PT8/033/315/996/TKE/13/RD-35228 | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca ma prawo skorygować deklaracje VAT za okres 14.09.2011 r. - 12.10.2012 r. w którym otrzymał od dewelopera pięć faktur z tytułem „wpłata na poczet mieszkania” (faktury zawierały podatek VAT w wysokości 8%) i od każdej faktury odliczyć VAT w proporcji 27,5% (proporcja powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą do powierzchni lokalu) oraz wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT, w terminach określonych w art. 87 ustawy. Należy podkreślić jednak, że ciężar rzetelnego ustalenia jaka część realizowanej inwestycji związana będzie z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana będzie dla potrzeb osobistych osoby fizycznej prowadzącej działalność, spoczywa na Wnioskodawcy. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, natomiast w zależności od stanu faktycznego w danym okresie rozliczeniowym, stosownie do ww. wyjaśnienia, podstawę prawną do zwrotu podatku naliczonego może stanowić art. 87 ust. 2, art. 87 ust. 5 lub art. 87 ust. 5a ustawy.
PT8/033/315/996/TKE/13/RD-35228interpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. korekta
 3. lokale
 4. współczynnik
 5. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 19 września 2013 r. nr IPPP1/443-579/13-4/ISZ, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, na wniosek z dnia 5 czerwca 2013 r. (data wpływu 17 czerwca 2013 r.), uzupełniony pismem z dnia 6 września 2013 r. (data wpływu 10 września 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z zakupem lokalu oraz prawa do korekty deklaracji VAT za okres 14.09.2011 r. – 12.10.2012 r., zmienia ww. interpretację z urzędu, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2013 r. wpłynął do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z zakupem lokalu oraz prawa do korekty deklaracji VAT za okres 14.09.2011 r. -12.10.2012 r.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 6 września 2013 r., złożonym w dniu 9 września 2013 r. (data wpływu 10 września 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 27 sierpnia 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca od dnia 15.02.2011 r. prowadzi działalność gospodarczą (głównie kod PKD 71.11.Z - działalność w zakresie architektury) oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca głównie świadczy usługi poza terytorium kraju i na podstawie art. 87 ust. 5 wnioskuje o zwrot naliczonego podatku VAT. Dnia 21.12.2011 r. Wnioskodawca wraz z małżonką zawarł z deweloperem przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależną komórką lokatorską oraz dwoma miejscami postojowymi. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży nastąpiła w dniu 15.04.2013 r. W okresie 14.09.2011 r. - 12.10.2012 r. Wnioskodawca otrzymał od dewelopera pięć faktur tytułem „Wpłata na poczet mieszkania”, które zawierały podatek VAT w wysokości 8%. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca wyodrębnił część zakupionego lokalu oraz wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Stosunek procentowy powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą a całkowitą powierzchnią lokalu wynosi 27,5%. Lokal został nabyty częściowo ze środków własnych oraz z kredytu hipotecznego.

W uzupełnieniu dodano, że:

Od początku prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczył usługi wizualizacji architektonicznych wg poniższego udziału procentowego:

 • w okresie 03-12/2011
  • dostawa towarów i usług poza terytorium kraju - 14%
  • dostawa usług poza terytorium kraju wg art. 100 - 78%
  • krajowa dostawa towarów i usług - 8%
 • w okresie 01-12/2012:
  • dostawa towarów i usług poza terytorium kraju - 77%
  • dostawa usług poza terytorium kraju wg art. 100 - 23%
 • w okresie 01-07/2013:
  • dostawa towarów i usług poza terytorium kraju - 100%

