IBPB-2-1/4511-158/15/MK | Interpretacja indywidualna

Zwrot wkładu mieszkaniowego otrzymanego przez spadkobierczynię
IBPB-2-1/4511-158/15/MKinterpretacja indywidualna
  1. przychody z innych źródeł
  2. spadek
  3. zwrot wkładów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 12 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego otrzymanego w spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego otrzymanego w spadku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni otrzymała w spadku po zmarłym pośród innych przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej również wkład mieszkaniowy do lokalu mieszkalnego położonego w M. Wartość tego wkładu została oszacowana przez Spółdzielnię na kwotę 72.500,00 zł. Powyższe prawo majątkowe zostało przez Wnioskodawczynię ujęte w zeznaniu SD-3 i znalazło się w podstawie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni, ze względu na fakt, że nie zalicza się do tzw. zerowej grupy pokrewieństwa, podlegała opodatkowaniu z tytułu nabytego spadku. Jednocześnie Spółdzielnia wystawiła na rzecz Wnioskodawczyni informację PIT-8C, w której ujęty został zwrot wkładu mieszkaniowego w wysokości 72.500,00 zł z tytułu ww. mieszkania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kwota wykazana w informacji PIT-8C będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wykazana w PIT-8C kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tejże ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni nabyła spadek po zmarłym H.K. W skład powyższego spadku wchodził m.in. wkład mieszkaniowy do lokalu położonego w M. Wartość tego wkładu została określona na kwotę 72.500,00 zł (jest to zgodne z informacją PIT-8C, z której wynika taka sama wartość wkładu). W związku z nabyciem spadku Wnioskodawczyni 14 kwietnia 2015 r. złożyła zeznanie SD-3, w którym to zeznaniu zostały ujęte wszystkie przedmioty/prawa majątkowe wchodzące w skład spadku. W zeznaniu tym zostało ujęte również prawo do wkładu mieszkaniowego. Powyższy wkład mieszkaniowy wraz z pozostałymi składnikami majątku został opodatkowany podatkiem od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni powołała przepis art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podsumowując, że nabycie prawa majątkowego jakim jest wkład mieszkaniowy podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn i słusznie zostało wykazane w zeznaniu SD-3, a co za tym idzie nabycie takiego prawa nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ze względu na fakt, iż nabycie tego prawa podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z 11 ust. 21 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222, ze zm.) w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Stosownie do art. 11 ust. 22 ww. ustawy, z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

Jednocześnie, przepis art. 9 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji, nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, Wnioskodawczyni otrzymała w spadku po zmarłym pośród innych przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej również wkład mieszkaniowy do lokalu mieszkalnego położonego w M. Wartość tego wkładu została oszacowana przez Spółdzielnię na kwotę 72.500,00 zł. Powyższe prawo majątkowe zostało przez Wnioskodawczynię ujęte w zeznaniu SD-3 i znalazło się w podstawie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni, ze względu na fakt, że nie zalicza się do tzw. zerowej grupy pokrewieństwa, podlegała opodatkowaniu z tytułu nabytego spadku. Jednocześnie Spółdzielnia wystawiła na rzecz Wnioskodawczyni informację PIT-8C, w której ujęty został zwrot wkładu mieszkaniowego w wysokości 72.500,00 zł z tytułu ww. mieszkania.

Stosownie do art. 922 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) przedmiot spadku stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, z wyjątkiem praw i obowiązków zmarłego ściśle związanych z jego osobą oraz praw, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Z cytowanego przepisu wynika zasada dziedziczności praw majątkowych.

Z brzmienia art. 11 ust. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, że w momencie śmierci głównego najemcy mieszkania lokatorskiego spadkodawcy nabywają roszczenie o wypłatę wartości rynkowej lokalu. W chwili śmierci spadkodawcy roszczenie to przechodzi na spadkobierców jako składnik masy spadkowej.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) należy zauważyć, że stosownie do art. 9 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże na mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86), podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem dziedziczenia. W myśl art. 7 ust. 1 i 3 ww. ustawy, podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że do kwoty zwrotu wkładu mieszkaniowego nabytego w drodze spadku, do której mają zastosowanie uregulowania zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizny, nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że kwota zwrotu wkładu mieszkaniowego nabytego w drodze spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli zatem wskazana we wniosku kwota 72.500 zł wchodziła w skład masy spadkowej i podlegała przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn nie podlega ona przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W niniejszej sytuacji znajduje bowiem zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.