Zwrot zaliczek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot zaliczek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
17
mar

Istota:

Wystawione przez Spółkę faktury korygujące prawidłowo dokumentują zwrot zaliczek kontrahentowi niemieckiemu, a Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dokonanego zwrotu zaliczek kontrahentowi niemieckiemu.

Fragment:

Jako, że: Faktury Zaliczkowe wystawione na rzecz Kontrahenta Niemieckiego zostały skorygowane do zera poprzez wystawienie przez Spółkę Korekt Faktur Zaliczkowych oraz Spółka dokonała zwrotu Zaliczek oraz Kontrahent Niemiecki potwierdził otrzymanie zwrotu Zaliczek i Korekt Faktur Zaliczkowych, Spółka skutecznie skorygowała Faktury Zaliczkowe i tym samym brak jest podstaw do ich ponownego wystawienia lub korekty. Ponadto, Spółka dokonała korekty podatku należnego VAT z tytułu zwrotu Zaliczek otrzymanych od Kontrahenta Niemieckiego w deklaracji VAT za miesiąc, w którym Kontrahent Niemiecki otrzymał Korekty Faktur Zaliczkowych oraz zwrot uprzednio zapłaconych Zaliczek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka jest uprawniona do dokonania korekty należnego podatku VAT z tytułu zwrotu Zaliczek otrzymanych uprzednio od Kontrahenta Niemieckiego w deklaracji VAT za miesiąc, w którym Kontrahent Niemiecki otrzymał Korekty Faktur Zaliczkowych oraz zwrot Zaliczek... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest uprawniona do dokonania korekty należnego podatku VAT z tytułu zwrotu Zaliczek otrzymanych uprzednio od Kontrahenta Niemieckiego w deklaracji VAT za miesiąc, w którym Kontrahent Niemiecki otrzymał Korekty Faktur Zaliczkowych oraz zwrot Zaliczek. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usług, dostawca towarów lub usługodawca otrzyma całość bądź części zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek lub ratę, kwota ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, z chwilą jej otrzymania.

2013
27
kwi

Istota:

Czy Spółka prawidłowo dokonała korekty podatku naliczonego za miesiąc, w którym otrzymała zwrot zaliczki?

Fragment:

W związku z powyższym Wnioskodawca zażądał zwrotu zaliczki od gwaranta czyli towarzystwa ubezpieczeniowego. Ponadto lider konsorcjum ogłosił upadłość i od dnia 17 października 2012 r. firmą zarządza ustanowiony przez sąd syndyk. Wnioskodawca zażądał zwrotu zaliczki od gwaranta, czyli towarzystwa ubezpieczeniowego. Na podstawie wezwania Wnioskodawcy, towarzystwo ubezpieczeniowe w dniu 21 grudnia 2012 r. wpłaciło całą kwotę wynikającą z gwarancji ubezpieczeniowej. Wnioskodawca dokonał korekty podatku VAT za miesiąc, w którym otrzymał zwrot kwoty zaliczki, czyli za miesiąc grudzień 2012 r. Natomiast syndyk wystawił „ fakturę korektę ” dotyczącą zwrotu zaliczki w dniu 15 stycznia 2013 r., do Wnioskodawcy faktura wpłynęła dnia 21 stycznia 2013 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku. Czy Spółka prawidłowo dokonała korekty podatku naliczonego za miesiąc, w którym otrzymała zwrot zaliczki... Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, korekta podatku VAT wynikająca z otrzymania zwrotu zaliczki winna zostać dokonana w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka faktycznie otrzymała zwrot zaliczki. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
cze

Istota:

W miesiącu styczniu 2008 r. pobrano pracownikowi zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 30% zamiast 19%. Czy zakład pracy może zwrócić pracownikowi (w trakcie roku podatkowego) niesłusznie pobraną (zawyżoną) zaliczkę na podatek dochodowy?

