IBPB-2-2/4511-518/16/JG | Interpretacja indywidualna

Czy darowizna 1/4 części domu jednorodzinnego nabytego w wyniku spadku po zmarłym ojcu Wnioskodawcy pozwoliłaby na skorzystanie ze zwrotu VAT na materiały budowlane na nowo wybudowany dom?
IBPB-2-2/4511-518/16/JGinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. zwrot wydatków
 3. zwrot wydatków związanych z budownictwem
 1. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) -> Warunki przyznania prawa do zwrotu podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 18 kwietnia 2016 r. (data otrzymania 22 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym 30 czerwca 2016 r. i 18 lipca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania w zakresie ustalenia prawa do ubiegania się o zwrot – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania w zakresie ustalenia prawa do ubiegania się o zwrot.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku odpowiednio pismami z 10 czerwca 2016 r. i 17 lipca 2016 r. Znak: IBPB-2-2/4511-518/16/JG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 30 czerwca 2016 r. i 18 lipca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w 2008 r. nabył po zmarłym w 2006 r. ojcu spadek. W skład spadku wchodzi m.in. dom jednorodzinny, który przypadł na rzecz matki Wnioskodawcy w udziale 3/4 i na rzecz Wnioskodawcy w udziale 1/4. Wnioskodawca w czerwcu w 2014 r. otrzymał decyzję na budowę domu jednorodzinnego. W dniu wydania decyzji Wnioskodawca miał 34 lata. Wnioskodawca jest żonaty i od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na budowę domu jest ojcem dwójki dzieci (córka ur. 2006 r., córka ur. w 2012 r.). Powierzchnia domu do 100 m2 . Wnioskodawca w styczniu 2016 r. wraz z rodziną przeprowadził się do nowowybudowanego domu. Dom jest w trakcie odbioru. W rodzinnym domu, który Wnioskodawca nabył w spadku w chwili obecnej mieszka jego matka.

W uzupełnieniu wniosku z 27 czerwca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że jego żona nie była i nie jest właścicielem ani współwłaścicielem żadnego budynku lub lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca wskazał również, że korzystał już ze zwrotu VAT na materiały budowlane na dom (remont domu), w którym mieszkał (dom będący współwłasnością z matką). Zniesienie współwłasności 1/4 części domu spowodowałoby, że Wnioskodawca byłby właścicielem tylko nowowybudowanego domu. W uzupełnieniu wniosku z 14 lipca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że w przypadku zniesienia współwłasności domu jednorodzinnego jego udział 1/4 pozwoliłby na otrzymanie na wyłączną własność przez Wnioskodawcę co najmniej jednego lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy darowizna 1/4 części domu jednorodzinnego nabytego w wyniku spadku po zmarłym ojcu Wnioskodawcy pozwoliłaby na skorzystanie ze zwrotu VAT na materiały budowlane na nowo wybudowany dom...

(pytanie sformułowane w ww. uzupełnieniu wniosku z 27 czerwca 2016 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli podaruje w formie darowizny 1/4 część domu jednorodzinnego nabytego w wyniku spadku będzie mógł skorzystać ze zwrotu VAT za materiały budowalne na nowo wybudowany dom.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1865) – z dniem 1 stycznia 2014 r. straciła moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, zwany dalej „zwrotem wydatków”.

Ponadto – zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1-5 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

 1. wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku:
  1. budową domu jednorodzinnego albo
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy;
 3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
  1. 75 m2 i 100 m2 ,
  2. 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy, o których mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 1a;
 4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy, nie ukończyła 36 lat;
 5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

-z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy – prawo do zwrotu wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy, warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 4, dotyczy młodszego z małżonków, a warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5, dotyczy obojga małżonków (art. 22 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 23 ust. 2 ww. ustawy – wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Na podstawie art. 23 ust. 6 ww. ustawy – do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie:

 1. pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy
 2. faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1.

