Zwrot wkładów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot wkładów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
26
wrz

Istota:

Zwrot wkładów

Fragment:

Wystąpienie wspólników ze Spółki będzie związane z obowiązkiem zwrotu wkładów, a zobowiązanie to będzie obciążać Spółkę. Wnioskodawca wraz z nowym wspólnikiem będą odpowiadać za to zobowiązanie subsydiarnie wobec Spółki i stosownie do postanowień umowy Spółki. Zwrot wycofanych wkładów może zostać wypłacony występującym wspólnikom w ratach. Termin uregulowania zwrotu wkładu będzie określony odrębnie dla każdego z występujących wspólników w zależności od możliwości płatniczych Spółki. W zamierzeniu rozłożenie zobowiązania na raty ma nie być związane z dodatkowymi świadczeniami ze strony Spółki na rzecz występujących wspólników. W szczególności, zwrot wkładu w ratach ma nie być związany z obowiązkiem zapłaty odsetek, co jest zgodne z przepisami prawa oraz umową Spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy rozłożenie na raty wynagrodzenia regulowanego przez Spółkę na rzecz występujących wspólników z tytułu zwrotu wkładów spowoduje dla Wnioskodawcy powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnych albo częściowo odpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2016
7
lip

Istota:

Czy przychodem, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych, jest kwota faktycznie wypłaconego wkładu mieszkaniowego, tj. pomniejszona o potrącenia z tytułu nominalnej kwoty umorzenia kredytu, kosztów operatu szacunkowego, zaległości czynszowych bieżących i zasądzonych wyrokiem, odsetek od spraw sądowych i kosztów eksmisji, czy też wartość wkładu mieszkaniowego w wysokości wartości rynkowej uzyskanej w wyniku przeprowadzonego przetargu bez uwzględnienia ww. potrąceń? Jaką kwotę przychodu należy wykazać w PIT-8C?

Fragment:

(...) zwrotem wkładu mieszkaniowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 kwietnia 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwoty przychodu, jaką spółdzielnia winna wykazać w PIT-8C w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 31 maja 2016 r., wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 9 czerwca 2016 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Członek Spółdzielni w 1980 r. otrzymał przydział lokalu mieszkalnego na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Na przydziale do lokalu wpisana była również żona i dzieci członka. Członek Spółdzielni, wraz z żoną, dokonał wpłaty obowiązującego wówczas wkładu mieszkaniowego i spłacił kredyt mieszkaniowy zaciągnięty przez Spółdzielnię na budowę budynku mieszkalnego, który następnie zaliczony został na wkład mieszkaniowy. W sumie cały wkład mieszkaniowy wyniósł 19,13 zł (po denominacji). W 2001 r. został orzeczony rozwód, bez podziału majątku, tym samym wkład mieszkaniowy należał w 1 / 2 do członka spółdzielni, a w 1 / 2 do jego byłej żony.

2016
19
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu części wkładu wniesionego do spółki komandytowej.

Fragment:

(...) zwrotu wkładu wniesionego do spółki komandytowej. Wobec powyższego stanowisko przedstawione w zaskarżonej interpretacji indywidualnej, zgodnie z którym faktycznie dokonane wypłaty z tytułu częściowego obniżenia wkładu stanowią w momencie ich dokonania (tj. na zasadzie kasowej) przychód podatkowy, narusza wskazaną wyżej podstawową zasadę rozliczania przychodów i kosztów wspólników spółek osobowych. Prowadzi ono bowiem, do pominięcia reguły opodatkowania spółek osobowych (w tym spółek komandytowych) na zasadzie memoriałowej.” Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy wypłata środków pieniężnych dokonywana z tytułu częściowego zwrotu wkładu będzie generowała skutki podatkowe dopiero w momencie wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki komandytowej. Do tego czasu wypłaty otrzymane przez Wnioskodawcę pozostają neutralne podatkowo. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

2015
2
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu części wkładu wniesionego do spółki komandytowej.

Fragment:

Sąd w tym składzie orzekającym w pełni podziela poglądy zaprezentowane w cytowanym wyżej wyroku NSA i uważa, że te argumenty odnoszące się do przepisów ustawy o podatku dochodowym, mają bezpośrednie zastosowanie także w odniesieniu do przepisów u.p.d.o.f, w zakresie możliwości opodatkowania częściowego zwrotu wkładu wniesionego do spółki komandytowej. Wobec powyższego stanowisko przedstawione w zaskarżonej interpretacji indywidulanej, zgodnie z którym faktycznie dokonane wypłaty z tytułu częściowego obniżenia wkładu stanowią w momencie ich dokonania (tj. na zasadzie kasowej) przychód podatkowy, narusza wskazaną wyżej podstawową zasadę rozliczania przychodów i kosztów wspólników spółek osobowych. Prowadzi ono bowiem, do pominięcia reguły opodatkowania spółek osobowych (w tym spółek komandytowych) na zasadzie memoriałowej.” Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wypłata środków pieniężnych dokonywana z tytułu częściowego zwrotu wkładu będzie generowała skutki podatkowe dopiero w momencie wystąpienia Wspólnika ze spółki komandytowej. Do tego czasu wypłaty otrzymane przez Wnioskodawcę pozostają neutralne podatkowo. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn zm.) spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

2015
7
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku pomniejszenia udziału kapitałowego w spółce komandytowej.