Fragment:

(...) zwrotu zaliczki na podatek – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 23 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu zaliczki na podatek. Wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym pismem z dnia 14 maja 2008 r. nr ILPB1/415-271/08-2/RP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wezwał do jego uzupełnienia. Wezwanie doręczono w dniu 16 maja 2008 r., wniosek uzupełniono w dniu 23 maja 2008 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. W miesiącu styczniu 2008 r. pobrano pracownikowi zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 30% zamiast 19%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zakład pracy może zwrócić pracownikowi (w trakcie roku podatkowego) niesłusznie pobraną (zawyżoną) zaliczkę na podatek dochodowy... Zdaniem Wnioskodawcy, pracodawca może zwrócić pracownikowi w trakcie roku podatkowego niesłusznie pobraną zaliczkę na podatek dochodowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

Zaliczkowy zwrot podatku naliczonego związanego z zakupami realizowanymi przed rozpoczęciem wykonywania czynności opodatkowanych (art. 93 ustawy o VAT).

Fragment:

(...) okresie po dniu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego wynosi nie mniej niż 250.000 zł, podmiot uprawniony uregulował w całości należność za nabyte towary i usługi objęte zwrotem kwoty podatku naliczonego, a w przypadku importu towarów zapłacił podatek należny od tego importu, podmiot złożył oświadczenie, że: nabyte towary i usługi służyć będą do czynności opodatkowanych lub do czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, które zostaną wykonane nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania ostatniej faktury stwierdzającej nabycie tych towarów lub usług albo w przypadku importu towarów - od dnia otrzymania ostatniego dokumentu celnego, w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania czynności, o których mowa w lit. a, do końca następnego roku, nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 lub 8. Dodatkowe warunki jakie spełnić musi podmiot ubiegający się o zaliczkowy zwrot podatku określone zostały w Rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Jak rozliczyć wpłacone zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, gdy zostały one obliczone i zapłacone od należnego, ale nieuzyskanego dochodu z tytułu najmu?

Fragment:

Do końca 2005 roku najemca zapłacił Pani czynsz jedynie do miesiąca czerwca 2005 roku. Stanowisko wnioskodawcy jest następujące : zdaniem Strony, zaliczki na podatek dochodowy naliczone od nieistniejącego dochodu powinny być zwrócone. Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy : zgodnie z art. 45 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnicy są obowiązani złożyć urzędowi skarbowemu zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, to stosownie do art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że w ciągu roku podatkowego 2005 wpłacała Pani zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu najmu lokalu, pomimo, iż faktycznie kwoty należne z tego źródła nie zostały Pani wypłacone lub zostały wypłacone w innym okresie rozliczeniowym. W związku z powyższym powstała nadpłata zaliczek, które zostały odprowadzone nienależnie w ciągu roku podatkowego.

2011
1
mar

Istota:

Na zwrot zaliczek podatnik wystawił korekty faktur. Wątpliwości podatnika dotyczą kursu przeliczenia euro na złote przy wystawieniu faktur korygujących-czy powinien to być średni kurs NBP z dnia zwrotu zaliczki, czy kurs taki sam, po którym była przeliczona wpłata zaliczek?

Fragment:

Na zwrot zaliczek w/w firma wystawiła korekty. W związku z tym, w złożonym przez siebie wniosku firma podniosła problem dotyczący przeliczenia kursu euro na złote przy wystawieniu korekt. Zdaniem firmy każdy zwrot zaliczki powinien być przeliczony po takim samym kursie, jak w fakturze dokumentującej wpływ tej zaliczki. W takiej sytuacji nie powstaną różnice w podatku należnym. Obowiązek wykazywania w fakturze kwoty podatku w złotych, bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze, wynika z par. 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DzU Nr 97, poz. 971). Wyżej wymieniony par. 12 ust. 6 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. na podstawie par. 19 ust. 6 ma zastosowanie odpowiednio do faktur korygujących. Z kolei zgodnie z par. 19 ust. 3 pkt 2 wyżej powołanego rozporządzenia, przepisy ust. 1 i 2 tegoż par. 19 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu-co ma zastosowanie do wyżej przedstawionego stanu faktycznego.