Zwrot różnicy podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot różnicy podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Czy Stowarzyszenie ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwoty podatku naliczonego VAT lub ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ Adaptacja wielofunkcyjnego poddasza ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwoty podatku naliczonego VAT oraz nie może ubiegać się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją, projektu pn. „ Adaptacja wielofunkcyjnego poddasza ... ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

2016
29
lis

Istota:

W zakresie zwrotu różnicy podatku

Fragment:

Organu z dnia 30 sierpnia 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 7 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu różnicy podatku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu różnicy podatku. Wniosek uzupełniono w dniu 8 września 2016 r. (data wpływu 12 września 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 30 sierpnia 2016 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność handlową, polegającą na zakupie w Polsce i poza jej granicami towarów spożywczych i chemicznych i ich odsprzedaży do krajów Unii Europejskiej (w ramach WDT) oraz w ramach eksportu. Ze względu na ustne informacje z organów podatkowych o konieczności zapłaty za faktury nabycia towarów w ramach WNT jako warunku ubiegania się o zwrot podatku VAT (z tytułu WDT lub eksportu) w terminie 25 dni, Wnioskodawca dotychczas dokonywał płatności za faktury z WNT, zanim zadeklarował zwrot VAT za dany okres sprawozdawczy. Jednakże, konieczność zapłaty za faktury dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w ocenie Wnioskodawcy, nie jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o zwrot w terminie 25 dni - warunek ten nie wynika z obowiązujących przepisów.

2014
9
kwi

Istota:

Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości żądania zwrotu kwot podatku naliczonego z tytułu nabycia środków trwałych, udokumentowanych w całości opłaconymi fakturami, w terminie 25 dni?

Fragment:

Jednakże - stosownie do art. 146a pkt 1 tej ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku. Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. Jak stanowi art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

2011
2
gru

Istota:

W zakresie prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonym nad należnym

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z nabyciem w drodze wniesienia aportu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej przedmiot wieczystego użytkowania gruntów opodatkowanej wg stawki 23% Wnioskodawca będzie posiadał prawo do wystąpienia zgodnie z treścią art. 86 i art. 87 u.p.t.u. o zwrot różnicy podatku... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dokonania na jego rzecz dostawy (w formie wniesienia aportu) towaru w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu i otrzymania od dostawcy faktury VAT dokumentującej ww. dostawę, przysługiwać będzie prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku. W pierwszym rzędzie wskazać należy, że otrzymanie towaru w wyniku aportu stanowi w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dostawę towarów. W związku z tym rozliczenia w zakresie podatku VAT od aportu nie różnią się niczym od rozliczeń w przypadku nabycia towarów w wyniku zawarcia umowy sprzedaży czy dostawy. Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 u.p.tu „ w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. ”. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.p.t u. „ kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...). ” Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11,12,16 i 18 (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy).

2011
1
wrz

Istota:

Prawo do zwrotu różnicy podatku wynikającego z faktury dokumentującej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z opisanym powyżej przyszłym zdarzeniem, Spółka ma prawo ubiegać się o zwrot różnicy podatku... Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie jako wkład niepieniężny nieruchomości do Spółki jest zrównane z odpłatną dostawą towarów na terenie kraju w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) z drugiej strony przepis art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zawierający przypadki, w których nie jest możliwy zwrot różnicy podatku VAT, nie obejmuje tej czynności. W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przysługuje mu prawo do zwrotu różnicy podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2011
1
sie

Istota:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia, części nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, która jest równa sumie podatku należnego, wykazanego w deklaracji podatkowej, wynikającego z transakcji wskazanych w art. 87 ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT.

Fragment:

Biorąc pod uwagę rozwiązania zawarte w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT w stosunku do ust. 2 tego artykułu należy stwierdzić, iż uprawnienie do ubiegania się o przyspieszony zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni przysługuje po spełnieniu dodatkowych przesłanek przewidzianych w ust. 6 tego artykułu. Jedną z takich przesłanek, której spełnienie na wstępie warunkuje możliwość ubiegania się o zwrot w przyspieszonym terminie jest aby kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej (a więc wynikające zarówno z bieżącego okresu rozliczeniowego jak i z okresów poprzednich) wynikały bądź z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, bądź z zapłaconych dokumentów celnych oraz decyzji, bądź z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji. Przepis art. 87 ust. 6 ustawy stanowi o przyspieszeniu terminu zwrotu nadwyżki podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2 (a więc nawiązuje do całości nadwyżki wykazanej w deklaracji). Ponadto odnosi się do zadeklarowanych kwot podatku naliczonego wynikających z faktur w całości zapłaconych.

