ILPP4/443-303/14-5/EWW | Interpretacja indywidualna

Korekta wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w momencie zwrotu towarów kontrahentowi.
ILPP4/443-303/14-5/EWWinterpretacja indywidualna
 1. akceptacja
 2. podstawa opodatkowania
 3. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 4. zwrot towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnatrzwspólnotowym nabyciu towarów -> Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania czynności maklerskich lub innych o podobnym charakterze
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2014 r. (data wpływu 13 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.) oraz pismem z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w momencie zwrotu towarów kontrahentowi - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w momencie zwrotu towarów kontrahentowi. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014r.) o wskazanie adresu do korespondencji pełnomocnika oraz pismem z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka), będący czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. produkcja i dostawa części oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje zakupu materiałów (dalej: towary) do produkcji części oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych od podmiotów mających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (podatników podatku od wartości dodanej), a więc dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT).

Zdarzają się sytuacje, w których po wystawieniu faktury dokumentującej WNT kwota należna kontrahentowi ulega zmianie. Na przykład może to wynikać z następujących zdarzeń:

 1. zwrot wadliwych towarów, np. Spółka zamawia i otrzymuje 100 sztuk towaru. W wyniku przeprowadzenia kontroli jakościowej stwierdza, że 20 sztuk towaru jest wadliwych. Spółka dokonuje zwrotu 20 sztuk towaru;
 2. zwrot towarów w wyniku nadwyżki ilości dostarczonych i zafakturowanych towarów przez kontrahenta nad ilością wynikającą z zamówienia Spółki, np. zamawia ona 100 sztuk towaru, kontrahent dostarcza Spółce 120 sztuk towaru oraz wystawia fakturę na 120 sztuk. Spółka dokonuje zwrotu 20 sztuk towaru.

Generalnie wniosek dotyczy sytuacji, w których występuje różnica pomiędzy pierwotną fakturą dokumentującą WNT (rozliczonym WNT) a kwotą WNT, która powinna być ostatecznie rozliczona, przy czym Spółka nie posiada faktury lub noty korygującej od kontrahenta, która potwierdzałaby tę różnicę (zmianę).

W takich sytuacjach Spółka rozważa możliwość skorygowania podstawy opodatkowania z tytułu WNT bez konieczności oczekiwania na fakturę/notę korygującą od kontrahenta. Podstawą korekty byłoby porozumienie, które Spółka zamierza zawrzeć z kontrahentami.

Z porozumienia wynikałyby następujące ustalenia pomiędzy stronami:

 1. Spółka będzie miała prawo do zbadania otrzymanego towaru, w szczególności pod względem jakościowym oraz ilościowym, w ustalonym przez strony terminie, a w przypadku stwierdzenia niezgodności w towarze - prawo do zwrotu całości lub części towarów.
 2. Zwrot towarów przez Spółkę będzie równoznaczny z zaakceptowaniem zwrotu przez kontrahenta oraz powrotnym przejściem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel na kontrahenta.
 3. Jednocześnie, w przypadku gdy zwrot wynika z wadliwości towaru, kontrahent zastrzeże sobie, że będzie miał prawo skorzystać, w ustalonym przez strony terminie z prawa do dokonania dodatkowej weryfikacji zwróconych towarów.
 4. Jeżeli kontrahent z prawa takiego skorzysta i w wyniku weryfikacji stwierdzi, że nie cały zwrócony towar jest wadliwy (część lub całość zwróconego towaru nie jest wadliwa), Spółka będzie zobowiązana ponownie nabyć towar uznany przez kontrahenta za niewadliwy po cenie uzgodnionej przez strony przy pierwotnej jego sprzedaży.

Ponadto Spółka rozważa możliwość skorygowania podstawy opodatkowania z tytułu WNT bez konieczności oczekiwania na fakturę/notę korygującą od kontrahenta, również w sytuacji braku zawarcia wskazanego porozumienia.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka poinformowała, że:

