Zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Zwrot odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008r. (data wpływu 30 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatniczka zapytuje co ma zrobić z kasą fiskalną z działalności męża i czy może jej używać w swojej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W dniu 19.06.2007r. Pani Halina ..... wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 02.07.2007r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że mąż Wnioskodawczyni prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży części do ciągników i maszyn rolniczych. W dniu 21.05.2007r. mąż zmarł. Działalność gospodarcza przez męża prowadzona była do ostatniego dnia. Deklarację VAT-7 za miesiąc kwiecień 2007r. wypełniło biuro rachunkowe. Deklaracja ta została podpisana przez męża. Deklaracja ta została złożona przez syna w dniu 22.05.2007r. W deklaracji tej wykazana została (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zakres i sposób zastosowania przepisów prawa dotyczącego rozliczenia ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej.

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadził działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych. Sprzedaż rozpoczął w 2005 r. Wg podatnika przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. (par. 3 ust. 5) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (par. 3a ust. 7) nakładają na podatników rozpoczynających sprzedaż w roku 2005 konieczność ufiskalnienia kasy w dniu 01.01.2006 r. Podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej dnia 01.01.2006 r. i nie prowadził sprzedaży w roku 2006 r. Pierwszej sprzedaży dokonał po ufiskalnieniu kasy czyli dnia 13.02.2006 r. Zdaniem Podatnika jeśli nie rozpoczął sprzedaży w roku 2006 r. to nie pogwałcił terminu instalacji kasy. Tylko sprzedaż dokonana w roku 2006 na rzecz osób fizycznych i nie zarejestrowana na kasie fiskalnej spowodowałaby (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak wynika ze złożonego wniosku, podatnik dokonał nabycia kasy fiskalnej za 900,00 zł netto plus VAT 198,00 zł, ponieważ odliczenie w deklaracji VAT może objąć 50% ceny netto zakupu pyta, jak należy zaksięgować fakturę zakupu kasy fiskalnej, czy:1.900 zł w koszty 198 zł VAT do odliczenia i 450 zł do refundacji, czy2.450 zł w koszty 99 zł VAT do odliczenia, 450 zł do refundacji i 99 zł w kosztyzaznaczając przy tym, że VAT od kwoty refundowanej /ponieważ ta kwota nie jest kosztem/ nie podlega odliczeniu. Uważa, że poprawnym jest drugi sposób księgowania, skoro 50% ceny netto zakupu zostało odliczone, jako wydatek na nabycie w deklaracji VAT, tylko pozostałe 50% ceny netto może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 111 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500 zł. W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 cyt. ustawy urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika. Odliczenie części kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 – t.j. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 09.2006 r. (data wpływu: 09.2006 r. uzupełnione pismem z dnia 10.2006 r ) dotyczące możliwości odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej – podzielam Pani stanowisko w sprawie. UZASADNIENIE W dniu 09.2006 r. złożyła Pani wniosek o interpretację przepisów odnośnie możliwości odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w przypadku rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej przed terminem rozpoczęcia sprzedaży określonej w § 4 ust 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2006 r w sprawie kas rejestrujących , informując jednocześnie, iż dotychczas korzysta Pani ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ze względu na wysokość osiąganych obrotów. Stwierdziła Pani także, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje obowiązek zwrotu odliczonej od podatku kwoty ulgi z tytułu nabycia kasy?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 marca 2006 uzupełnionego w dniu 19 maja 2006 r. oraz 25 maja 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwrotu odliczonej od podatku kwoty ulgi z tytułu nabycia kasy stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Podatnik zakupił w lutym 2001 r. kasę fiskalną, w miesiącu marcu 2001 r. dokonał odliczenia od podatku kwoty ulgi z tytułu nabycia tejże kasy. Ostatni wydruk z kasy rejestrującej został dokonany w dniu 03.04.2003r. a proces likwidacyjny spółki jawnej rozpoczął się dnia 08 lipca 2004 r. Jak podał podatnik nie można było zlikwidować powyższej kasy, gdyż wspólnicy nie mogli (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku ze zmianą rodzaju ewidencjonowanych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej podatnik jest obowiązany do zwrotu odliczonych kwot wydatkowanych na nabycie kasy rejestrującej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 września 2006 r. sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Jak wynika z art. 14a § 3 i 4 tejże ustawy następująca w formie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy jest braku obowiązku zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej w sytuacji zaprzestania jej używania przed upływem trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 111 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51 poz. 375) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 25.09.2006 r.( uzupełnionego pismem z dnia 19.10.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie braku obowiązku zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej w sytuacji zaprzestania jej używania przed upływem trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. P. J M pismem z dnia 25.09.2006 r. zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem, czy w przypadku likwidacji (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Podatnik ma prawo do skorzystania z możliwości odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących wysokości 50% ich ceny zakupu, nie więcej niż 2.500 zł od każdej, które zainstalowane zostały w nowouruchomionym punkcie handlowym?

Fragment:

(...) Odpowiedź: Stan faktyczny :Pan ...................... jest właścicielem dwóch punktów handlowych, w których użytkowane są kasy rejestrujące. W dniu 27 marca 2006r. Podatnik otworzył nowy sklep, w którym zainstalowane zostały trzy kasy fiskalne.W związku z powyższym Podatnik formułuje zapytanie, dotyczące możliwości odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 50% ich ceny zakupu, nie więcej niż 2.500 zł od każdej. Podatnik sformułował własne stanowisko w sprawie, zgodnie z którym :rozpoczęcie działalności w nowym sklepie jest równoznaczne z rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu i kwot podatku na nowo zakupionych kasach rejestrujących. Obowiązującym terminem do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i podatku na nowych kasach jest dzień otwarcia sklepu, czyli dzień 27 marca 2006r. Ponadto Podatnik podaje, iż dopełnienie obowiązków jakie wynikają z (...)

2011
1
mar

Istota:

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa(Dz.U. Z 2005 r, Nr 8, póz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie nr: 1421/AV4412/1192/2005 z dnia 18.04.2005 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie,wydane w trybie art. 14 a § l Ordynacji podatkowej - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia zmienić postanowienie organu pierwszej instancji UZASADNIENIE Pismem z dnia 25 stycznia 2005 r. podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenieinformacji o sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 a § l ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Podatnik jest jednostką doradztwa rolniczego, posiadającą centralę w miejscowości B. oraz trzy oddziały terenowe w innych miastach, dla których właściwym jest Urząd Skarbowy w Pruszkowie. Dla całej firmy koniecznym będzie zainstalowanie 5-ciu kas fiskalnych, o czympodatnik powiadomił w dniu 21.01.2005 r. urząd skarbowy. Pierwsza (...)