Zwrot wydatków | Interpretacje podatkowe

Zwrot wydatków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot wydatków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy darowizna 1/4 części domu jednorodzinnego nabytego w wyniku spadku po zmarłym ojcu Wnioskodawcy pozwoliłaby na skorzystanie ze zwrotu VAT na materiały budowlane na nowo wybudowany dom?
Fragment:
Z ww. zastrzeżenia wynika zatem, że do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków zarówno osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim jak i jej małżonek nigdy wcześniej przed złożeniem ww. wniosku nie mogą posiadać żadnego tytułu, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Użycie przez ustawodawcę w tym przepisie zwrotu „ do dnia złożenia wniosku ” nie oznacza, że Wnioskodawca lub jego małżonek tylko na moment złożenia wniosku o zwrot wydatków nie mają być m.in. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny, lecz zwrot ten określa, że nigdy wcześniej ani Wnioskodawca, ani jego małżonek nie mogą posiadać wymienionych powyżej praw. Zatem budynek mieszkalny musi być pierwszym nabytym na własność, jaki będzie posiadać osoba fizyczna (lub jej małżonek) chcąca ubiegać się o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Podsumowując, w treści art. 20 ust. 3 pkt 5 lit. c) ww. ustawy została wyrażona wola ustawodawcy, aby finansowego wsparcia nie otrzymywały osoby, które są wyłącznymi właścicielami budynku albo ich udział w takim budynku pozwala im, w przypadku zniesienia współwłasności, otrzymać na wyłączność co najmniej jeden lokal mieszkalny.
2016
2
sie

Istota:
Bez znaczenia jest zarówno moment dokonania remontu jak i otrzymania zwrotu, bowiem jeżeli zwrot wydatków na remont dokonywany jest zgodnie ze statutem lub regulaminem spółdzielni oraz sfinansowany jest z funduszu remontowego, to nie stanowi on dla podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bez względu na rodzaj posiadanego przez niego tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego.
Fragment:
(...) zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów. W świetle przytoczonych przepisów za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, uzależniające wystawienie informacji PIT-8C od daty dokonanego zwrotu. Należy podkreślić, że bez znaczenia jest zarówno moment dokonania remontu jak i otrzymania zwrotu, bowiem jeżeli zwrot wydatków na remont dokonywany jest zgodnie ze statutem lub regulaminem spółdzielni oraz sfinansowany jest z funduszu remontowego, to nie stanowi on dla podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bez względu na rodzaj posiadanego przez niego tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13 , ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33.
2015
14
sie

Istota:
W jakim momencie należy rozpoznać przychód z tytułu wynagrodzenia za Udział w aranżacji – czy według zasad ogólnych z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy według zasad właściwych dla tzw. usług ciągłych z art. 12 ust. 3c ww. ustawy?
Fragment:
W przypadku otrzymania przez Spółkę zwrotu wydatków na ulepszenie środka trwałego, odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, a kwota jaką Spółka otrzymała z tytułu zwrotu przedmiotowych wydatków nie stanowi przychodu do równowartości poniesionych wydatków. Końcowo zauważyć należy, że w opisie stanu faktycznego nie wskazano, że otrzymane „ wynagrodzenie ” będzie wyższe niż kwota poniesionych nakładów, należy jednak stwierdzić, że w takim przypadku przychodem dla celów podatkowych dla Spółki może być wyłącznie różnica wynikająca z nadwyżki otrzymanych środków nad wartością poniesionych wydatków. Jeżeli zatem otrzymany zwrot wydatków przekracza faktycznie poniesione przez Spółkę nakłady to różnica (nadwyżka) pomiędzy wartością otrzymanego wynagrodzenia a wysokością poniesionych wydatków związanych z adaptacją danego lokalu stanowi przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosząc się do kwestii momentu powstania tego przychodu wskazać należy że, w myśl art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności.
2015
29
kwi

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków poniesionych tytułem kwot przekazywanych Nabywcom stanowi dla Spółki przychód w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków, tytułem kwot przekazywanych konsumentom w imieniu Producenta, stanowi przedmiot opodatkowania na gruncie podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT... Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków tytułem kwot przekazywanych konsumentom, jako nie stanowiący przedmiotu opodatkowania na gruncie VAT, powinien być dokumentowany w postaci faktury VAT czy też Spółka powinna dokumentować obciążenie Producenta notą obciążeniową... Czy wyciągi z rachunku bankowego Spółki mogą być kwalifikowane jako dokumentacja podatnika o której mowa jest w art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT... Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków poniesionych tytułem kwot przekazywanych Nabywcom stanowi dla Spółki przychód w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków, tytułem kwot przekazanych wcześniej przez Spółkę konsumentom w imieniu i na rachunek Producenta, na warunkach określonych w Regulaminie, nie stanowi dla Spółki przychodu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
2015
22
mar

