Zwrot zaliczek | Interpretacje podatkowe

Zwrot zaliczek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot zaliczek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wystawione przez Spółkę faktury korygujące prawidłowo dokumentują zwrot zaliczek kontrahentowi niemieckiemu, a Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dokonanego zwrotu zaliczek kontrahentowi niemieckiemu.
Fragment:
Jako, że: Faktury Zaliczkowe wystawione na rzecz Kontrahenta Niemieckiego zostały skorygowane do zera poprzez wystawienie przez Spółkę Korekt Faktur Zaliczkowych oraz Spółka dokonała zwrotu Zaliczek oraz Kontrahent Niemiecki potwierdził otrzymanie zwrotu Zaliczek i Korekt Faktur Zaliczkowych, Spółka skutecznie skorygowała Faktury Zaliczkowe i tym samym brak jest podstaw do ich ponownego wystawienia lub korekty. Ponadto, Spółka dokonała korekty podatku należnego VAT z tytułu zwrotu Zaliczek otrzymanych od Kontrahenta Niemieckiego w deklaracji VAT za miesiąc, w którym Kontrahent Niemiecki otrzymał Korekty Faktur Zaliczkowych oraz zwrot uprzednio zapłaconych Zaliczek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka jest uprawniona do dokonania korekty należnego podatku VAT z tytułu zwrotu Zaliczek otrzymanych uprzednio od Kontrahenta Niemieckiego w deklaracji VAT za miesiąc, w którym Kontrahent Niemiecki otrzymał Korekty Faktur Zaliczkowych oraz zwrot Zaliczek... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest uprawniona do dokonania korekty należnego podatku VAT z tytułu zwrotu Zaliczek otrzymanych uprzednio od Kontrahenta Niemieckiego w deklaracji VAT za miesiąc, w którym Kontrahent Niemiecki otrzymał Korekty Faktur Zaliczkowych oraz zwrot Zaliczek. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usług, dostawca towarów lub usługodawca otrzyma całość bądź części zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek lub ratę, kwota ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, z chwilą jej otrzymania.
2016
17
mar

Istota:
Czy Spółka prawidłowo dokonała korekty podatku naliczonego za miesiąc, w którym otrzymała zwrot zaliczki?
Fragment:
W związku z powyższym Wnioskodawca zażądał zwrotu zaliczki od gwaranta czyli towarzystwa ubezpieczeniowego. Ponadto lider konsorcjum ogłosił upadłość i od dnia 17 października 2012 r. firmą zarządza ustanowiony przez sąd syndyk. Wnioskodawca zażądał zwrotu zaliczki od gwaranta, czyli towarzystwa ubezpieczeniowego. Na podstawie wezwania Wnioskodawcy, towarzystwo ubezpieczeniowe w dniu 21 grudnia 2012 r. wpłaciło całą kwotę wynikającą z gwarancji ubezpieczeniowej. Wnioskodawca dokonał korekty podatku VAT za miesiąc, w którym otrzymał zwrot kwoty zaliczki, czyli za miesiąc grudzień 2012 r. Natomiast syndyk wystawił „ fakturę korektę ” dotyczącą zwrotu zaliczki w dniu 15 stycznia 2013 r., do Wnioskodawcy faktura wpłynęła dnia 21 stycznia 2013 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku. Czy Spółka prawidłowo dokonała korekty podatku naliczonego za miesiąc, w którym otrzymała zwrot zaliczki... Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, korekta podatku VAT wynikająca z otrzymania zwrotu zaliczki winna zostać dokonana w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka faktycznie otrzymała zwrot zaliczki. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2013
27
kwi

