Zwrot świadczenia | Interpretacje podatkowe

Zwrot świadczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot świadczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, kwota nadpłaty w podatku PIT za 2008 r. zwrócona przez Pracownika spółce XX w czerwcu 2010 r., stanowiąca uprzednio – jako świadczenie z tytułu PIT – część przychodu Pracownika, który został opodatkowany podatkiem PIT, będzie mogła zostać odliczona od dochodu Pracownika podlegającego opodatkowaniu w Polsce za rok podatkowy 2010 jako zwrot świadczenia pobranego nienależnie w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT?
Fragment:
(...) od dochodu ww. kwoty dokonanego zwrotu w ramach rocznego rozliczenia podatkowego za 2010 r. Końcowo, na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca wskazuje, iż Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych w sprawach analogicznych do przedstawionej w niniejszym wniosku uznawał za prawidłowe stanowisko wnioskodawców, iż zwrot świadczeń z tytułu podatku PIT (zwróconej nadpłaty w podatku dochodowym) dokonany przez podatnika może być odliczony od dochodu podatnika jako zwrot świadczenia pobranego nienależnie w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT. Przykładowo stanowisko takie przedstawił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (działający z upoważnienia Ministra Finansów) w interpretacji indywidualnej nr ILPB2/415-330/09-2/JK z dnia 23 czerwca 2009 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na (...)
2011
1
paź

Istota:
Możliwość odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
Fragment:
(...) zasadne jest odliczenie od dochodu ww. kwoty dokonanego zwrotu w ramach rocznego rozliczenia podatkowego za 2010 r. Dodatkowo należy wskazać, iż Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych w sprawach analogicznych do przedstawionej w niniejszym Wniosku uznawał za prawidłowe stanowisko wnioskodawców, iż zwrot świadczeń z tytułu podatku PIT (zwróconej nadpłaty w podatku dochodowym) dokonany przez podatnika może być odliczony od dochodu podatnika jako zwrot świadczenia pobranego nienależnie w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT. Przykładowo stanowisko takie przedstawił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (działający z upoważnienia Ministra Finansów) w interpretacji indywidualnej Nr ILPB2/415-330/09-2/JK z dnia 23 czerwca 2009 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do treści art. 3 ust. 1 (...)
2011
1
wrz

Istota:
Możliwość odliczenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2010 r. (data wpływu 26 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia zwrotu nienależnie (...)
2011
1
wrz

Istota:
Zwrot nienależnego świadczenia
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2010r. (data wpływu do tut. Biura – 02 marca 2010r.), uzupełnionym w dniu 10 maja 2010r. oraz 09 czerwca 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2009r. „premii akwizycyjnej” zwróconej płatnikowi na podstawie wyroku sądowego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02 marca 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy wnioskodawczyni może dokonać korekty zeznania podatkowego za 2008r. z uwzględnieniem zwróconego w 2009r. nienależnego świadczenia?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 06 kwietnia 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 14 kwietnia 2009r.), uzupełnionym w dniu 03 czerwca 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy zwrot części Świadczenia z tytułu PIT przez Pracownika na rzecz pracodawcy XXX, będącej równowartością nadpłaty niemieckiego podatku za 2006 r. przyznanej Pracownikowi przez urząd skarbowy w Niemczech i zwróconej pracodawcy (XXX) w grudniu 2008 r., może podlegać odliczeniu od dochodu Pracownika podlegającego opodatkowaniu w Polsce za 2008 r. jako zwrot świadczenia pobranego nienależnie w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT?
Czy właściwe jest przyjęcie, iż ww. zwrot Świadczenia z tytułu PIT miał miejsce w dacie otrzymania nadpłaty Niemieckiego Podatku przez niemieckiego pracodawcę - XXX (tj. 18 grudnia 2008 r.), a w konsekwencji, czy właściwe jest przeliczenie kwoty ww. zwrotu z waluty obcej (euro) na złote polskie dla celów ww. odliczenia od dochodu według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w tym dniu?
Fragment:
(...) z tytułu PIT), uległy w późniejszym czasie „korekcie", w szczególności otrzymane i opodatkowane wcześniej należności (ze stosunku pracy) zostały zwrócone przez pracownika na rzecz pracodawcy. W świetle przedstawionej w niniejszym wniosku argumentacji, należy uznać, iż w przedmiotowym stanie faktycznym zostały spełnione wszystkie przesłanki wskazane w przepisie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT, co uzasadnia wniosek, iż w przedmiotowej sytuacji miał miejsce zwrot świadczenia pobranego nienależnie (części zwróconego Świadczenia z tytułu PIT ze środków uzyskanych z nadpłaty niemieckiego podatku). W konsekwencji, zasadne jest odliczenie od dochodu ww. zwrotu części Świadczenia z tytułu PIT w ramach rocznego rozliczenia podatkowego za 2008 r. oraz przeliczenie tego zwrotu na złote polskie dla celów ww. odliczenia od dochodu według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu zwrotu (tj. 18 grudnia 2008 r.). W świetle (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy wartość pobranego świadczenia, w przypadku którego odstąpiono od żądania zwrotu, stanowi przychód świadczeniobiorcy w rozumieniu treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy przychodem, o którym mowa powyżej jest zwolnienie całkowite lub częściowe od wcześniej ustalonej odpłatności za pobyt świadczeniobiorcy w ośrodku wsparcia? Czy przychodem, o którym mowa powyżej jest zwolnienie całkowite lub częściowe od wcześniej ustalonej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznego? Czy przychodem, o którym mowa powyżej jest zwolnienie od odpłatności, jej częściowe zmniejszenie lub odstąpienie od żądania zwrotu, gdy podstawą do takiej decyzji jest uchwała Rady Miasta?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 10 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odstąpienia od żądania zwrotu świadczeń przyznanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)
2011
1
cze

Istota:
1) Czy umorzona wartość nienależnie otrzymanych świadczeń rodzinnych podlega opodatkowaniu pod. doch. od osób fizycznych?
2) Czy istnieje i w jakich sytuacjach obowiązek sporządzania ORD-TK?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2007 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku stwierdza, że przedstawione stanowisko w piśmie z dnia 16.01.2007 r. w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i sporządzania informacji PIT- 8C jest nieprawidłowe , w kwestii sporządzania informacji ORD-TK jest prawidłowe . Pismem z dnia 16.01.2007 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz w zakresie (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.