IPPP2/4512-1019/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych w podatku od towarów i usług w związku ze zwrotem towaru przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (transakcja udokumentowana paragonem fiskalnym i fakturą VAT) i prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z tym zwrotem.
IPPP2/4512-1019/15-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. faktura VAT
 2. kasa rejestrująca
 3. obrót
 4. paragon fiskalny
 5. protokół
 6. prowadzenie ewidencji
 7. reklamacje
 8. zwrot towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 19 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • uznania protokołu przyjęcia zwrotu towaru za podpisany w sytuacji kiedy klient nie złoży podpisu na protokole przyjęcia zwrotu, a uczyni to wyłącznie pracownik Spółki przyjmujący zwrot, jednak z całokształtu podjętych kroków i działań wynika, że osoba fizyczna dokonała z własnej woli takiego zwrotu towaru i na jej rachunek bankowy Wnioskodawca dokonał zwrotu ceny (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku zwrotu towaru przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, której została wystawiona faktura, a następnie faktura korygująca (pytanie nr 2) – jest nieprawidłowe,
 • prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku zwrotu towaru przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, której została wystawiona faktura, a następnie faktura korygująca w sytuacji kiedy klient nie złoży podpisu na protokole przyjęcia zwrotu, a uczyni to wyłącznie pracownik Spółki przyjmujący zwrot i z całokształtu podjętych kroków i działań wynika, że osoba fizyczna dokonała z własnej woli takiego zwrotu towaru i na jej rachunek bankowy Wnioskodawca dokonał zwrotu ceny (pytanie nr 3) – jest prawidłowe,
 • prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w fakturze, gdy elektroniczna faktura korygująca została doręczona na adres e-mailowy klienta i nie otrzymano automatycznej informacji o niemożności jej doręczenia (pytanie nr 4) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych w podatku od towarów i usług w związku ze zwrotem towaru osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z tym zwrotem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi sieć sklepów z wyposażeniem domu i biura. W sklepach Spółki można znaleźć towary potrzebne do urządzenia domu i biura. Wnioskodawca jest podatnikiem czynnym podatku VAT w Polsce.
 • Spółka rozważa uruchomienie w najbliższym czasie nowych kanałów sprzedaży swoich towarów - kanału sprzedaży przez telefon oraz kanału sprzedaży online (poprzez stronę internetową) na terytorium Polski. Oba kanały sprzedaży będą dostępne zarówno dla klientów indywidualnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie występujących w roli podatników VAT) jak i przedsiębiorców (klientów prowadzących działalność gospodarczą).
 • Transakcje sprzedaży z klientami indywidualnymi (obrót) będą ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Klientom indywidualnym będą przekazywane paragony dokumentujące sprzedaż, jeżeli klient indywidualny nie zażąda w trakcie składania zamówienia przez telefon lub poprzez stronę internetową Spółki wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż.
 • W przypadku kiedy klient indywidualny (nie będący podatnikiem VAT) zażąda w trakcie składania zamówienia przez telefon lub poprzez stronę internetową Spółki wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż (podając jednocześnie odpowiednie dane do wystawienia takiej faktury), klientowi indywidualnemu nie będzie wydawany paragon fiskalny. Dla takiego klienta zostanie wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż, a paragon fiskalny zostanie „podpięty” pod kopię faktury VAT pozostającej w Spółce. Faktura zostanie przekazana klientowi w formie papierowej lub będzie wysłana w formie elektronicznej na adres e-mailowy podany przez klienta lub zostanie udostępniona na jego koncie na stronie sklepu internetowego Spółki lub w inny sposób.
 • Podsumowując, w przypadku klientów indywidualnych dochodzić będzie co do zasady do dwóch rodzajów sprzedaży:
  1. sprzedaży, w związku z którą klient indywidualny otrzyma paragon fiskalny;
  2. sprzedaży, w związku z którą klient indywidualny otrzyma fakturę zamiast paragonu fiskalnego.
 • Zarówno w przypadku sprzedaży przez telefon jak i w przypadku sprzedaży przez sklep internetowy Spółki może dochodzić do zwrotów towarów przez klientów i następnie zwrotów części lub całości zapłaty z tytułu sprzedaży przez Spółkę. Zwroty towarów mogą być związane w szczególności z realizacją prawa konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, z realizacją praw klienta do odstąpienia od umowy wynikających z rękojmi, z gwarancją lub z polityką zwrotów Spółki. Zwroty towarów w każdym przypadku będą inicjowane przez klientów Wnioskodawcy.
 • Spółka będzie w ramach procedury zwrotu towaru starała się uzyskać podpisany przez klienta indywidualnego protokół przyjęcia zwrotu towaru i dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży (np. paragon, wydruk z historii konta bankowego klienta), o których mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia. W przypadku dokonania przez klienta zwrotu osobiście w miejscu wyznaczonym przez Spółkę (np. sklep Spółki lub magazyn Spółki), klient indywidualny będzie proszony o podpis na protokole przyjęcia zwrotu towaru i okazanie paragonu lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu w trakcie kontaktu z pracownikiem Spółki zajmującym się zwrotem.
 • W przypadku, kiedy klient indywidualny nie zdecyduje się na osobisty zwrot towaru, lecz zdecyduje się przesłać towar na adres wskazany przez Spółkę, Spółka będzie prosić o wypełnienie i podpisanie przez klienta formularza protokołu przyjęcia zwrotu dołączonego do przesyłki i/lub dostępnego do wydrukowania na stronie internetowej Spółki i załączenie go (oraz paragonu lub innego dowodu sprzedaży) do przesyłki ze zwracanym towarem. Prośba o podpisanie formularza przyjęcia zwrotu towaru zostanie umieszczona na formularzu zwrotu towaru oraz na stronie internetowej Spółki w zakładce dotyczącej zwrotów towarów.
 • Spółka nie może zmusić klientów indywidualnych do złożenia podpisu na protokole przyjęcia zwrotu. Żądanie od klienta indywidualnego złożenia podpisu na protokole przyjęcia zwrotu towaru mogłoby zostać zakwalifikowane jako działanie utrudniające klientowi indywidualnemu skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość czy też z prawa do odstąpienia wynikającego z rękojmi. Odstąpienie od umowy zawartej przez konsumenta na odległość może bowiem nastąpić przez złożenie oświadczenia sprzedawcy o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób (nie musi być w formie pisemnej) i w szczególności nie jest potrzebne jego podpisanie. Podobnie skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy w ramach rękojmi nie jest obwarowane obowiązkiem podpisania się na żadnym dokumencie przez klienta.
 • W skrajnym przypadku uzależnienie zwrotu towaru przez klienta indywidualnego od złożenia przez niego podpisu na protokole przyjęcia zwrotu towaru mogłoby zostać uznane za de facto nieuprawnione żądanie złożenia podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. W konsekwencji, Spółka mogłaby narazić się na kary nakładane na przedsiębiorców przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta za ograniczanie praw konsumentów i stosowanie niedozwolonych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Aby zminimalizować to ryzyko, Spółka umieści na formularzu przyjęcia zwrotu i/lub na stronie internetowej Spółki informacje, że skuteczność odstąpienia od umowy sprzedaży nie jest uzależniona od złożenia przez klienta podpisu na protokole przyjęcia zwrotu towaru.
 • Przy czym, nawet w przypadku braku podpisu klienta indywidualnego na protokole przyjęcia zwrotu towaru zamiar dokonania zwrotu towaru przez klienta będzie zawsze udokumentowany przez Spółkę. Spółka będzie dysponować przykładowo potwierdzeniem telefonicznego odstąpienia od umowy przez klienta indywidualnego w formie e-maila wysłanego do tego klienta, e-mailem klienta o skorzystaniu z prawa do zwrotu, pismem, w którym klient korzysta z prawa do odstąpienia etc. Spółka będzie również dysponować danymi klienta - nadawcy przesyłki ze zwróconym towarem, które będą widoczne na przesyłce i/lub dokumentach towarzyszących przesyłce. W konsekwencji Spółka, będzie w stanie zidentyfikować pierwotną sprzedaż, do której należy przypisać dokonywany zwrot.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu towaru przez klienta, Spółka zwróci klientowi cenę za towar. W opisie przelewu do klienta Spółka wskaże, że przelew dotyczy zwrotu zapłaty za określony towar zwrócony przez klienta. Dla każdego klienta (zarówno klienta indywidualnego jak i przedsiębiorcy), który otrzymał fakturę, Spółka wystawi fakturę korygującą dokumentującą zwrot.
 • Niewykluczone, że faktura korygująca dokumentująca zwrot towaru będzie mieć formę faktury elektronicznej, która zostanie wysłana przez Spółkę na adres e-mailowy podany przez klienta ze skrzynki poczty elektronicznej Spółki. Wysłane wiadomości z fakturami elektronicznymi będą przechowywane między innymi w folderze „Wysłane”. O ewentualnym niedoręczeniu wiadomości elektronicznej z fakturą korygującą Spółka będzie informowana za pomocą automatycznej wiadomości, która będzie zawierać informację, że e-mail nie został doręczony na serwer pocztowy klienta.
 • Elektroniczne faktury korygujące, co do których Wnioskodawca nie otrzyma automatycznej wiadomości o niedoręczeniu klientowi, zostaną uznane za otrzymane przez klienta zgodnie z art. 29a ust. 13 Ustawy o VAT i ujęte w ewidencji sprzedaży VAT oraz w deklaracji VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku zwrotu towaru za pomocą poczty, firmy kurierskiej lub firmy transportowej przez klienta - osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która otrzymała paragon fiskalny, można uznać protokół przyjęcia zwrotu towaru za podpisany zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia, jeżeli klient nie złoży podpisu na protokole przyjęcia zwrotu, a uczyni to wyłącznie pracownik Spółki przyjmujący zwrot, jednak z całokształtu podjętych kroków i działań, zgodnie z opisem przedstawionym w stanie faktycznym wynika, iż osoba fizyczna dokonała z własnej woli takiego zwrotu towaru i na jej rachunek bankowy Wnioskodawca dokonał zwrotu ceny...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku zwrotu towaru za pomocą poczty, firmy kurierskiej lub firmy transportowej przez klienta - osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, której została wystawiona faktura, a następnie faktura korygująca, która spełnia wymogi art. 29a ust. 13 lub art. 29 ust. 15 pkt 4 Ustawy o VAT, Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem...
 3. Zakładając, że odpowiedź na pytanie 2 jest negatywna, czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku zwrotu towaru za pomocą poczty, firmy kurierskiej lub firmy transportowej przez klienta - osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, której została wystawiona faktura, a następnie faktura korygująca, która spełnia wymogi art. 29a ust. 13 lub art. 29 ust. 15 pkt 4 Ustawy o VAT, Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, w sytuacji kiedy klient nie złoży podpisu na protokole przyjęcia zwrotu zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia, ale uczyni to wyłącznie pracownik Spółki przyjmujący zwrot, i z całokształtu podjętych kroków i działań, zgodnie z opisem przedstawionym w stanie faktycznym wynika, iż osoba fizyczna dokonała z własnej woli takiego zwrotu towaru i na jej rachunek bankowy Wnioskodawca dokonał zwrotu ceny...
 4. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, gdy elektroniczna faktura korygująca została doręczona na adres e-mailowy klienta i Wnioskodawca nie otrzymał automatycznej informacji z serwera klienta o niemożności dostarczenia do adresata wiadomości e-mailowej zawierającej elektroniczną fakturę korygującą...

