IPPB5/423-934/14-2/JC | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków poniesionych tytułem kwot przekazywanych Nabywcom stanowi dla Spółki przychód w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPPB5/423-934/14-2/JCinterpretacja indywidualna
 1. producenci
 2. przychód
 3. regulamin
 4. zwrot wydatków
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków poniesionych tytułem kwot przekazywanych Nabywcom stanowi dla Spółki przychód - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków poniesionych tytułem kwot przekazywanych Nabywcom stanowi dla Spółki przychód.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o. o. jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług marketingowych oraz kompleksowej obsługi akcji promocyjnych („Spółka”).

W okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. jeden z klientów Spółki - producent źródeł światła - („Producent”) - planuje zorganizować na terenie Polski promocję swoich wyrobów („Promocja”). Promocja prowadzona będzie w oparciu o Regulamin podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem sieci internet („Regulamin”).

Zgodnie z treścią Regulaminu:

Podmiotem odpowiadającym za organizację Promocji i jej obsługę techniczną będzie Spółka, która będzie jednak działać na zlecenie, w imieniu, na rzecz i na rachunek Producenta.

Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Uczestnicy” lub „Nabywcy”). W Promocji nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom produktów Producenta objętych Promocją pełnego zadowolenia z decyzji o dokonanym wyborze i tym samym wsparcie odsprzedaży tych produktów ze sklepów. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania produktów objętych Promocją, Organizator gwarantuje zwrot kosztów zakupu.

Promocją objęte są wyłącznie produkty nowe, kupione w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przez Nabywców w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których gwarantem jest Producent. Warunki Promocji stanowią dodatkowe uprawnienia gwarancyjne w rozumieniu postanowień Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, którymi objęte są wyłącznie Produkty nabyte w okresie trwania Promocji, przyznane przez Organizatora na rzecz Nabywców. Przyznanie dodatkowej gwarancji przez Producenta Nabywcom nie ma wpływu na możliwość korzystania przez nich z innych uprawnień przyznanych im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa („Gwarancja”).

W przypadku braku satysfakcji z użytkowania kupionych produktów objętych Promocją, Nabywca może zwrócić maksymalnie 3 sztuki produktów przesyłając je na adres Spółki.

Zwrot produktów objętych Promocją możliwy jest wciągu 14 dni od daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu. O zachowaniu terminu zwrotu produktu decyduje data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki. Koszty przesłania produktu ponosi Nabywca.

Zwrot ceny zakupu produktu jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego spełnienia poniższych warunków:

 1. przesłanie produktu z zachowaniem terminu do zwrotu -14 dni;
 2. przekazanie wraz z produktem dowodu zakupu oraz formularza zwrotu. W przypadku, gdy na paragonie nie jest wymieniony symbol produktu dopuszczalne jest odręczne dopisanie symbolu przez sprzedawcę (potwierdzone pieczątką sklepu i podpisem sprzedawcy).

Zwrot Nabywcom ceny brutto produktów, znajdującej się na dowodzie zakupu, wykonywany będzie przez Spółkę w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnej i prawidłowej przesyłki od Uczestnika (zawierającej zwracany produkt, dowód zakupu, poprawnie i kompletnie wypełniony formularz zwrotu kosztów zakupu produktu), w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę. Wysokość zwracanej kwoty brutto zakupu odpowiadać będzie kwocie uiszczonej przez Nabywcę. Zwrot ceny zakupu produktu nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z zakupem produktu, takich jak koszty przesyłki, koszty dojazdu do sklepu, koszt przesłania zgłoszenia.

Uprawnienie Nabywcy do zwrotu produktu w ramach Promocji nie dotyczy produktów, co do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady, w szczególności wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji, niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji; ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