Fragment:

Reasumując, z tytułu częściowego zwrotu wkładu w spółce komandytowej Wnioskodawca uzyska przychód z praw majątkowych. Dochodem z tego źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami faktycznie poniesionymi na nabycie (objęcie) tego wkładu - proporcjonalnie do wielkości obniżenia. Jeżeli koszty uzyskania przychodów równają się sumie przychodów wówczas nie wystąpi dochód. Przy czym należy zauważyć, że przy częściowym obniżeniu wartości wkładu wniesionego uprzednio do spółki komandytowej, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnej części wydatków poniesionych na nabycie składników majątku stanowiących wkład (tzw. koszt historyczny). Jeżeli koszty uzyskania przychodów równe będą sumie przychodów wówczas nie wystąpi dochód do opodatkowania. Wobec powyższych rozważań stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2015
19
sie

Istota:

Zwrot wkładu mieszkaniowego otrzymanego przez spadkobierczynię

Fragment:

(...) zwrotu wkładu mieszkaniowego otrzymanego w spadku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego otrzymanego w spadku. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni otrzymała w spadku po zmarłym pośród innych przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej również wkład mieszkaniowy do lokalu mieszkalnego położonego w M. Wartość tego wkładu została oszacowana przez Spółdzielnię na kwotę 72.500,00 zł. Powyższe prawo majątkowe zostało przez Wnioskodawczynię ujęte w zeznaniu SD-3 i znalazło się w podstawie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni, ze względu na fakt, że nie zalicza się do tzw. zerowej grupy pokrewieństwa, podlegała opodatkowaniu z tytułu nabytego spadku. Jednocześnie Spółdzielnia wystawiła na rzecz Wnioskodawczyni informację PIT-8C, w której ujęty został zwrot wkładu mieszkaniowego w wysokości 72.500,00 zł z tytułu ww. mieszkania. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy kwota wykazana w informacji PIT-8C będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

2015
23
lip

Istota:

Skutki podatkowe częściowego zwrotu wkładu wniesionego do spółki komandytowej.

Fragment:

Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych częściowy zwrot wkładu przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania... Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować powstały przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Jakie wydatki będą kosztem uzyskania przychodu na gruncie tej ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy, częściowy zwrot wkładu wspólnika do spółki komandytowej jest przychodem do opodatkowania kwalifikowanym do źródła „ pozarolnicza działalność gospodarcza ” - art. 10 ust. 1 pkt 3. W przypadku uzyskania częściowego zwrotu wkładów do spółki komandytowej Zainteresowany uważa, że jest upoważniony do obniżenia uzyskanego przychodu o koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest: nieprawidłowe – w części dotyczącej określenia źródła przychodów, prawidłowe – w pozostałej części. Zgodnie z przepisem art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

2015
23
sty

Istota:

Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przychód otrzymany w związku ze zwrotem wkładu w spółdzielni, do wysokości wniesionego wkładu, choćby zwaloryzowanego, wolny jest od podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskany przychód na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wolny od podatku dochodowego. Wnioskodawca uważa, że otrzymana kwota zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego nie stanowi dla niego przychodu do opodatkowania, z uwagi na to, że waloryzacja tego wkładu to wyrównanie strat powstałych na skutek inflacji. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

2014
12
wrz

Istota:

Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie zwolnienia z opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego

Fragment:

Zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni. Tym samym przychód uzyskany przez byłego członka spółdzielni mieszkaniowej w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego, zwaloryzowanego według wartości rynkowej lokalu, stanowi co do zasady przychód podatkowy, przy czym do wysokości uprzednio wniesionego wkładu, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy ww. przepisu. W związku z powyższym, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że wykazana w informacji PIT-8C za 2013 r. (wraz z korektą), kwota wypłacona przez Spółdzielnię mieszkaniową tytułem zwrotu wkładu mieszkaniowego w całości odpowiada zwaloryzowanej wartości części wkładu mieszkaniowego wniesionego przez Wnioskodawcę na początku lat osiemdziesiątych i – tym samym w całości - jest zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014
8
sie

Istota:

1. Czy zaistniał skutek podatkowy jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z alternatywy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalniającym od zapłaty podatku zwrócone wkłady mieszkaniowe, czy może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Fragment:

Zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni. Tym samym przychód uzyskany przez byłego członka spółdzielni mieszkaniowej w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego, zwaloryzowanego według wartości rynkowej lokalu, stanowi co do zasady przychód podatkowy, przy czym do wysokości uprzednio wniesionego wkładu, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy ww. przepisu. W świetle powyższego cała kwota przypisana byłemu członkowi przez spółdzielnię mieszkaniową tytułem wkładu mieszkaniowego stanowi przysporzenie majątkowe, tj. przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Jednakże kwotą podlegającą opodatkowaniu jest jedynie różnica pomiędzy wkładem zwróconym, a wniesionym wkładem. W świetle powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota zwróconego przez spółdzielnię mieszkaniową wkładu mieszkaniowego do wysokości wniesionego do spółdzielni wkładu, jest bowiem zwolniona z podatku dochodowego.