Zwrot wydatków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot wydatków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
6
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwrotu wydatków (część podatku VAT), na zakup materiałów budowlanych poniesionych w związku z budową domu w oparciu o przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi?

Fragment:

Ustawodawca poza wskazaniem w art. 20 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy katalogu wydatków poniesionych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w pkt 5 tegoż artykułu zawarł zastrzeżenie, z którego wynika, że warunkiem jest aby osoba fizyczna ubiegająca się o zwrot wydatków do dnia złożenia wniosku nie była m.in. właścicielem lokalu mieszkalnego. Z ww. zastrzeżenia wynika zatem, że do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nigdy wcześniej przed złożeniem ww. wniosku nie mogła posiadać żadnego tytułu, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Użycie przez ustawodawcę w tym przepisie zwrotu „ do dnia złożenia wniosku ” nie oznacza, że Wnioskodawca na moment złożenia wniosku o zwrot wydatków nie ma być m.in. właścicielem lokalu mieszkalnego, lecz zwrot ten określa, że nigdy wcześniej Wnioskodawca, nie mógł posiadać wymienionych powyżej praw. Zatem wybudowany dom musi być pierwszym nabytym na własność jaki będzie posiadać osoba fizyczna chcąca ubiegać się o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Podsumowując, w treści art. 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) ww. ustawy została wyrażona wola ustawodawcy, aby finansowego wsparcia nie otrzymywały osoby, które były m.in. właścicielami lokalu mieszkalnego. W omawianej sprawie Wnioskodawca był właścicielem lokalu mieszkalnego. Okoliczność, (...)

2016
28
lis

Istota:

W zakresie uznania transakcji zakupu Towarów od Kontrahentów za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z dokonywanymi zakupami

Fragment:

(...) Towarów zostanie uwzględniona w odpowiedniej deklaracji podatkowej Wnioskodawcy, a podatek zostanie rozliczony. Okres, w którym podatek naliczony związany z nabyciem Towarów będzie mógł być rozliczony zależeć będzie natomiast od momentu otrzymania Faktur II przez Wnioskodawcę. W przypadku, gdyby Faktury II zostały otrzymane przez Wnioskodawcę w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych Towarów powstał obowiązek podatkowy, wówczas prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem Towarów powstanie w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do Towarów powstanie obowiązek podatkowy. W razie otrzymania Faktur II przez Wnioskodawcę w terminie późniejszym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem Towarów powstanie w rozliczeniu za okres, w którym otrzymane zostaną Faktury II. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2016
2
sie

Istota:

Czy darowizna 1/4 części domu jednorodzinnego nabytego w wyniku spadku po zmarłym ojcu Wnioskodawcy pozwoliłaby na skorzystanie ze zwrotu VAT na materiały budowlane na nowo wybudowany dom?

Fragment:

Z ww. zastrzeżenia wynika zatem, że do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków zarówno osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim jak i jej małżonek nigdy wcześniej przed złożeniem ww. wniosku nie mogą posiadać żadnego tytułu, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Użycie przez ustawodawcę w tym przepisie zwrotu „ do dnia złożenia wniosku ” nie oznacza, że Wnioskodawca lub jego małżonek tylko na moment złożenia wniosku o zwrot wydatków nie mają być m.in. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny, lecz zwrot ten określa, że nigdy wcześniej ani Wnioskodawca, ani jego małżonek nie mogą posiadać wymienionych powyżej praw. Zatem budynek mieszkalny musi być pierwszym nabytym na własność, jaki będzie posiadać osoba fizyczna (lub jej małżonek) chcąca ubiegać się o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Podsumowując, w treści art. 20 ust. 3 pkt 5 lit. c) ww. ustawy została wyrażona wola ustawodawcy, aby finansowego wsparcia nie otrzymywały osoby, które są wyłącznymi właścicielami budynku albo ich udział w takim budynku pozwala im, w przypadku zniesienia współwłasności, otrzymać na wyłączność co najmniej jeden lokal mieszkalny.