Wnioskodawca w przedmiotowym lokalu pracuje przy komputerze z wykorzystaniem internetu (e-mail) jako formy komunikacji z klientami. Współpracuje z biurami architektonicznymi, którzy od czasu do czasu polecają usługi świadczone przez Wnioskodawcę innym firmom architektonicznym pozyskując nowych klientów, aktualnie spoza terytorium kraju, ale niewykluczone, że Wnioskodawca będzie otrzymywał zlecenia od firm krajowych. Krótki opis pracy Wnioskodawcy: pracując przy komputerze w przedmiotowej części lokalu po otrzymaniu zlecenia od klienta z rzutami, elewacjami i przekrojami danego projektu, tworzy on model 3d projektowanego budynku. Następnie nadaje temu modelowi odpowiednie materiały i proponuje różne widoki tego modelu z zewnątrz lub z wnętrza. W międzyczasie trwają konsultacje/ korekty/zmiany poprzez pocztę elektroniczną. Na końcu komputer przelicza wybrane przez klienta widoki i taki finalny obraz (wizualizacja architektoniczna) przesyłana jest do niego poprzez e-mail. Głównym, stałym klientem Wnioskodawcy jest biuro architektoniczne z Norwegii. To biuro współpracuje z wieloma polskimi firmami z którymi kontaktuje się przy realizacji zlecenia: Wnioskodawca spotyka się na konsultacje z konstruktorami i architektami współpracującymi ze wspomnianą firmą z Norwegii.

Wnioskodawca posiada zlecenia wykonania wizualizacji oraz zrealizowane projekty.

Przedmiotowa część lokalu od momentu przyjęcia do użytkowania została przeznaczona na działalność gospodarczą. Nie było zmiany przeznaczenia.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo skorygować deklaracje VAT za okres 14.09.2011 r. - 12.10.2012 r., w którym otrzymał od dewelopera pięć faktur z tytułem „wpłata na poczet mieszkania” (faktury zawierały podatek VAT w wysokości 8%) i od każdej faktury odliczyć VAT w proporcji 27,5% (proporcja powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą a powierzchnią lokalu) oraz wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z artykułem art. 86 ust. 1 oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ma on prawo do zwrotu podatku naliczonego z tytułu nabycia środka trwałego jakim jest lokal mieszkalny w proporcji 27,5% oraz do złożenia korekt deklaracji VAT-7 za okres 14.09.2011 r. - 12.10.2012 r.

W dniu 19 września 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie przepisu § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów – wydał interpretację indywidualną nr IPPP1/443-579/13-4/ISZ, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji przywołał następujące przepisy: art. 2 pkt 14a, art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a, ust. 7b, ust. 8 pkt 1, ust. 10 pkt 1, ust. 13, art. 87 ust. 1, ust. 2, ust. 5, ust. 5a, art. 88 ust. 3a pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, mając na uwadze opis świadczonych usług, stwierdził, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi opodatkowane są na terytorium kraju – nie są zwolnione z opodatkowania.

Tym samym kwoty podatku naliczonego związanego z wykonywaniem usług komputerowej wizualizacji architektonicznej budynku, mogłyby być odliczone, gdyby Wnioskodawca wykonywał ww. usługi tylko na terytorium kraju.

Organ powołując się na art. 86 ust. 1 i ust. 8 pkt 1 ustawy, stwierdził, że Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących wydatki ponoszone na tę część lokalu, która służy wyłącznie czynnościom opodatkowanym tj. 27,5% powierzchni całkowitej lokalu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, podatnik ma prawo do korekty deklaracji podatkowej w okresie 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego i obniżyć w ten sposób kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminie otrzymania faktury lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych.

Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy, Organ stwierdził, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w części 27,5% wynikający z każdej faktury dokumentującej nabycie lokalu, poprzez korektę deklaracji za okresy w których otrzymano faktury lub poprzez korektę deklaracji za dwa następne okresy rozliczeniowe, bowiem od otrzymania ww. faktur nie minął okres 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Tym samym, w przypadku gdy w deklaracji podatkowej, w której Zainteresowany wystąpi o zwrot podatku naliczonego w związku ze złożeniem korekty deklaracji za okres 14.09.2011 r. - 12.10.2012 r. i ujęciem faktur dokumentujących nabycie lokalu, tj. 27,5% podatku naliczonego wynikającego z każdej faktury, nie wystąpi sprzedaż opodatkowana na terytorium kraju, natomiast podatnik dokona w tym okresie dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, na jego umotywowany wniosek, stosownie do art. 87 ust. 5 ustawy, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio. Natomiast w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym objętym korektą, o której mowa powyżej, wystąpi sprzedaż opodatkowana na terytorium kraju, Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w okresie rozliczeniowym objętym ww. korektą deklaracji, nie wykonał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, przysługuje mu prawo do zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 87 ust. 5a ustawy.

