Zwrot wydatków związanych z budownictwem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot wydatków związanych z budownictwem. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
3
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania ze zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym?

Fragment:

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania ze zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym... Zdaniem Wnioskodawcy w art. 2 pkt 1 ww. ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym została zawarta definicja budynku mieszkalnego. W myśl tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym - rozumie się przez to budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. Według Wnioskodawcy, ponieważ budynek został wybudowany na cele mieszkaniowe i zawiera stosowne urządzenia techniczne spełnia wymogi ustawy w tym zakresie. W prawie budowlanym budynkiem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

2012
24
lis

Istota:

Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku przysługuje Panu prawo do zwrotu części podatku VAT w całości czy do wysokości posiadanego przez Pana udziału?

Fragment:

W myśl art. 3 ust. 8 ww. ustawy minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT. Wykaz taki zawarty został w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MTiB z 2006 r. Nr 1, poz. 1). Należy wskazać, iż od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje wykaz zawarty w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 11, poz. 35). Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

2012
9
mar

Istota:

Zakres zwrotu wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego.

Fragment:

Zamierza Pan również wystąpić o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych na budowę domu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w sytuacji, gdy skorzysta Pan ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma Pan jednocześnie prawo do zwrotu części wydatków poniesionych przez Pana na zakup materiałów budowlanych, w związku z budową budynku mieszkalnego... Zdaniem Wnioskodawcy podatek VAT i podatek dochodowy stanowią dwa niezależne zobowiązania podatkowe. Wnioskodawca uważa, iż fakt skorzystania ze zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza możliwości uzyskania zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. W związku z tym w Jego ocenie przysługuje prawo do zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo do zwrotu części podatku VAT od wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową sieci wodociągowej?

Fragment:

Nr 207, poz. 2016, z późn zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3; pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie. Jednym z rodzajów inwestycji, których realizacja daje prawo do zwrotu, jest budowa budynku mieszkalnego. Definicja zawarta w ww. ustawie pod pojęciem budynku nakazuje rozumieć także związane z budynkiem (lub jego częścią) urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. Zatem definicją budynku mieszkalnego objęte są również urządzenia i przyłącza instalacyjne. W ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym brak jest definicji przyłącza, zatem koniecznym jest odniesienie się do definicji zawartej w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). Ustawa ta wyróżnia definicje przyłącza kanalizacyjnego, przyłącza wodociągowego oraz sieci.

2011
1
cze

Istota:

Czy na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym prawo do zwrotu różnicy VAT na podstawie ww. ustawy przysługuje podatnikowi bez stosowania wykazu materiałów budowlanych zawartego w obwieszczeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005r. oraz bez zawartego na fakturze numeru PKWiU i PKOB a bezpośrednio na podstawie załącznika do tej ustawie.

Fragment:

Oznacza to, że faktura VAT, która w swej treści zawiera jedynie opis przedmiotu sprzedaży bez wskazania na tej fakturze numeru PKWiU i PKOB nie pozbawia podatnika prawa do ubiegania się o częściowy zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Jednakże o tym czy takie prawo ostatecznie podatnikowi będzie przysługiwać zadecyduje fakt czy ten materiał budowlany był objęty katalogiem (wykazem) Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005r. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
maj

Istota:

Czy należy doliczyć w zeznaniu podatkowym kwoty uprzednio odliczonych ulg w związku z otrzymanym od Syndyka Masy Upadłości zwrotem części uprzednio wpłaconych do developera środków pieniężnych ?

Fragment:

Podatnik zauważa, że podobne kryteria zastosowało w Jego przypadku Ministerstwo Budownictwa przy okazji wątpliwości związanych z realizacją książeczek mieszkaniowych i wypłatą premii gwarancyjnej. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy oraz po rozpatrzeniu zarzutów zażalenia stwierdza, co następuje : Zgodnie z treścią art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym ązującym przed dniem 01.01.2002r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone, m.in. na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, a następnie po roku, w którym dokonano odliczeń otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, to do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów. Wyżej wymieniony przepis, stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2001r.

2011
1
maj

Istota:

Czy można ubiegać się o zwrot różnicy podatku VAT? Zgodnie z identyfikatorem PKWiU Nr 20.30.20 – 02.10 do dnia 30 kwietnia 2004r. podatek VAT na surowe elementy drewniane wynosił 7% a od 01 maja 2004r. stawka została zwiększona do 22%.