Stanowisko Wnioskodawcy,

Ad. 1

W opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku zwrotu towaru za pomocą poczty, firmy kurierskiej lub firmy transportowej przez klienta-osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która otrzymała paragon fiskalny można uznać protokół przyjęcia zwrotu towaru za podpisany zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia, jeżeli klient nie złoży podpisu na protokole przyjęcia zwrotu, a uczyni to wyłącznie pracownik Spółki przyjmujący zwrot, jednak z całokształtu podjętych kroków i działań, zgodnie z opisem przedstawionym w stanie faktycznym wynika, iż osoba fizyczna dokonała z własnej woli takiego zwrotu towaru i na jej rachunek bankowy Wnioskodawca dokonał zwrotu ceny.

Ad. 2

W opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku zwrotu towaru za pomocą poczty, firmy kurierskiej lub firmy transportowej przez klienta - osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, której została wystawiona faktura, a następnie faktura korygująca, która spełnia wymogi art. 29a ust. 13 lub art. 29 ust. 15 pkt 4 Ustawy o VAT, Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem.

Ad. 3

Zakładając, że odpowiedź na pytanie 2 jest negatywna, w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku zwrotu towaru za pomocą poczty, firmy kurierskiej lub firmy transportowej przez klienta - osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, której została wystawiona faktura, a następnie faktura korygująca, która spełnia wymogi art. 29a ust. 13 lub art. 29 ust. 15 pkt 4 Ustawy o VAT, Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, w sytuacji kiedy klient nie złoży podpisu na protokole przyjęcia zwrotu zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia, ale uczyni to wyłącznie pracownik Spółki przyjmujący zwrot i z całokształtu podjętych kroków i działań, zgodnie z opisem przedstawionym w stanie faktycznym wynika, iż osoba fizyczna dokonała z własnej woli takiego zwrotu towaru i na jej rachunek bankowy Wnioskodawca dokonał zwrotu ceny.

Ad. 4

W opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, gdy elektroniczna faktura korygująca została doręczona na adres e-mailowy klienta, bez potwierdzenia jej otrzymania, jeżeli Wnioskodawca nie otrzymał informacji z serwera nabywcy o niemożności dostarczenia wiadomości e-mailowej zawierającej elektroniczną fakturę korygującą do odbiorcy.

Uzasadnienie

Ad. 1 i 2

Zgodnie z art. 111 Ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Szczegółowe zasady ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej określa Rozporządzenie.

Dla pytania nr 1 i 2 kluczowy jest § 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia, w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług na kasie fiskalnej.