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym prawidłowe jest podejście polegające na tym, że Spółka nie rozpoznaje przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem od Wynajmującego zwrotu tych wydatków? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/
W jakiej kwocie należałoby rozpoznać przychód, gdyby kwota zwrócona przez Wynajmującego przekraczała wydatki poniesione przez Najemcę na adaptację lokalu do potrzeb prowadzonej działalności handlowej? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 3/
W jakiej dacie powstaje przychód w przypadku, gdy kwota zwrócona przez Wynajmującego będzie przewyższać wartość kosztów poniesionych przez Najemcę na prace adaptacyjne w wynajmowanych lokalach handlowych? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 4/
Fragment:
BKIP 25 października 2013 r.), uzupełnionym 13 stycznia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy i w którym momencie zwrot wydatków od Wynajmującego stanowi dla Spółki przychód generujący dochód podlegający opodatkowaniu /pytania oznaczone we wniosku Nr 2, 3, 4/ - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 25 października 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy i w którym momencie zwrot wydatków od Wynajmującego stanowi dla Spółki przychód generujący dochód podlegający opodatkowaniu. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 stycznia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1411/13/CzP , IBPBI/2/423-1412/13/CzP wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 13 stycznia 2014 r. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność handlową w ramach handlu detalicznego polegającą między innymi na sprzedaży odzieży i obuwia sportowego oraz akcesoriów sportowych. Sprzedaż prowadzona jest w wynajmowanych lokalach, które ze względu na specyfikę działalności wymagają dostosowania do standardów aranżacji obowiązujących w Spółce, co wiąże się z nakładami na ich modernizację.
2014
14
mar

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym prawidłowe jest podejście, zgodnie z którym Spółka nie ma prawa do amortyzacji nakładów adaptacyjnych w lokalu będącym przedmiotem najmu w części odpowiadającej kwocie zwróconej przez Wynajmującego? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/
Fragment:
Dodatkowo każdy wydatek -poza wyłączeniami zwartymi w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Zgodnie z art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16c, z uwzględnieniem art. 16. Z kolei stosownie do art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty -o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Art. 16a ust. 2 pkt 1 updop stanowi, że amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, nazwane dla celów ustawy „ inwestycjami w obcych środkach trwałych ”.
2014
12
mar

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym prawidłowe jest podejście, zgodnie z którym Spółka nie będzie miała prawa do amortyzacji nakładów adaptacyjnych w lokalu będącym przedmiotem najmu w części odpowiadającej kwocie zwróconej przez Wynajmującego? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/
Fragment:
Dodatkowo każdy wydatek -poza wyłączeniami zwartymi w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Zgodnie z art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16c, z uwzględnieniem art. 16. Z kolei stosownie do art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty -o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Art. 16a ust. 2 pkt 1 updop stanowi, że amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, nazwane dla celów ustawy „ inwestycjami w obcych środkach trwałych ”.
2014
12
mar

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym prawidłowe jest podejście polegające na tym, że Spółka nie rozpozna przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem od Wynajmującego zwrotu tych wydatków? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/W jakiej kwocie należałoby rozpoznać przychód, gdyby kwota zwrócona przez Wynajmującego przekraczała wydatki poniesione przez Najemcę na adaptację lokalu do potrzeb prowadzonej działalności handlowej? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 3/W jakiej dacie powstanie przychód w przypadku, gdy kwota zwrócona przez Wynajmującego będzie przewyższać wartość kosztów poniesionych przez Najemcę na prace adaptacyjne w wynajmowanych lokalach handlowych? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 4/
Fragment:
BKIP 25 października 2013 r.), uzupełnionym 13 stycznia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy i w którym momencie zwrot wydatków od Wynajmującego będzie stanowił dla Spółki przychód generujący dochód podlegający opodatkowaniu /pytania oznaczone we wniosku Nr 2, 3, 4/ - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 października 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy i w którym momencie zwrot wydatków od Wynajmującego będzie stanowił dla Spółki przychód generujący dochód podlegający opodatkowaniu. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 stycznia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1411/13/CzP , IBPBI/2/423-1412/13/CzP wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 13 stycznia 2014 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka prowadzi działalność handlową w ramach handlu detalicznego polegającą między innymi na sprzedaży odzieży i obuwia sportowego oraz akcesoriów sportowych. Sprzedaż prowadzona jest w wynajmowanych lokalach, które ze względu na specyfikę działalności wymagają dostosowania do standardów aranżacji obowiązujących w Spółce, co wiąże się z nakładami na ich modernizację.
2014
12
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien traktować zwrot wydatków poniesionych przez pracowników jako przychód ze stosunku pracy oraz pobrać i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
(...) zwrotu wydatków poniesionych przez pracowników jest: prawidłowe - w części dotyczącej zwrotu przez pracodawcę wydatków na zakup paliwa do samochodu służbowego, opłat parkingowych, wynajem dźwigów czy wózków widłowych oraz zakup innych materiałów lub usług niezbędnych do wykonania prac montażowych, nieprawidłowe - w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 29 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu wydatków poniesionych przez pracowników. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 17 października 2013 r., znak ILPB2/415-742/13 -2/AJ, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia. Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.
2014
18
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT
Fragment:
Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Z opisu przedstawionego we wniosku stanu sprawy wynika, że Wnioskodawca działający w formie fundacji prowadzący działalność statutową realizuje projekt X (III) nr 29/6/EFI/2011.
2012
7
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.