Z treści wskazanych przepisów wynika, że ustawa daje prawo, po spełnieniu określonych w niej warunków, do otrzymania zwrotu od Skarbu Państwa niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na podstawie decyzji z 2014 r. wybudował dom, w którym zamieszkał w 2016 r. wraz ze swoją rodziną.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi okoliczność, czy darowizna udziału 1/4 w domu jednorodzinnym nabytego w drodze spadku po zmarłym ojcu pozwoliłaby Wnioskodawcy na skorzystanie ze zwrotu VAT na materiały budowlane na nowo wybudowany dom. Wnioskodawca wskazał, że w drodze spadku po zmarłym ojcu nabył udział 1/4 m.in. w domu jednorodzinnym a pozostały udział nabyła jego matka. W budynku, w którym Wnioskodawca posiada udział 1/4 w przypadku dokonania zniesienia współwłasności jego udział pozwoliłby na otrzymanie przez Wnioskodawcę co najmniej jednego lokalu mieszkalnego. Żona Wnioskodawcy nie była i nie jest właścicielem ani współwłaścicielem żadnego budynku lub lokalu mieszkalnego.

Ustawodawca poza wskazaniem w art. 20 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy katalogu wydatków poniesionych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w pkt 5 lit. c) tegoż artykułu zawarł zastrzeżenie, z którego wynika, że warunkiem jest aby osoba fizyczna ubiegająca się o zwrot wydatków do dnia złożenia wniosku nie była właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny – z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1. Z ww. zastrzeżenia wynika zatem, że do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków zarówno osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim jak i jej małżonek nigdy wcześniej przed złożeniem ww. wniosku nie mogą posiadać żadnego tytułu, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Użycie przez ustawodawcę w tym przepisie zwrotu „do dnia złożenia wniosku” nie oznacza, że Wnioskodawca lub jego małżonek tylko na moment złożenia wniosku o zwrot wydatków nie mają być m.in. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny, lecz zwrot ten określa, że nigdy wcześniej ani Wnioskodawca, ani jego małżonek nie mogą posiadać wymienionych powyżej praw. Zatem budynek mieszkalny musi być pierwszym nabytym na własność, jaki będzie posiadać osoba fizyczna (lub jej małżonek) chcąca ubiegać się o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Podsumowując, w treści art. 20 ust. 3 pkt 5 lit. c) ww. ustawy została wyrażona wola ustawodawcy, aby finansowego wsparcia nie otrzymywały osoby, które są wyłącznymi właścicielami budynku albo ich udział w takim budynku pozwala im, w przypadku zniesienia współwłasności, otrzymać na wyłączność co najmniej jeden lokal mieszkalny.

W omawianej sprawie żona Wnioskodawcy nie jest i nie była właścicielem ani współwłaścicielem budynku lub lokalu mieszkalnego, lecz przyjmując za Wnioskodawcą, że w budynku, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem w udziale 1/4 w przypadku zniesienia współwłasności tego budynku – jego udział pozwoliłby mu na otrzymanie na wyłączną własność co najmniej jednego lokalu mieszkalnego, uznać należy, że nie został spełniony elementarny warunek do ubiegania się o zwrot, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5 lit. c) ustawy.

Raz jeszcze wyjaśnić należy, że kluczowa w niniejszej sprawie jest okoliczność wskazana przez Wnioskodawcę w uzupełnieniu wniosku z 14 lipca 2016 r., a mianowicie fakt, iż w przypadku zniesienia współwłasności budynku, którego Wnioskodawca jest wpółwłaścicielem w udziale 1/4, jego udział pozwoliłby mu na otrzymanie na wyłączną własność co najmniej jednego lokalu mieszkalnego. Bez znaczenia pozostaje natomiast okoliczność, że Wnioskodawca wyzbędzie się swojego udziału 1/4 w drodze darowizny, ponieważ przepisy ww. ustawy wprost stanowią o tym, że ani na moment złożenia wniosku ani nigdy wcześniej osoba ubiegająca się o zwrot (ani jej małżonek) nie może być m.in. współwłaścicielem budynku jeżeli jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Wobec powyższego Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu niektórych wydatków poniesionych na nowo wybudowany dom.

Stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dołączono dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

budowa
IBPB-2-2/4511-307/16/AK | Interpretacja indywidualna

zwrot wydatków
DD3/033/225/CRS/13/RD-2859/14 | Interpretacja indywidualna

zwrot wydatków związanych z budownictwem
ITPB2/415-695/14/IL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.