 • Nie jest ona w stanie określić, czy dostawcy towarów będą wystawiali dokumenty korygujące sprzedaż i czy otrzyma ona takie dokumenty. W związku z powyższym w stanie faktycznym należy uwzględnić sytuację, w której Spółka w ogóle nie będzie posiadać dokumentów korygujących.
 • Zakładając, że kontrahenci będą takie dokumenty wystawiać, Spółka nie jest również w stanie określić, w jakim terminie mogłaby takie dokumenty otrzymać (jest to niezależne od Spółki). Ze względu na wielość kontrahentów mogą występować różnorodne przypadki.
 • Na pytanie tut. Organu: „Czy w sytuacji, gdy zwrotu towarów Spółka będzie dokonywała bez zawarcia porozumienia z danym dostawcą, będzie posiadała (w jakim terminie) potwierdzenie akceptacji tego dostawcy na przyjęcie towarów... Jeżeli tak, należy wskazać jakie (np. potwierdzenie fizycznego odbioru towarów przez dostawcę, dokonanie przez dostawcę zwrotu należności w wysokości ceny zwracanych towarów, korespondencja mailowa potwierdzająca zgodę dostawcy na zwrot towaru)...” – Spółka poinformowała, że będzie posiadała potwierdzenie odbioru przez kontrahenta (dostawcę) zwracanego przez Spółkę towaru.
  Należy podkreślić, co wskazywała Spółka w przedstawionym wniosku, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to nabywca określa kwotę należną, ponieważ to nabywca jest podatnikiem z tytułu tej czynności. W związku z tym, sam fakt zwrotu towaru (odbioru towaru przez kontrahenta) powinien być wystarczający do skorygowania podstawy opodatkowania.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji braku ww. porozumienia Spółka może pomniejszyć podstawę opodatkowania VAT przy WNT w momencie zwrotu towarów kontrahentowi, bez konieczności oczekiwania na fakturę/notę korygującą...

Zdaniem Wnioskodawcy, może on pomniejszyć podstawę opodatkowania VAT przy WNT w momencie zwrotu towarów kontrahentowi, bez konieczności oczekiwania na fakturę/notę korygującą.

Uzasadnienie

Korekta WNT in minus bez faktury/noty korygującej i bez porozumienia

Na podstawie art. 30a ustawy o VAT (dalej: ustawa) do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w tym również dokonywanego na podstawie art. 12a ust. 4-6, stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11.

Przepis art. 29a ust. 1 ustawy wskazuje, że podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5 art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innym dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W porównaniu do stanu prawnego przed 1 stycznia 2014 r. definicja podstawy opodatkowania uległa zmianie. W dalszym ciągu jednak chodzi o kwotę należną nabywcy: „wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy”.

Zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.

Ponadto zwrócić należy także uwagę na przepis art. 20 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym „w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (...)”.

Analizując zatem powyższe przepisy należy stwierdzić, że:

 • w przypadku wykazania obowiązku podatkowego ustawodawca przewiduje dwie możliwości: nabywca otrzymuje fakturę lub też takiej faktury nie otrzymuje, a tym samym,
 • ustawodawca przyjmuje sytuacje, w której nabywca (jako podatnik) określa podstawę opodatkowania (kwotę należną dostawcy) nawet bez dokumentu (potwierdzenia) od dostawcy, a zatem
 • można powiedzieć, że następuje to na podstawie jednostronnego oświadczenia nabywcy.

Rozwiązanie takie jest o tyle właściwe i uzasadnione, gdyż to nabywca jest podatnikiem, a wykonanie przez niego obowiązków podatkowych nie może być uzależnione od tego, czy dostawca wystawi odpowiedni dokument czy też nie. Niemniej jednak, ustawodawca dopuszcza rozwiązanie, w którym nabywca na podstawie potwierdzonych zdarzeń (przyjęcie towaru) określa podstawę opodatkowania (kwotę należną dostawcy) bez dokumentu wystawionego przez dostawcę.

Zdaniem Spółki, podobne zasady obowiązują w przypadku korekty podstawy opodatkowania WNT.

Wskazane przez ustawodawcę odpowiednie stosowanie art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11 oraz zmniejszanie podstawy opodatkowania w przypadku zwróconych towarów, dają podstawę do przyjęcia, że:

 • również w przypadku korekty podstawy opodatkowania (podobnie jak przy określaniu podstawy opodatkowania) dopuszczalne jest dokonywanie przez nabywcę rozliczeń bez otrzymania dokumentu od dostawcy, a zatem
 • w przypadku uznania przez nabywcę (znów podobnie jak w przypadku nabycia) kwoty należnej dostawcy (przy korekcie chodzi o jej obniżenie) dopuszczalne jest dokonanie korekty podstaw opodatkowania bez otrzymania odpowiedniego dokumentu od dostawcy.

