ITPB2/415-695/14/IL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania ze zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie zwrotu wydatków związanych z budową budynku letniskowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 3 października 2014 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie zwrotu wydatków związanych z budową budynku letniskowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie decyzji Starosty z dnia 29 czerwca 2010 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku letniskowego całorocznego wg projektu typu „LETNISKO” oraz budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego w J. na działce geod. nr ... ze zjazdem na działkę nr .. Wnioskodawca wybudował wraz z żoną dom.

Na podstawie decyzji z dnia 29 czerwca 2012 r. Wójta Gminy wyrażającej zgodę na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr ... Wnioskodawca stał się wraz z żoną właścicielem gruntu na którym stoi dom. Budynek został oddany do użytkowania 1 października 2013 r. na podstawie zgody Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.

Na podstawie uchwały z dnia 24 października 2007 r. wprowadzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że działka nr ... położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowo letniskowej. W dniu 20 maja 2014 r. Wnioskodawca złożył wniosek do Wójta Gminy o przekwalifikowanie rzeczowej działki na działkę budowlaną. Od 1 kwietnia 2014 r. stale tu zamieszkuje. Dom spełnia wszystkie wymogi, żeby w nim mieszkać cały rok. Budynek jest wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej z bloczków betonowych i suporeksu, połączony na trwałe z gruntem, zadaszony i pokryty dachówką ceramiczną. Dom posiada m.in. instalację wodną, szambo, instalację elektryczną, ogrzewanie centralne. Dom jest 3-kondygnacyjny, piętrowy o pow. 127,27 m2, o kubaturze 733 m3 , posiada podpiwniczenie pod całym budynkiem. Dom składa się z kuchni, dwóch łazienek 4 pokoi i salonu oraz wiaty garażowej. Od początku inwestycji Wnioskodawca zakładał, że ww. dom stanie się docelowym miejscem zamieszkania. Niestety z powodów formalnych nie było możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę domu o nazwie "mieszkalny" ze względu na istniejący plan zagospodarowania przestrzennego, który na działce Wnioskodawcy przewiduje zabudowę mieszkalno-letniskową. Wydatki związane z budową domu letniskowego całorocznego Wnioskodawca poniósł w okresie od 2011 r. do 2013 r. Na udokumentowanie tych wydatków Wnioskodawca posiada faktury wystawione w okresie od 2011 r. do 2013 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania ze zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym...

Zdaniem Wnioskodawcy w art. 2 pkt 1 ww. ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym została zawarta definicja budynku mieszkalnego. W myśl tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym - rozumie się przez to budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. Według Wnioskodawcy, ponieważ budynek został wybudowany na cele mieszkaniowe i zawiera stosowne urządzenia techniczne spełnia wymogi ustawy w tym zakresie. W prawie budowlanym budynkiem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Wnioskodawca uważa, że budynek spełnia warunki tego przepisu.

W opinii Wnioskodawcy budynek wzniesiony został jako budynek mieszkalny jednorodzinny, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i potrzeby te może zaspokajać. Budynek ten nie stanowi lokaty kapitału ponieważ na budowę domu został udzielony kredyt hipoteczny, oraz nie powstał w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych.

Wnioskodawca uważa, że jest uprawniony do skorzystania z możliwości zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych do 2013 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznych niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177 poz. 1468 ze zm.) obowiązującej do 31 grudnia 2013 r. ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym rozumie się przez to budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

Jak stanowi art. 3 ust. 1 ww. ustawy osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  1. budową budynku mieszkalnego;
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. (art. 3 ust. 2 ww. ustawy).

Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (art. 3 ust. 3 ww. ustawy).

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej (art. 3 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 3 ust. 8 ww. ustawy minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Wykaz taki zawarty został w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MTiB z 2006 r. Nr 1, poz. 1).

Należy wskazać, iż od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje wykaz zawarty w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 11, poz. 35).

Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Prawo do zwrotu przysługuje również pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

  1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
  2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Jednym z rodzajów inwestycji, których realizacja daje prawo do zwrotu, jest budowa budynku mieszkalnego. Zgodnie z definicją zawartą w ww. ustawie budynkiem mieszkalnym jest budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Określając pojęcie budynku można również odnieść się do definicji zawartej w prawie budowlanym. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) budynkiem jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 2).

Wskazany w przytoczonym przepisie wymóg „trwałego związania budynku z gruntem” oznacza posadowienie budynku na gruncie budowlanym w sposób zapewniający jego trwałość i stateczność.

