Zwrot wydatków związanych z budownictwem | Interpretacje podatkowe

Zwrot wydatków związanych z budownictwem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot wydatków związanych z budownictwem. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania ze zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym?
Fragment:
Czy Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania ze zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym... Zdaniem Wnioskodawcy w art. 2 pkt 1 ww. ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym została zawarta definicja budynku mieszkalnego. W myśl tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym - rozumie się przez to budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. Według Wnioskodawcy, ponieważ budynek został wybudowany na cele mieszkaniowe i zawiera stosowne urządzenia techniczne spełnia wymogi ustawy w tym zakresie. W prawie budowlanym budynkiem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
2014
3
gru

Istota:
Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku przysługuje Panu prawo do zwrotu części podatku VAT w całości czy do wysokości posiadanego przez Pana udziału?
Fragment:
W myśl art. 3 ust. 8 ww. ustawy minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT. Wykaz taki zawarty został w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MTiB z 2006 r. Nr 1, poz. 1). Należy wskazać, iż od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje wykaz zawarty w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 11, poz. 35). Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.
2012
24
lis

Istota:
Zakres zwrotu wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego.
Fragment:
Zamierza Pan również wystąpić o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych na budowę domu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w sytuacji, gdy skorzysta Pan ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma Pan jednocześnie prawo do zwrotu części wydatków poniesionych przez Pana na zakup materiałów budowlanych, w związku z budową budynku mieszkalnego... Zdaniem Wnioskodawcy podatek VAT i podatek dochodowy stanowią dwa niezależne zobowiązania podatkowe. Wnioskodawca uważa, iż fakt skorzystania ze zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza możliwości uzyskania zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. W związku z tym w Jego ocenie przysługuje prawo do zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2012
9
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do zwrotu części podatku VAT od wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową sieci wodociągowej?
Fragment:
Nr 207, poz. 2016, z późn zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3; pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie. Jednym z rodzajów inwestycji, których realizacja daje prawo do zwrotu, jest budowa budynku mieszkalnego. Definicja zawarta w ww. ustawie pod pojęciem budynku nakazuje rozumieć także związane z budynkiem (lub jego częścią) urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. Zatem definicją budynku mieszkalnego objęte są również urządzenia i przyłącza instalacyjne. W ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym brak jest definicji przyłącza, zatem koniecznym jest odniesienie się do definicji zawartej w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). Ustawa ta wyróżnia definicje przyłącza kanalizacyjnego, przyłącza wodociągowego oraz sieci.
2011
1
lip

Istota:
Czy na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym prawo do zwrotu różnicy VAT na podstawie ww. ustawy przysługuje podatnikowi bez stosowania wykazu materiałów budowlanych zawartego w obwieszczeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005r. oraz bez zawartego na fakturze numeru PKWiU i PKOB a bezpośrednio na podstawie załącznika do tej ustawie.
Fragment:
Oznacza to, że faktura VAT, która w swej treści zawiera jedynie opis przedmiotu sprzedaży bez wskazania na tej fakturze numeru PKWiU i PKOB nie pozbawia podatnika prawa do ubiegania się o częściowy zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Jednakże o tym czy takie prawo ostatecznie podatnikowi będzie przysługiwać zadecyduje fakt czy ten materiał budowlany był objęty katalogiem (wykazem) Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005r. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2011
1
cze

Istota:
Czy należy doliczyć w zeznaniu podatkowym kwoty uprzednio odliczonych ulg w związku z otrzymanym od Syndyka Masy Upadłości zwrotem części uprzednio wpłaconych do developera środków pieniężnych ?
Fragment:
Podatnik zauważa, że podobne kryteria zastosowało w Jego przypadku Ministerstwo Budownictwa przy okazji wątpliwości związanych z realizacją książeczek mieszkaniowych i wypłatą premii gwarancyjnej. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy oraz po rozpatrzeniu zarzutów zażalenia stwierdza, co następuje : Zgodnie z treścią art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym ązującym przed dniem 01.01.2002r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone, m.in. na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, a następnie po roku, w którym dokonano odliczeń otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, to do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów. Wyżej wymieniony przepis, stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2001r.
2011
1
maj