Rozporządzenie w § 3 ust. 4 stanowi, że zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży ujmuje się w odrębnej ewidencji. Ewidencja ta powinna zawierać:

 1. datę sprzedaży;
 2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
 3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
 4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
 5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
 6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
 7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Niewątpliwie celem ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia jest stworzenie mechanizmów kontroli zasadności zmniejszania obrotu podatników sprzedających na rzecz osób fizycznych i korekty podatku należnego. Celowi temu służy również podpis klienta zwracającego towar na protokole przyjęcia zwrotu towaru. Swoim podpisem zwracający towar ostatecznie potwierdza, że do zwrotu faktycznie doszło. Można więc przyjąć, że podpis klienta zwracającego towar na protokole przyjęcia zwrotu ma charakter dowodu na okoliczność dokonania zwrotu przez klienta.

Tak jak wskazywał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku kiedy klient indywidualny, któremu wydano wyłącznie paragon fiskalny, dokonuje zwrotu towaru nie wchodząc w osobisty kontakt z pracownikiem Spółki, ponieważ korzysta z poczty, firmy kurierskiej lub firmy transportowej, może dochodzić do sytuacji, kiedy klient nie podpisze protokołu przyjęcia zwrotu towaru mimo zachęt i dostatecznej informacji ze strony Spółki. Zdaniem Wnioskodawcy, nie oznacza to jednak, że Spółka nie będzie w stanie udowodnić dokonania zwrotu przez konkretnego klienta.

Tak jak to zostało wskazane w stanie faktycznym, w przypadku dokonania przez klienta zwrotu towaru za pomocą poczty, kuriera lub firmy transportowej Spółka będzie posiadać dokumentację przesyłki (będzie w szczególności znać dane identyfikujące nadawcę). Ponadto Spółka będzie dysponować dokumentacją wskazującą na skorzystanie przez klienta indywidualnego z prawa do odstąpienia od konkretnej umowy sprzedaży na odległość, z gwarancji/rękojmi etc., których realizacja wiąże się ze zwrotem towaru przez klienta i zwrotem należności za towar przez Spółkę. Taką dokumentację będzie przykładowo stanowić oświadczenie klienta indywidualnego o odstąpieniu od konkretnej umowy sprzedaży złożone w e-mail’u skierowanym do Spółki, e-mail wysłany przez Spółkę do klienta indywidualnego po jego rozmowie z osobą działającą w imieniu Spółki potwierdzający dokonanie odstąpienia od umowy sprzedaży, oświadczenie klienta indywidualnego o odstąpieniu od umowy sprzedaży złożone Spółce na piśmie.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, posiadanie przez Spółkę dokumentacji wskazującej na zamiar dokonania przez klienta indywidualnego zwrotu konkretnego towaru oraz odesłanie przez niego towaru w miejsce wyznaczone przez Spółkę pozwala uznać, że zwrot ten został faktycznie dokonany przez określonego indywidualnego klienta. Zdaniem Wnioskodawcy, w takiej sytuacji, brak podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towaru nie dyskwalifikuje takiego protokołu i należy uznać go za podpisany protokół w rozumieniu § 3 ust. 4 Rozporządzenia. Można bowiem przyjąć, że okoliczność faktycznego dokonania zwrotu towaru przez klienta została przez niego dostatecznie potwierdzona w inny sposób niż poprzez złożenie swojego podpisu na protokole zwrotu towaru. Protokół przyjęcia zwrotu podpisany wyłącznie przez pracownika Spółki może zostać ujęty w ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia.

Przechodząc do uzasadnienia stanowiska w zakresie pytania 2, Wnioskodawca podkreśla, że prowadzenie ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia i ujmowanie w niej podpisanych protokołów przyjęcia zwrotu towaru ma zapobiec nieuzasadnionemu dokonywaniu zmniejszania obrotu z klientami indywidualnymi, a co za tym idzie nieuzasadnionemu pomniejszaniu podatku należnego przez podatnika. Zwłaszcza podpis klienta zwracającego towar na protokole przyjęcia zwrotu towaru służy potwierdzeniu, że do zwrotu faktycznie doszło, a więc pomniejszenie podatku należnego przez podatnika jest możliwe i uzasadnione.

W przypadku sprzedaży na rzecz klienta indywidualnego, który otrzymał fakturę sprzedażową, funkcję podpisanego przez klienta protokołu przyjęcia zwrotu towaru spełnia faktura korygująca przy spełnieniu określonych warunków. Mianowicie, otrzymanie faktury korygującej powinno zostać potwierdzone przez nabywcę zgodnie z art. 29a ust. 13 Ustawy o VAT lub próba jej doręczenia nabywcy powinna zostać odpowiednio udokumentowana zgodnie z art. 29a ust. 15 pkt 1 Ustawy o VAT.

Wnioskodawca w szczególności zwraca uwagę, że mechanizmy określone w art. 29a ust. 13 i 15 Ustawy o VAT (czyli wymóg potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę; wymóg udokumentowania przez podatnika próby doręczenia faktury korygującej nabywcy i posiadanie przez podatnika dokumentów, że nabywca wie, że zwrot został dokonany zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej) odpowiadają wymogowi z § 3 ust. 4 pkt 7 Rozporządzenia dotyczącego sporządzenia i podpisania przez nabywcę i podatnika protokołu przyjęcia zwrotu towaru. Wymogi określone w art. 29a ust. 13 i 15 Ustawy o VAT odnoszące się do sprzedaży udokumentowanej fakturą spełniają identyczną funkcję kontrolną jak protokół potwierdzenia zwrotu towaru w sprzedaży udokumentowanej wydanym paragonem. Bowiem w obu przypadkach podatnik jest „konfrontowany” z nabywcą zwracającym towar, który de facto potwierdza odpowiednio w protokole przyjęcia zwrotu towaru lub potwierdzeniu otrzymania faktury korygującej (dokumentacji dokumentującej próbę doręczenia), że do zwrotu faktycznie doszło, a co za tym idzie zasadne jest obniżenie podstawy opodatkowania u podatnika.

Natomiast pozostałe dane ujmowane przy sprzedaży udokumentowanej paragonem wydanym nabywcy w ewidencji zwrotu w punktach 1-6 § 3 ust. 4 Rozporządzenia (takie jak data sprzedaży towaru, nazwa towaru, wartość brutto zwracanego towaru, wartość podatku należnego odpowiadającą zwracanej kwocie brutto) w przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturą wynikają z treści faktury korygującej i/ lub z ewidencji sprzedaży.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, odebrana przez klienta faktura korygująca ujęta w standardowej ewidencji sprzedaży VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 Ustawy o VAT, stanowi więc wystarczającą podstawę do pomniejszenia podstawy opodatkowania i sporządzenia przez podatnika deklaracji VAT odzwierciedlającej rzeczywiście zaistniałe zdarzenia gospodarcze.

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy, wymaganie ujęcia w ewidencji zwrotów zwrotu towaru przez klienta indywidualnego, kiedy zwrot powinien być udokumentowany fakturą korygującą spełniającą warunki z art. 29a ust. 13 i 15 Ustawy o VAT, jest nieuzasadnionym „dublowaniem” wymogów wobec podatnika odnośnie prawidłowego ewidencjonowania obrotu dla celów VAT. W momencie wystawienia przez podatnika faktury sprzedażowej wobec podatnika aktualizuje się bowiem ustawowy obowiązek ewidencjonowania danej sprzedaży na rzecz indywidualnego klienta w sposób identyczny jak dla transakcji z przedsiębiorcami. Nie jest więc już konieczne ujmowanie zwrotu towaru udokumentowanego fakturą korygującą spełniającą warunki z art. 29a ust. 13 i 15 Ustawy o VAT w ewidencji zwrotów, o której mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia.