2011
1
sie

Istota:

Jeżeli podatek od towarów i usług jest nienależny, to czy byłym wspólnikom przysługuje zwrot podatku – stosownie do art. 14 ust. 9a i następne ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) zwrot różnicy podatku. Zgodnie z art. 14 ust. 9c ustawy, zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 9b, dokonuje się: w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku określonego w umowie spółki; jeżeli z załączonej umowy nie wynikają te udziały w zysku, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe; na rachunki, o których mowa w ust. 9b pkt 2. Na mocy art. 14 ust. 9d ustawy, do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 9a, przepisy art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio. W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9b, kwota zwrotu różnicy podatku składana jest do depozytu organu podatkowego. W przypadku gdy do deklaracji załączono dokumenty, o których mowa w ust. 9b, ale w wykazie rachunków, o którym mowa w tym przepisie, nie podano rachunków wszystkich byłych wspólników, do depozytu składana jest kwota zwrotu różnicy podatku w części przypadającej byłemu wspólnikowi, którego rachunku nie podano (art. 14 ust. 9e ustawy). Natomiast, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, złożenie do depozytu kwoty zwrotu różnicy podatku następuje po zakończeniu weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej (art. 14 ust. 9f ustawy).

2011
1
sie

Istota:

Czy Zainteresowanej przysługuje prawo do zwrotu podatku wykazanego w deklaracji VAT-7 złożonej za ostatni miesiąc prowadzenia działalności w terminie 60 dni?

Fragment:

Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 9a ww. ustawy do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 9a (czyli zwrot różnicy podatku podatnikom, którzy zaprzestali wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu) stosuje się przepisy art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze i drugie. Regulacje zawarte w zdaniu pierwszym i drugim art. 87 ust. 2 ww. ustawy są jednoznaczne i nie wymagają dodatkowych interpretacji. Zgodnie z tymi przepisami zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6 następuje w terminie 60 dni od złożenia rozliczenia przez podatnika. Bez znaczenia dla terminu zwrotu jest w tym przypadku wartość spisu z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ww. ustawy. z wyjaśnień do poz. 55 deklaracji VAT-7 (9) wynika bowiem, że aby prawidłowo wyliczyć wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym należy wyliczyć różnicę kwot pomiędzy poz. 50 i 41. Nie ma tu dodatkowego zastrzeżenia odnoszącego się do przypadku, gdy poz. 41 jest równa zero, że np. w tym przypadku nie wyliczamy różnicy. Zgodnie z zasadami matematyki liczba zero należy do zbiorów: liczb całkowitych, liczb wymiernych, liczb rzeczywistych i liczb zespolonych. Mając dwie wartości liczbowe zawsze możemy wyliczyć różnicę niezależnie od tego czy jedna czy nawet dwie z tych liczb mają wartość zero jak również gdy odjemnik jest równy zero oraz również wtedy gdy odjemna i odjemnik są równe zero.

2011
1
lip

Istota:

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, gdy Wnioskodawczyni w deklaracji VAT-7 nie wykazała podatku należnego, gdyż nie wykonała czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie będzie miała prawa do zwrotu bezpośredniego kwoty podatku naliczonego, o czym stanowi art. 86 ust. 19 cyt. ustawy.

Fragment:

Ponadto ust. 2 art. 87 cyt. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008r., stanowi, iż z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. Na podstawie zaś art. 87 ust. 3 cyt. ustawy, obowiązującego do dnia 30 listopada 2008r., różnica podatku podlegająca zwrotowi w kwocie przekraczającej wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy, powiększonej o 22% obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż określona w art. 41 ust. 1 oraz obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, podlega zwrotowi w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.

2011
1
cze

Istota:

W zakresie zaliczenia do przychodów zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku od towarów i usług.

Fragment:

W maju 2008r. na rachunek Zakładu wpłynął zwrot podatku VAT od dotacji przedmiotowej na podstawie złożonych korekt deklaracji VAT za lata 2004-2007r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy podatek VAT za lata 2004-2007 zwrócony do Zakładu w 2008 roku przez Urząd Skarbowy stanowi przychód podatkowy... Zdaniem wnioskodawcy, zwrot podatku VAT nie zalicza się do przychodów na podstawie art. 12 ust 4 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwicach po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.