Istota:
Czy można ubiegać się o zwrot różnicy podatku VAT? Zgodnie z identyfikatorem PKWiU Nr 20.30.20 – 02.10 do dnia 30 kwietnia 2004r. podatek VAT na surowe elementy drewniane wynosił 7% a od 01 maja 2004r. stawka została zwiększona do 22%.
Fragment:
Przepis art. 4 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie (art. 4 ust. 2 ww. ustawy). Z treści art. 5 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r. (art. 5 ust. 3 ww. ustawy)Zgodnie z art. 5 ust. 4 ww. ustawy wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej: imię i nazwisko, numer NIP albo numer PESEL w przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przysługuje prawo do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w przypadku gdy do końca 2007 r. zostanie wydane pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego i zostaną poniesione wydatki na zakup materiałów budowlanych, lecz nie zostaną do końca tego roku podjęte prace budowlane?
Fragment:
U. nr 177, poz. 1468 ze zmianami) osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego. Natomiast art. 4 ust. 2 tej ustawy stanowi, że prawo do zwrotu przysługuje, pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada: 1) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zmianami); 2) pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie. Ustawodawca nie uzależnia prawa do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym od tego, czy zakup materiałów budowlanych nastąpił przed czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wymagane jest jedynie, aby wydatki były poniesione i udokumentowane fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. (art. 3 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy) oraz dotyczyły wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (art. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy). Istotnym warunkiem jest również, aby Podatnik w momencie składania wniosku dysponował pozwoleniem na budowę. W związku z powyższym należy uznać stanowisko zawarte we wnioskuza prawidłowe.
2011
1
maj

Istota:
Czy można skorzystać ze zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr 177 poz. 1468) na zakup okien aluminiowych?
Fragment:
Zwrot ten dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30.04.2004r. były opodatkowane stawka podatku od towarów i usług VAT w wysokości 7 %, a od 1 maja są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 22%. Ponadto zgodnie z art. 3 ust.8 w/w ustawy, w oparciu o wykaz materiałów budowlanych które do dnia 30.04.2004r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług VAT w wysokości 7 %, a od 1 maja są opodatkowane podatkiem VAT w wys. 22% pod symbolem PKWiU 28.12.10 znajdują się elementy stalowe stolarki budowlanej – z wyłączeniem drzwi, okien i iluminatorów jachtowych. Z przedłożonej kopii faktury VAT Nr Y/05. wynika, iż zakupili Państwo okna aluminiowe ciepłe w dniu 30.09.2005r. Na przedłożonej fakturze brak określenia symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Zgodnie z pozycją 41 załącznika nr 5 do ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11 poz. 50 z poźn. zm) w okresie do 30.04.2004r. stawką podatku VAT w wysokości 7% były opodatkowane: „Elementy metalowe stolarki budowlanej – z wyłączeniem drzwi, okien i iluminatorów okrętowych, świetlików i iluminatorów jachtowych” , PKWiU ex 28.12.10. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, w w/w grupowaniu pod symbolem PKWiU 28.12.10-50.21 zaklasyfikowane są okna aluminiowe co oznacza, że dla tego towaru do dnia 30.04.2004r. stawka podatku wynosiła 7%. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. informuje, że przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.
2011
1
kwi

Istota:
Czy przysługuje zwrot podatku VAT w wysokości 55,23% wynikającej z ww. faktury w sytuacji, gdy nie jest wskazany na fakturze symbol SWW/KU sprzedanego towaru.
Fragment:
W ustępie 8 art. 3 ww. ustawy, zobowiązano ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do ogłoszenia w drodze obwieszczenia wykazu tych materiałów budowlanych. Na tej podstawie Minister Transportu i Budownictwa w dniu 30 grudnia 2005 r. wydał obwieszczenie, w którym ogłosił wykaz materiałów budowlanych opodatkowanych do dnia 30 kwietnia 2004 r. stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. opodatkowanych podatkiem VAT w wysokości 22% (Dz. Urz. MTiB z 2006 r. Nr 1, poz. 1), określając w ten sposób listę materiałów budowlanych, których zakup uprawnia do ubiegania się o zwrot części poniesionych wydatków. W wykazie tym jako czynnik identyfikujący materiały budowlane, oprócz ich nazw podano również ich symbole PKWiU - co odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami - drzwi i ościeżnice należy zaliczyć do materiału budowlanego sklasyfikowanego z numerem 20.30.11 PKWiU, tj. "okna i drzwi ościeżnice i progi drewniane". Jednakże w wykazie robót zaliczonych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego, stanowiącego załącznik do ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, nie zostały wymienione wydatki dotyczące wykonania nowych elementów związanych z trwałą zabudową wnęki.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.