Zwrot udziałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot udziałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
12
paź

Istota:

Czy od otrzymanej w wyniku ugody kwoty z tyt. udziałów w spółce Wnioskodawczyni zobowiązana jest zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy). Wobec powyższego uzyskane przez spółkę osobową przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników, proporcjonalnie do ich udziałów w spółce. Natomiast dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce cywilnej stanowi dla jej wspólnika - osoby fizycznej, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu według zasad przewidzianych dla tego źródła.

2011
1
maj

Istota:

Czy zwolnienie określone w art. 21 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie w przypadku zwrotu udziałów udziałowcom likwidowanej spółki kapitałowej?

Fragment:

Powołany przez wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy stanowi, że „Wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej”. Z powyższego unormowania jasno wynika, że spółki kapitałowe nie są objęte powyższym zwolnieniem. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia, jest aktualna wg stanu prawnego na dzień jej wydania.

2011
1
maj

Istota:

1. Czy w świetle przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 i ust. 2, art. 14, art. 17, art. 18 oraz art. 20 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wniesienie wkładu niepieniężnego (grunt) do spółki cywilnej powoduje powstanie przychodu wnoszącego i wspólników?
2. Czy kwota otrzymana jako zwrot wkładu niepieniężnego w przypadku wystąpienia ze spółki podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej. W konsekwencji, nadwyżka ponad wartość wniesionego wkładu stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przytoczonej wcześniej. Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Pana stanowisko w zaprezentowanych zdarzeniach przyszłych jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.

2011
1
mar

Istota:

Czy na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 i art.19 ust.3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z art.2 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychSpółdzielnia zobowiązana będzie przy wypłacie na rzecz spadkobierców kwot z tytułu zwrotu udziałów, ich waloryzacji i oprocentowania potrącić i przekazać do właściwego urzędu skarbowego podatek od spadków i darowizn, czy te w/wymienione kwoty wypłacone przez Spółdzielnię będą opodatkowane jedynie podatkiem od spadków i darowizn i czy wraz z ich przekazaniem do urzędu skarbowego, Spółdzielnia zobowiązana będzie do złożenia urzędowego formularza lub deklaracji.

Fragment:

Następcy prawni zmarłych członków Spółdzielni - zarówno spadkobiercy, jak i uprawnieni, występują do spółdzielni z roszczeniami o zwrot udziałów, należnych kwot waloryzacji oraz oprocentowania udziałów z nadwyżki bilansowej w spółdzielni. W związku z powyższym Spółdzielnia pyta, czy: na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 i art.19 ust.3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z art.2 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychSpółdzielnia zobowiązana będzie przy wypłacie na rzecz spadkobierców kwot z tytułu zwrotu udziałów, ich waloryzacji i oprocentowania potrącić i przekazać do właściwego urzędu skarbowego podatek od spadków i darowizn, czy te w/wymienione kwoty wypłacone przez Spółdzielnię będą opodatkowane jedynie podatkiem od spadków i darowizn i czy wraz z ich przekazaniem do urzędu skarbowego, Spółdzielnia zobowiązana będzie do złożenia urzędowego formularza lub deklaracji. Zgodnie z art.1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 142, poz.1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem spadku, (...)