W związku z organizacją przez Producenta Promocji, Spółka oraz Producent zawrą umowę, na podstawie której Spółka zobowiąże się w stosunku do Producenta do kompleksowej obsługi Promocji i pełnienia roli jej organizatora („Umowa”). W ramach Umowy Spółka będzie m.in. odbierać zwroty produktów przesyłane przez Nabywców, weryfikować żądania Nabywców zwrotu kwoty brutto pod kątem spełnienia warunków określonych w Regulaminie, wykonywać ze swojego rachunku bankowego przelew kwoty pieniężnej na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy oraz przekazywać zwrócone produkty do Producenta. Z tytułu realizacji usług marketingowych Spółka będzie wystawiać na rzecz Producenta fakturę VAT. Koszt ekonomiczny zwracania Nabywcom kwot brutto produktów ponoszony będzie w całości przez Producenta. Zwrot kwot pieniężnych przekazywanych przez Spółkę na rzecz Nabywców będzie rekompensowany Spółce przez Producenta na podstawie wystawianych przez Spółkę not obciążeniowych. Wynagrodzenie Spółki nie będzie uzależnione od sumy kwot zwrotów przekazanych przez nią w imieniu Producenta na rzecz Nabywców - z tego tytułu Spółka nie będzie naliczać prowizji. Kwoty przekazywane przez Spółkę w imieniu Producenta na rzecz Nabywców nie będą zaliczane przez nią do kosztów uzyskania przychodów. Spółka, kwoty otrzymane od Producenta jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w jego imieniu i na jego rzecz, ujmować będzie przejściowo w prowadzonej przez siebie ewidencji VAT.

W tytule przelewu do Nabywcy Spółka będzie wskazywać, że zwrot środków pieniężnych na rzecz Nabywcy realizowany jest przez nią w imieniu, na rzecz i na rachunek Producenta.

Spółka dysponować będzie dowodem realizacji przelewu bankowego w postaci wyciągu z rachunku bankowego; wyciąg z rachunku bankowego stanowić będzie także ewidencję wydatków i ich zwrotów przez Producenta o której mowa jest w art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymane przez Nabywców kwoty pieniężne przekazane im przez Spółkę, z jej rachunku bankowego, ale w imieniu i na rzecz Producenta, stanowić będą przychód w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym Spółka będzie pełniła rolę płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywanie przez Spółkę, z własnego rachunku bankowego, ale w imieniu i na rzecz Producenta, zwrotu na rzecz Nabywców ceny brutto produktów Producenta, będzie wiązało się z obowiązkiem wystawienia przez Spółkę deklaracji PIT-8C...
 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywanie przez Spółkę, z własnego rachunku bankowego, ale działając w imieniu i na rzecz Producenta, zwrotu na rzecz Nabywców ceny brutto produktów Producenta, powodować będzie powstanie po stronie Spółki obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...
 4. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków, tytułem kwot przekazywanych konsumentom w imieniu Producenta, stanowi przedmiot opodatkowania na gruncie podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT...
 5. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków tytułem kwot przekazywanych konsumentom, jako nie stanowiący przedmiotu opodatkowania na gruncie VAT, powinien być dokumentowany w postaci faktury VAT czy też Spółka powinna dokumentować obciążenie Producenta notą obciążeniową...
 6. Czy wyciągi z rachunku bankowego Spółki mogą być kwalifikowane jako dokumentacja podatnika o której mowa jest w art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT...
 7. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków poniesionych tytułem kwot przekazywanych Nabywcom stanowi dla Spółki przychód w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków, tytułem kwot przekazanych wcześniej przez Spółkę konsumentom w imieniu i na rachunek Producenta, na warunkach określonych w Regulaminie, nie stanowi dla Spółki przychodu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm., „Ustawa o CIT”).

Stanowisko Spółki oparte jest na następującej wykładni przepisów prawa.

Pojęcie przychodu podatkowego na gruncie Ustawy o CIT ma bardzo szeroki zakres. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1) tej ustawy przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Jednocześnie Ustawa o CIT w art. 12 ust. 4 pkt 6a) stanowi, że do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli więc Spółka ponosić będzie w imieniu i na rzecz Producenta określone wydatki na rzecz Nabywców, które to wydatki będą jej następnie rekompensowane przez Producenta i Spółka nie będzie tych wydatków kwalifikować do kosztów podatkowych, to ich zwrot przez Producenta nie będzie stanowić dla Spółki przychodu w rozumieniu Ustawy o CIT ponieważ będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a) tej ustawy.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie nie tylko w literalnej wykładni przepisów prawa podatkowego lecz również w bieżącej praktyce organów podatkowych. W tym miejscu przywołać można np. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 lipca 2014 r. (ITPB1/415-447/14/AD), w treści którego organ podatkowy jednoznacznie opowiedział się za stanowiskiem, zgodnie z którym dokonanie przez zleceniodawcę zwrotu na rzecz podatnika (zleceniobiorcy) poniesionych przez niego wydatków, koniecznych do należytej realizacji umowy, nie stanowi dla podatnika przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanej interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacja ta co do zasady wiąże w sprawie, w której została wydana i nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowi podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji. Jednocześnie wskazać należy, że powołana interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB1/415-447/14/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.