Zwrot ulgi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot ulgi. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
18
lis

Istota:

1. Czy w świetle obowiązujących przepisów, zgodnie z przedstawionym w niniejszej sprawie stanem faktycznym należy liczyć 10-letni okres od dnia 31 grudnia 2004 r., aby możliwe było dokonanie sprzedaży lokalu bez konieczności zwrotu ulgi, która przysługiwała na budowę mieszkania z przeznaczeniem na wynajem?
2. Czy w przedmiotowej sprawie zbycie lokalu w 2015 r. spowoduje konieczność zwrotu ulgi, która przysługiwała na budowę mieszkania z przeznaczeniem na wynajem?

Fragment:

Czy w świetle obowiązujących przepisów, zgodnie z przedstawionym w niniejszej sprawie stanem faktycznym należy liczyć 10-letni okres od dnia 31 grudnia 2004 r., aby możliwe było dokonanie sprzedaży lokalu bez konieczności zwrotu ulgi, która przysługiwała na budowę mieszkania z przeznaczeniem na wynajem... Czy w przedmiotowej sprawie zbycie lokalu w 2015 r. spowoduje konieczność zwrotu ulgi, która przysługiwała na budowę mieszkania z przeznaczeniem na wynajem... Zdaniem Wnioskodawczyni stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r., podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-7 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków poniesionych w roku podatkowym na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku. Za lokale przeznaczone na wynajem nie uważa się lokali mieszkalnych wynajętych osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Na podstawie art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.

2012
3
lip

Istota:

1. Czy po upływie 10 lat od uzyskania zgody na użytkowanie budynku, liczonych według przepisów ustawy w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przeznaczenia budynku, sprzedaż tego budynku lub wynajem budynku osobom zaliczanym do I grupy podatkowej współwłaścicieli z którąkolwiek z tych czynności wiązać się będą dla współwłaściciela skutki w podatku dochodowym określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy - zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku – zawiadomienie o zakończeniu budowy z adnotacją o przyjęciu obiektu do użytkowania jest dokumentem, spełniającym wymogi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie „decyzji" właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku?

Fragment:

Za lokale przeznaczone na wynajem nie uważa się lokali mieszkalnych wynajętych osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Na podstawie art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104 ze zm.) podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2001 r. ponieśli wydatki, o których mowa w ust. 12 i nabyli prawo do odliczeń na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r. i po tym dniu dokonali dalszych wydatków na zakup tej działki lub udziału we współwłasności tej działki oraz na budowę tego budynku, przysługuje prawo do odliczania, na zasadach określonych w tej ustawie, wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. Przesłanki utraty nabytego prawa do ulgi określał przepis zawarty w art. 26 ust. 10 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 roku. Obecnie kwestię tę reguluje art. 7 ust. 14 i 14a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.

2011
1
lip

Istota:

W którym roku Wnioskodawca może sprzedaż mieszkanie, w związku z którym korzystał z ulgi w podatku dochodowym z tytułu budowy lokali mieszkalnych na wynajem, jeżeli mieszkanie to zostało oddane do użytkowania w czerwcu 1999 r.?

Fragment:

Mając na uwadze ww. uregulowania prawne oraz przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu ulgi z tytułu budowy budynku wielorodzinnego w postaci obowiązku doliczenia wydatków uprzednio odliczonych, jeżeli sprzedaż mieszkania nastąpi po dniu 31 grudnia 2009 r. Natomiast, jeżeli Wnioskodawca sprzeda to mieszkanie w 2009 r. będzie zobowiązany, w zeznaniu za 2009 r., doliczyć do dochodów uprzednio odliczone kwoty w ramach ulgi podatkowej na wynajem. Należy dodać, iż dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.

2011
1
maj

Istota:

1. Czy w chwili obecnej podatnik może darować jedno mieszkanie swojej córce ze względu na to, że nie stać go na wykończenie całości budynku ponieważ zlikwidowano ulgę, bez konieczności zwrotu wykorzystanej ulgi?
2. Czy skoro pierwszego odliczenia dokonał w 1995r., to dotyczą go przepisy w zakresie korzystania z ulgi z okresu 1992-1996, tj. w brzmieniu obowiązującym do 31.12.1996r.?

Fragment:

Zdaniem wnioskodawcy: skoro minęło 10 lat od daty zakupu działki, to podatnik może ją zbyć, darować bez konieczności zwrotu ulgi, gdyż nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące wykończonego i odebranego budynku. Dotyczy to również zbycia części udziałów, ponieważ nie jest to sprzedaż, czy darowizna odebranego budynku lub mieszkania. Jest to jego zdaniem jedynie zbycie udziałów, o których nie ma mowy w żadnych innych przepisach. jeżeli ustawodawca gwarantuje prawa nabyte, to fakt dokonania pierwszego odliczenia w 1995r. powoduje, że podatnik korzysta z ulgi w oparciu o przepisy 1992-1996, które nie ograniczały możliwości dysponowania mieszkaniami lub budynkiem z mieszkaniami na wynajem. Chodzi tu o liczbę mieszkań, możliwość wynajmowania mieszkań osobom zaliczanym do I grupy podatkowej w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 1996r., podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-7 lub art. 25 po odliczeniu kwot wydatków poniesionych w roku podatkowym na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku.Ustawą z dnia 21 listopada 1996r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.