Podsumowując Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że Wnioskodawca ma prawo skorygować deklaracje VAT za okres 14.09.2011 r. - 12.10.2012 r. w którym otrzymał od dewelopera pięć faktur z tytułem „wpłata na poczet mieszkania” (faktury zawierały podatek VAT w wysokości 8%) i od każdej faktury odliczyć VAT w proporcji 27,5% (proporcja powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą do powierzchni lokalu) oraz wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT, w terminach określonych w art. 87 ustawy.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy stwierdzono, że interpretacja indywidualna z dnia 19 września 2013 r. nr IPPP1/443-579/13-4/ISZ, wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, jest nieprawidłowa, gdyż częściowo nieprawidłowe jest jej uzasadnienie, w związku z czym uzasadnione jest dokonanie jej zmiany. Zdaniem Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 7b ustawy, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 2 pkt 14a ustawy, przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Do podstawowych zasad wspólnego systemu VAT należy między innymi zasada neutralności podatku, rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i ma na celu zapewnienie neutralności tego podatku dla czynnych podatników VAT.

Podatnik ma prawo do skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, pod warunkiem spełnienia przez niego określonych warunków pozytywnych, do których należy m.in. określony w art. 86 ust. 1 ustawy związek nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi wymienionymi w art. 5 ust. 1 ustawy. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w otrzymanych fakturach, na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, przysługuje podatnikowi również wtedy, gdy nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju. Warunkiem koniecznym do skorzystania z tego prawa jest to, aby kwoty te mogły być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik będzie posiadał dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie zaś z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę, może on obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego (art. 86 ust. 13 ustawy).

Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym podlegać będzie zwrotowi, na zasadach określonych w art. 87 Ustawy o VAT.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następny okres lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy, na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio (art. 87 ust. 5a ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca od dnia 15.02.2011 r. prowadzi działalność gospodarczą oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Dnia 21.12.2011 r. Wnioskodawca wraz z małżonką zawarł z deweloperem przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależną komórką lokatorską oraz dwoma miejscami postojowymi. W okresie 14.09.2011 r. - 12.10.2012 r. Wnioskodawca otrzymał od dewelopera pięć faktur z tytułem „Wpłata na poczet mieszkania”, które zawierały podatek VAT w wysokości 8%. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca wyodrębnił część zakupionego lokalu oraz wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Stosunek procentowy powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą (w zakresie architektury, głównie poza terytorium kraju, a więc do czynności opodatkowanych podatkiem VAT) do całkowitej powierzchni lokalu wynosi 27,5%.

Odnosząc przedstawiony wyżej opis sprawy do powołanych w sprawie przepisów prawa, stwierdzić należy, że wydatki związane z zakupem lokalu mieszkalnego, udokumentowane fakturami, nie służą Wnioskodawcy wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki tylko w takim zakresie, w jakim będą związane z prowadzoną przez niego działalnością. Zaznaczyć należy, że z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, Wnioskodawca może skorzystać w przypadku, gdy kwoty związane z czynnościami, których miejsce świadczenia znajduje się poza granicami kraju, mogły być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a Wnioskodawca będzie posiadać stosowne dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami, takie jak (m.in. korespondencja handlowa, zlecenia wykonania prac).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wykonuje działalność opodatkowaną na terytorium kraju oraz poza terytorium kraju. Dokonuje on wizualizacji architektonicznej budynków na zlecenie firm mających siedzibę na terytorium kraju oraz poza terytorium kraju, przy czym nie wykonuje on projektu architektonicznego. W opisie sprawy, Wnioskodawca jasno wskazał, że pracując przy komputerze w przedmiotowej części lokalu po otrzymaniu zlecenia od klienta z rzutami, elewacjami i przekrojami danego projektu, tworzy on model 3d projektowanego budynku. Następnie nadaje temu modelowi odpowiednie materiały i proponuje różne widoki tego modelu z zewnątrz lub z wnętrza. Po konsultacjach z klientem, przesyłany jest do niego poprzez e-mail finalny obraz budynku (wizualizacja architektoniczna).

Mając na uwadze opis świadczonych usług, stwierdzić należy, że wykonywane przez Wnioskodawcę odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju nie są zwolnione z opodatkowania.

