Zwrot towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
16
wrz

Istota:

Asygnata nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów, jednakże brak jest przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, dla takiego sposobu dokumentowania. Natomiast, w sytuacji, gdy kontrahent przed terminem obowiązku wystawienia faktury dokona częściowego zwrotu towaru, to Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury na taką ilość towaru, jaką ostatecznie Klient nabył.

Fragment:

Spółka posiada wewnętrzną procedurę przyjmowania zwrotów Towaru, która odbywa się na następujących warunkach: Klient ma prawo do bezkosztowego zwrotu Towarów bez podania przyczyny zwrotu w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu. Po przekroczeniu terminu 7 dni zwrot Towarów jest możliwy po uprzednim uiszczeniu odstępnego stanowiącego 10% wartości zwracanych Towarów. Uprawnienie do dokonania zwrotu Towarów wygasa po upływie 30 dni od daty zakupu; Zwrot Towarów może być częściowy lub całościowy; Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie w stosunku do towarów nieużywanych, nieuszkodzonych i nienoszących jakichkolwiek śladów zużycia lub użycia; Zwrot Towarów następuje każdorazowo w miejscu, w którym Towar został pierwotnie wydany lub w każdym punkcie sprzedażowym Spółki; Klient do Towarów będących przedmiotem zwrotów załącza Asygnatę w przypadkach gdy dochodzi do zwrotu Towarów przed wystawieniem przez Spółkę faktury VAT (przypadki objęte zakresem zdarzenia przyszłego) lub fakturę VAT w przypadkach gdy Towar jest zwracany po wystawieniu przez Spółkę faktury VAT (przypadki nieobjęte zakresem zdarzenia przyszłego); W przypadkach gdy Towar jest zwracany po wystawieniu przez Spółkę (...)

2017
17
maj

Istota:

W zakresie ustalenia, że w związku z dokonanym odstąpieniem od umów sprzedaży oraz brakiem zwrotnego przekazania towaru na rzecz Kontrahenta (przeniesienia jego posiadania) wobec braku odbioru towaru przez Kontrahenta pomimo kierowanych i ponawianych wezwań po odstąpieniu od umów, Spółka nie jest obowiązana do dokonania korekty rozliczeń w podatku od towarów i usług w stosunku do dostaw, od których Spółka odstąpiła

Fragment:

Zatem w ocenie Wnioskodawcy niniejszą opinię, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów po dokonaniu dostawy warunkiem możliwości skorygowania podstawy opodatkowania tej dostawy jest uprzedni fizyczny zwrot towaru sprzedawcy. Zatem najpierw musi nastąpić zwrot towaru, a następnie - bądź równocześnie - powinna być wystawiona faktura korygująca, nie jest zaś możliwa kolejność odwrotna, bowiem w takim przypadku faktura korygująca nie dokumentowałaby żadnej czynności faktycznej. W ocenie Wnioskodawcy dopiero po wyegzekwowaniu zwrotu towaru sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę korygującą, bowiem faktyczny zwrot towaru jest jedynym warunkiem uzasadniającym wystawienie takiej faktury. Na marginesie Wnioskodawca wskazuje, iż to nie Wnioskodawca obowiązany był do stosownej korekty faktury z momentem odebrania towaru. Dopiero skorygowana faktura przez Sprzedawcę uprawniałaby Wnioskodawcę do skorygowania własnych rozliczeń w podatku od towarów i usług. Wniosek taki wynika z treści art. 29 ust. 13 ustawy o VAT, który to przepis wymaga, by wystawca faktury korygującej powinien być w posiadaniu potwierdzenia, że faktura korygująca „ in minus ” dotarła do nabywcy/usługobiorcy, zanim ten pierwszy pomniejszy swój VAT należny. Z kolei otrzymujący taką fakturę korygującą (Wnioskodawca) jest zobligowany uwzględnić ją, tj. pomniejszyć wcześniej odliczony VAT wykazany na fakturze dokumentującej nabycie, za okres, w którym otrzymał fakturę (art. 86 ust. 19a ustawy o VAT).

2017
10
lut

Istota:

Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość zwróconych towarów.