2015
14
sie

Istota:

Bez znaczenia jest zarówno moment dokonania remontu jak i otrzymania zwrotu, bowiem jeżeli zwrot wydatków na remont dokonywany jest zgodnie ze statutem lub regulaminem spółdzielni oraz sfinansowany jest z funduszu remontowego, to nie stanowi on dla podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bez względu na rodzaj posiadanego przez niego tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Fragment:

(...) zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów. W świetle przytoczonych przepisów za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, uzależniające wystawienie informacji PIT-8C od daty dokonanego zwrotu. Należy podkreślić, że bez znaczenia jest zarówno moment dokonania remontu jak i otrzymania zwrotu, bowiem jeżeli zwrot wydatków na remont dokonywany jest zgodnie ze statutem lub regulaminem spółdzielni oraz sfinansowany jest z funduszu remontowego, to nie stanowi on dla podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bez względu na rodzaj posiadanego przez niego tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13 , ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33.

2015
29
kwi

Istota:

W jakim momencie należy rozpoznać przychód z tytułu wynagrodzenia za Udział w aranżacji – czy według zasad ogólnych z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy według zasad właściwych dla tzw. usług ciągłych z art. 12 ust. 3c ww. ustawy?

Fragment:

W przypadku otrzymania przez Spółkę zwrotu wydatków na ulepszenie środka trwałego, odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, a kwota jaką Spółka otrzymała z tytułu zwrotu przedmiotowych wydatków nie stanowi przychodu do równowartości poniesionych wydatków. Końcowo zauważyć należy, że w opisie stanu faktycznego nie wskazano, że otrzymane „ wynagrodzenie ” będzie wyższe niż kwota poniesionych nakładów, należy jednak stwierdzić, że w takim przypadku przychodem dla celów podatkowych dla Spółki może być wyłącznie różnica wynikająca z nadwyżki otrzymanych środków nad wartością poniesionych wydatków. Jeżeli zatem otrzymany zwrot wydatków przekracza faktycznie poniesione przez Spółkę nakłady to różnica (nadwyżka) pomiędzy wartością otrzymanego wynagrodzenia a wysokością poniesionych wydatków związanych z adaptacją danego lokalu stanowi przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosząc się do kwestii momentu powstania tego przychodu wskazać należy że, w myśl art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności.

2015
22
mar

Istota:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków poniesionych tytułem kwot przekazywanych Nabywcom stanowi dla Spółki przychód w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków, tytułem kwot przekazywanych konsumentom w imieniu Producenta, stanowi przedmiot opodatkowania na gruncie podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT... Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków tytułem kwot przekazywanych konsumentom, jako nie stanowiący przedmiotu opodatkowania na gruncie VAT, powinien być dokumentowany w postaci faktury VAT czy też Spółka powinna dokumentować obciążenie Producenta notą obciążeniową... Czy wyciągi z rachunku bankowego Spółki mogą być kwalifikowane jako dokumentacja podatnika o której mowa jest w art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT... Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków poniesionych tytułem kwot przekazywanych Nabywcom stanowi dla Spółki przychód w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków, tytułem kwot przekazanych wcześniej przez Spółkę konsumentom w imieniu i na rachunek Producenta, na warunkach określonych w Regulaminie, nie stanowi dla Spółki przychodu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2014
14
mar

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym prawidłowe jest podejście polegające na tym, że Spółka nie rozpoznaje przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem od Wynajmującego zwrotu tych wydatków? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/
W jakiej kwocie należałoby rozpoznać przychód, gdyby kwota zwrócona przez Wynajmującego przekraczała wydatki poniesione przez Najemcę na adaptację lokalu do potrzeb prowadzonej działalności handlowej? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 3/
W jakiej dacie powstaje przychód w przypadku, gdy kwota zwrócona przez Wynajmującego będzie przewyższać wartość kosztów poniesionych przez Najemcę na prace adaptacyjne w wynajmowanych lokalach handlowych? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 4/