Fragment:

Przepis art. 4 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie (art. 4 ust. 2 ww. ustawy). Z treści art. 5 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r. (art. 5 ust. 3 ww. ustawy)Zgodnie z art. 5 ust. 4 ww. ustawy wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej: imię i nazwisko, numer NIP albo numer PESEL w przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przysługuje prawo do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w przypadku gdy do końca 2007 r. zostanie wydane pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego i zostaną poniesione wydatki na zakup materiałów budowlanych, lecz nie zostaną do końca tego roku podjęte prace budowlane?

Fragment:

U. nr 177, poz. 1468 ze zmianami) osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego. Natomiast art. 4 ust. 2 tej ustawy stanowi, że prawo do zwrotu przysługuje, pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada: 1) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zmianami); 2) pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie. Ustawodawca nie uzależnia prawa do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym od tego, czy zakup materiałów budowlanych nastąpił przed czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wymagane jest jedynie, aby wydatki były poniesione i udokumentowane fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. (art. 3 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy) oraz dotyczyły wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (art. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy). Istotnym warunkiem jest również, aby Podatnik w momencie składania wniosku dysponował pozwoleniem na budowę. W związku z powyższym należy uznać stanowisko zawarte we wnioskuza prawidłowe.

2011
1
kwi

Istota:

Czy można skorzystać ze zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr 177 poz. 1468) na zakup okien aluminiowych?

Fragment:

Zwrot ten dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30.04.2004r. były opodatkowane stawka podatku od towarów i usług VAT w wysokości 7 %, a od 1 maja są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 22%. Ponadto zgodnie z art. 3 ust.8 w/w ustawy, w oparciu o wykaz materiałów budowlanych które do dnia 30.04.2004r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług VAT w wysokości 7 %, a od 1 maja są opodatkowane podatkiem VAT w wys. 22% pod symbolem PKWiU 28.12.10 znajdują się elementy stalowe stolarki budowlanej – z wyłączeniem drzwi, okien i iluminatorów jachtowych. Z przedłożonej kopii faktury VAT Nr Y/05. wynika, iż zakupili Państwo okna aluminiowe ciepłe w dniu 30.09.2005r. Na przedłożonej fakturze brak określenia symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Zgodnie z pozycją 41 załącznika nr 5 do ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11 poz. 50 z poźn. zm) w okresie do 30.04.2004r. stawką podatku VAT w wysokości 7% były opodatkowane: „Elementy metalowe stolarki budowlanej – z wyłączeniem drzwi, okien i iluminatorów okrętowych, świetlików i iluminatorów jachtowych” , PKWiU ex 28.12.10. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, w w/w grupowaniu pod symbolem PKWiU 28.12.10-50.21 zaklasyfikowane są okna aluminiowe co oznacza, że dla tego towaru do dnia 30.04.2004r. stawka podatku wynosiła 7%. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. informuje, że przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy przysługuje zwrot podatku VAT w wysokości 55,23% wynikającej z ww. faktury w sytuacji, gdy nie jest wskazany na fakturze symbol SWW/KU sprzedanego towaru.

Fragment:

W ustępie 8 art. 3 ww. ustawy, zobowiązano ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do ogłoszenia w drodze obwieszczenia wykazu tych materiałów budowlanych. Na tej podstawie Minister Transportu i Budownictwa w dniu 30 grudnia 2005 r. wydał obwieszczenie, w którym ogłosił wykaz materiałów budowlanych opodatkowanych do dnia 30 kwietnia 2004 r. stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. opodatkowanych podatkiem VAT w wysokości 22% (Dz. Urz. MTiB z 2006 r. Nr 1, poz. 1), określając w ten sposób listę materiałów budowlanych, których zakup uprawnia do ubiegania się o zwrot części poniesionych wydatków. W wykazie tym jako czynnik identyfikujący materiały budowlane, oprócz ich nazw podano również ich symbole PKWiU - co odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami - drzwi i ościeżnice należy zaliczyć do materiału budowlanego sklasyfikowanego z numerem 20.30.11 PKWiU, tj. "okna i drzwi ościeżnice i progi drewniane". Jednakże w wykazie robót zaliczonych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego, stanowiącego załącznik do ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, nie zostały wymienione wydatki dotyczące wykonania nowych elementów związanych z trwałą zabudową wnęki.