Fragment:

Należy jednak zauważyć, że pomimo braku podpisu klienta na protokole zwrotu towaru Wnioskodawca będzie w posiadaniu dowodów dokonania zwrotu towaru przez klienta i wyrażenia woli o odstąpieniu od umowy. Wymóg sporządzenia protokołu przyjęcia zwrotu towaru podpisanego przez nabywcę i sprzedawcę ma na celu udowodnienie, że towar został faktycznie zwrócony przez klienta i przyjęty przez nabywcę. W przypadku sprzedaży wysyłkowej nie jest możliwe z oczywistych względów podpisanie protokołu przyjęcia zwrotu towaru przez nabywcę – co wskazał także Wnioskodawca. W świetle przedstawionych okoliczności i przywołanych przepisów wskazać należy, że w przypadku odstąpienia przez klienta od umowy zakupu danego towaru i zwrotu przez niego tego towaru – gdy brak jest podpisanego przez klienta (nabywcę) „ protokołu przyjęcia zwrotu towaru ” – Wnioskodawca jest/będzie uprawniony do skorygowania tej sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest/będzie w posiadaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które stanowi/będzie stanowić dowód zwrotu towaru oraz nastąpi faktyczny zwrot towaru przez klienta. W konsekwencji powyższego, należy uznać, że czynność zwrotu towaru zostanie udokumentowana i potwierdzona przez klienta.

2017
11
sty

Istota:

W zakresie rozliczenia zwrotów towarów i ich przemieszczenia na terytorium Niemiec w związku z wcześniejszą dostawą dokonaną na terytorium Polski

Fragment:

Przykładowo w wyroku z dnia 22 września 2011 r., sygn. akt I FSK 1300/10, Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: „ NSA ”) stwierdził, że w sprawie nie wystąpił zwrot towarów w rozumieniu ustawy o VAT, gdyż ponowne przekazanie towarów dostawcy nie było związane z modyfikacją okoliczności faktycznych i łączącego strony stosunku, lecz z realizacją kolejnego etapu umowy. Sąd wskazał, że „Istotą bowiem faktury korygującej jest udokumentowanie zmian w transakcji, którą dokumentuje faktura pierwotna. Faktura korygująca potwierdza brak wystąpienia obrotu (będącego podstawą opodatkowania) lub jego zmniejszenie, a nie wystąpienie zdarzenia powodującego czynność opodatkowaną. Odnosząc powyższe do stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionych w niniejszym wniosku, należy wskazać, że zwroty Towarów, realizowane w opisanych powyżej okolicznościach, nie stanowią odrębnej czynności opodatkowanej, a jedynie czynność faktyczną mającą na celu przywrócenie stanu sprzed dokonania pierwotnej dostawy Towarów. Zostają one dostarczone Spółce wyłącznie z tego względu, że Nabywca rezygnuje z części nabytych Towarów (co umożliwiają mu ramy współpracy pomiędzy stronami). Jednocześnie Spółka nie dokonuje i nie będzie dokonywać, w związku z realizacją zwrotów Towarów, żadnych świadczeń wzajemnych na rzecz Nabywcy.

2016
23
mar

Istota:

Obowiązek zmniejszenia przez Spółkę kwoty podatku naliczonego na podstawie faktury korygującej otrzymanej od dostawcy, zawierającej dane zbywcy przedsiębiorstwa oraz brak konieczności wystawienia not korygujących.

Fragment:

Wystawiona przez Dostawcę faktura korygująca dokumentuje fakt zwrotu towaru przez Spółkę. Umieszczenie na nich danych poprzedniego nabywcy (Zbywcy przedsiębiorstwa) nie wpływa na ważność transakcji zwrotu towaru. Podatnik wystawia bowiem fakturę korygującą w każdym przypadku, w którym dokonano mu zwrotu towarów, niezależnie od tego kto faktycznie zwrotu dokonał (art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Również przepis art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT wskazuje, że przy ustaleniu podstawy opodatkowania uwzględnia się wartość zwróconych towarów, nie wskazując przy tym, że zwrotu musi dokonać ich nabywca. Umieszczenie na fakturze korygującej danych Zbywcy przedsiębiorstwa nie wpływa na ważność takiej faktury korygującej. Nie wymaga ona wystawienia noty korygującej, bowiem zgodnie z art. 106j ust. 2 pkt 3a ustawy o VAT wystawca faktury korygującej wpisuje na niej dane zawarte na fakturze pierwotnej. Wskazany przepis nakazuje, by na fakturze korygującej umieszczać dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca. Per non est nie jest dopuszczalne, by Dostawca wystawiając fakturę korygującą modyfikował dane nabywcy w stosunku do tych zawartych na fakturze, której dotyczy faktura korygująca, nawet wtedy, gdy nabywca zmienił adres, bądź działa pod zmienioną firmą, bądź w zmienionej formie organizacyjnej, bądź ostatecznie zwrotu dokonał zupełnie inny podmiot.