W tym przypadku korekta z tytułu zwrotu towarów powinna zostać dokonana w rozliczeniu za okres, w którym, zdaniem nabywcy, zmianie uległa kwota należna dostawcy, tj. w którym nastąpił zwrot towaru.

Korekta WNT in minus bez faktury/noty korygującej na podstawie porozumienia

W sytuacji jednak gdyby organ nie podzielał powyższego stanowiska Spółki:

 • tj. obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu WNT w rozliczeniu za okres, w którym nastąpi zwrot towaru;
 • niezależnie od tego czy Spółka otrzymała fakturę lub notę korygującą od dostawcy

to i tak należałoby uznać, że w przypadku istnienia pomiędzy stronami porozumienia opisanego w stanie faktycznym:

 • na jego podstawie Spółka będzie miała prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu WNT za okres, w którym nastąpił zwrot towaru i w takim przypadku
 • bez oczekiwania przez Spółkę na otrzymanie faktury lub noty korygującej od dostawcy.

Porozumienie to wywoła bowiem taki skutek, że już w momencie zwrotu towarów przez Spółkę:

 • istnieć będzie zgoda kontrahenta na przyjęcie zwróconego towaru, a tym samym
 • kontrahent potwierdzi, że zaszły zmiany w pierwotnej transakcji.

Zdaniem Spółki, aby dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu WNT, w przypadku zwrotu towarów, właściwe jest uznanie tego zwrotu przez kontrahenta. Natomiast dokument taki jak faktura czy nota korygująca de facto stanowi potwierdzenie, że kontrahent uzna ten zwrot (otrzymanie tych dokumentów nie jest wymogiem formalnym do skorygowania WNT). Niewątpliwie, w rozpatrywanym przypadku funkcję takiego potwierdzenia pełni zawarte porozumienie, które wskazuje, że zwrot towaru przez Spółkę jest równoznaczny z akceptacją/uznaniem zwrotu towaru przez kontrahenta.

Jednocześnie Spółka pragnie zaznaczyć, że brak jest podstawy prawnej, aby przyjmować, że w przypadku WNT korekta in minus może nastąpić dopiero w momencie otrzymania takiego potwierdzenia przez kontrahenta.

Wniosek taki, zdaniem Spółki, można wywieść także z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 stycznia 2009 r., sygn. IBPP2/443-1038/08/RSz (dalej: interpretacja). Wprawdzie nawiązuje ona jeszcze do stanu prawnego, w którym istniał obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych, jednak nie powinno wpłynąć to negatywnie na ocenę stanowiska zaprezentowanego przez Spółkę. W interpretacji tej organ stwierdził: „Nabywca towarów powinien zatem wystawić wewnętrzną fakturę korygującą zmniejszającą wartość nabycia w przypadku zaistnienia przesłanki ku temu (uzyskania rabatu, zwrotu towarów) bez względu na to, czy dana okoliczność została udokumentowana wystawieniem faktury korygującej przez zagranicznego kontrahenta, czy też innego dokumentu, który potwierdza rabat bądź zwrot wadliwego towaru.

Zatem, w sytuacji, gdy nabywca towarów nabył prawo do rabatu, a fakt ten został uzgodniony z kontrahentem, ustalono ostateczną kwotę rabatu przyznanego Wnioskodawcy oraz został on o tym fakcie, jak i o wysokości przyznanego rabatu powiadomiony przez kontrahenta zagranicznego w formie pisemnej, fakt ten można uznać za wystarczającą przesłankę determinującą konieczność (a zarazem i termin) wystawienia wewnętrznej faktury korygującej”.