Istota:
W miesiącu styczniu 2008 r. pobrano pracownikowi zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 30% zamiast 19%. Czy zakład pracy może zwrócić pracownikowi (w trakcie roku podatkowego) niesłusznie pobraną (zawyżoną) zaliczkę na podatek dochodowy?
Fragment:
(...) zwrotu zaliczki na podatek – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 23 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu zaliczki na podatek. Wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym pismem z dnia 14 maja 2008 r. nr ILPB1/415-271/08-2/RP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wezwał do jego uzupełnienia. Wezwanie doręczono w dniu 16 maja 2008 r., wniosek uzupełniono w dniu 23 maja 2008 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. W miesiącu styczniu 2008 r. pobrano pracownikowi zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 30% zamiast 19%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zakład pracy może zwrócić pracownikowi (w trakcie roku podatkowego) niesłusznie pobraną (zawyżoną) zaliczkę na podatek dochodowy... Zdaniem Wnioskodawcy, pracodawca może zwrócić pracownikowi w trakcie roku podatkowego niesłusznie pobraną zaliczkę na podatek dochodowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
2011
1
cze

Istota:
Zaliczkowy zwrot podatku naliczonego związanego z zakupami realizowanymi przed rozpoczęciem wykonywania czynności opodatkowanych (art. 93 ustawy o VAT).
Fragment:
(...) okresie po dniu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego wynosi nie mniej niż 250.000 zł, podmiot uprawniony uregulował w całości należność za nabyte towary i usługi objęte zwrotem kwoty podatku naliczonego, a w przypadku importu towarów zapłacił podatek należny od tego importu, podmiot złożył oświadczenie, że: nabyte towary i usługi służyć będą do czynności opodatkowanych lub do czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, które zostaną wykonane nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania ostatniej faktury stwierdzającej nabycie tych towarów lub usług albo w przypadku importu towarów - od dnia otrzymania ostatniego dokumentu celnego, w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania czynności, o których mowa w lit. a, do końca następnego roku, nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 lub 8. Dodatkowe warunki jakie spełnić musi podmiot ubiegający się o zaliczkowy zwrot podatku określone zostały w Rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.
2011
1
maj

Istota:
Jak rozliczyć wpłacone zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, gdy zostały one obliczone i zapłacone od należnego, ale nieuzyskanego dochodu z tytułu najmu?
Fragment:
Do końca 2005 roku najemca zapłacił Pani czynsz jedynie do miesiąca czerwca 2005 roku. Stanowisko wnioskodawcy jest następujące : zdaniem Strony, zaliczki na podatek dochodowy naliczone od nieistniejącego dochodu powinny być zwrócone. Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy : zgodnie z art. 45 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnicy są obowiązani złożyć urzędowi skarbowemu zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, to stosownie do art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że w ciągu roku podatkowego 2005 wpłacała Pani zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu najmu lokalu, pomimo, iż faktycznie kwoty należne z tego źródła nie zostały Pani wypłacone lub zostały wypłacone w innym okresie rozliczeniowym. W związku z powyższym powstała nadpłata zaliczek, które zostały odprowadzone nienależnie w ciągu roku podatkowego.
2011
1
kwi

Istota:
Na zwrot zaliczek podatnik wystawił korekty faktur. Wątpliwości podatnika dotyczą kursu przeliczenia euro na złote przy wystawieniu faktur korygujących-czy powinien to być średni kurs NBP z dnia zwrotu zaliczki, czy kurs taki sam, po którym była przeliczona wpłata zaliczek?
Fragment:
Na zwrot zaliczek w/w firma wystawiła korekty. W związku z tym, w złożonym przez siebie wniosku firma podniosła problem dotyczący przeliczenia kursu euro na złote przy wystawieniu korekt. Zdaniem firmy każdy zwrot zaliczki powinien być przeliczony po takim samym kursie, jak w fakturze dokumentującej wpływ tej zaliczki. W takiej sytuacji nie powstaną różnice w podatku należnym. Obowiązek wykazywania w fakturze kwoty podatku w złotych, bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze, wynika z par. 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DzU Nr 97, poz. 971). Wyżej wymieniony par. 12 ust. 6 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. na podstawie par. 19 ust. 6 ma zastosowanie odpowiednio do faktur korygujących. Z kolei zgodnie z par. 19 ust. 3 pkt 2 wyżej powołanego rozporządzenia, przepisy ust. 1 i 2 tegoż par. 19 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu-co ma zastosowanie do wyżej przedstawionego stanu faktycznego.
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.