2016
24
lut

Istota:

W zakresie prawa do korekty sprzedaży w sklepie internetowym zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej (korekty podatku należnego) w przypadku zwrotu towaru.

Fragment:

W konsekwencji, w przypadku odstąpienia od umowy przez klienta Wnioskodawcy i zwrotu towaru za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, nie będzie fizycznie możliwe sporządzenie odrębnego podpisanego przez klienta oraz sprzedawcę protokołu przyjęcia zwrotu towaru, a co więcej wymaganie od klienta podpisania takiego protokołu byłoby sprzeczne z prawem i mogłoby spowodować nałożenie na Wnioskodawcę kary pieniężnej. Niemniej jednak, zdaniem Spółki, system prawidłowego dokumentowania w sprzedaży detalicznej rejestrowanej za pomocą kas fiskalnych zwrotów towarów wymaga udokumentowania dwóch elementów: zwrotu towarów i zwrotu należności. Istotne jest aby na podstawie przyjętych przez Spółkę dokumentów wewnętrznych można ustalić dane personalne nabywców, zidentyfikować zwracany towar oraz potwierdzić fakt zwrotu dokonanej płatności. W związku z tym, aby prawidłowo udokumentować dokonany zwrot towarów i należności, Spółka planuje przechowywać dla celów Ewidencji Zwrotów (w systemie, na nośniku cyfrowym lub w formie papierowej) wskazane dokumenty potwierdzające jednoznacznie oświadczenie woli klienta dokonania zwrotu / reklamacji, którymi będą: formularz wypełniony elektronicznie przez klienta o odstąpieniu (...)

2016
20
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych w podatku od towarów i usług w związku ze zwrotem towaru przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (transakcja udokumentowana paragonem fiskalnym i fakturą VAT) i prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z tym zwrotem.

Fragment:

Sprzedaż dokonywana będzie przez telefon oraz on-line (poprzez stronę internetową), natomiast zwrot towaru następował będzie za pomocą poczty, firmy kurierskiej lub firmy transportowej. Zatem klient, który otrzymał paragon fiskalny dokonując zwrotu towaru nie wchodzi w osobisty kontakt z pracownikiem Spółki. W takiej sytuacji na protokole przyjęcia zwrotu towaru znajdzie się wyłącznie podpis pracownika Spółki. Pomimo braku podpisu klienta na protokole zwrotu towaru Wnioskodawca będzie w posiadaniu dowodów dokonania zwrotu towaru przez konkretnego klienta z własnej woli. Jak wskazano we wniosku zwroty towarów w każdym przypadku będą inicjowane przez klientów Wnioskodawcy. W przypadku dokonania przez klienta zwrotu towaru za pomocą poczty, kuriera lub firmy transportowej Spółka będzie posiadać dokumentację przesyłki (będzie dysponować danymi identyfikującymi nadawcę - klienta). Ponadto Spółka będzie dysponować dokumentacją wskazującą na skorzystanie przez klienta indywidualnego z prawa do odstąpienia od konkretnej umowy sprzedaży na odległość, z gwarancji/rękojmi etc., których realizacja wiąże się ze zwrotem towaru przez klienta i zwrotem należności za towar przez Spółkę. Taką dokumentację będzie przykładowo stanowić (...)