Powyższe prowadzi do wniosku, że za budynek mieszkalny uznać można obiekt budowlany zawierający przestrzeń wewnętrzną lub pomieszczenie wydzielone z otaczającej przestrzeni w sposób odpowiedni do przeznaczenia jego całości lub części, posadowiony na gruncie budowlanym w sposób zapewniający jego stateczność, posiadający odpowiednią konstrukcję budowlaną i pokrycie (dach), który służył będzie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych .

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na podstawie decyzji Starosty z dnia 29 czerwca 2010 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku letniskowego całorocznego wg projektu typu „LETNISKO” oraz budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego w J. na działce geod. nr ... ze zjazdem na działkę nr ....Wnioskodawca wybudował wraz z żoną dom.

Na podstawie decyzji z dnia 29 czerwca 2012 r. Wójta Gminy wyrażającej zgodę na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr ... Wnioskodawca stał się wraz z żoną właścicielem gruntu na którym stoi dom. Budynek został oddany do użytkowania 1 października 2013 r. na podstawie zgody Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.

Na podstawie uchwały z dnia 24 października 2007 r. wprowadzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że działka nr ... położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowo letniskowej. W dniu 20 maja 2014 r. Wnioskodawca złożył wniosek do Wójta Gminy o przekwalifikowanie rzeczowej działki na działkę budowlaną. Od 1 kwietnia 2014 r. stale tu zamieszkuje. Dom spełnia wszystkie wymogi, żeby w nim mieszkać cały rok. Budynek jest wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej z bloczków betonowych i suporeksu, połączony na trwałe z gruntem, zadaszony i pokryty dachówką ceramiczną. Dom posiada m.in. instalację wodną, szambo, instalację elektryczną, ogrzewanie centralne. Dom jest 3-kondygnacyjny, piętrowy o pow. 127,27 m2, o kubaturze 733 m3 , posiada podpiwniczenie pod całym budynkiem. Dom składa się z kuchni, dwóch łazienek 4 pokoi i salonu oraz wiaty garażowej. Od początku inwestycji Wnioskodawca zakładał, że ww. dom stanie się docelowym miejscem zamieszkania. Niestety z powodów formalnych nie było możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę domu o nazwie "mieszkalny" ze względu na istniejący plan zagospodarowania przestrzennego, który na działce Wnioskodawcy przewiduje zabudowę mieszkalno-letniskową. Wydatki związane z budową domu letniskowego całorocznego Wnioskodawca poniósł w okresie od 2011 r. do 2013 r. Na udokumentowanie tych wydatków Wnioskodawca posiada faktury wystawione w okresie od 2011 r. do 2013 r.

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, że decydujące znaczenie dla kwalifikacji danego obiektu budowlanego jako budynku mieszkalnego jest przeznaczenie budynku. Nie jest istotna klasyfikacja statystyczna danego obiektu budowlanego. Charakteru budynku nie determinuje także treść miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy też treść decyzji o warunkach zabudowy lub o pozwoleniu na budowę. Istotne znaczenie ma tylko to, czy dany budynek został wybudowany w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i czy potrzeby takie może zaspokajać.

Potrzeby mieszkaniowe są zaspokajane przez np. wybudowanie budynku, w którym dana osoba będzie mieszkała. Przy czym nie musi to być miejsce stałego zamieszkania, ale nie może być to również przemijający i krótkotrwały pobyt. Powinna natomiast mieć miejsce pewna stałość lub częstotliwość pobytu.

Skoro przedmiotowy budynek został wzniesiony jako budynek mieszkalny jednorodzinny w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i potrzeby te może zaspokajać, oraz od 1 kwietnia 2014 r. stał się stałym miejscem zamieszkania Wnioskodawcy, to należy uznać, iż wybudowany przez niego budynek będzie spełniał podstawową funkcję, jaką musi spełniać budynek, aby uznać go za budynek mieszkalny służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, czyli funkcję mieszkalną (lokum, w którym koncentruje się życie rodzinne).

Oznacza to, że inwestycja ta mieści się w dyspozycji art. 3 ust. 1 pkt 1, co upoważnia do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, w związku z budową budynku letniskowego.

Jednocześnie podkreślić należy , iż uprawnienie do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, związanych m.in. z budową budynku mieszkalnego jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia wszystkich warunków i zasad określonych w art. 3 i art. 4 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Należy podkreślić, iż ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym funkcjonująca w obrocie prawnym od dnia 1 stycznia 2006 r. na mocy art. 38 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304 z późn. zm.) została uchylona.

Jednakże zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.), ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach.

Jak wynika bowiem z art. 32 ust. 2 pkt 4 i 5 ww. ustawy wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r., natomiast wystawioną w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przy czym należy zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie jest ustalanie, czy Wnioskodawca faktycznie zamieszkuje w przedmiotowej nieruchomości, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.