Na marginesie Wnioskodawca wskazuje, że Ustawa o VAT nie przewiduje jakichkolwiek innych dodatkowych warunków odnośnie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w związku z przyjętym i rozliczonym przez podatnika zwrotem niż posiadanie przez podatnika faktury korygującej spełniającej warunki z art. 29a ust. 13 i 15 Ustawy o VAT. W szczególności ujęcie lub nieujęcie zwrotu w ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia, nie może mieć wpływu na prawo do obniżenia podstawy opodatkowania VAT przez podatnika.

Ad. 3

Jeżeli należałoby uznać, że nie jest możliwe obniżenie podstawy opodatkowania w przypadku zwrotu towaru przez klienta indywidualnego, w sytuacji wystawienia przez podatnika faktury korygującej spełniającej warunki z art. 29a ust. 13 i 15 Ustawy o VAT - bez podjęcia innych działań (z czym Spółka się nie zgadza) to Spółka uważa za zasadne przyjęcie następującego stanowiska.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku zwrotu towaru za pomocą poczty, firmy kurierskiej lub firmy transportowej przez klienta - osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, której została wystawiona faktura, a następnie faktura korygująca, która spełnia wymogi art. 29a ust. 13 lub art. 29 ust. 15 pkt 4 Ustawy o VAT, Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, w sytuacji kiedy klient nie złoży podpisu na protokole przyjęcia zwrotu zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia, ale uczyni to wyłącznie pracownik Spółki przyjmujący zwrot, i z całokształtu podjętych kroków i działań, zgodnie z opisem przedstawionym w stanie faktycznym wynika, iż osoba fizyczna dokonała z własnej woli takiego zwrotu towaru i na jej rachunek bankowy Wnioskodawca dokonał zwrotu ceny.

Tak jak to zostało wskazane w stanie faktycznym i uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania 1, w przypadku dokonania przez klienta zwrotu towaru za pomocą poczty lub kuriera Spółka będzie posiadać dokumentację przesyłki (będzie w szczególności znać dane identyfikujące nadawcę). Ponadto Spółka będzie dysponować dokumentacją wskazującą na skorzystanie przez klienta indywidualnego z prawa do odstąpienia od konkretnej umowy sprzedaży, z gwarancji/rękojmi etc., których realizacja wiąże się ze zwrotem towaru przez klienta i zwrotem należności za towar przez Spółkę. Taką dokumentację będzie przykładowo stanowić oświadczenie klienta indywidualnego o odstąpieniu od konkretnej umowy sprzedaży złożone w e-mail’u skierowanym do Spółki, e-mail wysłany przez Spółkę do klienta indywidualnego po jego rozmowie z osobą działającą w imieniu Spółki potwierdzający dokonanie odstąpienia od umowy sprzedaży, oświadczenie klienta indywidualnego o odstąpieniu od umowy sprzedaży złożone Spółce na piśmie. Posiadanie przez Spółkę powyższej dokumentacji wskazującej na zamiar dokonania przez klienta indywidualnego zwrotu konkretnego towaru oraz odesłanie przez niego towaru w miejsce wyznaczone przez Spółkę pozwala uznać, że zwrot ten został faktycznie dokonany przez określonego indywidualnego klienta. Zdaniem Wnioskodawcy, w takiej sytuacji, podobnie jak zostało to wskazane w uzasadnieniu do stanowiska dotyczącego pytania 1, brak podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towaru nie dyskwalifikuje takiego protokołu i należy uznać go za podpisany protokół w rozumieniu § 3 ust. 4 Rozporządzenia. Można bowiem przyjąć, że okoliczność faktycznego dokonania zwrotu towaru przez klienta została przez niego dostatecznie potwierdzona w inny sposób niż poprzez złożenie swojego podpisu na protokole zwrotu towaru. Protokół przyjęcia zwrotu podpisany wyłącznie przez pracownika Spółki może zostać ujęty w ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku posiadania protokołu przyjęcia zwrotu towaru podpisanego wyłącznie przez pracownika Spółki, który zostanie ujęty w prawidłowo prowadzonej ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia i wystawienia przez Wnioskodawcę faktury korygującej, która spełnia wymogi art. 29a ust. 13 lub art. 29 ust. 15 pkt 4 Ustawy o VAT, Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem. Bowiem nawet jeżeli protokół przyjęcia zwrotu towaru nie zostanie podpisany przez klienta, to Spółka będzie w stanie wykazać za pomocą zgromadzonej dokumentacji, że klient miał wolę dokonania zwrotu towaru i dokonał tego zwrotu świadomie. Zwrot zostanie więc należycie udokumentowany.

Ad. 4

Zgodnie z art. 29a ust. 13 Ustawy o VAT obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Art. 29a ust. 13 Ustawy o VAT ani inny przepis prawa podatkowego nie reguluje jednak tego, w jaki sposób powinno wyglądać prawidłowe potwierdzenie otrzymania faktury korygującej. Jednocześnie w przepisie art. 29a ust. 15 Ustawy o VAT wskazano, kiedy nie jest konieczne stosowanie warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. W szczególności, zgodnie z art. 29a ust. 15 pkt 4 Ustawy o VAT nie jest konieczne stosowanie warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru, gdy łącznie spełnione są dwa warunki:

 1. podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej;
 2. z posiadanej przez podatnika dokumentacji wynika, że nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wysyłania przez Wnioskodawcę korygujących faktur elektronicznych na adres e-mailowy wskazany uprzednio przez nabywcę towaru nie jest konieczne rozpatrywanie warunków „zwolnienia się” Wnioskodawcy od konieczności uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez Wnioskodawcę. Przesyłanie nabywcom faktur korygujących na adres skrzynki e-mailowej nabywcy należy bowiem uznać za równoznaczne z doręczeniem dokumentu faktury elektronicznej odbiorcy. W przeciwnym bowiem razie Wnioskodawca otrzymałby z serwera odbiorcy automatyczną notyfikację o niedostarczeniu wiadomości e-mailowej.

Wnioskodawca podkreśla, że forma potwierdzenia faktu otrzymania faktury korygującej przez nabywcę może być dowolna. W warunkach komunikacji drogą elektroniczną, gdzie brak doręczenia e-maila jego adresatowi jest notyfikowany nadawcy poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej do skrzynki nadawcy, należy uznać, że samo skuteczne wysłanie wiadomości e-mail z fakturą elektroniczną ze skrzynki e-mailowej Wnioskodawcy i zachowanie tej wiadomości w folderze „Wysłane” w skrzynce Wnioskodawcy należy uznać za potwierdzenie i dowód skutecznego otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez nabywcę towaru.