2015
29
gru

Istota:

Brak prawa do korekty sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku zwrotu towaru, gdy klient posiada wyłącznie potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą, a płatność może nie być bezpośrednio powiązana z konkretną transakcją.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy uznana przez Wnioskodawcę reklamacja i zwrot towaru w sytuacji, gdy nabywca nie przedstawi paragonu fiskalnego, a jedynie dowód zapłaty w postaci potwierdzenia dokonania płatności kartą, jest podstawą do pomniejszenia podatku należnego VAT w związku ze zwrotem towaru... Stanowisko Wnioskodawcy: Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b. Z brzmienia ww. przepisu wynika, że możliwość pomniejszenia obrotu m.in. o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów może nastąpić pod warunkiem, że zwrot towaru jest prawnie dopuszczalny i zwroty te zostały udokumentowane. Obowiązkiem podatnika jest więc w rozumieniu tego przepisu odpowiednie udokumentowanie zwrotu towaru oraz jego wartości w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży. Prawidłowe udokumentowanie zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży opisane zostało w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

2015
11
cze

Istota:

Możliwość dokonania korekty zapisów kasy fiskalnej w ewidencji o której mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących, a co za tym idzie obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT o kwotę wartości zwróconego towaru.

Fragment:

Protokół podpisywany przez klienta i sprzedawcę w sklepie stacjonarnym dokumentuje zarówno zwrot towarów jak i zwrot płatności jeśli na życzenie klienta obydwa zwroty są dokonywane w sklepie stacjonarnym. Natomiast zwrot towarów na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić w zależności od woli klienta w sklepie stacjonarnym jak i za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, gdzie towar zwraca się na wskazany przez wnioskodawcę adres. W przypadku zwrotu towaru w sklepie stacjonarnym spisywany jest protokół dokumentujący zarówno zwrot pieniędzy jak i zwrot towaru. Jest to potwierdzenie zwrotu towaru i pieniędzy. W przypadku zwrotu towaru za pośrednictwem poczty lub kuriera nie jest sporządzony żaden protokół bowiem jest to niemożliwe na odległość. Zwracany towar oraz odstępujący od umowy konsument zwracający towar są identyfikowanie na podstawie dokumentów pocztowych adresie nadawcy oraz kodów na metkach na towarze. Za pomocą kodów można zidentyfikować zarówno odstępującego od umowy klienta jak i samą transakcję, od której konsument odstąpił, której przedmiotem był zwracany towar. Po zwrocie towarów i ich identyfikacji w sposób wskazany powyżej towar jest przyjmowany na powrót do ewidencji jako towar handlowy przeznaczony do powtórnej sprzedaży na podstawie dokumentu nazywanego korektą.

2015
25
lut

Istota:

Możliwość dokonania korekty sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku zwrotu towaru.

Fragment:

Z treści ww. przepisu wynika, że możliwość pomniejszenia obrotu m.in. o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów istnieje pod warunkiem, że zwrot towaru jest prawnie dopuszczalny i zwroty te zostały udokumentowane. Obowiązkiem podatnika jest więc – w rozumieniu tego przepisu – odpowiednie udokumentowanie zwrotu towaru oraz jego wartości. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że paragon fiskalny stanowi dla nabywcy dowód dokonania zakupu (z którym wiążą się m.in. uprawnienia rękojmi i gwarancji), natomiast dla sprzedawcy bezsporne potwierdzenie tożsamości towaru w przypadku np. jego zwrotu. W sytuacji dokonania zwrotu towaru sprzedawca powinien – stosownie do zapisu § 3 ust. 4 pkt 6 powołanego rozporządzenia – dysponować dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży, tj. paragonem fiskalnym. Jednocześnie podkreślić należy, że paragon fiskalny nie jest jedynym dokumentem przesądzającym o stanie faktycznym, który znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dowodzenie zwrotu towaru, będącego podstawą dokonania korekty, na podstawie innych dokumentów aniżeli paragon fiskalny, nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. W tym przypadku, ciężar dowodu znajduje się po stronie sprzedawcy, który w prowadzonej przez siebie dokumentacji powinien posiadać dowody potwierdzające stan rzeczywisty i w sposób niebudzący wątpliwości wykazać fakt, że zwracany towar został zakupiony właśnie u niego.