.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów własnych wydatkowanych w celu zwrotu części dofinansowania, kwoty odsetek za zwłokę oraz kosztów sądowych.

Jak wynika z powyższych przepisów, zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
  • ustalone przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego należy wskazać, że zwrot nieprawidłowo wydatkowanej dotacji powinien skutkować korektą przychodów, a nie być rozpatrywany w kontekście wydatkowania dochodu tak jak wskazał Wnioskodawca.

Natomiast, w przypadku kwoty odsetek za zwłokę oraz kosztów sądowych nie będzie można zastosować zwolnienia z podatku, gdyż w myśl powołanych przepisów wydatek ten, nie wiąże się z realizacją celów wskazanych w cyt. powyżej art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy do zwrotu dotacji Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, zawierającej część dofinansowania, kwotę odsetek za zwłokę oraz koszty sądowe można zastosować zwolnienie podatkowe:

  • w części dotyczącej zwrotu dotacji – jest nieprawidłowe,
  • w części dotyczącej kwoty odsetek za zwłokę oraz kosztów sądowych – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.