Dodatkowo, Wnioskodawca, podkreśla, że z okoliczności faktycznych dotyczących dokonywania zwrotu towaru będzie wynikać, że nabywca wie, że faktura korygująca dokumentuje zwrot towaru. Nabywca samodzielnie bowiem zainicjuje zwrot (np. składając Wnioskodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, oświadczenie o skorzystaniu z praw wynikających z gwarancji etc.). Wnioskodawca zachowa oświadczenie (oświadczenia) nabywcy o woli zwrotu lub ich potwierdzenia w swojej dokumentacji. Ponadto na konto nabywcy wpłynie należność za towar zwrócona przez Wnioskodawcę, a z opisu przelewu będzie jednoznacznie wynikało, że należność stanowi zwrot zapłaty za wyraźnie określony zwrócony towar. Tym samym, z posiadanej przez podatnika dokumentacji będzie wynikać, że nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Reasumując, w opisanych przez Wnioskodawcę okolicznościach, Wnioskodawca będzie dysponować potwierdzeniem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez klienta w formie e-maila wysłanego przez Wnioskodawcę do odbiorcy i w formie de facto braku otrzymania z serwera odbiorcy automatycznej informacji o niedostarczeniu wiadomości. Ponadto Wnioskodawca będzie dysponować dowodami wskazującymi na to, że nabywca wie, że faktura korygująca dokumentuje transakcję zwrotu towaru zainicjowaną przez nabywcę. W związku z tym w opisanych okolicznościach Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podstawy opodatkowania po wysłaniu elektronicznej faktury korygującej nabywcy towaru w wiadomości e-mailowej, o której wiadomo, że została dostarczona na serwer odbiorcy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku skutecznego przesłania nabywcy faktury elektronicznej zostało również potwierdzone w interpretacji podatkowej z dnia 18 lutego 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPP1/443-1247/13-2/PR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest
 • prawidłowe w zakresie pytania nr 1,
 • nieprawidłowe w zakresie pytania nr 2,
 • prawidłowe w zakresie pytania nr 3,
 • prawidłowe w zakresie pytania nr 4.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 2 pkt 22 cyt. ustawy pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 cyt. ustawy. W myśl tego przepisu podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W świetle powołanego przepisu ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej podlega każda dokonana transakcja sprzedaży (towarów i usług) świadczona na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Szczegółowe zasady dotyczące stosowania kas rejestrujących zostały określone w art. 111 ust. 3a pkt 1 i 8 ww. ustawy, zgodnie z którym podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

 • dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy;
 • dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii.

Sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363).

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art . 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art . 111 ust. 9 ustawy.

W myśl § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia podatnicy, prowadząc ewidencję wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny.

Przez paragon fiskalny rozumie się wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży (§ 2 pkt 12 ww. rozporządzenia).

Natomiast zgodnie z § 2 pkt 11 ww. rozporządzenia ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o pamięci fiskalnej - rozumie się przez to urządzenie zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny, niezmienialny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych.

Ww. cecha pamięci fiskalnej powoduje brak możliwości zarejestrowania na kasie fiskalnej zwrotu bądź reklamacji towarów, co zostało potwierdzone zapisem § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług.

Kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej (tj. po wydrukowaniu paragonu). Korekta taka może być dokonywana za pomocą innych urządzeń księgowych.

Jak stanowi § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:

 1. datę sprzedaży;
 2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
 3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
 4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
 5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
 6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
 7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 10 ww. ustawy podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Stosownie do art. 29a ust. 13 ww. ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Jak wynika z art. 29a ust. 15 ww. ustawy warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4 (art. 29a ust. 16 ww. ustawy).

Wobec treści ww. przepisów możliwość pomniejszenia obrotu m.in. o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów istnieje pod warunkiem, że zwrot towaru jest prawnie dopuszczalny i zwroty te zostały udokumentowane. Obowiązkiem podatnika jest więc w rozumieniu tego przepisu odpowiednie udokumentowanie zwrotu towaru oraz jego wartości w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca rozważa uruchomienie nowych kanałów sprzedaży swoich towarów - kanału sprzedaży przez telefon oraz kanału sprzedaży online (poprzez stronę internetową) na terytorium Polski. Oba kanały sprzedaży będą dostępne zarówno dla klientów indywidualnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie występujących w roli podatników VAT) jak i przedsiębiorców (klientów prowadzących działalność gospodarczą). Transakcje sprzedaży z klientami indywidualnymi (obrót) będą ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Klientom indywidualnym będą przekazywane paragony dokumentujące sprzedaż, jeżeli klient indywidualny nie zażąda w trakcie składania zamówienia przez telefon lub poprzez stronę internetową Spółki wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż. W przypadku kiedy klient indywidualny (nie będący podatnikiem VAT) zażąda w trakcie składania zamówienia przez telefon lub poprzez stronę internetową Spółki wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż (podając jednocześnie odpowiednie dane do wystawienia takiej faktury), klientowi indywidualnemu nie będzie wydawany paragon fiskalny. Dla takiego klienta zostanie wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż, a paragon fiskalny zostanie „podpięty” pod kopię faktury VAT pozostającej w Spółce. Faktura zostanie przekazana klientowi w formie papierowej lub będzie wysłana w formie elektronicznej na adres e-mailowy podany przez klienta lub zostanie udostępniona na jego koncie na stronie sklepu internetowego Spółki lub w inny sposób.

Zarówno w przypadku sprzedaży przez telefon jak i w przypadku sprzedaży przez sklep internetowy Spółki może dochodzić do zwrotów towarów przez klientów i następnie zwrotów części lub całości zapłaty z tytułu sprzedaży przez Spółkę. Zwroty towarów mogą być związane w szczególności z realizacją prawa konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, z realizacją praw klienta do odstąpienia od umowy wynikających z rękojmi, z gwarancją lub z polityką zwrotów Spółki. Zwroty towarów w każdym przypadku będą inicjowane przez klientów Wnioskodawcy.

