Zwrot świadczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot świadczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, kwota nadpłaty w podatku PIT za 2008 r. zwrócona przez Pracownika spółce XX w czerwcu 2010 r., stanowiąca uprzednio – jako świadczenie z tytułu PIT – część przychodu Pracownika, który został opodatkowany podatkiem PIT, będzie mogła zostać odliczona od dochodu Pracownika podlegającego opodatkowaniu w Polsce za rok podatkowy 2010 jako zwrot świadczenia pobranego nienależnie w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT?

Fragment:

(...) od dochodu ww. kwoty dokonanego zwrotu w ramach rocznego rozliczenia podatkowego za 2010 r. Końcowo, na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca wskazuje, iż Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych w sprawach analogicznych do przedstawionej w niniejszym wniosku uznawał za prawidłowe stanowisko wnioskodawców, iż zwrot świadczeń z tytułu podatku PIT (zwróconej nadpłaty w podatku dochodowym) dokonany przez podatnika może być odliczony od dochodu podatnika jako zwrot świadczenia pobranego nienależnie w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT. Przykładowo stanowisko takie przedstawił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (działający z upoważnienia Ministra Finansów) w interpretacji indywidualnej nr ILPB2/415-330/09-2/JK z dnia 23 czerwca 2009 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na (...)

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Fragment:

(...) zasadne jest odliczenie od dochodu ww. kwoty dokonanego zwrotu w ramach rocznego rozliczenia podatkowego za 2010 r. Dodatkowo należy wskazać, iż Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych w sprawach analogicznych do przedstawionej w niniejszym Wniosku uznawał za prawidłowe stanowisko wnioskodawców, iż zwrot świadczeń z tytułu podatku PIT (zwróconej nadpłaty w podatku dochodowym) dokonany przez podatnika może być odliczony od dochodu podatnika jako zwrot świadczenia pobranego nienależnie w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT. Przykładowo stanowisko takie przedstawił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (działający z upoważnienia Ministra Finansów) w interpretacji indywidualnej Nr ILPB2/415-330/09-2/JK z dnia 23 czerwca 2009 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do treści art. 3 ust. 1 (...)

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość odliczenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2010 r. (data wpływu 26 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia zwrotu nienależnie (...)

2011
1
sie

Istota:

Zwrot nienależnego świadczenia

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2010r. (data wpływu do tut. Biura – 02 marca 2010r.), uzupełnionym w dniu 10 maja 2010r. oraz 09 czerwca 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2009r. „premii akwizycyjnej” zwróconej płatnikowi na podstawie wyroku sądowego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02 marca 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy wnioskodawczyni może dokonać korekty zeznania podatkowego za 2008r. z uwzględnieniem zwróconego w 2009r. nienależnego świadczenia?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 06 kwietnia 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 14 kwietnia 2009r.), uzupełnionym w dniu 03 czerwca 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy zwrot części Świadczenia z tytułu PIT przez Pracownika na rzecz pracodawcy XXX, będącej równowartością nadpłaty niemieckiego podatku za 2006 r. przyznanej Pracownikowi przez urząd skarbowy w Niemczech i zwróconej pracodawcy (XXX) w grudniu 2008 r., może podlegać odliczeniu od dochodu Pracownika podlegającego opodatkowaniu w Polsce za 2008 r. jako zwrot świadczenia pobranego nienależnie w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT?
Czy właściwe jest przyjęcie, iż ww. zwrot Świadczenia z tytułu PIT miał miejsce w dacie otrzymania nadpłaty Niemieckiego Podatku przez niemieckiego pracodawcę - XXX (tj. 18 grudnia 2008 r.), a w konsekwencji, czy właściwe jest przeliczenie kwoty ww. zwrotu z waluty obcej (euro) na złote polskie dla celów ww. odliczenia od dochodu według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w tym dniu?

Fragment:

(...) z tytułu PIT), uległy w późniejszym czasie „korekcie", w szczególności otrzymane i opodatkowane wcześniej należności (ze stosunku pracy) zostały zwrócone przez pracownika na rzecz pracodawcy. W świetle przedstawionej w niniejszym wniosku argumentacji, należy uznać, iż w przedmiotowym stanie faktycznym zostały spełnione wszystkie przesłanki wskazane w przepisie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT, co uzasadnia wniosek, iż w przedmiotowej sytuacji miał miejsce zwrot świadczenia pobranego nienależnie (części zwróconego Świadczenia z tytułu PIT ze środków uzyskanych z nadpłaty niemieckiego podatku). W konsekwencji, zasadne jest odliczenie od dochodu ww. zwrotu części Świadczenia z tytułu PIT w ramach rocznego rozliczenia podatkowego za 2008 r. oraz przeliczenie tego zwrotu na złote polskie dla celów ww. odliczenia od dochodu według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu zwrotu (tj. 18 grudnia 2008 r.). W świetle (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy wartość pobranego świadczenia, w przypadku którego odstąpiono od żądania zwrotu, stanowi przychód świadczeniobiorcy w rozumieniu treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy przychodem, o którym mowa powyżej jest zwolnienie całkowite lub częściowe od wcześniej ustalonej odpłatności za pobyt świadczeniobiorcy w ośrodku wsparcia? Czy przychodem, o którym mowa powyżej jest zwolnienie całkowite lub częściowe od wcześniej ustalonej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznego? Czy przychodem, o którym mowa powyżej jest zwolnienie od odpłatności, jej częściowe zmniejszenie lub odstąpienie od żądania zwrotu, gdy podstawą do takiej decyzji jest uchwała Rady Miasta?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 10 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odstąpienia od żądania zwrotu świadczeń przyznanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
kwi

Istota:

1) Czy umorzona wartość nienależnie otrzymanych świadczeń rodzinnych podlega opodatkowaniu pod. doch. od osób fizycznych?
2) Czy istnieje i w jakich sytuacjach obowiązek sporządzania ORD-TK?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2007 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku stwierdza, że przedstawione stanowisko w piśmie z dnia 16.01.2007 r. w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i sporządzania informacji PIT- 8C jest nieprawidłowe , w kwestii sporządzania informacji ORD-TK jest prawidłowe . Pismem z dnia 16.01.2007 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz w zakresie (...)