Zwrot udziałów | Interpretacje podatkowe

Zwrot udziałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot udziałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy od otrzymanej w wyniku ugody kwoty z tyt. udziałów w spółce Wnioskodawczyni zobowiązana jest zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy). Wobec powyższego uzyskane przez spółkę osobową przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników, proporcjonalnie do ich udziałów w spółce. Natomiast dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce cywilnej stanowi dla jej wspólnika - osoby fizycznej, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu według zasad przewidzianych dla tego źródła.
2012
12
paź

Istota:
Czy zwolnienie określone w art. 21 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie w przypadku zwrotu udziałów udziałowcom likwidowanej spółki kapitałowej?
Fragment:
Powołany przez wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy stanowi, że „Wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej”. Z powyższego unormowania jasno wynika, że spółki kapitałowe nie są objęte powyższym zwolnieniem. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia, jest aktualna wg stanu prawnego na dzień jej wydania.
2011
1
maj

Istota:
1. Czy w świetle przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 i ust. 2, art. 14, art. 17, art. 18 oraz art. 20 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wniesienie wkładu niepieniężnego (grunt) do spółki cywilnej powoduje powstanie przychodu wnoszącego i wspólników?
2. Czy kwota otrzymana jako zwrot wkładu niepieniężnego w przypadku wystąpienia ze spółki podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej. W konsekwencji, nadwyżka ponad wartość wniesionego wkładu stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przytoczonej wcześniej. Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Pana stanowisko w zaprezentowanych zdarzeniach przyszłych jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.
2011
1
maj

Istota:
Czy na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 i art.19 ust.3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z art.2 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychSpółdzielnia zobowiązana będzie przy wypłacie na rzecz spadkobierców kwot z tytułu zwrotu udziałów, ich waloryzacji i oprocentowania potrącić i przekazać do właściwego urzędu skarbowego podatek od spadków i darowizn, czy te w/wymienione kwoty wypłacone przez Spółdzielnię będą opodatkowane jedynie podatkiem od spadków i darowizn i czy wraz z ich przekazaniem do urzędu skarbowego, Spółdzielnia zobowiązana będzie do złożenia urzędowego formularza lub deklaracji.
Fragment:
Następcy prawni zmarłych członków Spółdzielni - zarówno spadkobiercy, jak i uprawnieni, występują do spółdzielni z roszczeniami o zwrot udziałów, należnych kwot waloryzacji oraz oprocentowania udziałów z nadwyżki bilansowej w spółdzielni. W związku z powyższym Spółdzielnia pyta, czy: na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 i art.19 ust.3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z art.2 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychSpółdzielnia zobowiązana będzie przy wypłacie na rzecz spadkobierców kwot z tytułu zwrotu udziałów, ich waloryzacji i oprocentowania potrącić i przekazać do właściwego urzędu skarbowego podatek od spadków i darowizn, czy te w/wymienione kwoty wypłacone przez Spółdzielnię będą opodatkowane jedynie podatkiem od spadków i darowizn i czy wraz z ich przekazaniem do urzędu skarbowego, Spółdzielnia zobowiązana będzie do złożenia urzędowego formularza lub deklaracji. Zgodnie z art.1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 142, poz.1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem spadku, (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.