Spółka będzie w ramach procedury zwrotu towaru starała się uzyskać podpisany przez klienta indywidualnego protokół przyjęcia zwrotu towaru i dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży (np. paragon, wydruk z historii konta bankowego klienta), o których mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia. W przypadku dokonania przez klienta zwrotu osobiście w miejscu wyznaczonym przez Spółkę (np. sklep Spółki lub magazyn Spółki), klient indywidualny będzie proszony o podpis na protokole przyjęcia zwrotu towaru i okazanie paragonu lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu w trakcie kontaktu z pracownikiem Spółki zajmującym się zwrotem. W przypadku, kiedy klient indywidualny nie zdecyduje się na osobisty zwrot towaru, lecz zdecyduje się przesłać towar na adres wskazany przez Spółkę, Spółka będzie prosić o wypełnienie i podpisanie przez klienta formularza protokołu przyjęcia zwrotu dołączonego do przesyłki i/lub dostępnego do wydrukowania na stronie internetowej Spółki i załączenie go (oraz paragonu lub innego dowodu sprzedaży) do przesyłki ze zwracanym towarem. Prośba o podpisanie formularza przyjęcia zwrotu towaru zostanie umieszczona na formularzu zwrotu towaru oraz na stronie internetowej Spółki w zakładce dotyczącej zwrotów towarów. Spółka nie może zmusić klientów indywidualnych do złożenia podpisu na protokole przyjęcia zwrotu. Żądanie od klienta indywidualnego złożenia podpisu na protokole przyjęcia zwrotu towaru mogłoby zostać zakwalifikowane jako działanie utrudniające klientowi indywidualnemu skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość czy też z prawa do odstąpienia wynikającego z rękojmi. Odstąpienie od umowy zawartej przez konsumenta na odległość może bowiem nastąpić przez złożenie oświadczenia sprzedawcy o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób (nie musi być w formie pisemnej) i w szczególności nie jest potrzebne jego podpisanie. Podobnie skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy w ramach rękojmi nie jest obwarowane obowiązkiem podpisania się na żadnym dokumencie przez klienta. W skrajnym przypadku uzależnienie zwrotu towaru przez klienta indywidualnego od złożenia przez niego podpisu na protokole przyjęcia zwrotu towaru mogłoby zostać uznane za de facto nieuprawnione żądanie złożenia podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. W konsekwencji, Spółka mogłaby narazić się na kary nakładane na przedsiębiorców przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta za ograniczanie praw konsumentów i stosowanie niedozwolonych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Aby zminimalizować to ryzyko, Spółka umieści na formularzu przyjęcia zwrotu i/lub na stronie internetowej Spółki informacje, że skuteczność odstąpienia od umowy sprzedaży nie jest uzależniona od złożenia przez klienta podpisu na protokole przyjęcia zwrotu towaru. Przy czym, nawet w przypadku braku podpisu klienta indywidualnego na protokole przyjęcia zwrotu towaru zamiar dokonania zwrotu towaru przez klienta będzie zawsze udokumentowany przez Spółkę. Spółka będzie dysponować przykładowo potwierdzeniem telefonicznego odstąpienia od umowy przez klienta indywidualnego w formie e-maila wysłanego do tego klienta, e-mailem klienta o skorzystaniu z prawa do zwrotu, pismem, w którym klient korzysta z prawa do odstąpienia etc. Spółka będzie również dysponować danymi klienta - nadawcy przesyłki ze zwróconym towarem, które będą widoczne na przesyłce i/lub dokumentach towarzyszących przesyłce. W konsekwencji Spółka, będzie w stanie zidentyfikować pierwotną sprzedaż, do której należy przypisać dokonywany zwrot. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu towaru przez klienta, Spółka zwróci klientowi cenę za towar. W opisie przelewu do klienta Spółka wskaże, że przelew dotyczy zwrotu zapłaty za określony towar zwrócony przez klienta.

Ad. 1

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania, w przypadku zwrotu towaru za pomocą poczty, firmy kurierskiej lub firmy transportowej przez klienta - osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która otrzymała paragon fiskalny, protokołu przyjęcia zwrotu towaru za podpisany zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia, jeżeli klient nie złoży podpisu na protokole przyjęcia zwrotu, a uczyni to wyłącznie pracownik Spółki przyjmujący zwrot, jednak z całokształtu wynika, że osoba fizyczna dokonała z własnej woli takiego zwrotu towaru i na jej rachunek bankowy Wnioskodawca dokonał zwrotu ceny.

Należy zauważyć, że w związku z tym, że kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej (tj. po wydrukowaniu paragonu) to zwroty towarów i uznanych reklamacji powinny być ujmowane w odrębnych ewidencjach. Ewidencja ta musi zawierać elementy wymienione w cyt. wyżej § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Jednym z elementów tej ewidencji jest protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Wobec obowiązujących przepisów prawa uprawnione jest skorygowanie sprzedaży i podatku należnego zaewidencjonowanego za pomocą kasy rejestrującej w sytuacji kiedy możliwe jest wykazanie, że wartość danej transakcji była inna niż kwota figurująca na paragonie bądź dokonano zwrotu zakupionego towaru.

W analizowanej sytuacji Wnioskodawca będzie prowadził sprzedaż towarów przez telefon i Internet, do której to sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Zgodnie z art. 27 ww. ustawy konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Jak stanowi art. 30 ust. 1 ww. ustawy konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (art. 30 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 30 ust. 3 ww. ustawy jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:

 1. przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy;
 2. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

W myśl art. 30 ust. 4 ww. ustawy przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

Jak wynika z art. 31 ust. 1 ww. ustawy w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

Tak więc klient odstępując od umowy zakupu danego towaru składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy potwierdzające własną wolę zwrotu towaru oraz zwraca zakupiony towar.

W przypadku Wnioskodawcy uwzględnić należy specyfikę planowanej sprzedaży objętej zakresem wniosku i specyfikę przedmiotowego zwrotu. Sprzedaż dokonywana będzie przez telefon oraz on-line (poprzez stronę internetową), natomiast zwrot towaru następował będzie za pomocą poczty, firmy kurierskiej lub firmy transportowej. Zatem klient, który otrzymał paragon fiskalny dokonując zwrotu towaru nie wchodzi w osobisty kontakt z pracownikiem Spółki. W takiej sytuacji na protokole przyjęcia zwrotu towaru znajdzie się wyłącznie podpis pracownika Spółki. Pomimo braku podpisu klienta na protokole zwrotu towaru Wnioskodawca będzie w posiadaniu dowodów dokonania zwrotu towaru przez konkretnego klienta z własnej woli. Jak wskazano we wniosku zwroty towarów w każdym przypadku będą inicjowane przez klientów Wnioskodawcy. W przypadku dokonania przez klienta zwrotu towaru za pomocą poczty, kuriera lub firmy transportowej Spółka będzie posiadać dokumentację przesyłki (będzie dysponować danymi identyfikującymi nadawcę - klienta). Ponadto Spółka będzie dysponować dokumentacją wskazującą na skorzystanie przez klienta indywidualnego z prawa do odstąpienia od konkretnej umowy sprzedaży na odległość, z gwarancji/rękojmi etc., których realizacja wiąże się ze zwrotem towaru przez klienta i zwrotem należności za towar przez Spółkę. Taką dokumentację będzie przykładowo stanowić oświadczenie klienta indywidualnego o odstąpieniu od konkretnej umowy sprzedaży złożone w e-mail’u skierowanym do Spółki, e-mail wysłany przez Spółkę do klienta indywidualnego po jego rozmowie z osobą działającą w imieniu Spółki potwierdzający dokonanie odstąpienia od umowy sprzedaży, oświadczenie klienta indywidualnego o odstąpieniu od umowy sprzedaży złożone Spółce na piśmie. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie w stanie zidentyfikować klienta zwracającego towar, zwrócony towar i skonfrontować dane z dokonanym zakupem. Dodatkowo posiadanie przez Spółkę dokumentacji wskazującej na zamiar dokonania przez klienta indywidualnego zwrotu konkretnego towaru oraz odesłanie przez niego towaru w miejsce wyznaczone przez Spółkę pozwala uznać, że zwrot ten został faktycznie dokonany przez określonego indywidualnego klienta.