Fragment:

BKIP 25 października 2013 r.), uzupełnionym 13 stycznia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy i w którym momencie zwrot wydatków od Wynajmującego stanowi dla Spółki przychód generujący dochód podlegający opodatkowaniu /pytania oznaczone we wniosku Nr 2, 3, 4/ - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 25 października 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy i w którym momencie zwrot wydatków od Wynajmującego stanowi dla Spółki przychód generujący dochód podlegający opodatkowaniu. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 stycznia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1411/13/CzP , IBPBI/2/423-1412/13/CzP wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 13 stycznia 2014 r. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność handlową w ramach handlu detalicznego polegającą między innymi na sprzedaży odzieży i obuwia sportowego oraz akcesoriów sportowych. Sprzedaż prowadzona jest w wynajmowanych lokalach, które ze względu na specyfikę działalności wymagają dostosowania do standardów aranżacji obowiązujących w Spółce, co wiąże się z nakładami na ich modernizację.

2014
12
mar

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym prawidłowe jest podejście, zgodnie z którym Spółka nie ma prawa do amortyzacji nakładów adaptacyjnych w lokalu będącym przedmiotem najmu w części odpowiadającej kwocie zwróconej przez Wynajmującego? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/

Fragment:

Dodatkowo każdy wydatek -poza wyłączeniami zwartymi w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Zgodnie z art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16c, z uwzględnieniem art. 16. Z kolei stosownie do art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty -o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Art. 16a ust. 2 pkt 1 updop stanowi, że amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, nazwane dla celów ustawy „ inwestycjami w obcych środkach trwałych ”.

2014
12
mar

Istota:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym prawidłowe jest podejście, zgodnie z którym Spółka nie będzie miała prawa do amortyzacji nakładów adaptacyjnych w lokalu będącym przedmiotem najmu w części odpowiadającej kwocie zwróconej przez Wynajmującego? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/

Fragment:

Dodatkowo każdy wydatek -poza wyłączeniami zwartymi w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Zgodnie z art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16c, z uwzględnieniem art. 16. Z kolei stosownie do art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty -o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Art. 16a ust. 2 pkt 1 updop stanowi, że amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, nazwane dla celów ustawy „ inwestycjami w obcych środkach trwałych ”.

2014
12
mar

Istota:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym prawidłowe jest podejście polegające na tym, że Spółka nie rozpozna przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem od Wynajmującego zwrotu tych wydatków? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/W jakiej kwocie należałoby rozpoznać przychód, gdyby kwota zwrócona przez Wynajmującego przekraczała wydatki poniesione przez Najemcę na adaptację lokalu do potrzeb prowadzonej działalności handlowej? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 3/W jakiej dacie powstanie przychód w przypadku, gdy kwota zwrócona przez Wynajmującego będzie przewyższać wartość kosztów poniesionych przez Najemcę na prace adaptacyjne w wynajmowanych lokalach handlowych? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 4/

Fragment:

BKIP 25 października 2013 r.), uzupełnionym 13 stycznia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy i w którym momencie zwrot wydatków od Wynajmującego będzie stanowił dla Spółki przychód generujący dochód podlegający opodatkowaniu /pytania oznaczone we wniosku Nr 2, 3, 4/ - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 października 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy i w którym momencie zwrot wydatków od Wynajmującego będzie stanowił dla Spółki przychód generujący dochód podlegający opodatkowaniu. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 stycznia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1411/13/CzP , IBPBI/2/423-1412/13/CzP wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 13 stycznia 2014 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka prowadzi działalność handlową w ramach handlu detalicznego polegającą między innymi na sprzedaży odzieży i obuwia sportowego oraz akcesoriów sportowych. Sprzedaż prowadzona jest w wynajmowanych lokalach, które ze względu na specyfikę działalności wymagają dostosowania do standardów aranżacji obowiązujących w Spółce, co wiąże się z nakładami na ich modernizację.