ITPB1/4511-404/15/MR | Interpretacja indywidualna

Czy ulga podatkowa - zwrot podatku za 2012 r., który otrzymała Wnioskodawczyni na podstawie decyzji wydanej przez holenderski urząd skarbowy podlega opodatkowaniu w Polsce?
ITPB1/4511-404/15/MRinterpretacja indywidualna
  1. Holandia
  2. doliczenie
  3. ulga
  4. zwrot podatku
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe -> Termin i zasady sporządzania zeznań

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 27 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu podatku z Holandii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu podatku z Holandii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawczyni posiada rezydencję podatkową oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce (wpis do ewidencji działalności gospodarczej) opodatkowaną w formie karty podatkowej. Za rok 2012 Wnioskodawczyni złożyła zeznanie roczne PIT-16A. Poza prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni nie uzyskała w 2012 r. żadnych dodatkowych dochodów podlegających opodatkowaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na fakt opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności na terenie Polski w formie karty podatkowej Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do rozliczenia wspólnego z małżonkiem z tytułu dochodów uzyskanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawczyni nie uzyskała w 2012 r. dochodów podlegających opodatkowaniu na terenie Holandii. Wnioskodawczyni skorzystała jednak ze wspólnego rozliczenia dochodów uzyskanych na terenie Holandii przez jej męża za 2012r. w holenderskim urzędzie skarbowym. Z uwagi na powyższe każdy z małżonków złożył w holenderskim urzędzie skarbowym oddzielne zeznanie podatkowe. Holenderski urząd skarbowy po rozpatrzeniu złożonych zeznań podatkowych, każdemu z małżonków z osobna przyznał zwrot podatku za 2012 r. Wnioskodawczyni otrzymała w 2014r. zwrot podatku w wysokości 1.491 euro za 2012 r. W 2014 r. urząd skarbowy w Holandii wydał decyzję na nazwisko Wnioskodawczyni, w której określił wysokość przyznanej ulgi podatkowej - zwrot podatku za 2012 r. W uzasadnieniu decyzji holenderski urząd skarbowy określił, iż przyznano Wnioskodawczyni ulgę podatkową z uwagi na brak osiągania przez nią przychodów na terenie Holandii a z uwagi na przychody osiągnięte i opodatkowane na terenie Holandii przez męża Wnioskodawczyni. Wskazać również należy, iż przyznana Wnioskodawczyni kwota zwrotu podatku jest częścią podatku, która została pobrana z opodatkowanego w Holandii wynagrodzenia jej męża. Reasumując, otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota stanowi dla niej nadpłatę podatku wynikającego ze złożonych przez nią i jej męża w Holandii zeznań podatkowych za 2012 r. Holenderski urząd skarbowy w treści wydanej decyzji dla Wnioskodawczyni określił zwrot podatku jako przyznaną jej ulgę podatkową (w załączeniu do wniosku potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia decyzji podatkowej wydanej przez holenderski urząd skarbowy przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego). W 2014 r. na konto Wnioskodawczyni wpłynęła przyznana jej przez urząd skarbowy w Holandii ulga podatkowa - zwrot podatku za rok 2012.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ulga podatkowa - zwrot podatku za 2012 r., który otrzymała Wnioskodawczyni na podstawie decyzji wydanej przez holenderski urząd skarbowy podlega opodatkowaniu w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przyznana jej w 2014 r. przez urząd skarbowy w Holandii ulga podatkowa, nie podlega opodatkowaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do postanowień art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje innej sytuacji, w której należałoby wykazać kwotę zwróconego podatku (bądź inne zwrócone podatnikowi, uprzednio odliczone kwoty) w zeznaniu podatkowym.

Tym samym gdyby Wnioskodawczyni - obliczając podatek należny za 2012 r. - dokonała odliczenia od tego podatku kwoty podatku zapłaconego w Holandii, to w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym otrzymała zwrot podatku w Holandii winna byłaby doliczyć do podatku kwotę poprzednio odliczoną.

Sytuacja taka nie miała miejsca w przedstawionym stanie faktycznym, gdyż Wnioskodawczyni w 2012 roku nie składała w polskim urzędzie skarbowym żadnych zeznań podatkowych z uwagi na brak dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego Wnioskodawczyni uważa, że otrzymany przez nią zwrot (ulga podatkowa) z Holandii w 2014 r. jest neutralny podatkowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, w niniejszej sprawie zaznaczyć jednak należy, że tut. organ wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem, tym samym dokonał wyłącznie analizy okoliczności faktycznych podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku ww. postępowań okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli więc przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.