W świetle przedstawionych okoliczności sprawy i przywołanych przepisów należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w opisanej sytuacji brak podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towaru nie dyskwalifikuje takiego protokołu i należy uznać go za podpisany protokół w rozumieniu § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest w posiadaniu dowodów własnej woli zwrotu towaru przez klienta i faktycznym jego dokonaniu przez klienta. Dysponuje on oświadczeniem klienta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, faktycznym zwrotem towaru w miejsce wskazane przez Spółkę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu towaru Spółka zwróci klientowi cenę za towar wskazując w opisie przelewu, że przelew dotyczy zapłaty za określony towar zwrócony przez klienta. W konsekwencji, należy uznać, że czynność zwrotu towaru została udokumentowana i potwierdzona przez klienta. Zatem protokół przyjęcia zwrotu towaru podpisany wyłącznie przez pracownika Spółki przyjmującego zwrot, niepodpisany przez klienta, lecz potwierdzony w ww. sposób należy uznać za podpisany zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 2

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia podstawy opodatkowania określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem w przypadku zwrotu towaru za pomocą poczty, firmy kurierskiej lub firmy transportowej przez klienta - osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, której została wystawiona faktura, a następnie faktura korygująca, która spełnia wymogi art. 29a ust. 13 lub art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT.

Należy wskazać, że ewidencja obrotu i kwot podatku należnego prowadzona z zastosowaniem kas rejestrujących stanowi dowód, co do wysokości obrotu oraz kwot podatku należnego od dokonanych przez podatnika transakcji sprzedaży na rzecz osób wskazanych w art . 111 ustawy o VAT. Paragony fiskalne, a zarazem raporty fiskalne muszą odzwierciedlać wartość sprzedaży i potwierdzać faktyczny przebieg operacji gospodarczej. Stanowią one bowiem podstawę określenia kwoty podatku należnego od transakcji dokonanych na rzecz osób wskazanych w art . 111 ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży, w przypadku kiedy klient indywidualny (nie będący podatnikiem VAT) zażąda w trakcie składania zamówienia przez telefon lub poprzez stronę internetową Spółki wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż (podając jednocześnie odpowiednie dane do wystawienia takiej faktury), klientowi takiemu nie będzie wydawał paragonu fiskalnego. Dla takiego klienta zostanie wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż, a paragon fiskalny zostanie „podpięty” pod kopię faktury VAT pozostającej w Spółce. Faktura zostanie przekazana klientowi w formie papierowej lub będzie wysłana w formie elektronicznej na adres e-mailowy podany przez klienta lub zostanie udostępniona na jego koncie na stronie sklepu internetowego Spółki lub w inny sposób. W analizowanym przypadku Wnioskodawca podwójnie więc udokumentuje sprzedaż dokonaną na rzecz klienta indywidualnego, który w trakcie składania zamówienia przez telefon lub przez stronę internetową zażąda wystawienia faktury. W tym przypadku sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca udokumentuje paragonem fiskalnym, gdyż dokumentem potwierdzającym fakt dokonania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest paragon fiskalny oraz dodatkowo fakturą, której żąda klient.

W przypadku zwrotu towaru zaewidencjonowanego wcześniej w kasie fiskalnej podatnikowi przysługuje prawo do korekty obrotu i podatku należnego w deklaracji VAT, pod warunkiem zarejestrowania powyższego zdarzenia w ewidencji korekt, o której mowa w ww. rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących. Jednakże w przypadku, gdy oprócz zarejestrowania sprzedaży w kasie podatnik udokumentuje ją (na żądanie nabywcy) fakturą to – stosownie do art. 106j ustawy o VAT – dokonanie zwrotu towarów przez nabywcę będzie zobowiązywało go do wystawienia faktury korygującej.

W świetle przedstawionych okoliczności i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że w sytuacji zwrotu towaru za pomocą poczty, firmy kurierskiej lub firmy transportowej przez klienta - osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która otrzymała żądaną fakturę dokumentującą sprzedaż, wystawiona przez Wnioskodawcę faktura korygująca, która spełnia wymogi art. 29a ust. 13 lub art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia podstawy opodatkowania. Jak wskazano wyżej dla przedmiotowej sprzedaży wystawiono paragon fiskalny oraz fakturę. Zatem dopiero korekta obu wystawionych dokumentów w przypadku przedmiotowej sprzedaży, powodująca odzwierciedlenie rzeczywistego przebiegu transakcji przedstawiona w prowadzonej przez Wnioskodawcę dokumentacji i prawnie dopuszczalna możliwość pomniejszenia obrotu daje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podstawy opodatkowania dotyczącej przedmiotowej sprzedaży. Dla możliwości obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży towarów, podwójnie udokumentowanych, Wnioskodawca powinien postępować zgodnie z przepisami określającymi sposób korekty obu wystawionych dokumentów dotyczących dokonanej transakcji. Obowiązkiem Wnioskodawcy, wobec możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, jest odpowiednie dostosowanie dokumentacji do przystającej rzeczywistości. Tym samym, Wnioskodawca powinien udokumentować zwrot towaru oraz jego wartości w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży, z dostosowaniem prowadzonej dokumentacji do szczególnego rodzaju dokonanej sprzedaży.

Nabywca indywidualny w tym konkretnym przypadku otrzymuje fakturę. Zatem w przypadku zwrotu towaru właściwe jest wystawienie przez Wnioskodawcę faktury korygującej, a następnie wypełnienie wymogów określonych w art. 29a ust. 13 lub art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. Zgodnie z ww. art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w przypadku zwrotu wartości towarów obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Jednocześnie zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji (...).

Zatem w przypadku zwrotu towaru zaewidecjonowanego z zastosowaniem kasy rejestrującej Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać to zdarzenie w ewidencji korekt. Nawet jeśli sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dodatkowo dokumentowana jest fakturą, to wystawienie faktury korygującej i zarejestrowanie jej w odpowiedniej ewidencji dotyczącej faktur nie zwalnia Wnioskodawcy z prowadzenia ewidencji korekt, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas. Przepis § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas jednoznacznie stanowi, że zwroty towarów, które skutkują zwrotem całości lub części zapłaty z tytułu sprzedaży ujmuje się w odrębnej ewidencji. W takiej jednak sytuacji, zwrot towaru Wnioskodawca powinien ująć w ww. ewidencji korekt w momencie posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru dla którego wystawiono fakturę. Dokumentacja dotycząca tej konkretnej sprzedaży musi być zgodna z rzeczywistym przebiegiem transakcji. Tak więc w prowadzonych ewidencjach Wnioskodawca powinien dokonać zmiany dokonanych pierwotnie zapisów. Ta szczególnego rodzaju sprzedaż towarów wymaga od Wnioskodawcy skorygowania wystawionych dokumentów dokumentujących sprzedaż i ujęcia ich w prowadzonych ewidencjach, również w odpowiedniej ewidencji korekt prowadzonej na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Ewidencja prowadzona na podstawie art. 111 ustawy o VAT dotyczy wprawdzie jedynie części sprzedaży podatnika, lecz jest ona niezależna od ewidencji, której prowadzenia wymagają inne przepisy, a w szczególności art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy przy tym wskazać, że skoro transakcja sprzedaży towarów została udokumentowana podwójnie to i korekta powinna być dokonana odpowiednio. Zatem posiadając potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru Wnioskodawca zwrot ten powinien ująć w ewidencji dotyczącej zwrotu towarów zaewidencjonowanych przy użyciu kasy rejestrującej. Odebrana i potwierdzona przez klienta faktura korygująca ujęta w pełnej ewidencji sprzedaży VAT, o której mowa w art . 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi korektę jednego z dokumentów dotyczących dokonanej sprzedaży towarów. Dopiero korekta obu dokumentów dotyczących dokonanej na rzecz klienta indywidualnego sprzedaży towarów uprawnia Wnioskodawcę do zmniejszenia podstawy opodatkowania – zgodnie z art . 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. W przedmiotowej jednak sytuacji, zwrot towaru Wnioskodawca powinien ująć w ww. ewidencji korekt, w momencie posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru dla którego wystawiono fakturę. Dopiero wówczas będzie on uprawniony do dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu jego zwrotu.