Tym samym kwoty podatku naliczonego związanego z wykonywaniem usług komputerowej wizualizacji architektonicznej budynku, mogłyby być odliczone, gdyby Wnioskodawca wykonywał ww. usługi tylko na terytorium kraju.

Ponadto, Wnioskodawca w opisie sprawy potwierdził, że posiada stosowne dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z wyświadczonymi usługami poza terytorium kraju – Wnioskodawca posiada zlecenia wykonania wizualizacji oraz zrealizowane projekty.

Tym samym, stosownie do treści art. 86 ust. 1 i ust. 8 pkt 1 ustawy, Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących wydatki ponoszone na tę część lokalu, która służy wyłącznie czynnościom opodatkowanym, tj. 27,5% powierzchni całkowitej lokalu.

Zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Oznacza to uprawnienie podatnika do korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę, gdyż zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, jest to moment powstania prawa do obniżenia podatku naliczonego.

Mając na uwadze analizowaną sprawę, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w części 27,5% wynikający z każdej faktury dokumentującej nabycie lokalu, poprzez korektę deklaracji za okresy, w których otrzymano faktury, bowiem od otrzymania ww. faktur nie minął okres 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Wnioskodawca w uzupełnieniu sprawy wskazał, że od początku prowadzenia działalności gospodarczej świadczył usługi wizualizacji architektonicznych wg poniższego udziału procentowego:

 • w okresie 03-12/2011:
  • dostawa towarów i usług poza terytorium kraju - 14%
  • dostawa usług poza terytorium kraju wg art. 100 - 78%
  • krajowa dostawa towarów i usług - 8%
 • w okresie 01-12/2012:
  • dostawa towarów i usług poza terytorium kraju - 77%
  • dostawa usług poza terytorium kraju wg art. 100 - 23%

Tym samym, w przypadku gdy w deklaracji podatkowej, w której Wnioskodawca wystąpi o zwrot podatku naliczonego w związku ze złożeniem korekty deklaracji za okres 14.09.2011 r. - 12.10.2012 r. i ujęciem faktur dokumentujących nabycie lokalu, tj. 27,5% podatku naliczonego wynikającego z każdej faktury, nie wystąpi sprzedaż opodatkowana na terytorium kraju, natomiast podatnik dokona w tym okresie dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, na jego umotywowany wniosek, stosownie do art. 87 ust. 5 ustawy, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio. Natomiast w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym objętym korektą, o której mowa powyżej, wystąpi sprzedaż opodatkowana na terytorium kraju, Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w okresie rozliczeniowym objętym ww. korektą deklaracji, nie wykonał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, przysługuje mu prawo do zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 87 ust. 5a ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca ma prawo skorygować deklaracje VAT za okres 14.09.2011 r. - 12.10.2012 r. w którym otrzymał od dewelopera pięć faktur z tytułem „wpłata na poczet mieszkania” (faktury zawierały podatek VAT w wysokości 8%) i od każdej faktury odliczyć VAT w proporcji 27,5% (proporcja powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą do powierzchni lokalu) oraz wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT, w terminach określonych w art. 87 ustawy.

Należy podkreślić jednak, że ciężar rzetelnego ustalenia jaka część realizowanej inwestycji związana będzie z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana będzie dla potrzeb osobistych osoby fizycznej prowadzącej działalność, spoczywa na Wnioskodawcy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, natomiast w zależności od stanu faktycznego w danym okresie rozliczeniowym, stosownie do ww. wyjaśnienia, podstawę prawną do zwrotu podatku naliczonego może stanowić art. 87 ust. 2, art. 87 ust. 5 lub art. 87 ust. 5a ustawy.

W tym miejscu wyjaśnić należy, iż w interpretacji indywidualnej z dnia 19 września 2013 r. nr IPPP1/443-579/13-4/ISZ, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie błędnie wskazał, iż podatnik ma prawo do korekty deklaracji podatkowej w okresie 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego i obniżyć w ten sposób kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminie otrzymania faktury lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych, podczas gdy jak wykazano powyżej, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji wyłącznie za okres, w którym Wnioskodawca otrzyma fakturę.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 19 września 2013 r. nr IPPP1/443-579/13-4/ISZ, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość w zakresie części uzasadnienia.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.