Odnosząc powyższą interpretację do stanu faktycznego przedstawionego w niniejszej sprawie, należy zaznaczyć, że:

 • zaistnienie przesłanki do korekty WNT przez Spółkę powstaje na podstawie zawartego porozumienia z dostawcą towarów (a więc w momencie określenia wadliwości/niekompletności towarów przez Spółkę, które jest równoznaczne z akceptacją zwrotu towarów przez dostawcę),
 • warunki nabycia prawa do rabatu określone w interpretacji (ustalenie ostatecznej kwoty rabatu przez dostawcę, poinformowanie przez kontrahenta na piśmie o przyznanym rabacie) nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż to po stronie Spółki leży prawo do uznania zwrotu towaru,
 • w stanie faktycznym interpretacji wystawiano „credit note” (dokument potwierdzający uznanie reklamacji), z kolei organ wskazał, że ani faktura korygująca ani „credit note” nie są konieczne do wystawienia faktury wewnętrznej zmniejszającej podstawę opodatkowania, ponieważ zaistniała już przesłanka do korekty (uznanie rabatu w drodze uzgodnienia),
 • zatem prawo do korekty WNT przez Spółkę nie jest uzależnione od wystawienia faktury korygującej przez zagranicznego dostawcę, czy też innego dokumentu potwierdzającego zwrot towarów (np. „credit note”).

Podsumowując, możliwe będzie dokonanie korekty WNT w rozliczeniu za okres, w którym dokonano zwrotu towarów, bez oczekiwania na fakturę lub notę korygującą, zarówno w sytuacji, gdy:

 • nie będzie istnieć pomiędzy stronami przedmiotowe porozumienie - podstawą będzie sam zwrot towarów,
 • jak i w sytuacji, gdy takie porozumienie będzie obowiązywać pomiędzy stronami - podstawą będzie to porozumienie.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy - przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Art. 9 ust. 2 ustawy stanowi, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
  – z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio (art. 20 ust. 5 ustawy).

W nowelizacji ustawy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., ustawodawca dokonując kompleksowej zmiany zasad określania podstawy opodatkowania, wprowadził pewne zmiany także dotyczące ustalania podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zgodnie z zasadą określoną w art. 30a ust. 1 ustawy – do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w tym również dokonywanego na podstawie art. 12a ust. 4-6, stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy – podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy, w myśl którego – podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W świetle art. 29a ust. 7 ustawy – podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Art. 29a ust. 10 ustawy stanowi, że podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Zauważyć należy, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ustawodawca nie przewidział reguł określających formalne obowiązki niezbędne do obniżenia podstawy opodatkowania (wystawianie faktur korygujących). Wiąże się to z tym, że w poszczególnych krajach unijnych obowiązki dokumentacyjne przedstawiają się odmiennie niż w Polsce, natomiast polskie przepisy dotyczące wystawiania faktur korygujących nie mają mocy obowiązującej w stosunku do kontrahentów z innych krajów. Teoretycznie zagraniczny kontrahent powinien udokumentować otrzymanie zwrotu towaru fakturą korygującą, ewentualnie innym dokumentem (np. notą uznaniową), w praktyce może się jednak zdarzyć, że dostawca zagraniczny nie wystawi nabywcy faktury korygującej lub innego dokumentu korygującego. W takiej sytuacji potwierdzeniem zwrotu towarów oraz akceptacji dostawcy na przyjęcie towarów może być przykładowo: korespondencja handlowa potwierdzająca fizyczny odbiór zwróconego towaru, dokonanie przez dostawcę zwrotu należności w wysokości ceny zwracanego towaru, korespondencja mailowa potwierdzająca zgodę dostawcy na zwrot towaru itp. Ponieważ w celu obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu dokonanego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawca musi jednak zaakceptować fakt zwrotu towarów dokonanego przez nabywcę.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. produkcja i dostawa części oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych. Spółka dokonuje zakupu materiałów (dalej: towary) do produkcji części oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych od podmiotów mających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (podatników podatku od wartości dodanej) - dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zainteresowany wskazał, że zdarzać się będą sytuacje, w których po wystawieniu faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów kwota należna kontrahentowi ulegnie zmianie. Wynikać to będzie z następujących zdarzeń:

 • zwrot wadliwych towarów – Wnioskodawca zamówi i otrzyma 100 szt. towaru; w wyniku przeprowadzenia kontroli jakościowej stwierdzi, że 20 szt. towaru jest wadliwych; Spółka dokona zwrotu 20 szt. towaru;
 • zwrot towarów w wyniku nadwyżki ilości dostarczonych i zafakturowanych towarów przez kontrahenta nad ilością wynikającą z zamówienia - Zainteresowany zamówi 100 szt. towaru, kontrahent dostarczy 120 szt. towaru oraz wystawi fakturę na 120 szt.; Spółka dokona zwrotu 20 szt. towaru.