W podsumowaniu, uwzględniając specyfikę działalności Wnioskodawcy objętej zakresem pytania należy stwierdzić, że faktura korygująca, która spełnia wymogi art. 29a ust. 13 lub art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT nie stanowi wystarczającej podstawy uprawniającej Wnioskodawcę do obniżenia podstawy opodatkowania określonej w wystawionej fakturze w przypadku zwrotu towaru za pomocą poczty, firmy kurierskiej lub firmy transportowej przez klienta - osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, dla której została wystawiona faktura, a następnie faktura korygująca, gdyż sprzedaż ta została udokumentowana również paragonem fiskalnym. Zwrot towaru Wnioskodawca powinien ująć także w ww. ewidencji korekt wtedy, gdy będzie posiadał potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru, dla którego wystawiono fakturę. W tym momencie Wnioskodawca będzie uprawiony do zmniejszenia podstawy opodatkowania (i podatku) – zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Zatem nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, który wskazał, że odebrana przez klienta faktura korygująca ujęta w standardowej ewidencji sprzedaży VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 Ustawy o VAT, stanowi wystarczającą podstawę do pomniejszenia podstawy opodatkowania i sporządzenia przez podatnika deklaracji VAT odzwierciedlającej rzeczywiście zaistniałe zdarzenia gospodarcze.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Ad. 3

Jak wskazano wyżej, w przypadku dokonania przez klienta zwrotu towaru za pomocą poczty lub kuriera Spółka będzie posiadać dokumentację przesyłki (będzie w szczególności znać dane identyfikujące nadawcę). Ponadto Spółka będzie dysponować dokumentacją wskazującą na skorzystanie przez klienta indywidualnego z prawa do odstąpienia od konkretnej umowy sprzedaży, z gwarancji/rękojmi etc., których realizacja wiąże się ze zwrotem towaru przez klienta i zwrotem należności za towar przez Spółkę. Posiadanie przez Spółkę powyższej dokumentacji wskazującej na zamiar dokonania przez klienta indywidualnego zwrotu konkretnego towaru oraz odesłanie przez niego towaru w miejsce wyznaczone przez Spółkę pozwala uznać, że zwrot ten został faktycznie dokonany przez określonego indywidualnego klienta. W takiej sytuacji, co zostało stwierdzone w pytaniu nr 1, brak podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towaru nie dyskwalifikuje takiego protokołu i należy uznać go za podpisany protokół w rozumieniu § 3 ust. 4 Rozporządzenia. Okoliczności faktyczne dokonania zwrotu towaru przez klienta zostały przez niego potwierdzone w inny sposób niż poprzez złożenie swojego podpisu na protokole zwrotu towaru. Zatem w takich okolicznościach protokół przyjęcia zwrotu podpisany wyłącznie przez pracownika Spółki może zostać ujęty w ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia.

W konsekwencji, w przypadku posiadania protokołu przyjęcia zwrotu towaru podpisanego wyłącznie przez pracownika Spółki, który zostanie ujęty w prawidłowo prowadzonej ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących i wystawienia przez Wnioskodawcę faktury korygującej, która spełnia wymogi art. 29a ust. 13 lub art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu dokonanego zwrotu towaru. Pomimo, że klient nie złoży podpisu na protokole przyjęcia zwrotu zgodnie z § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia, ale uczyni to wyłącznie pracownik Spółki przyjmujący zwrot to z całokształtu podjętych kroków i działań, zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku wynika, że osoba fizyczna dokonała z własnej woli takiego zwrotu towaru i na jej rachunek bankowy Wnioskodawca dokonał zwrotu ceny. Zwrot zostanie więc należycie udokumentowany.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Ad. 4

Wątpliwości przedstawione w niniejszym pytaniu dotyczą prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, gdy elektroniczna faktura korygująca została doręczona na adres e-mailowy klienta i Wnioskodawca nie otrzymał automatycznej informacji z serwera klienta o niemożności dostarczenia do adresata wiadomości e-mailowej zawierającej elektroniczną fakturę korygującą.

Z opisu sprawy wynika, że niewykluczone jest, że faktura korygująca dokumentująca zwrot towaru będzie mieć formę faktury elektronicznej, która zostanie wysłana przez Spółkę na adres e-mailowy podany przez klienta ze skrzynki poczty elektronicznej Spółki. Wysłane wiadomości z fakturami elektronicznymi będą przechowywane między innymi w folderze „Wysłane”. O ewentualnym niedoręczeniu wiadomości elektronicznej z fakturą korygującą Spółka będzie informowana za pomocą automatycznej wiadomości, która będzie zawierać informację, że e-mail nie został doręczony na serwer pocztowy klienta. Elektroniczne faktury korygujące, co do których Wnioskodawca nie otrzyma automatycznej wiadomości o niedoręczeniu klientowi, zostaną uznane za otrzymane przez klienta zgodnie z art. 29a ust. 13 Ustawy o VAT i ujęte w ewidencji sprzedaży VAT oraz w deklaracji VAT.

W konsekwencji, elektroniczne faktury korygujące, co do których Wnioskodawca nie otrzyma automatycznej wiadomości o niedoręczeniu klientowi, mogą zostać uznane za otrzymane przez klienta zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Ponadto z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że powód i konieczność wystawienia faktury korygującej znany jest obydwu stronom transakcji, gdyż zwrotu towaru dokonuje klient z własnej woli. Decyduje się on na zwrot towaru i wie, że z tego tytułu otrzyma zwrot ceny. Wnioskodawca oraz klient ustalają, dokumentują i akceptują nowe, zaktualizowane warunki transakcji, a następnie wystawiana jest faktura korygująca, której treść potwierdza poczynione wcześniej działania. Korekta skutkuje koniecznością zwrotu całości lub przynajmniej części wpłaty. Zwrotu Wnioskodawca dokonuje opisanym przelewem na rachunek bankowy klienta. Zatem określona w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT przesłanka, odnośnie wiedzy usługobiorcy, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, jest spełniona już przed wystawieniem faktury korygującej.

W świetle przedstawionych okoliczności i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, gdy elektroniczna faktura korygująca została doręczona na adres e-mailowy klienta, bez potwierdzenia jej otrzymania, a Wnioskodawca nie otrzymał informacji z serwera nabywcy o niemożności dostarczenia wiadomości e-mailowej zawierającej elektroniczną fakturę korygującą do odbiorcy, i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej (np. oświadczenie klienta zawierające nazwę towaru pozwalającą na jednoznaczną identyfikację, wartość brutto zwracanego towaru oraz wartość podatku należnego oraz zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży oraz wyciągi z rachunku bankowego Spółki potwierdzające zwrot klientowi całości lub części należności za towar.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy stanowiące o prawie do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze w opisanym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.