Przedmiotem niniejszej sprawy jest sytuacja, w której Zainteresowany nie będzie posiadał dokumentów korygujących, które potwierdzałyby zwrot towaru, będzie natomiast w posiadaniu potwierdzenia odbioru przez kontrahenta towaru zwracanego przez niego.

Tut. Organ zgadza się z Zainteresowanym, że aby dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – w przypadku ich zwrotu – właściwe jest uznanie tego zwrotu przez kontrahenta. Natomiast dokument korygujący stanowi potwierdzenie, że kontrahent uznał ten zwrot.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie otrzyma od dostawcy dokumentów korygujących, zatem należy także zgodzić się z jego opinią, że ustawodawca dopuszcza rozwiązanie, w którym nabywca na podstawie potwierdzonych zdarzeń (przyjęcie towaru) określa podstawę opodatkowania (kwotę należną dostawcy) bez dokumentu wystawionego przez dostawcę.

Powyższe potwierdza stanowisko tut. Organu wyrażone już w niniejszej interpretacji, że w celu obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawca musi zaakceptować zwrot towarów dokonany przez nabywcę.

Spółka wskazała, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to nabywca określa kwotę należną, ponieważ to nabywca jest podatnikiem z tytułu tej czynności. W związku z tym, sam fakt zwrotu towaru (odbioru towaru przez kontrahenta) powinien być wystarczający do skorygowania podstawy opodatkowania.

W związku z powyższym wskazać należy, że momentu zwrotu towaru przez nabywcę - rozumianego jako moment wysłania zwracanego towaru - nie można utożsamiać z momentem jego odbioru przez dostawcę. Szczególnie w przypadku transakcji transgranicznych (np. wewnątrzwspólnotowych), z przyczyn samych odległości czas dostarczenia zwróconego towaru do jego dostawcy może być znacznie wydłużony. W związku z tym, moment odbioru zwróconego towaru przez dostawcę może przypadać w innym okresie rozliczeniowym, niż moment zwrotu (wysłania) towaru przez nabywcę.

Dlatego też nie można utożsamiać ze sobą daty zwrotu towaru przez Spółkę z datą jego odbioru przez kontrahenta zagranicznego. Jak wskazał Zainteresowany, będzie posiadał potwierdzenie odbioru zwracanego towaru otrzymane od kontrahenta - podatnika mającego siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Odbiór zwróconego przez Zainteresowanego towaru na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego będzie czynnością dokonaną później niż sam zwrot (wysłanie towaru z terytorium kraju). Tym samym, w momencie dokonywania zwrotu Wnioskodawca nie będzie w posiadaniu żadnego dokumentu, który potwierdzałby, że kontrahent zagraniczny zaakceptował ten zwrot.

Jak już wskazano powyżej, warunkiem umożliwiającym obniżenie podstawy opodatkowania z powodu zwrotu towaru, jest to, że jego dostawca wyrazi akceptację na dokonanie takiego zwrotu. W przedmiotowej sprawie momentem, w którym kontrahent dokona akceptacji zwrotu towaru przez Spółkę będzie potwierdzenie przez kontrahenta odbioru towaru.

Dopiero zatem w tym momencie kontrahent unijny uzna dokonany zwrot towaru.

Podsumowując, w sytuacji braku porozumienia pomiędzy stronami w kwestii akceptacji zwrotu towaru dostawcy oraz nie otrzymania dokumentu korygującego od kontrahenta, Zainteresowany nie może pomniejszyć podstawy opodatkowania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru w momencie dokonania zwrotu towaru kontrahentowi. Dopiero wystawione przez niego potwierdzenie odbioru towaru stanowić będzie jego akceptację na zwrot i dopiero w momencie jego otrzymania Wnioskodawca uzyska prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że powołana przez Zainteresowanego interpretacja indywidualna jest rozstrzygnięciem w indywidualnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Zaznaczyć należy również, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Spółki. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz stanowiska własnego, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w momencie zwrotu towarów kontrahentowi. Natomiast w zakresie korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w momencie zwrotu towarów kontrahentowi w sytuacji, gdy pomiędzy stronami transakcji zawarte zostało porozumienie dotyczące zwrotu towarów, wydana została w dniu 25 września 2014 r. interpretacja indywidualna nr ILPP4/443-303/14-6/EWW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.